Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Borgerservice
Kapitel 2 Kommercielle sager
Kapitel 3 Andre sager
Kapitel 4 Fælles bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten

I medfør af § 14 i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten fastsættes følgende:

Kapitel 1

Borgerservice

§ 1. For udenrigstjenestens bistand inden for borgerservice erlægges 925 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne bekendtgørelse, jf. §§ 2 – 8, § 14, stk. 2, og § 17. Derudover erlægges godtgørelse efter bestemmelserne i §§ 20 og 21.

Stk. 2. Der erlægges ikke timebetaling i

1) barnebortførelsessager,

2) evakueringssager,

3) sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet,

4) tvangsægteskaber,

5) efterladte børn og ægtefæller,

6) fængslingssager. Denne undtagelse fra betalingspligten gælder dog ikke ved fængsling/tilbageholdelse i anledning af udløb af opholdstilladelse/visumperiode/lovlig opholdsperiode. Undtagelsen gælder heller ikke, såfremt en repræsentation yder personbistand til den fængslede, som ikke er direkte relateret til selve fængslingssagen. I alle disse tilfælde erlægges et gebyr på 925 kr. pr. påbegyndt time.

§ 2. For repræsentationens udstedelse af pas erlægges følgende gebyrer:

1) For pas til personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 65 år, erlægges et gebyr på 950 kr.

2) For pas til personer, der endnu ikke er fyldt 18 år, erlægges et gebyr på 950 kr.

3) For pas til personer, der er fyldt 65 år, erlægges et gebyr på 950 kr.

4) For EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande erlægges et gebyr på 950 kr.

5) For andre provisoriske pas erlægges et gebyr på 950 kr.

6) For laissez-passer erlægges et gebyr på 950 kr., jf. dog stk. 2.

7) For forlængelse af pas eller rejsedokumenter erlægges et gebyr på 950 kr.

Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr ved udstedelse af laissez-passer ved førstegangsindrejse til Danmark.

Stk. 3. Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor repræsentationens kontortid.

Stk. 4. For repræsentationens udstedelse/udlevering af rejsedokumenter for flygtninge og fremmedpas erlægges gebyrerne nævnt i stk. 1, 1-3.

Stk. 5. Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 og stk. 3 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand erlægges i stedet 925 kr. pr. påbegyndt time, dog minimum to timer.

§ 3. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af en visumsag (ansøgning m.v.) erlægges betaling i overensstemmelse med stk. 1-8 medmindre andet følger af stk. 9-12 eller en international aftale. For lande, med hvilke EU Kommissionen har indgået eller er ved at forhandle en visumfaciliteringsaftale, opkræves der indtil videre et gebyr på 35 euro (260 kr.). Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej.

Stk. 2. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om visum (alle typer) erlægges et gebyr på 60 euro (445 kr.).

Stk. 3. Børn i aldersgruppen 6 til og med 11 år betaler et visumgebyr på 35 euro (260 kr.).

Stk. 4. For repræsentationens bistand i visumsager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen efter bemyndigelse fra den danske eller et andet lands myndighed, der behandler sagen, skal udskrive stickers, er visumgebyret som nævnt i stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 5. For repræsentationens bistand i visumsager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger eller en repræsentant for ansøgeren, erlægges timebetaling på kr. 925 kr. påbegyndt time.

Stk. 6. Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere (outsourcing) i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om visum, kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr udover det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 30 euro (225 kr.).

Stk. 7. Såfremt en visumansøgning indgives til en ikke-viseringsberettiget repræsentation, der af Udenrigsministeriet er bemyndiget til at ekspedere ansøgningen til en viseringsberettiget repræsentation (postkassefunktion), erlægges endvidere et gebyr på 145 kr.

Stk. 8. For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om visum erlægges timebetaling på 925 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 9. Undtaget fra gebyr er repræsentationens undersøgelse af, om visum er påkrævet.

Stk. 10. Der opkræves ikke gebyr ved behandling af visumsager i følgende tilfælde:

1) Indehavere af rejselegitimation, der er udstedt af lande, hvis egne statsborgere er visumfritagne (rejsedokument for flygtninge og fremmedpas).

2) Indehavere af diplomatpas eller tjenestepas uanset rejseformål.

3) Personer, der er ansat i FN-sekretariatet, i FN’s organisationer (fonde, programmer og særorganisationer), ved OSCE’s institutioner samt Europarådsmedlemmer tillige med de pågældendes ægtefæller og børn uanset rejseformål.

4) Personer, der er i besiddelse af erklæring om, at de rejser i FN’s eller de ovenfor nævnte organisationers anliggende mv.

5) Medarbejdere hos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i København samt personer, der udfører arbejde for GBIF-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

6) Medarbejdere hos Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i København samt personer, der udfører arbejde for ICES-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

7) Medarbejdere hos Det Europæiske Radiokommunikationskontor (ERO) i København samt personer, der udfører arbejde for ERO-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

8) Medarbejdere hos Eurofish i København samt personer, der udfører arbejde for Eurofish-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

9) Medarbejdere hos Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København samt personer, der udfører arbejde for EEA-bestyrelsen i forbindelse med møder, konferencer mv. tillige med de pågældendes ægtefæller og børn.

10) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra et andet EU/EØS-land end Danmark og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge i opstigende linje, som forsørges af EU/EØS-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver eller fornylig har udøvet deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. EU/EØS-reglerne gælder også for Schweiz.

11) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller, registrerede partnere og børn under 21 år, der hører til husstanden.

12) Gebyrfrihed vil efter repræsentationens skøn kunne indrømmes studenter, idrætsfolk m.fl., såfremt rejsen sker som led i et udvekslingsarrangement, amatørsportsstævne, amatørkoncertarrangement og lignende – eller hvis repræsentationen i øvrigt finder det velbegrundet.

Stk. 11. Der opkræves ikke gebyr for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af visumsager fra ansøgere, der er

1) under seks år,

2) skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed (gælder også repræsentationsaftaler),

3) forskere fra tredjelande, der rejser inden for EU med det formål at udføre videnskabelig forskning som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for EU med henblik på videnskabelig forskning.

4) repræsentanter for nonprofitorganisationer i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer.

Stk. 12. Under forudsætning af beslutning herom i det lokale Schengen-samarbejde og jf. EUs Visumkodeks kan endvidere følgende personer fritages for visumgebyr:

1) børn i aldersgruppen fra 6 til og med 11 år,

2) unge i alderen op til 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer,

3) i individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre områder af vital offentlig interesse eller af humanitære årsager.

§ 4. For repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af sager vedrørende opholds- og/eller arbejdstilladelse (ansøgning med videre) erlægges et gebyr på 1.415 kr. pr. sag eller betaling i overensstemmelse med stk. 1-8 medmindre andet følger af stk. 9-10. Det samme vil være gældende i de tilfælde, hvor en ansøgning er indgivet i Danmark eller et andet land til den myndighed, der behandler sådanne sager, og hvor den myndighed efterfølgende anmoder om en nærmere undersøgelse af sagen, idet sagen må anses at være overgået til repræsentationen. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om ansøgningen imødekommes eller ej.

Stk. 2. I forbindelse med Working Holiday-aftaler og for repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, skal erlægges et gebyr på 1.415 kr. pr. sag. Ansøgninger jf. Working Holiday-aftalen mellem Danmark og Japan er dog undtaget for gebyr. I sager, hvor Danmark repræsenterer et andet land, gælder de danske gebyrregler for Working Holiday-aftaler. Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea.

Stk. 3. For repræsentationens bistand i sager, som repræsentationen ikke tidligere har været involveret i, men hvor repræsentationen, efter bemyndigelse fra den danske eller et andet lands myndighed, der behandler sagen, skal udskrive stickers, erlægges et gebyr på 1.415 kr. pr. sag.

Stk. 4. For repræsentationens bistand i sager der vedrører ”tilbagerejsetilladelse”, herunder ansøgning og evt. udstedelse af sticker, erlægges et gebyr på 1.415 kr. pr. sag (såfremt der er tale om sager, der også medfører bistand i henhold til § 1, skal der ligeledes betales timebetaling på 925 kr. pr. påbegyndt time)

Stk. 5. For repræsentationens bistand i sager, hvor repræsentationen ikke tidligere har været involveret, og hvor der skal udleveres eventuelle afslag, originale dokumenter m.v. til en ansøger, erlægges timebetaling på 925 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 6. Ved anvendelse af eksterne tjenesteydere (outsourcing) i forbindelse med modtagelsen af ansøgninger om opholdstilladelse, kan tjenesteyderen efter aftale med Udenrigsministeriet opkræve et tillægsgebyr udover det fastsatte gebyr. Størrelsen af tillægsgebyret må ikke overstige 30 euro (225 kr.).

Stk. 7. Såfremt en ansøgning om opholdstilladelse indgives til en ikke-viseringsberettiget repræsentation, der af Udenrigsministeriet er bemyndiget til at ekspedere ansøgningen til en viseringsberettiget repræsentation (postkassefunktion), erlægges endvidere et gebyr på 145 kr.

Stk. 8. For repræsentationens medvirken til behandling af en klage over afgørelse om opholds- og/eller arbejdstilladelse erlægges timebetaling på 925 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 9. Undtaget fra betalingspligten er repræsentationernes undersøgelse af, om opholds- og/eller arbejdstilladelse er påkrævet.

Stk. 10. Der opkræves ikke gebyr ved behandling af sager om opholds- og/eller arbejdstilladelse i følgende tilfælde:

1) Personer, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

2) Diplomater og andre, der skal gøre tjeneste på deres lands ambassade, generalkonsulat eller en international organisation i København. Tilsvarende gælder for nævnte personers ægtefælle/registreret partner og eventuelt medfølgende børn under 21 år.

3) Ægtefæller og registrerede partnere til statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark, og deres børn eller ægtefællens/partnerens børn, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af EU/EØS-borgeren, samt slægtninge i opstigende linje og ægtefællens/partnerens slægtninge, som forsørges af EU-borgeren. Sådanne familiemedlemmer til danske statsborgere, der udøver eller fornylig har udøvet deres ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

4) Udenrigstjenestens ansatte samt deres ægtefæller, registrerede partnere og børn under 21 år, der hører til husstanden.

§ 5. For repræsentationens bistand til udstedelse af kørekort erlægges følgende gebyrer:

1) For duplikatkørekort erlægges et gebyr på 400 kr.

2) For udstedelse af erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) til kørsel i udlandet erlægges et gebyr på 240 kr.

3) For tidsbegrænset fornyelse af kørekort til personer over 70 år erlægges et gebyr på 50 kr.

4) For fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige årsager er tidsbegrænset, erlægges et gebyr på 155 kr.

5) For internationalt kørekort erlægges et gebyr på 50 kr.

6) For EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke-EU-kørekort) erlægges et gebyr på 400 kr.

Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekort er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager.

Stk. 3. Når bistanden, i forbindelse med de i stk. 1 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang, går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, erlægges i stedet 925 kr. pr. påbegyndt time.

§ 6. For legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv. erlægges et gebyr på 185 kr. pr. underskrift.

Stk. 2. For bistand til udstedelse af dokumenter og erklæringer samt mindre oversættelser erlægges følgende gebyrer:

1) For kontrol af borgerens identitet og udlevering af originale fødsels- og dåbsattester, pinkodebrev, kreditkort, NemID midlertidig adgangskodebrev og nøglekort, mv. erlægges et gebyr på 185 kr. pr. dokument. Såfremt en borger får udleveret flere af denne type dokumenter samtidigt, opkræves 185 kr. i alt. For udstedelse af erklæring om at en vare købt i Danmark, er indført i værtslandet, og til brug for borgerens momsrefusion i Danmark, erlægges et gebyr på 185 kr. pr. ekspedition. Såfremt henvendelsen omhandler flere selvstændige indkøb og såfremt der kan udstedes én samlet erklæring, opkræves 185 kr. pr. erklæring.

2) For udstedelse af ligpas erlægges et gebyr på 185 kr.

3) For oversættelser af mindre standarddokumenter (kørekort, dåbsattester o.l. ) erlægges et gebyr på 185 kr.

Stk. 3. Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time.

§ 7. For udenrigstjenestens bistand vedrørende hittegods erlægges et gebyr på 415 kr. pr. sag. Udover gebyret skal rekvirenten selv betale alle udgifter, som er direkte forbundet med sagen.

§ 8. Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation skal erlægges et gebyr på 1.000 kr. pr. ansøgning. Dette gælder dog ikke for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis forældrene – eller en af disse – er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret. For repræsentationens bistand til indsendelse af ansøgning til Justitsministeriet om udstedelse af bevis for dansk indfødsret eller bevarelse af dansk indfødsret indgivet inden det fyldte 22. år erlægges gebyr på 185 kr. pr. ansøgning.

Stk. 2. Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time.

Kapitel 2

Kommercielle sager

§ 9. For rådgivningsydelser og anden bistand, der har til formål at støtte dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, og hvor der i øvrigt er en klar dansk kommerciel interesse til stede, erlægges som udgangspunkt 925 kr. pr. påbegyndt time. Dog udgør mindstefaktureringen 2.775 kr. pr. individuelt løst opgave.

Stk. 2. Rutinemæssige informationsopgaver, fremskaffelse af publikationer, statistisk materiale, soliditetsoplysninger og lignende materiale er gebyrfrie. Der erlægges dog betaling efter bestemmelserne i § 20.

Stk. 3. For ikke-gebyrfri ekspeditioner skal der afgives skriftligt tilbud til rekvirenten indeholdende oplysninger om det forventede timeforbrug eller en fast pris for en konkret betalingsopgaves udførelse, inden bistanden påbegyndes. Ved afgivelse af tilbud kan der i særlige tilfælde afviges fra prisen baseret på timepris (eksempelvis i forbindelse med rammeaftaler, stående aftaler eller lignende).

Stk. 4. Bistand til inddrivelse af kommercielle fordringer er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 3.

§ 10. For visse publikationer og nyhedsbreve, der har til formål at støtte en nærmere defineret del af dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter kan der opkræves en pris, der fastsættes for den enkelte publikation/nyhedsbrev på grundlag af en vurdering af de til udarbejdelsen medgåede timer og den værdi, som publikationerne/nyhedsbrevene vil have for virksomhederne.

§ 11. For foredrag om kommercielle emner erlægges som udgangspunkt et gebyr på minimum 3.700 kr.

Stk. 2. Ud over det i stk. 1 nævnte gebyr opkræves refusion for foredragsholderens rejse- og opholdsudgifter opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

§ 12. Såfremt en repræsentation har mulighed for at stille kontor og mødelokaler mv. samt statsejede eller lejede repræsentative lokaler til rådighed for forretningsfolk m.fl., fastsættes lokalelejen efter det på stedet gældende lejeprisniveau.

Stk. 2. Udenrigsministeriet har endvidere mulighed for at stille kontorfaciliteter og lokal administrativ assistance til rådighed under inkubatorordningen. Lejen for disse services fastsættes, således at ministeriet opnår dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

§ 13. Såfremt det i kommercielle sager skønnes nødvendigt at foretage en tjenesterejse inden for repræsentationens område, indhentes rekvirentens accept heraf. Tidsforbruget på en tjenesterejse opgøres til det antal timer, som medarbejderen anvender på transport og udførelse af selve opgaven. Der opkræves betaling med 925 kr. pr. påbegyndt time. Herudover betaler rekvirenten rejseomkostninger opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.

Kapitel 3

Andre sager

§ 14. Pengeoverførsler gennem udenrigstjenesten kan som udgangspunkt kun finde sted i forbindelse med personbistand. Der opkræves betaling med 925 kr. pr. påbegyndt time, jf. § 1.

Stk. 2. Som hovedregel bør rekvirenter af pengeoverførsler henvises til at anvende et pengeinstitut. Bistår udenrigstjenesten i forbindelse med pengeoverførsel betales gebyr herfor, jf. stk. 3. Det bemærkes at kun når særlige forhold gør sig gældende, yder Udenrigsministeriet bistand til overførsel af penge i forbindelse med en borgers fortsatte ophold eller videre rejse i udlandet.

Stk. 3. Til pengeoverførsler henregnes enhver anmodning om overførsel af beløb, uanset om der i det konkrete tilfælde også er ydet anden form for bistand. Er der tillige ydet anden bistand, skal der således erlægges gebyr/timetakst efter to eller flere bestemmelser. Pengeoverførsler i forbindelse med personbistandssager er dækket af den almindelige timetakstbetaling i henhold til bestemmelsen i § 1. For øvrige pengeoverførsler opkræves ligeledes 925 kr. pr. påbegyndt time jf. § 1. Denne takst gælder også, selv om der betales for anden bistand efter bekendtgørelsen. Ved indbetaling/overførsler af beløb til dækning af offentlig gæld i Danmark opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time. Repræsentationen fratrækker gebyret ved overførslen.

Stk. 4. Såfremt sociale og andre offentlige ydelser undtagelsesvist og efter aftale med Udenrigsministeriet overføres gennem udenrigstjenesten, kan der opkræves et gebyr på 415 kr. pr. overførsel. Ved pengeoverførsel, som alene skal anvendes til betaling af gebyr, kan gebyret for pengeoverførslen højst have samme beløbsstørrelse som det pågældende gebyr.

Stk. 5. For overførsler af støtte efter Aktivlovens § 6 betales ikke gebyr.

§ 15. For udenrigstjenestens bistand til fremskaffelse af oplysninger, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 1 og 2, opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.

§ 16. For udenrigstjenestens bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer af ikke-kommerciel karakter (besøg af kommuner, skoler, læreanstalter, private personer, institutioner, journalister m.v.) opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.

§ 17. For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med afholdelse af eksamen/prøve opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time samt eventuelt leje af lokale, som stilles til rådighed for aflæggelsen af eksamen/prøven.

§ 18. For udenrigstjenestens bistand i forbindelse med udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr opkræves 925 kr. pr. påbegyndt time. Eventuel tid til den tekniske op- og nedsætning før og efter videokonferencen indgår i timeafregningen.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 19. Tjenestehandlinger, der udføres på anmodning af Folketinget, centraladministrationen og dennes underlagte myndigheder, Færøernes Lagting, Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsting og Grønlands Hjemmestyre er som udgangspunkt ikke omfattet af pligten til at betale gebyrer og timetakster for tjenesteydelser i henhold til kapitel 1 og 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ikke-kommercielle tjenestehandlinger, som konkret vurderes at bidrage til Danmarksprofilerings-/public diplomacy-arbejdet, er som udgangspunkt ikke omfattet af betalingspligten.

Stk. 3. Udenrigstjenesten kan herudover efter en konkret vurdering undtagelsesvist afstå – helt eller delvist – fra at opkræve gebyr eller timetakst fra privatpersoner, hvor tungtvejende sociale eller andre hensyn taler afgørende herfor, eller hvor betalingen virker åbenbart urimelig.

Stk. 4. Der skal som udgangspunkt ikke opkræves betaling for mindre rutinemæssige informationsopgaver.

§ 20. Fritagelse for betaling af gebyr og timetakst omfatter ikke fritagelse for betaling af udenrigstjenestens eventuelle øvrige udgifter, som er direkte forbundet med udenrigstjenestens behandling af sagen. For enhver bistand – hvad enten denne er givet som led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse eller ej – skal rekvirenten refundere udenrigstjenesten de eventuelle udgifter, som direkte er forbundet med sagen, medmindre andet er særskilt hjemlet.

Stk. 2. For enhver bistand – bortset fra personbistand efter bestemmelserne i § 1 og kapitel 2 (kommercielle sager) – der på rekvirentens anmodning medfører telekommunikation, skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter.

Stk. 3. For bistand efter kapitel 2 skal rekvirenten refundere udenrigstjenestens udgifter til telekommunikation på baggrund af rekvirentens anmodning, såfremt repræsentationen skønner, at udgifterne hertil er væsentlige i forhold til rådgivningsydelsens omfang.

Stk. 4. For telekommunikation, der ikke er led i en af denne bekendtgørelse omfattet betalingspligtig ydelse, erlægges et gebyr på 465 kr.

§ 21. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 6, § 9, stk. 1., 1. pkt., og § 13 uden for repræsentationens kontortid, erlægges timetakst på 925 kr. forhøjet med 50 procent pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes gebyret med 50 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse uden for repræsentationens kontortid, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens kontortid fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 2.

Stk. 2. Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på 3.890 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere provisoriske pas eller forlænges flere pas erlægges der et gebyr på 3.890 kr. for det første provisoriske pas eller forlængelse og herefter 950 kr. pr. provisorisk pas eller forlængelse.

Stk. 3. Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om udførelse af en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 5, § 9, stk. 1., 1. pkt., og § 13 på repræsentationens officielle lukkedage, erlægges timetakst på 925 kr. forhøjet med 100 procent pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen forhøjes betalingen med 100 procent. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse på repræsentationens officielle lukkedage, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 4.

Stk. 4. Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage erlægges et gebyr på 5.185 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes eller forlænges flere pas, erlægges et gebyr på 5.185 kr. for det første provisoriske pas eller forlængelse og herefter 950 kr. pr. pas.

§ 22. Udbud af samarbejde med Udenrigsministeriet om konkrete opgaver er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 23. Betaling, der afregnes i udenlandsk mønt, kan afrundes til nærmeste hele beløb, som virker naturligt efter lokale seddel- og møntforhold. Afrundingen kan dog ikke afvige med mere end 10 kr. fra det konkret beregnede beløb.

§ 24. Betaling for borgerservicesager (kapitel 1) og for andre sager (kapitel 3) skal som udgangspunkt erlægges forud for udførelse af den betalingspligtige ydelse. I særlige tilfælde kan der desuden for kommercielle sager (kapitel 2) stilles krav om forudbetaling, delbetaling, depositum eller lignende foranstaltninger.

Stk. 2. Hvor betaling ikke erlægges forud, kan Udenrigsministeriet, såfremt betalingen ikke erlægges til tiden, opkræve et gebyr på 85 kr. fra den anden skriftlige anmodning om betaling af restancen.

Stk. 3. Krav på betaling efter denne bekendtgørelse er tillagt udpantningsret, jf. § 1, stk. 1, nr. 4 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 14 af 12. januar 2012 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Udenrigsministeriet, den 13. december 2012

Villy Søvndal

/ Grete Sillasen