Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 653 af 15. juni 2010, § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, § 1 i lov nr. 1273 af 21. december 2011 og § 1 i lov nr. 446 af 23. maj 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, ændres »§ 32, stk. 5« til: »§ 32, stk. 4«.

2. § 32, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

3. I § 32, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

4. Efter § 32 indsættes i kapitel 4:

»§ 32 a. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter § 32, stk. 1.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab som nævnt i stk. 1, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen og for egen regning skal udarbejde og udlevere

1) oversvømmelseskort vedrørende sandsynlighed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg eller i dele heraf på arealer, der normalt ikke er dækket af vand, og

2) oplysninger i øvrigt om sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg eller i dele heraf, herunder om mulige forebyggende tiltag.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om de i stk. 2 nævnte kort og oplysninger, herunder om krav til indhold og udarbejdelse, tekniske krav i øvrigt og krav om digital fremsendelse i bestemte it-systemer, særlige digitale formater el.lign.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens anmodninger efter stk. 1 og efter regler, der er fastsat i medfør af stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

5. I § 110, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »undlader at meddele oplysninger efter«: »§ 32 a, stk. 1, eller«.

6. I § 110, stk. 3, indsættes efter »§ 31, stk. 3,«: »§ 32 a, stk. 2 og 3,«.

§ 2

I lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 1518 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 4, indsættes efter »§ 7 a,«: herunder udgifter til opfyldelse af anmodninger efter miljøbeskyttelseslovens § 32 a og regler fastsat i medfør heraf,«.

§ 3

I lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 27. december 2009, som ændret ved § 23 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 12 i lov nr. 1273 af 21. december 2011 og § 14 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Miljøministeren kan fastsætte regler om frist for fremsendelse af risikostyringsplaner.«

2. I § 8, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen digitalt skal fremsende risikostyringsplanen, herunder bestemte oplysninger fra risikostyringsplanen, i bestemte it-systemer, særlige digitale formater el.lign.«

§ 4

Loven træder i kraft den 15. december 2012.

Givet på Amalienborg, den 11. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken