Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fødevarekontrol
Kapitel 2 Offentliggørelse af kontrolresultater
Kapitel 3 Generelle bestemmelser
Kapitel 4 Strafbestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Standardfrekvenser for detailvirksomheder
Bilag 2 Standardfrekvenser for detailvirksomheder med elitestatus
Bilag 3 Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed
Bilag 4 Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed med elitestatus
Bilag 5 Kategoriseringen omfatter følgende symboler:
Bilag 6 Mærkat med symbol for elitevirksomhed
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

I medfør af § 50, § 56 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, § 1a i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, § 4 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010, § 17 i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, samt efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

Kapitel 1

Fødevarekontrol

§ 1. Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, som er autoriserede eller registrerede i medfør af § 5, stk. 2, §§ 7, 9, 12-13, 15 eller 17 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen) er baseret på de i bilag 1-4 fastsatte standardfrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

Stk. 2. For virksomheder, som i henhold til bilag 1–4 har en standardfrekvens på mere end et årligt ordinært kontrolbesøg, kan Fødevarestyrelsen reducere antal årlige ordinære kontrolbesøg, hvis hensynet til den faglige prioritering i det enkelte år gør dette nødvendigt.

Stk. 3. I virksomheder med standardfrekvens »efter behov« gennemføres ikke særlige kontrolbesøg i forbindelse med registrering. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om at gennemføre kontrolbesøg i disse virksomheder, hvis den enkelte virksomheds forhold giver anledning til dette, eller der foreligger anden faglig begrundelse.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan som led i kontrolkampagner og lignende gennemføre supplerende kontrolbesøg i de af stk. 1 omfattede virksomheder. Fødevarestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis den vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen gennemfører et ekstra kontrolbesøg i virksomheder, som får anmærkninger (indskærpelser, påbud, forbud, bødeforelæg eller politianmeldelser) for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at pålægge en virksomhed to eller flere ekstra kontrolbesøg, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre overholdelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde undlade at gennemføre ekstra kontrolbesøg, jf. stk. 5, hvis den vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

§ 2. I forbindelse med registrering af primærproducenter med salg direkte til forbrugerne, jf. § 5, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af detailvirksomheder med undtagelse af detail med engrosvirksomhed, i medfør af § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af producenter af fødevarekontaktmaterialer med direkte salg til forbrugeren, jf. § 17 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper.

Stk. 2. I forbindelse med autorisation eller registrering af engrosvirksomheder, i medfør af § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, autorisation eller registrering af detail med engrosvirksomhed, i medfør af § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af virksomheder som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse fødevarekontaktmaterialer, jf. § 17 i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning, jf. § 13 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 3 nævnte risikogrupper.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om at ændre en virksomheds indplacering i risikogruppe, hvis ændringer i virksomheden, jf. §§ 24-25 i autorisationsbekendtgørelsen, eller andre relevante forhold giver anledning til dette.

Stk. 4. For engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed, jf. stk.2, med en standardfrekvens på 3, jf. bilag 3, kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering nedsætte standardfrekvensen med 1, hvis den pågældende virksomhed har en meget begrænset varemængde og aktivitet i forhold til sammenlignelige virksomheder, og kontrolbehovet i virksomheden derfor vurderes at være væsentligt mindre end den på grundlag af risikovurderingen på brancheniveau fastlagte standardfrekvens. For engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed med en standardfrekvens på 5, jf. bilag 3, kan Fødevarestyrelsen under samme forudsætninger efter en konkret vurdering nedsætte standardfrekvensen med op til 2.

Stk. 5. Ved et anmeldepligtigt ejerskifte, jf. § 26 i autorisationsbekendtgørelsen, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Hvis virksomheden i øvrigt fortsættes uændret, kan den nye ejer dog efter aftale med den hidtidige ejer få videreført de tidligere kontrolrapporter. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter, vedlagt skriftlig accept fra den hidtidige ejer, skal indsendes til Fødevarestyrelsen sammen med anmeldelsen af ejerskiftet.

Stk. 6. Hvis en virksomhed autoriseres eller registreres på ny, fordi den flytter til nye lokaler, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Hvis virksomheden ophører i de oprindelige lokaler eller afhændes uden videreførte kontrolrapporter, jf. stk. 5, og den i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler, kan den anmode om at få overført tidligere kontrolrapporter. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter skal sammen med ansøgning om autorisation henholdsvis anmodning om registrering, jf. autorisationsbekendtgørelsen, indsendes til Fødevarestyrelsen senest 3 måneder efter ophør af virksomheden i de oprindelige lokaler.

Elitevirksomheder

§ 3. Virksomheder, som i henhold til bilag 1 eller 3 har en standardfrekvens på mindst 0,5, får status som elitevirksomhed, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen, og samtlige kontrolrapporter dækkende en periode på mindst 12 måneder tillige er uden anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen tildeler en virksomhed status som elitevirksomhed på førstkommende kontrolrapport, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. For virksomheder, som har anmodet om at få videreført tidligere kontrolrapporter, jf. § 2, stk. 5 og 6, tildeles status som elitevirksomhed dog tidligst ved førstkommende kontrolrapport efter ejerskifte hhv. ny autorisation eller registrering.

Stk. 2. En virksomheds status som elitevirksomhed bortfalder ved anmeldepligtigt ejerskifte, eller hvis virksomheden får anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

§ 4. Fødevarevirksomheder, som har et certificeret kvalitetsstyringssystem, og som i henhold til bilag 1 eller 3 har en standardfrekvens på mindst 0,5, kan endvidere efter ansøgning få status som elitevirksomhed. Ansøgningen skal fremsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, og være i overensstemmelse med en international anerkendt standard. Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Standarden skal for den pågældende virksomhedstype indeholde kravelementer, som sikrer opfyldelse af relevante lovgivnings- og myndighedskrav, som følger af

1) art. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

2) art. 5 i hygiejneforordningen,

3) art. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer,

4) Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer vedr. mikrobiologisk verificering af egenkontrolprocedurerne,

5) art. 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer (fødevareforordningen),

6) art. 18 i fødevareforordningen og

7) art. 19 i fødevareforordningen.

Stk. 3. Virksomheden skal i ansøgningen dokumentere, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, samt oplyse om certificeringsorganets auditeringsomfang og -frekvens i virksomheden. Den skal endvidere i ansøgningen acceptere følgende vilkår:

1) Fødevarestyrelsen skal til enhver tid have adgang til certificeringsorganets besøgsrapporter for de seneste 3 år.

2) Virksomheden skal i forbindelse med kontrolbesøg kunne redegøre for hvilke dele af virksomhedens egenkontrolprogram, certificeringsorganet har gennemgået, og hvor dette er dokumenteret i certificeringsorganets besøgsrapport.

Stk. 4. Opfylder ansøgningen kravene i stk. 3, registrerer Fødevarestyrelsen virksomheden som certificeret og meddeler dette til virksomheden. Fødevarestyrelsen tildeler herefter virksomheden elitestatus, jf. dog stk. 5, hvis

1) den førstkommende kontrolrapport efter registreringen er uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen, og der ikke er anmærkninger på den seneste kontrolrapport forud for registreringen, eller

2) der efter registreringen er to på hinanden følgende kontrolrapporter uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 5. For virksomheder registreret i medfør af stk. 4, hvor der i henhold til § 14, stk. 2, udarbejdes kontrolresumeer, tildeles virksomheden elitestatus, hvis

1) den seneste måneds kontrolrapporter efter registreringen er uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen, og der ikke er anmærkninger på den seneste måneds kontrolrapporter forud for registreringen, eller

2) der efter registreringen er to på hinanden følgende måneders kontrolrapporter uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 6. Virksomheder kan i forbindelse med en ansøgning, jf. stk. 1, bestille et supplerende kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen. Dette kontrolbesøg skal gennemføres inden for 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har registreret virksomheden som certificeret.

Stk. 7. Ved anmeldepligtigt ejerskifte kan en virksomheds registrering som certificeret i medfør af stk. 4 videreføres, hvis virksomheden dokumenterer, at certificeringen videreføres uændret, og at virksomheden fortsat accepterer vilkårene for registreringen.

Stk. 8. Hvis certificeringen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet ændres, således at det ikke længere opfylder betingelserne, jf. stk. 2, ophører registreringen som certificeret, og virksomheden skal omgående meddele dette til Fødevarestyrelsen. En virksomheds registrering som certificeret ophører endvidere, hvis den ikke overholder de i stk. 3 fastsatte vilkår.

Stk. 9. En virksomheds status som elitevirksomhed i medfør af stk. 4 eller 5, suspenderes, hvis den får anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Suspenderingen ophører, når virksomheden har fået to på hinanden følgende kontrolrapporter uden anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen. For virksomheder, hvor der i henhold til § 14, stk. 2, udarbejdes kontrolresumeer, ophører suspenderingen dog først efter to på hinanden følgende måneders kontrolrapporter uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen.

§ 5. For virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, med status som elitevirksomhed, jf. §§ 3 og 4, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 2 fastsatte standardfrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 2, stk. 2, med status som elitevirksomhed, jf. §§ 3 og 4, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 4 fastsatte standardfrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

Bestilte kontrolbesøg

§ 6. Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtige ejerskifter bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder, hvor der i medfør af § 1, stk. 6, ikke gennemføres ekstra kontrolbesøg som opfølgning på en anmærkning for overtrædelser af fødevarelovgivningen, kan bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Et kontrolbesøg, som er bestilt i medfør af stk. 1 eller 2, skal gennemføres inden for 2 måneder efter, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmodningen.

Kapitel 2

Offentliggørelse af kontrolresultater

§ 7. Fødevarestyrelsen offentliggør resultater og sanktioner på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol med overholdelse af fødevarelovgivningen.

Detailvirksomheder

§ 8. Som led i offentliggørelsen skal alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af § 2, stk. 1, i denne bekendtgørelse samt alle virksomheder, der er undtaget fra registrering, jf. § 8 i autorisationsbekendtgørelsen, ophænge kontrolrapporten i sin helhed i virksomheden. Eventuelle tillægssider til kontrolrapporten skal på forespørgsel være tilgængelig for forbrugeren på virksomheden.

Stk. 2. Kontrolrapporten skal umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget denne, ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres, så den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Virksomheder med mobile salgssteder skal ophænge kontrolrapporten synligt og læsbar for forbrugeren på hvert enkelt salgssted, der er kontrolleret.

Stk. 3. Ved virksomheder med mere end ét indgangsparti eller hvis mere end ét salgssted er omfattet af en kontrolrapport, skal kopi benyttes.

Stk. 4. Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se kontrolrapporten og tillægssiden på salgsstedet, herunder ved postordresalg og salg via Internettet, skal kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider sendes til kunden på forlangende.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan give en virksomhed nærmere anvisning om placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Fødevarestyrelsen kan uanset stk. 1 endvidere træffe beslutning om, at en virksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af kontrolrapport, hvis det seneste kontrolresultat skønnes ikke at være retvisende.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapporten i stk. 2, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering.

Stk. 7. Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter, de i bilag 5 anførte symboler eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§ 9. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, med standardfrekvens »efter behov«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport. Disse virksomheder skal i stedet ophænge den kontrolinformationsblanket, som Fødevarestyrelsen udleverer.

Stk. 2. I nye virksomheder, herunder virksomheder, som anmoder om at få videreført tidligere kontrolrapporter i medfør af § 2, stk. 6, samt ved ejerskifte skal der indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. § 8, finder tilsvarende anvendelse for kontrolinformationsblanketter.

§ 10. Resultatet af kontrollen med de i § 8, stk. 1, nævnte virksomheder anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som anføres på kontrolrapporten med et af de i bilag 5 nævnte symboler. Kontrolrapporten indeholder desuden oplysninger om kategorier, herunder dato og forklaring på kategori for de tre seneste kontrolbesøg udført efter 1. oktober 2001.

§ 11. For alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af § 2, stk. 1, i denne bekendtgørelse offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden (www.findsmiley.dk).

Stk. 2. En virksomheds seneste fire kontrolrapporter offentliggøres på smiley-hjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er anmeldt ejerskifte.

Stk. 3. Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden.

§ 12. Hvis Fødevarestyrelsen meddeler en virksomhed omfattet af § 8, stk. 1, forbud mod salg, udleverer Fødevarestyrelsen samtidig en streamer til virksomheden, hvoraf fremgår, at virksomheden er lukket indtil videre af fødevarekontrollen. Virksomheden skal ophænge streameren umiddelbart efter at have modtaget denne.

Stk. 2. Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. § 8, finder tilsvarende anvendelse for streameren.

§ 13. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, som i medfør af §§ 3 eller 4 opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det som bilag 6 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. § 11.

Stk. 2. Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det som bilag 6 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne.

Stk. 3. Bortfalder eller suspenderes en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående fjerne mærkaten og ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Fødevarestyrelsen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt.

Engrosvirksomheder

§ 14. For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden (www.findsmiley.dk).

Stk. 2. For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder, der ifølge Fødevarestyrelsens årlige kontrolaktivitetsplan skal have mere end 12 kontrolbesøg pr. år, offentliggøres et kontrolresume for hver af de seneste fire måneder.

Stk. 3. En virksomheds seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer offentliggøres på smiley-hjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er anmeldt ejerskifte.

Stk. 4. Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden.

Stk. 5. Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§ 15. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 2, som i medfør af §§ 3 eller 4 opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det som bilag 6 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. § 14.

Stk. 2. Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og kan i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det som bilag 6 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne.

Stk. 3. Bortfalder eller suspenderes en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Tilsynsmyndighederne kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt.

Kapitel 3

Generelle bestemmelser

§ 16. Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 11, stk. 1, og § 14, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 14, stk. 2, for hvert kontrolsted. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.

Stk. 2. De virksomheder, som i henhold til § 9, stk. 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport, er tillige fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside.

§ 17. Ved offentliggørelse af resultater fra kontrolkampagner, kontrolbesøg og lignende kan Fødevarestyrelsen offentliggøre navne og adresser på de af autorisationsbekendtgørelsen omfattede virksomheder.

§ 18. Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolresultater, herunder bødestørrelse, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelægget er endeligt vedtaget, eller der er faldet endelig dom.

Kapitel 4

Strafbestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 4, stk. 8, ikke underretter Fødevarestyrelsen om bortfald af eller væsentlige ændringer i et certificeret kvalitetsstyringssystem,

2) undlader at ophænge kontrolrapport, jf. § 8, stk. 1 - 3, kontrolinformationsblanket, jf. § 9, eller streamer, jf. § 12,

3) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremviser en tillægsside til en kontrolrapport, jf. § 8, stk. 1,

4) ophænger kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer i strid med § 8, stk. 2 og 3, jf. § 9, stk. 3, og § 12, stk. 2,

5) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremsender kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider, jf. § 8, stk. 4,

6) ikke efterkommer en anvisning om ophængning af kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer, jf. § 8, stk. 5, § 9, stk. 3, og § 12, stk. 2,

7) uberettiget angiver at have status som elitevirksomhed, jf. §§ 3 og 4, vildleder forbrugerne i strid med § 8, stk. 7, § 13, stk. 2, § 14, stk. 5, eller § 15, stk. 2, eller fortsætter med at anvende oplysning om tidligere status som elitevirksomhed i strid med § 13, stk. 3, eller § 15, stk. 3, eller

8) undlader at vise virksomhedens kontrolrapporter på en hjemmeside i overensstemmelse med § 8, stk. 4, eller § 16, stk.1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1025 af 4. november 2011 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2012

Esben Egede Rasmussen

/ Jørgen Kruhl Jensen


Bilag 1

Standardfrekvenser for detailvirksomheder

   
Risikogruppe:
Standardfrekvens:
   
Højrisiko-virksomheder
2
Middelrisiko-virksomheder
1
Lavrisiko-virksomheder
0,5
Ultralavrisiko-virksomheder
Efter behov
Uden risikogruppe
Efter behov


Bilag 2

Standardfrekvenser for detailvirksomheder med elitestatus

   
Risikogruppe:
Standardfrekvens:
 
Højrisiko-virksomheder
1
Middelrisiko-virksomheder
0,5
Lavrisiko-virksomheder
0,5
Ultralavrisiko-virksomheder
Ikke aktuelt
Uden risikogruppe
Ikke aktuelt


Bilag 3

Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed

   
Risikogruppe:
Standardfrekvens:
 
Særlig højrisiko-virksomheder
5
Højrisiko-virksomheder
3
Middelrisiko-virksomheder
1
Lavrisiko-virksomheder
0,5
Ultralavrisiko-virksomheder
Efter behov
 
For kødengrosvirksomheder med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår er standardfrekvensen 2. Ved »produktion« forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra virksomheden.
 
For engrostransportører er standardfrekvensen efter behov, kombineret med stikprøvekontrol under transport.


Bilag 4

Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed med elitestatus

   
Risikogruppe:
Standardfrekvens:
 
Særlig højrisiko-virksomheder
3, som nedsættes til 2 efter 1 år som elitevirksomhed
Højrisiko-virksomheder
1
Middelrisiko-virksomheder
0,5
Lavrisiko-virksomheder
0,5
Ultralavrisiko-virksomheder
Ikke aktuelt
 
For kødengrosvirksomheder med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår er standardfrekvensen 1. Ved »produktion« forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra virksomheden.


Bilag 5

Kategoriseringen omfatter følgende symboler:

   
 
6877181851417739290 Size: (47 X 45)
1: Ingen anmærkninger
   
 
16260447361098052529 Size: (47 X 47)
2: Indskærpelse
   
 
21392321451154392971 Size: (47 X 48)
3: Påbud eller forbud
   
 
753068987855341550 Size: (47 X 48)
4: Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget


Bilag 6

Mærkat med symbol for elitevirksomhed

 
   
10913776391078022220 Size: (392 X 482)