Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

(Regelforenkling i den kommunale tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 558 af 18. juni 2012 og lov nr. 603 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 129, stk. 1, affattes således:

»Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik.«

2. § 129, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3, 5 og 6 bliver herefter stk. 2-4.

3. § 131, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. I § 248, stk. 1, indsættes efter »129«: », jf. dog stk. 2«.

5. § 248, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For børn og unge, der modtager tandpleje på en anden kommunes tandklinik, jf. § 129, stk. 1, afholdes udgifterne hertil af behandlerkommunen.«

§ 2

I apotekerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 100 af 10. februar 2009 og senest ved lov nr. 465 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »ministeren for sundhed og forebyggelse« til: »Sundhedsstyrelsen«.

2. § 15, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan meddele en ansøger til apotekerbevillinger eller en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker.

Stk. 3. Bevilling efter stk. 1 og 2 kan i særlige tilfælde meddeles for en tidsbegrænset periode.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4, nr. 3« til: »stk. 5, nr. 3«.

4. § 20, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om en apotekerbevilling efter § 15, stk. 1 og 2, indsendes til Sundhedsstyrelsen. Inden apotekerbevilling meddeles efter § 15, stk. 1, rådfører Sundhedsstyrelsen sig med de konsulenter, der er nævnt i § 67.«

5. § 20, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. I § 20, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »ministeren for sundhed og forebyggelse« til: »Sundhedsstyrelsen«.

7. I § 22, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 15, stk. 4, nr. 1 og 2« til: »§ 15, stk. 5, nr. 1 og 2«.

8. § 59 affattes således:

»§ 59. Før der træffes beslutning om ansættelse af en sygehusapoteker, kan ejeren af sygehusapoteket anmode Sundhedsstyrelsen om en vejledende faglig vurdering af ansøgerens egnethed, jf. § 67, stk. 2. Sundhedsstyrelsen afgiver vurderingen inden 14 dage

Stk. 2. Sygehusapotekere skal opfylde betingelsen i § 15, stk. 5, nr. 3.«

9. I § 61 e, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 4, nr. 3« til: »§ 15, stk. 5, nr. 3«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 4

Klager over Sundhedsstyrelsens afgørelser efter apotekerlovens § 15, stk. 1-3, der inden denne lovs ikrafttræden er indkommet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, omfattes ikke af bestemmelsen i apotekerlovens § 15, stk. 4.

§ 5

Stk. 1. Den, der ved denne lovs ikrafttræden modtager behandlende tandpleje i privat praksis efter eget valg i henhold til § 129, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 som ændret senest ved lov nr. 603 af 18. juni 2012, bevarer retten til behandling i privat praksis og retten til at modtage tilskud efter § 129, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 som ændret senest ved lov nr. 603 af 18. juni 2012, indtil behandlingen er afsluttet.

Stk. 2. Den, der ved denne lovs ikrafttræden modtager behandlende tandpleje i privat praksis efter eget valg i henhold til § 131, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 som ændret senest ved lov nr. 603 af 18. juni 2012, bevarer retten til behandling i privat praksis, indtil behandlingen er afsluttet. Bopælskommunen afholder de udgifter, der er forbundet med behandlingen. Kommunen kan i henhold til § 132, stk. 1, i sundhedsloven beslutte, at patienten selv skal betale en del af udgiften.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3 og 5, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag