Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. november 2012 i sag 80.2011

A

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

v/advokat Peter Breum, adv. fm. Asger Segel

mod

B v/C

v/advokat Mogens Freinsilber

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, SAMA, og faglig chef Pernille Meden, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, A, født den 27. marts 1987, og indklagede B v/C, blev den 5. juli 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 5. juli 2010 til den 30. april 2011.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for seksuel chikane.

A har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 10. november 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

B v/C har påstået frifindelse, subsidiært betaling af en mindre godtgørelse efter nævnets skøn.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2012.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2010 skrev A og kosmetikerelev N1 en mail til Frisørfagets Fællesudvalg, hvoraf fremgår bl.a.:

»Som sagt da vi snakkede den anden dag, er det vedr. V1, B. Som aftalt skriver vi alt det vi har på ham.

Som sagt var han rigtig sød og venlig de første 3 måneder jeg var der, men efter min prøve tid var ovre, ændrede han væremåde og blev lidt ubehagelig. N1 stopper når hendes prøvetid er ovre, da han er som han er nu.

Som sagt er jeg lige flyttet til Randers med min kæreste, for at være tættere på arbejde. Det passede med at jeg flyttede på et tidspunkt hvor han var i Ukraine, og da han kom hjem spurgte han mig om jeg var flyttet og jeg svarede ja, så sagde han til mig (ordret) ”Så kan jeg bedre forstå du ikk er så stresset længere, men det er jo nok fordi du får sex hver dag. Hvor jeg svarede, ”at det kunne også være fordi jeg ikke havde to timers kørsel hver vej mere”. Og for det ikke kun skulle gå udover mig sagde han til N1 at så er det nok derfor at du (N1) altid ”hænger”/falder sammen, og ikke er stresset, fordi du får sex hver dag.

- Vi skulle en dag øve hotstone krops massage, hvor ham og N1 skulle masserer mig. Han siger jo til os at hans behandlinger er dyrere end vores, fordi han har været i branchen i så mange år og er meget mere professionel end os. Jeg får N1 til at dække mig godt, da jeg ikke havde lyst til at han skulle se min numse. Da han så kommer ind i behandlerrummet, ligger jeg lige pludselig uden håndklæde over min numse, som jeg fandt meget upassende og var over min grænge for blufærdighed. Men da jeg ikke viste hvad jeg skulle sige bed jeg det bare i mig. De går i gang med at masserer mine ben på bagsiden, da de så kommer til låret, rammer han mine balder 2-3 gange. Det kom så meget bagpå mig at jeg ikke vidste hvad jeg skulle sige, så bed det igen i mig. Han sagde at det var bedst når kunden havde g-string på som mig, for så kunne stenene, ved en hotstone sidde bedre fast. (men det kan de bestemt ikke) I stedet for at vise N1 det først også lade N1 prøve taget selv, skulle han stå på den anden side og være med, så de hele tiden rørte ved hinanden. Og når han havde mulighed for det stod han helt tæt op af hende uden grund

- Han kommer ofte med sjofle kommentarer«

Den 17. januar 2011 aflagde Frisørfagets Fællesudvalg kontrolbesøg på virksomheden ved kontrollanterne Pia Backer og Connie Mikkelsen. Af rapporten fra kontrolbesøget fremgår bl.a.:

»Begge elever A og N1 fortalte om deres oplevelser med behandleren V1.

C, direktør, havde haft en alvorlig snak med V1, som ikke havde opfattelse af, at noget forkert var sket. Pigerne var dog en del berørte af situationen. V1 er stadig under observation.

N1 havde valgt at stoppe i prøvetiden. A var og er fortsat sygemeldt.

C har pr. 1/2-2011 ansat en voksen dame, der fremover vil være på klinikken, når V1 underviser. Eleverne bruges ikke længere som modeller ved undervisning.«

Den 19. januar 2011 afsagde Tvistighedsnævnet kendelse (sag 05.2010) over X under konkurs, hvorefter selskabet – der ikke havde givet møde for nævnet, idet kurator havde meddelt, at konkursboet ikke ville indtræde i sagen – blev dømt til at betale en godtgørelse efter ligebehandlingsloven for seksuel chikane over for to kvindelige kosmetikelever. Det fremgår af kendelsen bl.a., at eleverne den 18. august 2009 havde ophævet uddannelsesaftalerne som groft misligholdt fra virksomhedens side i form af seksuel chikane og chikane af anden karakter udøvet af lederen af virksomheden, V1. Af klageskriftet i denne sag fremgår bl.a., at C var direktør i X, og at den seksuelle chikane fra V1’s side bestod i verbal chikane.

A’s uddannelsesforhold blev efter gensidig aftale ophævet med virkning fra den 19. marts 2011.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at uddannelsen til kosmetiker varer 2 ½ år, men at hun efter virksomhedens ønske havde indgået en kort uddannelsesaftale. Den daglige leder i virksomheden var V1. C var direktør og kom indimellem på besøg for at få behandlinger. Der var ansat en anden elev, N1. Det var V1, der skulle uddanne dem, og han brugte dem som modeller i undervisningen. Det var ham, der bestemte, hvad de skulle undervises i. Det er korrekt som beskrevet i hendes og N1’s mail af 3. december 2010, at da hun flyttede til Randers, sagde V1 til hende, at når hun ikke var så stresset mere, var det nok fordi hun ”fik noget hver dag”, underforstået at hun fik sex hver dag. Hun blev irriteret og sagde, at det nok kunne være fordi, hun ikke længere havde to timers transporttid hver dag. Sex var ikke et almindeligt samtaleemne, og han sagde ikke noget sådant til hende flere gange. Derimod interesserede V1 sig for dem som elever på en upassende måde. Han kom med kommentarer helt ude af enhver sammenhæng om f.eks., hvordan hun så ud. I prøvetiden var han meget imødekommende og flink, men efter prøvetiden ændrede han personlighed og blev ubehagelig at være sammen med. Han skældte hende meget ud. Han kunne også, når hun sad ved computeren, komme hen og klemme hendes skulder eller nusse hende på ryggen uden anledning. Det forekom 15-20 gange. Hun sagde ikke fra over for ham, men hun syntes, at det var helt upassende.

Den 5. november 2010 mødte hun kl. 12 sammen med N1. V1 sagde, at de skulle øve hotstone massage, fordi der ikke var så mange kunder. En af dem skulle være model, og da hun tidligere havde øvet denne massageform, tilbød hun, at hun kunne være model. Massagen udføres, mens kunden ligger på maven iført underbukser. Man dækker kunden til med håndklæder på langs, som dækker fra skulderen til tæerne. Under massagen afdækker man den del af kroppen, som man masserer. Hun havde den pågældende dag kun en g-strengs-trusse på, men havde hun i forvejen vidst, at hun skulle være model, ville hun have taget almindelige underbukser på. Hun bad N1 om at dække sig til. Hun havde et håndklæde fra fødderne til over lænden og et håndklæde på tværs over ryg og skulder. Da V1 kom ind i rummet, tog han håndklædet væk fra hendes ben, således at hendes balder var blottede. Hun var blevet dækket til på den måde, som de havde lært på skolen, men V1 sagde, at den afdækningsmåde ikke var lige så god som hans. Hun syntes ikke, at det var rigtigt, fordi man på den måde, han lagde håndklædet, ville kunne se hende i skridtet, når man masserede ved fødderne. Han sagde, at hans teknik var bedre end skolens, og at det var godt, at hun havde g-strengs-trusse på, for så kunne stenene sidde fast direkte på ballerne. Normalt sætter man stenene fast i trussekanten. N1 og V1 skulle massere hende synkront fra hver sin side af briksen. Formålet hermed var, at hun kunne give N1 feed-back på, om hun gjorde det på samme måde som V1. Massagen foregår med lange bløde strøg og begynder ved fødderne og læggene og derefter op på låret. Da de begyndte at massere hendes baglår, snittede V1 hende på ballerne på indersiden af låret, et par cm fra skridtet. Han ramte hende to til tre gange det samme sted. Der kunne ikke være tale om fejl, når det skete mere end én gang. Hun sagde ikke noget, for hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. N1 kom én gang til at røre hende på ydersiden af ballen, men herefter passede hun bedre på og stoppede strøgene omkring 10 cm. fra ballerne. Normalt vil det håndklæde, som dækker kundens baller, lave en naturlig grænse for massagen på låret. Det er ikke almindeligt at massere kunder på ballerne, men det kan ske efter aftale, hvis musklen er meget anspændt. Hun talte efterfølgende med N1 om episoden, idet N1 også havde lagt mærke til, at V1 havde masseret hende for tæt på hendes baller. Efter en uges tid talte hun med sin kæreste om det, og nogle uger senere sine forældre. Hun havde det dårligt med at komme på arbejde derefter. Hun følte sig ydmyget og krænket over, at en professionel massør kunne finde på noget sådant. Hun var på skole fra den 12. november til den 13. december 2010. Hun talte under skoleopholdet med en medarbejder i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og skrev efter hendes anbefaling mailen til Frisørfagets Fællesudvalg sammen med N1. Hun fortalte V1 efter skoleopholdet, at hun ikke havde brudt sig om hans bemærkning i anledning af, at hun var flyttet sammen med sin kæreste i Randers, og om massageepisoden. Han sagde, at han ikke havde ment noget seksuelt med bemærkningen, og at baller og lår hang sammen på en sådan måde, at det var, hvad der kunne ske. Den 16. december 2010 sygemeldte hun sig over for V1 og C. Hun var sygemeldt indtil den 1. februar 2011, hvor hun igen skulle på skole. Hun mødte ikke på arbejde, inden uddannelsesaftalen blev ophævet.

Hun fortalte ikke C om sine oplevelser med V1. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle håndtere det. Der skulle have været et personalemøde i december måned, hvilket på grund af hendes sygemelding blev udskudt til mellem jul og nytår. Heller ikke under dette møde fortalte hun C, at der var foregået sexchikane. Det gjorde hun først under kontrolbesøget den 17. januar 2011.

C har forklaret bl.a., at hun er indehaver af B, der er en hudplejeklinik. V1 er ansat som administrationschef og uddannelsesansvarlig og arbejdede cirka 20 timer om ugen. Hun kom jævnligt på klinikken og i 2010 næsten dagligt. Hun hørte første gang om den påståede sexchikane, da hun modtog kopi A’s og N1’s mail af 3. december 2010 til Fællesudvalget. Hun erindrer ikke, om hun fik kendskab til mailen før eller efter mødet den 17. januar 2011. Hun tror ikke, at V1 har udøvet sexchikane. Under hotstone massage-øvelsen har massøren olie på hænderne, så man kan ved et uheld komme til at berøre områder for tæt på baller eller skridt, men man skal selvfølgelig prøve at undgå det, og en sådan fejl bør ikke kunne ske mere end én gang. Når overdelen af lårets bagside masseres, er ballerne normalt dækket til. Den 16. december 2010 skulle der have været afholdt et møde med A vedrørende nogle kundeklager, men mødet blev udskudt, fordi A sygemeldte sig. I lægeerklæringen stod der, at hun var sygemeldt på grund af en ”psykisk konflikt med en mandlig kollega”. Den 30. december 2010 holdt hun møde med A på en café, hvorunder det blev sagt, at V1 kunne være lidt hård i sin omgangstone. Dette talte hun med ham om inden kontrolbesøget den 17. januar 2011. På det møde blev det alene nævnt, at V1 havde kommenteret deres kitler. Efter hendes opfattelse blev de enige om, at pigerne lagde mere i det, end der var ment fra V1’s side. For en sikkerheds skyld har hun dog ansat en moden dame, så eleverne fremover ikke er alene med V1 på klinikken, og eleverne bruges ikke længere som modeller. Hun har tidligere drevet klinikken X, hvor V1 også var ansat. Hun erindrer ikke, om hun tidligere har set ophævelsesskrivelserne fra de to elever i denne virksomhed, men det gik først efter den 17. januar 2011 op for hende, at det var beskyldninger om sexchikane mod V1, der lå til grund for de to elevers ophævelse af deres uddannelsesaftaler. Hun vidste ikke, at der kørte en sag ved Tvistighedsnævnet og blev ikke orienteret om nævnets afgørelse af 19. januar 2011. N1 er i dag ansat i klinikken.

V1 har forklaret bl.a., at han er uddannet som bl.a. hudterapeut og massør og har arbejdet for C i 2006, 2008-2009 og fra 2010, senest som administrationschef og uddannelsesansvarlig. Han har aldrig krænket A seksuelt hverken verbalt eller ved berøringer. Det er rigtigt, at han i forbindelse med, at A var flyttet sammen med sin kæreste, sagde, at hun ikke længere virkede så stresset. Han mente ikke noget seksuelt med det. Han havde blot registreret, at hun virkede mere tryg og mindre usikker over for kunder. Han har ikke klemt hendes skuldre og nusset hende på ryggen. Vedrørende episoden den 5. november 2010 havde A insisteret på at være model. Da han og N1 kom ind i behandlerrummet, lå hun på briksen og var dækket med et badelagen. De dækkede hende til med yderligere håndklæder, således at kun de dele af hendes krop, som skulle masseres, var afdækkede. Han stod først ved siden af N1 og viste hende, hvad hun skulle gøre. Derefter stillede han sig over for hende, således at de masserede A’s ben synkront. Hendes baller var ikke blotlagte, da de masserede bagsiden af hendes lår. Hvis han ramte hendes baller, var det ikke med vilje, og han har aldrig masseret tæt på hendes skridt. Han har hørt om elevernes beskyldninger mod ham i sagen mod X, fordi han søgte aktindsigt i sagen hos Undervisningsministeriet. Han er ikke bekendt med, at der skulle være ansat en dame, som overvåger ham, men det er rigtigt, at der ikke længere udføres massage på eleverne som modeller.

Procedure

Klager har til støtte for påstanden anført, at en arbejdsgiver er forpligtet til at sikre et alment sundt arbejdsmiljø, hvilket blandt andet indebærer, at der ikke må finde sexchikane sted. Der er ved bevisførelsen, herunder ved A’s detaljerede og troværdige forklaring, påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet seksuel chikane over for hende, og hun har derfor krav på en godtgørelse i medfør af ligebehandlingslovens § 2, jf. § 14, som under hensyn til karakteren af krænkelserne, aldersforskellen og det særlige underordnelsesforhold, som elever er underlagt, bør fastsættes til 50.000 kr.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført, at det med de afgivne forklaringer og bevisførelsen i øvrigt ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at der har været udøvet seksuel chikane over for A. Selvom det måtte være tilfældet, har A ikke har nævnt noget over for C herom, selvom hun har haft rig mulighed herfor, og kravet om godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler blev først rejst lang tid efter, at uddannelsesforholdet var ophørt. Virksomheden hæfter derfor ikke for et eventuelt krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Under alle omstændigheder bør en godtgørelse fastsættes til et langt mindre beløb end krævet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende spørgsmålet om seksuel chikane

Fire medlemmer udtaler:

Efter A’s forklaring, der støttes af den mail, som hun udarbejdede sammen med N1 og sendte til Frisørfagets Fællesudvalg den 3. december 2010, findes det godtgjort, at V1 udøvede seksuel chikane over for hende, i hvert fald i form af den verbale ytring om hendes tilstand, efter at hun var flyttet sammen med sin kæreste, og den fysiske berøring af hendes baller under massageøvelsen den 5. november 2010.

Det fremgår af Tvistighedsnævnets afgørelse af 19. januar 2011 i sag nr. 05.2010, at to tidligere kvindelige elever i den virksomhed, som C drev under navnet X, den 18. august 2009 ophævede deres uddannelsesaftaler under henvisning til grov misligholdelse i form af seksuel chikane og chikane af anden karakter udøvet af V1. C kan ikke - selvom hun ikke blev inddraget i Tvistighedsnævnets behandling af sagen, fordi selskabet på det tidspunkt var gået konkurs - have været uvidende om elevernes ophævelse af uddannelsesaftalerne og årsagen hertil. Hun burde derfor ved ansættelsen af V1 som bl.a. uddannelsesansvarlig i sin nye virksomhed allerede fra elevaftalernes begyndelse have truffet foranstaltninger til imødegåelse af det indtrufne hændelsesforløb, hvilket hun først gjorde i tiden op til kontrolbesøget den 17. januar 2011. Vi finder på den baggrund, at virksomheden skal betale godtgørelse efter ligebehandlingsloven til A for den af V1 udøvede seksuelle chikane.

Et medlem af nævnet udtaler:

Jeg finder det ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at V1 har udsat A for seksuel chikane. Jeg har herved særligt lagt vægt på, at der er afgivet modstridende forklaringer i nævnet af A og V1, at A i forbindelse med episoden den 5. november 2010 selv tilbød sig som model for hot stone massage, der var en del af virksomhedens ydelser og dermed også relevant for elevens uddannelse, at N1, der var til stede i forbindelse med massageepisoden, og i øvrigt efter det oplyste senere er blevet ansat i virksomheden igen, ikke er ført som vidne i nævnet, at A også efter sin egen forklaring hverken har sagt fra over for V1 eller orienteret C om, at hun følte sig chikaneret, og at klager har udvist en betydelig passivitet ved først at rejse krav om godtgørelse ca. 6 måneder efter ophævelsen af uddannelsesaftalen, der i øvrigt var gensidig.

Vedrørende godtgørelse efter ligebehandlingsloven

To medlemmer udtaler:

Vi stemmer for at fastsætte godtgørelsen til 50.000 kr., jf. ligebehandlingslovens § 14, jf. § 2. Vi lægger herved vægt på chikanens grovhed, herunder navnlig at A var næsten nøgen under massageøvelsen den 5. november 2010, at håndklædet blev trukket væk uden varsel, at V1’s hånd var tæt på skridtet i 2-3 tilfælde, og at A som næsten nøgen må anses som værgeløs i situationen.

To medlemmer udtaler:

Efter en samlet vurdering, hvori indgår på den ene side, at den seksuelle chikane er sket i forbindelse med et elevforhold, og på den anden side krænkelsernes forholdsvis begrænsede omfang og sagens tidsmæssige forløb, finder vi, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 25.000 kr.

Et medlem udtaler:

Jeg finder det som ovenfor nævnt ikke bevist, at A har været udsat for seksuel chikane, og jeg stemmer af denne grund for at frifinde virksomheden for kravet om godtgørelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B v/C skal betale 25.000 kr. i godtgørelse efter ligebehandlingsloven til A.

T h i b e s t e m m e s

B v/C skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til A med tillæg af procesrente fra den 10. november 2011, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.