Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Ændring af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 b, stk. 1, ændres »et vandindvindingsanlæg« til: »en boring«, og i stk. 2 ændres »vandindvindingsanlægget« til: »boringen«.

2. § 64 c, stk. 1 og 2, affattes således:

»Almene vandforsyningsanlæg udbetaler en årlig godtgørelse på 429 kr. pr. boring til den grundejer, som omfattes af § 21 b. Godtgørelse udbetales til ejere af grunde, hvorpå en boring er beliggende. Ejes den pågældende grund af et alment vandforsyningsanlæg, udbetales godtgørelsen til den grundejer, som ejer den største del af det areal, der omgiver vandforsyningsanlæggets grund inden for en radius på 25 m fra boringen.

Stk. 2. Den grundejer, som er omfattet af § 21 b, og som i forbindelse med rådighedsindskrænkninger allerede har modtaget erstatning herfor, er ikke berettiget til en årlig godtgørelse efter stk. 1.«

3. I § 64 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »vandindvindingsanlæg« til: »boringer«.

4. I § 64 c, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Et fremsat krav er gældende for en 10-årsperiode.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Krav, der er fremsat før lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken