Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber

(Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.«

2. I § 15 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 15 b, nr. 5,«: »og«.

3. I § 15 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 15 b, nr. 5, og« til: »§ 15 b, nr. 5.«

4. § 15 a, stk. 1, nr. 3, ophæves.

5. I § 15 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Lovens afsnit II gælder ikke, når en kommune udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.«

§ 2

I lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, som ændret ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stk. 2 gælder dog ikke, hvis opgavens værdi ikke overstiger den tærskelværdi, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.«

2. Tre steder i § 5, stk. 1, ændres »25 pct.« til: »50 pct.«, og i § 5, stk. 2, ændres »25 pct.« til: »50 pct.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen