Den fulde tekst

Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte

(Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension)

§ 1

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 8 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

2. I § 44 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Personer, der har ret til førtidspension efter reglerne i denne lov, overgår efter anmodning herom til ret til førtidspension efter lov om social pension. Anmodning, om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives til Udbetaling Danmark i perioden fra den 1. juni 2013 til den 31. december 2013. Anmodningen skal indgives skriftligt eller digitalt.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 7 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 52, stk. 1, affattes således:

»Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. Udgifter til førtidspension for pensionister, der er overgået til ret til førtidspension efter denne lov, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afholdes af henholdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og § 3 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse, eller for hvem der var påbegyndt en sag herom inden den 1. januar 2003, og som den 1. juni 2013 eller senere vælger at overgå til førtidspension efter lov om social pension, kan modtage boligsikring efter reglerne i denne lov, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om personen har modtaget boligydelse forud for overgangen til førtidspension efter lov om social pension.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2013.

§ 5

Stk. 1. Udbetaling Danmark skal senest den 31. maj 2013 give modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. skriftlig meddelelse om ret til overgang til retten til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen skal på hver sit myndighedsområde vejlede førtidspensionister, der anmoder herom, om konsekvenser ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2. Vejledningen skal gives på baggrund af pensionistens konkrete aktuelle forhold.

Stk. 3. Personer, der har anmodet Udbetaling Danmark om overgang til ret til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, er omfattet af ret til førtidspension efter lov om social pension med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter den nærmeste måned efter anmodning er indgivet, jf. dog stk. 8.

Stk. 4. For personer, der er overgået til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetaler Udbetaling Danmark et korrektionsbeløb for perioden fra 1. januar 2013 og indtil den 1. i den måned, hvori der er ret til førtidspension efter lov om social pension, dog længst indtil 31. december 2013. Korrektionsbeløbet opgøres som forskellen mellem det faktisk udbetalte grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, den ekstra tillægsydelse og erhvervsudygtighedsbeløb i den måned, hvori der anmodes om overførsel af ret til førtidspension efter lov om social pension, og den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension, jf. stk. 3. Korrektionsbeløbet ydes for hver af de måneder, hvori der er udbetalt førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. i 2013. Et negativt samlet korrektionsbeløb sættes til nul. Korrektionsbeløbet udbetales sammen med den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension. Korrektionsbeløbet er skattefrit.

Stk. 5. Udgifter til korrektionsbeløbet, jf. stk. 4, afholdes af henholdsvis staten og kommunen. Staten og kommunen afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 6. Udbetaling Danmarks afgørelse om korrektionsbeløb, jf. stk. 4, kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. For personer, der efter § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, har ret til førtidspension efter lov om social pension, omfatter retten til at modtage pension i udlandet ikke førtidspensionens pensionstillæg.

Stk. 8. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, videreføres de rettigheder og pligter efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., der fremgår af lovens § 2, § 3, stk. 1-3, § 4, § 5, § 8 og § 9.

Stk. 9. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, finder § 32 b i lov om social pension om den første pensionsberegning ikke anvendelse. Pensionen fastsættes og omregnes efter § 39 i lov om social pension.

Stk. 10. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetales førtidspension månedsvis forud, hvis førtidspensionen efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., blev udbetalt forud.

Stk. 11. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, indbetales bidrag til ATP, jf. § 33 a i lov om social pension, med virkning fra den 1. i den måned, hvor den pågældende har ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Stk. 12. Krav på tilbagebetaling af pension, jf. §§ 42 og 43 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan fratrækkes i korrektionsbeløbet, jf. § 5, stk. 4. Hvis kravet ikke kan dækkes i korrektionsbeløbet, fratrækkes det resterende krav i pensionen efter § 32 i lov om social pension.

Stk. 13. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne og Udbetaling Danmark har efter lovens § 1, nr. 2, § 2, nr. 1, og § 5, stk. 1-12, vedrørende førtidspension, der ydes i henhold til forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, i henhold til overenskomster med andre stater samt førtidspension, der i øvrigt ydes til personer med bopæl i udlandet, efter regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og efter lov om social pension.

§ 6

Boligsikring efter lovens § 3, nr. 1, ydes tidligst med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter den første udbetalingsmåned for førtidspension efter lov om social pension. For personer, der modtager boligydelse, omregner Udbetaling Danmark administrativt boligydelsen til boligsikring.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

 
 

Indholdsfortegnelse

1.
Indledning og baggrund for forslaget
2.
Lovforslagets hovedpunkter
 
2.1.
Generelt
 
2.2.
Gældende regler
   
2.2.1.
Førtidspension efter ny ordning
   
2.2.2.
Førtidspension efter gammel ordning
 
2.3.
Forslag om overgang fra gammel til ny førtidspensionsordning
   
2.3.1.
Administrativ overgang til ny ordning
   
2.3.2.
Videreførsel af rettigheder og pligter ved overgang til ny førtidspension
   
2.3.3.
Ændrede rettigheder ved overgang til ny ordning
   
2.3.4.
Nye rettigheder ved overgang til ny ordning
 
2.4.
Overgang til førtidspension efter ny ordning ved bopæl i udlandet
 
2.5.
Ikrafttrædelse og korrektionsbeløb
   
2.5.1.
Ikrafttræden
   
2.5.2.
Anmodning om overgang
   
2.5.3.
Korrektionsbeløb
 
2.6.
Orientering og vejledning før overgangen
 
2.7.
Afholdelse af udgifter til førtidspension
3.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
5.
Administrative konsekvenser for borgerne
6.
Miljømæssige konsekvenser
7.
Forholdet til EU-retten
8.
Hørte myndigheder og organisationer
9.
Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser

 
 

1. Indledning og baggrund for forslaget

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 22. juni 2012 indgået aftale om 2012-skattereformen, der skaber ny vækst og flere jobs, og som forøger gevinsten ved at være i arbejde. Med henblik på at bidrage til den sociale balance i 2012-skattereformen er parterne bl.a. enige om, at førtidspensionister, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning), skal have mulighed for frivilligt at overgå til at modtage førtidspension efter lov om social pension (ny ordning). Det er særligt de førtidspensionister, som modtager den laveste førtidspension efter gammel ordning, der kan opnå en fremgang i rådighedsbeløbet ved at overgå til førtidspension efter den ny ordning.

2012-skatteaftalen er udmøntet ved love nr. 920 - 928 af 18. september 2012, mens udmøntningen af 2012-skattereformens mulighed for at overgå fra gammel til ny førtidspensionsordning udmøntes ved nærværende lovforslag.

Lovforslaget giver førtidspensionister efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. mulighed for frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension.

2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. Generelt

Reglerne og strukturen for førtidspension efter gammel ordning og førtidspension efter ny ordning er væsentlig forskellige, og mulighederne for ydelser og tilskud knyttet til ordningerne er ligeledes meget forskellige.

Disse forskelle indebærer, at det for nogle førtidspensionister efter gammel ordning vil være en økonomisk fordel at overgå til førtidspension efter ny ordning, mens det for andre vil være en økonomisk fordel fortsat at modtage førtidspension efter gammel ordning. Om overgang til førtidspension efter ny ordning vil være en fordel for den enkelte førtidspensionist afhænger af en række individuelle forhold, herunder fx forhold vedrørende indtægt, helbred, bolig, samlivsstatus og familie.

Førtidspensionister efter gammel ordning, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, skal derfor have mulighed for vejledning om fordele og ulemper ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Vejledningen kan alene gives på baggrund af aktuelle forhold, da der ikke kan tages højde for fremtidige ændringer i pensionistens individuelle forhold, herunder fx forhold vedrørende indtægt, helbred, bolig og familie.

Med lovforslaget indføres en administrativ overgangsordning, hvorefter førtidspensionister i perioden 1. juni til 31. december 2013 kan anmode Udbetaling Danmark om overgang til førtidspension efter lov om social pension. Udbetaling Danmark overfører herefter den pågældende til at være omfattet af lov om social pension med de konsekvenser, der følger heraf.

Lovforslaget indebærer, at førtidspensionisterne vil modtage forhøjelsen med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2013, idet der udbetales et skattefrit korrektionsbeløb, som tilnærmelsesvis kompenserer for forskellen mellem den faktisk udbetalte førtidspension efter den gamle ordning og den mulige udbetalte førtidspension efter den nye ordning i perioden fra 1. januar 2013 og indtil den måned, hvorfra førtidspensionisten er overgået til den nye ordning. Korrektionsbeløbet kan alene udbetales for måneder i 2013. Korrektionsbeløbet omfatter ikke en præcis beregning, der kompenserer for forskelle i udbetalte ydelser efter gammel ordning og ny ordning for perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013, men alene en forskel i udbetalte forsørgelsesydelser efter gammel og ny ordning umiddelbart før og efter overgang til ny ordning. Korrektionsbeløbet omfatter dermed heller ikke afledte konsekvenser i forhold til fx udbetalte personlige tillæg, helbredstillæg, boligstøtte, merudgiftsydelse m.v.

2.2. Gældende regler

2.2.1. Førtidspension efter ny ordning

Med virkning fra 1. januar 2003 trådte nye regler om førtidspension i kraft (ny ordning). Efter den nye ordning er det en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Førtidspensionen kan frakendes, hvis der sker en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Førtidspensionen efter ny ordning består af én skattepligtig ydelse, der skal dække almindelige forsørgelsesudgifter, og ydelsen er dermed alene kompensation for manglende indtjening ved erhverv. Merudgifter på grund af handicap kompenseres via § 100 i lov om social service. Førtidspensionister omfattet af ny ordning indbetaler obligatorisk ATP-bidrag.

Førtidspensionen nedsættes på baggrund af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers supplerende indtægter.

2.2.2. Førtidspension efter gammel ordning

Efter den gamle ordning blev førtidspensionen tilkendt på baggrund af nedsættelsen af erhvervsevnen. Den tilkendte pensionsform afhang af, om erhvervsnedsættelsen var omkring 100 pct., 66 pct. eller 50 pct.

Der er fire typer førtidspension efter gammel ordning, der hver består af en række ydelser:

Højeste førtidspension: Grundbeløb, pensionstillæg, erhvervsudygtighedsbeløb samt et invaliditetsbeløb

Mellemste førtidspension: Grundbeløb, pensionstillæg samt et invaliditetsbeløb

Forhøjet almindelig førtidspension: Grundbeløb, pensionstillæg, et førtidsbeløb og en ekstra tillægsydelse

Almindelig førtidspension: Grundbeløb, pensionstillæg og en ekstra tillægsydelse.

Grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige. Grundbeløb nedsættes på baggrund af pensionistens supplerende indtægter, mens pensionstillægget nedsættes på baggrund af pensionistens og en eventuel samlevers/ægtefælles supplerende indtægter. De øvrige beløb og tillæg er skattefrie og nedsættes ikke på baggrund af supplerende indtægter.

Herudover kan der efter gammel ordning ydes helbredstillæg, varmetillæg og personlige tillæg, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Endvidere har førtidspensionister på gammel ordning mulighed for at få tilkendt bistands- eller plejetillæg, få børnetilskud som førtidspensionist og boligydelse efter boligstøtteloven. I henhold til overgangsregler har førtidspensionister på gammel ordning desuden ret til at få beregnet førtidspension som fortsat enlig og udbetalt erhvervsudygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb og førtidsbeløb som 65- og 66-årig efter overgang til folkepension.

Endelig har førtidspensionister på gammel ordning mulighed for at få hjælp til dækning af nødvendige handicapbetingede merudgifter efter lov om social service, hvis de tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance efter § 96 i samme lov. Førtidspensionister på gammel ordning, der ikke tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance, er ikke omfattet af merudgiftsydelsens personkreds.

Det bemærkes, at det i det fremsatte lovforslag nr. L 53, Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.), § 12, nr. 2, foreslås, at førtidspensionister på gammel ordning, der tillige er bevilget kontant tilskud til ansættelse af hjælper efter § 95 i lov om social service, også bliver omfattet af merudgiftsydelsens personkreds.

Førtidspensionen kan ikke frakendes, men for førtidspensionister under 60 år, kan pensionen gøres hvilende, hvis førtidspensionistens indtægt ved personligt arbejde forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet. Hvis pensionen er gjort hvilende, har den pågældende ret til invaliditetsydelse.

Der kan ikke foretages nytilkendelse af førtidspension efter gammel ordning, men der kan foretages forhøjelse af en allerede tilkendt førtidspension og tilkendes førtidspension til en modtager af invaliditetsydelse.

Personer, der er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning) kan efter de gældende regler ikke overgå til at modtage førtidspension efter lov om social pension.

2.3. Forslag om overgang fra gammel til ny førtidspensionsordning

2.3.1. Administrativ overgang til ny ordning

Det foreslås, at en førtidspensionist efter gammel ordning frivilligt kan anmode om at overgå til førtidspension efter reglerne i lov om social pension. For at sikre klarhed om, hvorvidt en anmodning er indgivet, skal anmodningen være skriftlig eller digital. Der skal ikke træffes en afgørelse om ret til førtidspension efter lov om social pension. Hvis en førtidspensionist vælger at overgå til den ny ordning, vil der være tale om en rent administrativ overgang, og pensionistens arbejdsevne skal således ikke vurderes efter de nye regler. Førtidspensionisten overgår til den ny ordning med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter den nærmeste måned efter anmodningen er indgivet. Pensionisten bliver herved omfattet af de vilkår og rettigheder, der gælder efter lov om social pension. Det betyder bl.a., at en førtidspensionist, der vælger at overgå til ny ordning, kan frakendes førtidspensionen, hvis arbejdsevnen fx efterfølgende er forbedret væsentligt i forhold til det tidspunkt, hvor pensionisten overgår til at være omfattet af lov om social pension.

2.3.2. Videreførsel af rettigheder og pligter ved overgang til ny førtidspension

Det foreslås, at ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, videreføres de rettigheder og pligter som den enkelte pensionist har opnået i forbindelse med tilkendelse af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., efter denne lovs almindelige betingelser. Rettigheder og pligter svarer som udgangspunkt til de tilsvarende rettigheder og pligter efter de almindelige betingelser for ret til førtidspension efter lov om social pension.

Det betyder fx, at rettigheder og pligter vedrørende tilkendelsestidspunkt, bopælskrav og optjening videreføres efter førtidspensionistens overgang til førtidspension efter lov om social pension. En førtidspensionist efter gammel ordning, der modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne – brøkpension – vil have ret og pligt til førtidspension efter ny ordning på baggrund af den samme brøk.

Efter lov om social pension sker den første beregning af pension på grundlag af den forventede fremtidige indtægt.

Det foreslås, at pensionen efter overgang til førtidspension efter lov om social fastsættes og omregnes efter § 39 i lov om social pension, det vil sige efter aktuel og ikke forventet fremtidig indtægt, da elementerne i indtægtsgrundlaget for beregning af førtidspension efter den gamle ordning er kendt af Udbetaling Danmark.

Førtidspension efter gammel ordning udbetales månedsvis bagud til personer, der har opnået ret til førtidspension efter den 1. januar 1999. Til personer, der har opnået ret til førtidspension den 1. januar 1999 eller tidligere, udbetales førtidspensionen månedsvis forud.

Det foreslås, at ved overgang fra førtidspension efter gammel ordning til førtidspension efter ny ordning, udbetales førtidspension månedsvis forud, hvis førtidspensionen efter gammel ordning hidtil har været udbetalt månedsvis forud. Derved fortsætter pensionsudbetalingen som hidtil.

Det foreslås, at krav på tilbagebetaling af pension efter gammel ordning kan fratrækkes i det foreslåede korrektionsbeløb ved overgang til førtidspension efter ny ordning. Hvis kravet ikke kan dækkes i korrektionsbeløbet fratrækkes det resterende krav i pensionen efter lov om social pension.

2.3.3. Ændrede rettigheder ved overgang til ny ordning

Der gælder en række særlige regler og vilkår, som det for nogle førtidspensionister er vigtigt at være opmærksom på, når det skal vurderes, om det samlet set er en fordel at overgå til førtidspension efter ny ordning. Regler og rettigheder har forskellig betydning for de enkelte førtidspensionister. Nedenfor nævnes ydelser og tillæg, der kan have væsentlig betydning for den enkeltes valg af frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension.

Varmetillæg og helbredstillæg

Efter § 17 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan der ydes personligt tillæg til betaling af varmeudgifter og udgifter til petroleum.

Efter § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan der ydes helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til medicin, tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvis en førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, kan der ikke længere udbetales personligt tillæg til varmeudgifter og udgifter til petroleum samt helbredstillæg.

Personligt tillæg

Efter § 17 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan der ydes personligt tillæg til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Personligt tillæg kan ydes, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning. Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse.

En førtidspensionist, som modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne – brøkpension – kan efter ansøgning om personligt tillæg få dækket et eventuelt ekstra hjælpebehov.

Hvis en førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, kan der ikke længere udbetales personligt tillæg.

Bistands- og plejetillæg

Efter § 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan der tilkendes bistandstillæg til personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen sammen med pension. Tillæg kan tilkendes personer, der er blinde eller stærkt svagsynede, eller hvis invaliditet medfører, at pågældende stadig må have personlig bistand af andre. Plejetillæg kan tilkendes i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der stadig er en anden person til stede. Personer, der ved overgangen til folkepension modtog bistands- eller plejetillæg, bevarer disse tillæg, jf. § 36 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Hvis en førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, kan der ikke længere udbetales bistands- eller plejetillæg. Det gælder også for fremtiden, når førtidspensionisten overgår til folkepension.

Fortsat enlig status efter overgangsregler

Efter § 63 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. udbetales pensionstillæg efter satsen som enlige efter § 48, stk. 1, nr. 3, og tillæg som følge af høj skat efter § 62 også til personer, der før den 26. april 1990 var ugifte eller separerede og havde ret til førtidspension, medmindre et nyt samlivsforhold er indledt på det nævnte tidspunkt eller senere.

Efter § 26, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget social pension fra før den 1. marts 1999 betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg m.v.

Hvis en gift eller samlevende førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, vil pensionisten være berettiget til pension efter lov om social pension og dermed være berettiget til førtidspensionen efter satsen for gift/samlevende og beregningen foretages på baggrund af reglerne om indtægtsgrundlag og indtægtsregulering for gifte/samlevende.

Fortsat udbetaling af erhvervsudygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb og førtidsbeløb som 65- og 66-årig

Personer, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden folkepensionsalderen modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb efter den gamle ordning har ret til at bevare disse tillæg som 65- og 66-årig. Det fremgår af § 65 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Hvis en førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, kan der ikke udbetales erhvervsudygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb og førtidsbeløb som 65- og 66-årig folkepensionist.

Børnetilskud til pensionister

Efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag er førtidspensionister efter gammel ordning berettiget til børnetilskud efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension.

Hvis en førtidspensionist overgår til førtidspension efter ny ordning, kan der ikke udbetales ordinært børnetilskud og særligt børnetilskud som følge af status som førtidspensionist efter gammel ordning.

Boligstøtte

Efter gældende regler modtager førtidspensionister efter gammel ordning boligydelse efter boligstøtteloven svarende til de regler, der gælder for folkepensionister. Det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, (Førtidspensionsreform), jf. nævnte lovs § 6, stk. 8.

Det foreslås, at personer der overgår fra regler om førtidspension efter gammel ordning til førtidspension efter ny ordning samtidig overgår fra reglerne om boligydelse til de regler om boligsikring, der gælder for førtidspensionister på ny ordning, jf. boligstøtteloven. Dermed stilles førtidspensionister efter ny ordning ens i relation til boligstøttereglerne.

2.3.4. Nye rettigheder ved overgang til ny ordning

Førtidspensionen efter lov om social pension ydes med ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspension for en enlig svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 pct. heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.

Førtidspensionsydelsen dækker almindelige forsørgelsesudgifter. For førtidspensionister indeholder lov om social pension alene regler om kompensation for manglende indtjening ved erhverv.

Indbetaling af ATP-bidrag

Førtidspensionister omfattet af gammel ordning kan på frivillig basis være omfattet af ATP-ordningen. Førtidspensionister omfattet af ny ordning er forpligtet til at indbetale ATP-bidrag.

Det foreslås, at førtidspensionister efter overgang til ny ordning indbetaler ATP-bidrag fra tidspunktet for overgang til førtidspension efter lov om social pension. Førtidspensionister efter gammel ordning, der hidtil frivilligt har været omfattet af ATP-ordningen overgår administrativt til den obligatoriske ATP-ordning.

Hjælp efter anden lovgivning

Førtidspensionister efter ny ordning har på lige fod med andre borgere mulighed for at søge om hjælp efter den sociale lovgivning. Fx kan der ydes kompensation for handicapbetingede merudgifter mv. efter lov om social service og hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Hjælp efter lov om social service

Førtidspensionister efter lov om social pension har på lige fod med øvrige borgere mulighed for at søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter § 100 i lov om social service. Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse gives til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service. Som eksempler på merudgifter kan nævnes merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og handicaprettede kurser.

Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik

Førtidspensionister efter lov om social pension har på lige fod med øvrige borgere mulighed for at søge om hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10 og 10 a. Der kan være tale om hjælp til bl.a. rimeligt begrundede enkeltudgifter, hjælp til medicin mv.

Førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, det vil sige, at de alene modtager en brøkpension, har mulighed for at søge supplerende kontanthjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

2.4. Overgang til førtidspension efter ny ordning ved bopæl i udlandet

Førtidspensionister efter gammel ordning, der modtager pension ved fast bopæl i udlandet, får efter lovforslaget også mulighed for at anmode om overgang til ny førtidspension.

Førtidspensionister med fast bopæl i EU/EØS-lande og Schweiz har i medfør af EF-forordning 803/04 ret til at få udbetalt den fulde førtidspension.

Efter de gældende regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. har førtidspensionister med fast bopæl uden for EU/EØS og Schweiz ikke ret til at modtage pensionstillægget, ligesom de indgåede overenskomster om social sikring mellem Danmark og andre lande heller ikke giver mulighed for at modtage pensionstillægget ved fast bopæl i et overenskomstland.

Det foreslås ved en ændring af lov om social pension i det fremsatte lovforslag nr. L 53, Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.), § 11, nr. 1 og nr. 10, at der indføres et pensionstillæg som en del af førtidspensionen, og at pensionstillægget ikke vil kunne udbetales i udlandet efter § 3, stk. 5, i lov om social pension.

Det forslås endvidere i L 53, § 21, nr. 10, at § 3, stk. 5, i lov om social pension, som affattet ved § 11, nr. 1 i L 53 ikke finder anvendelse for førtidspensionister, der den 1. januar 2013 har ret til førtidspension efter lov om social pension under fast bopæl i udlandet, så længe førtidspensionisten har uafbrudt fast bopæl i et ikke EU/EØS-land eller Schweiz.

Det foreslås tilsvarende i denne lov, at for pensionister, der overgår fra ret til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til førtidspension efter lov om social pension, omfatter retten til at modtage førtidspension i udlandet ikke den del af førtidspensionen efter pensionsloven, der udgøres af pensionstillægget, jf. det ovenfor nævnte fremsatte lovforslag nr. L 53.

Førtidspensionister efter gammel ordning har ikke mulighed for at modtage pensionstillæg ved fast bopæl i udlandet efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Ved at gøre det til en betingelse for at overgå fra gammel ordning til ny ordning, at pensionstillægget, jf. lovforslag nr. L 53 heller ikke vil kunne udbetales ved fast bopæl i udlandet, sker der en højere grad af ligestilling mellem disse to pensionsordninger.

Lovforslag nr. L 53, Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.) er ved fremsættelsen af dette lovforslag under behandling i Folketinget. Afhængigt af hvordan behandlingen af lovforslag L 53 falder ud, kan det være nødvendigt, at fremsætte ændringsforslag til dette lovforslag.

Førtidspensionister med fast bopæl i EU/EØS-lande og Schweiz har i medfør af EF-forordning 883/2004 ret til den fulde førtidspension ved bopæl i disse lande. Førtidspensionister efter lov om social pension har ret til førtidspensionen - det vil sige hele førtidspensionen - efter overenskomster med USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne. Det gælder også i de tilfælde, hvor førtidspensionisten efter regler i denne lov overgår fra førtidspension efter regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension til førtidspension efter lov om social pension.

2.5. Ikrafttrædelse og korrektionsbeløb

2.5.1. Ikrafttræden

Det foreslås af administrative grunde, at loven træder i kraft den 1. april 2013. Herved får Udbetaling Danmark, der den 1. marts 2013 overtager myndighedsansvaret for udbetaling af førtidspension, mulighed for at administrere overgangen til førtidspension efter lov om social pension.

Det foreslås, at førtidspensionisterne kan anmode om overgang til førtidspension efter lov om social pension i perioden 1. juni til 31. december 2013. Da det med skatteaftalen var forudsat, at reglerne om overgang til førtidspension efter lov om social pension kunne få helårsvirkning for 2013, foreslås det, at der for førtidspensionister, der i løbet af 2013 vælger at overgå til førtidspension efter lov om social pension, udbetales et korrektionsbeløb, der i 2013 kompenserer for, at førtidspensionen efter lov om social pension ikke udbetales med virkning fra 1. januar 2013, jf. afsnit 2.5.3.

Med det foreslåede tidspunkt for lovens ikrafttræden og muligheden for at modtage korrektionsbeløb med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 får førtidspensionisten bedre tid til at overveje, om pensionisten vil vælge at overgå til førtidspension efter ny ordning.

For førtidspensionister omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. gælder de regler, som disse førtidspensionister er omfattet af indtil førtidspensionisten overgår til reglerne om førtidspension efter lov om social pension. Det betyder fx, at førtidspensionisten er omfattet af reglerne for boligydelse, og at der ses isoleret på boligydelsen, så længe pensionisten er omfattet af disse regler. Når førtidspensionisten overgår til førtidspension efter reglerne om social pension, kan førtidspensionisten i stedet for boligydelse modtage boligsikring. Der ses herefter isoleret på boligsikringen fra tidspunktet for overgang til førtidspension efter lov om social pension.

2.5.2. Anmodning om overgang

Det foreslås, at anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives i perioden fra 1. juni til 31. december 2013. Herved får førtidspensionisten bedre tid til at overveje og træffe et valg inden for den afgrænsede periode. Endvidere giver perioden fra 1. juni til 31. december 2013 Udbetaling Danmark og kommunerne tid til at give den enkelte pensionist vejledning om, hvorvidt det på baggrund af de aktuelle forhold vil være en fordel for den enkelte at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Med ret til udbetaling af et korrektionsbeløb med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 får det mindre betydning fra hvilket tidspunkt i perioden 1. juni til 31. december 2013 førtidspensionisten overgår til førtidspension efter lov om social pension.

2.5.3. Korrektionsbeløb

I aftalen om 2012-skattereformen er det forudsat, at overgang fra gammel til ny førtidspension vil have helårsvirkning for 2013.

Det foreslås, at der udbetales et korrektionsbeløb for perioden fra 1. januar 2013 og indtil den 1. i den måned, hvori der er ret til førtidspension efter lov om social pension, dog længst indtil 31. december 2013. Korrektionsbeløbet opgøres som forskellen mellem det udbetalte grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, den ekstra tillægsydelse og erhvervsudygtighedsbeløb i den måned, hvori der anmodes om overgang til førtidspension efter lov om social pension, og den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension. Korrektionsbeløbet ydes for hver af de måneder, hvori der er udbetalt førtidspension efter gammel ordning i 2013.

Det foreslås, at korrektionsbeløbet opgøres på baggrund af forskellen i de faktisk udbetalte pensionsbeløb, som pensionisten har ret til i anmodningsmåneden og i måneden for den første udbetaling af førtidspension efter lov om social pension. Det vil sige efter fradrag for skat mv. Korrektionsbeløbet gøres med lovforslaget skattefrit.

Det foreslås, at et eventuelt samlet negativt korrektionsbeløb sættes til nul. Det betyder, at fastsættelse af korrektionsbeløbet ikke kan blive en ulempe for førtidspensionisten.

Udbetaling Danmarks afgørelse om korrektionsbeløb kan indbringes for Ankestyrelsen.

2.6. Orientering og vejledning før overgangen

Det foreslås, at Udbetaling Danmark senest den 31. maj 2013 giver modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse, jf. § 21, stk. 1. , efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. meddelelse om ret til overgang til førtidspension efter lov om social pension.

Det foreslås endvidere, at Udbetaling Danmark og kommunen efter pensionistens anmodning skal vejlede førtidspensionisterne om konsekvenserne ved at overgå til førtidspension efter reglerne i lov om social pension. Det forudsættes, at førtidspensionisten får en grundig vejledning på baggrund af pensionistens konkrete og aktuelle forhold. Udbetaling Danmark vejleder og stiller pensionsberegner til rådighed i forhold til forsørgelsesydelse, boligstøtte og varmetillæg, mens kommunen vejleder om muligheden for hjælp efter aktivloven, herunder § 27 a, og hjælp efter lov om social service, herunder merudgiftsydelse i lovens § 100, der eventuelt kan ydes i stedet for helbredstillæg og personlige tillæg.

Endvidere forudsættes det, at Udbetaling Danmark og kommunen inden for hver deres myndighedsområde giver pensionisten en overordnet generel vejledning om hvilke muligheder for tillæg og ydelser pensionisten i fremtiden vil blive omfattet af ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Udbetaling Danmark og kommunerne kan fx indgå en aftale om i fællesskab at give en sådan overordnet generel vejledning til de personer, der er omfattet af gammel ordning.

Udbetaling Danmark og kommunen har ikke mulighed for at give egentlig rådgivning eller individuel konkret vejledning, der tager højde for mulige fremtidige forhold. Førtidspensionisten må således selv vurdere de fremtidige individuelle forhold, fx vedrørende samliv, helbred, indtægt mv., der kan have væsentlig betydning for, om det for den enkelte pensionist på sigt vil være en økonomisk fordel at overgå til førtidspension efter lov om social pension.

Det bemærkes, at det er den enkelte pensionist, der tager beslutningen om overgang til førtidspension efter lov om social pension, og at hverken Udbetaling Danmark eller den enkelte kommune kan pålægges erstatningsansvar som følge af, at førtidspensionisten fortryder sit valg.

En frivillig anmodning om overgang fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. har bindende virkning. Det betyder, at førtidspensionisten ikke har mulighed for at fortryde sin anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension, når pensionisten først har indgivet anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension, Udbetaling Danmark og kommunen skal vejlede herom.

2.7. Afholdelse af udgifter til førtidspension

Efter gældende regler i lov om social pension refunderes kommunernes udgifter til førtidspension efter loven med 35 pct. Efter gældende regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. afhænger størrelsen af statens refusion af kommunerne udgifter til førtidspension bl.a. af tilkendelsestidspunktet. Refusionen af førtidspension efter gammel ordning er henholdsvis 100 pct., 50 pct. og 35 pct. Det foreslås, at udgifterne til førtidspension for pensionister, der er overgået til førtidspension efter lov om social pension, afholdes af henholdsvis staten og kommunerne med den samme forholdsmæssige procentsats, som kommunerne hidtil har afholdt udgifterne til grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Det foreslås endvidere, at henholdsvis staten og kommunerne afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunerne hidtil har afholdt udgifterne til den pågældende pensionists grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Det skønnes, at 115.000 borgere i 2013 modtager førtidspension efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Det vurderes, at ca. 32 pct. vil overgå til at være omfattet af reglerne i lov om social pension.

Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser, når der tages højde for merudgifter til merudgiftsydelsen til voksne med nedsat funktionsevne samt modgående besparelser i personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse og børnetilskud til førtidspensionister efter gammel ordning, er merudgifter på 1.393 mio. kr. i 2013 faldende til 1.202 mio. kr. i 2016. Heraf vurderes lovforslaget at medføre administrative merudgifter i 2013 til rådgivning af førtidspensionister, herunder fx udgifter til informationsbrev, telefonrådgivning, sagsbehandling samt digital pensionsberegner på i alt 18 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er kommunale merudgifter.

Forslaget medfører mindreudgifter for staten til personlige tillæg herunder helbredstillæg, boligstøtte og børnetilskud på i alt 40 mio. kr. i 2013, 39 mio. kr. i 2014, 38 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. i 2016. Forslaget medfører mindreudgifter for kommunerne til personlige tillæg herunder helbredstillæg på 5 mio. kr. i 2013-2016. Forslaget medfører merudgifter for staten til førtidspension og merudgiftsydelse til voksne på i alt 945 mio. kr. i 2013, 897 mio. kr. i 2014, 874 mio. kr. i 2015 og 826 mio. kr. i 2016. Forslaget medfører merudgifter for kommunerne til førtidspension og merudgiftsydelse til voksne på 475 mio. kr. i 2013, 452 mio. kr. i 2014, 439 mio. kr. i 2015 og 416 mio. kr. i 2016. Efter skat udgør de offentlige merudgifter 430 mio. kr. i 2013 faldende til 370 mio. kr. i 2016 og 70 mio. kr. varigt.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

 
 
 
 

Tabel 2. Økonomiske og administrative konsekvenser

Mio. kr., 2013 p/l
2013
2014
2015
2016
2020
Varigt
Førtidspension
1.345
1.278
1.244
1.177
1.009
235
ATP-bidrag
52
49
48
45
39
9
Personlige tillæg, herunder helbredstillæg
-10
-10
-10
-9
-8
-2
Boligstøtte
-25
-24
-23
-22
-19
-4
Særligt børnetilskud
-10
-10
-10
-9
-8
-2
Merudgiftsydelse til voksne
23
22
21
20
17
4
Rådgivning ifm. overgang
18
0
0
0
0
0
I alt
1.393
1.305
1.270
1.202
1.029
240
Heraf
           
Statslige udgifter
911
858
836
791
677
158
Kommunale udgifter
482
447
434
411
352
82

 
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget har været sendt til høring hos Ankestyrelsen, Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, ATP, DA, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, DI, Foreningen af Førtidspensionister, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring og Pension, KL, Kommunernes Revision, Ældre Sagen, LO, Rådet for Socialt Udsatte, Udbetaling Danmark og Ældremobiliseringen.

     
9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser
 
Positive konsekvenser/
Mindreudgifter
Negative konsekvenser/
Merudgifter/Mindreindtægter
Økonomiske konsekvenser for staten og kommuner
Forslaget medfører mindreudgifter for staten til personlige tillæg, herunder helbredstillæg, boligstøtte og børnetilskud på i alt 40 mio. kr. i 2013, 39 mio. kr. i 2014, 38 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. i 2016. Forslaget medfører mindreudgifter for kommunerne til personlige tillæg, herunder helbredstillæg på 5 mio. kr. i 2013-2016.
Forslaget medfører merudgifter for staten til førtidspension og merudgiftsydelse til voksne på i alt 945 mio. kr. i 2013, 897 mio. kr. i 2014, 874 mio. kr. i 2015 og 826 mio. kr. i 2016. Forslaget medfører merudgifter for kommunerne til førtidspension og merudgiftsydelse til voksne på 475 mio. kr. i 2013, 452 mio. kr. i 2014, 439 mio. kr. i 2015 og 416 mio. kr. i 2016.
Administrative konsekvenser for staten og kommuner
Ingen
Forslaget medfører administrative udgifter i 2013 til rådgivning og sagsbehandling på 6 mio. kr. til staten og 12 mio. kr. til kommunerne.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
   

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter gældende regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan førtidspension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 1, ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform. Kommunalbestyrelsen kan dog frakende ydelser eller overflytte ydelsesmodtageren til en lavere pension efter anmodning fra modtageren, medmindre det vurderes at være til skade for pågældende.

Der foreslås en konsekvensændring i stk. 1, som følge af forslaget som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 om mulighed for at overgå til ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Til nr. 2

Efter gældende regler har førtidspensionister omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ikke mulighed for at overgå til eller få tilkendt førtidspension efter lov om social pension. En person, der er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., har mulighed for at få ændringer i pensionen inden for rammerne i denne lov. Det kan fx være forhøjelse af mellemste førtidspension til højeste førtidspension, eller tilkendelse af en førtidspension til en person, der hidtil alene har modtaget invaliditetsydelse.

Det foreslås, at personer, der har ret til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan anmode Udbetaling Danmark om at overgå til ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Det foreslås endvidere, at anmodning om overgangen kan indgives i perioden fra den 1. juni til den 31. december 2013. Herved får førtidspensionisten mulighed for at overveje og træffe et valg inden for en konkret afgrænset periode, hvor Udbetaling Danmark og kommunerne skal stå til rådighed med et vejledningsberedskab.

Det foreslås herudover, at anmodningen om overgang skal indgives skriftligt eller digitalt, det kan fx være via brev eller e-mail. Ved at forlange skriftligt eller digital anmodning, undgår man tvivl om, hvorvidt pensionisten har anmodet om at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Førtidspensionister, der ikke selv har mulighed for at anmode skriftligt eller digitalt, kan få hjælp hertil af kommunen.

Det foreslås desuden, at når Udbetaling Danmark modtager en anmodning om at overgå fra ret til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til førtidspension efter lov om social pension, overfører Udbetaling Danmark administrativt førtidspensionisten til at være omfattet af lov om social pension. Personer, der ikke tidligere har modtaget førtidspension, men alene invaliditetsydelse, skal tilkendes førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., før de kan overgå til førtidspension efter lov om social pension. Invaliditetsydelsesmodtagere har i princippet ret til førtidspension efter gammel ordning, hvis erhvervsindtægten ikke er til hinder for en tilkendelse. Personer, der har fået pensionen gjort hvilende, kan anmode om få pensionsudbetalingen genoptaget efter denne lov og herefter efter anmodning frivilligt overgå til førtidspension efter lov om social pension. Udbetaling Danmark træffer ikke afgørelse om overgang til førtidspension efter lov om social pension. Overgangen sker administrativt. Det betyder bl.a. at retten til førtidspension efter lov om social pension kan opnås på denne måde, uden at der er taget konkret stilling til om betingelserne i § 16 i lov om social pension er opfyldt. Herudover er der endvidere konsekvenser, som følge af overgangen, jf. bemærkningerne til § 5.

Til § 2

Til nr. 1

Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. Udgifter til førtidspension for pensionister, der er overgået til ret til førtidspension efter denne lov, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. afholdes af henholdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Efter gældende regler i lov om social pension afholder staten kommunernes udgifter til folkepension og opsat pension. Kommunernes udgifter til førtidspension afholdes af staten med 35 pct. Med virkning fra 1. marts 2013, hvor udbetaling af folke- og førtidspension foretages af Udbetaling Danmark, afholder staten udgifterne til folkepension og opsat pension. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter lovens § 16, mens staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne, jf. § 1, nr. 39 i lov nr. 326 af 11. april 2012 om fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Efter de gældende regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afholdes kommunernes udgifter til førtidspensionens grundbeløb og pensionstillæg af staten med 35 pct. og af kommunerne med 65 pct. Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension afholder staten og kommunerne pensionen med henholdsvis 100 pct., 50 pct., og 35 pct., afhængig af tidspunktet for tilkendelse eller forhøjelsen af pensionen.

Det foreslås, at udgifterne til førtidspensionen for førtidspensionister, der overgår fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til førtidspension efter lov om social pension, afholdes af staten og af kommunerne med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunerne hidtil har afholdt udgifterne til førtidspensionistens grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Til § 3

Til nr. 1

Efter gældende regler er personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse, eller for hvem der er påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003 også efter udgangen af 2002 berettiget til boligydelse efter de regler i lov om individuel boligstøtte, der gælder for modtagere af folkepension. Det følger af overgangsbestemmelsen i § 6, stk. 8, i lov nr. 285 af 25. april 2001 (Førtidspensionsreform). .

Det foreslås i stk. 1, at personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse, eller for hvem der var påbegyndt en sag herom inden den 1. januar 2003, og som fra den 1. juni 2013 vælger at overgå til førtidspension efter lov om social pension kan modtage boligsikring efter reglerne i denne lov, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. I stk. 2 præciseres, at den foreslåede regel gælder, uanset om den pågældende hidtil har modtaget boligydelse.

Til § 4

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2013. Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for udbetaling af førtidspension fra den 1. marts 2013. Ved at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet til den 1. april 2013 får Udbetaling Danmark mulighed for at forberede opgavevaretagelsen i forbindelse med overgang fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til førtidspension efter lov om social pension. Endvidere får Udbetaling Danmark mulighed for at udvikle beregnerfunktionalitet, som førtidspensionisterne kan benytte i forbindelse med deres overvejelser om overgang til førtidspension efter ny ordning. Herved får førtidspensionisterne mulighed for at modtage vejledning om konsekvenserne ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension.

Indtil tidspunktet for den enkeltes overgang til førtidspension efter lov om social pension finder de gældende regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. anvendelse i forhold til fordeling af udgifterne mellem staten og kommunerne til førtidspensionen i forhold til den enkelte pensionist. Se bemærkningerne til § 2, nr. 1.

Korrektionsbeløbet, har virkning fra den 1. januar 2013. Herved gives der mulighed for, at førtidspensionister, der i perioden fra den 1. juni og indtil den 31. december 2013 frivilligt vælger at overgå fra gammel til ny førtidspension kan få udbetalt et korrektionsbeløb ved overgangen til ny førtidspension, og at korrektionsbeløbet fastsættes med virkning fra den 1. januar 2013. Korrektionsbeløbet kan kun fastsættes til et positivt beløb eller 0. Staten og kommunerne afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, som kommunerne hidtil har afholdt udgifterne til pensionistens grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Til § 5

Til stk. 1

Det foreslås, at modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter § 21, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., får en skriftlig meddelelse fra Udbetaling Danmark om muligheden for frivillig overgang fra ret til førtidspension efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. til ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Det foreslås, at Udbetaling Danmark skal orientere personkredsen senest den 31.maj 2013. Herved får modtagere af invaliditetsydelse mulighed for at få genoptaget førtidspensionsudbetalingen eller få tilkendt førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. i forbindelse med, at der bliver mulighed for at anmode om overgang til ny førtidspension med virkning fra den 1. juni 2013, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 2.

Til stk. 2

Det foreslås, at Udbetaling Danmark og kommunen skal vejlede førtidspensionisten om fordele og ulemper ved at overgå til førtidspension efter reglerne i lov om social pension. Det forudsættes, at førtidspensionisten får en grundig vejledning på baggrund af pensionistens konkrete og aktuelle forhold. Hvis en borger har et særligt behov og ikke kan modtage vejledningen via skrift eller pr. telefon, kan Udbetaling Danmark henvise borgeren til kommunens borgerservicecenter, jf. §§ 2 og 3 i lov om Udbetaling Danmark.

Endvidere forudsættes det, at Udbetaling Danmark og kommunen på hver sit myndighedsområde giver pensionisten en overordnet generel vejledning om, hvilke muligheder for tillæg og ydelser pensionisten i fremtiden vil blive afskåret fra ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension, ligesom førtidspensionisten overordnet skal vejledes generelt om de muligheder for tillæg og ydelser, som en førtidspensionist efter lov om social pension har mulighed for at modtage. Forpligtelsen til at give generel vejledning på sit eget myndighedsområde supplerer bestemmelsen i § 3 i lov om Udbetaling Danmark og § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det betyder, at Udbetaling Danmark skal give en overordnet generel vejledning om, hvilke muligheder for tillæg og ydelser på Udbetaling Danmarks område, der kan bortfalde eller ydes, som følge af overgang til førtidspension efter ny ordning. Herudover kan Udbetaling Danmark henvise borgeren til helhedsorienteret vejledning i kommunen. Udbetaling Danmark og kommunerne kan fx indgå en aftale om i fællesskab at give en sådan overordnet generel vejledning til de personer, der er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Udbetaling Danmark og kommunen har ikke mulighed for at give en individuel konkret vejledning i forhold til fremtidige forhold, da pensionistens fremtidige individuelle forhold, fx vedrørende samliv, helbred, indtægt mv., har en væsentlig betydning for, om det for den enkelte pensionist på sigt vil have en økonomisk fordel ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension.

En frivillig indgivet anmodning om overgang fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. har bindende virkning. Det betyder, at førtidspensionisten ikke har mulighed for at fortryde, når anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension er indgivet.

Til stk. 3

Det foreslås, at Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter den nærmeste måned efter anmodning om frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension er indgivet skriftligt eller digitalt, overfører den pågældende til at være omfattet af reglerne om førtidspension i lov om social pension. Hvis førtidspensionisten fx den 15. august 2013 anmoder Udbetaling Danmark om at overgå til førtidspension efter lov om social pension, vil førtidspensionisten være omfattet af lov om social pension med virkning fra 1. oktober 2013. Det vil sige, at de rettigheder og pligter, der følger af at være omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som udgangspunkt bortfalder med udgangen af september måned 2013, mens de rettigheder, der følger af at være omfattet af lov om social pension indtræder med virkning fra 1. oktober 2013. Herved gives der mulighed for rettidigt at udbetale den ny førtidspension også til førtidspensionister, der skal have førtidspensionen udbetalt forud. Se bemærkningerne til § 5, stk. 10.

Udbetaling Danmark skal ikke træffe afgørelse om at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Overgangen sker administrativt og uden klageadgang.

Til stk. 4

I aftalen om en skattereform er det forudsat, at overgang fra gammel til ny førtidspension får helårsvirkning i 2013.

Det foreslås, at der udbetales et korrektionsbeløb for perioden fra 1. januar 2013 og indtil den 1. i den måned, hvori der er ret til førtidspension efter lov om social pension, dog længst til 31. december 2013. Korrektionsbeløbet opgøres som forskellen mellem det faktisk udbetalte grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, den ekstra tillægsydelse og erhvervsudygtighedsbeløb i den måned, hvori der anmodes om overgang til førtidspension efter lov om social pension, og den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension, som pensionisten er berettiget til. Korrektionsbeløbet ydes for hver af de måneder, hvori der er udbetalt førtidspension efter gammel ordning i 2013. Korrektionsbeløbet gøres med lovforslaget skattefrit.

Det foreslås, at et samlet negativt korrektionsbeløb sættes til nul. Det betyder, at fastsættelse af korrektionsbeløbet ikke kan blive en ulempe for førtidspensionisten.

Korrektionsbeløbet udbetales sammen med den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension.

Til stk. 5

Det foreslås, at staten og kommunerne afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, som kommunerne hidtil har afholdt udgifterne til pensionistens grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Til stk. 6

Det foreslås, at Udbetaling Danmarks afgørelse om korrektionsbeløb kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 64 a.

Til stk. 7

Det foreslås ved en ændring af lov om social pension i det fremsatte lovforslag nr. L 53, Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.), § 11, nr. 1 og nr. 10, at der indføres et pensionstillæg som en del af førtidspensionen, og at pensionstillægget ikke vil kunne udbetales i udlandet efter § 3, stk. 5 i lov om social pension. Det forslås endvidere i L 53, § 21, nr. 10, at § 3, stk. 5 i lov om social pension, som affattet ved § 11, nr. 1 i L 53 ikke finder anvendelse for førtidspensionister, der den 1. januar 2013 har ret til førtidspension efter lov om social pension under fast bopæl i udlandet, så længe førtidspensionisten har uafbrudt fast bopæl i et ikke EU/EØS-land eller Schweiz.

Det foreslås tilsvarende i denne lov, at for pensionister, der overgår fra ret til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til førtidspension efter lov om social pension, omfatter retten til at modtage førtidspension i udlandet ikke den del af førtidspensionen efter pensionsloven, der udgøres af pensionstillægget, jf. det ovenfor nævnte fremsatte lovforslag nr. L 53.

Førtidspensionister efter gammel ordning har ikke mulighed for at modtage pensionstillæg ved fast bopæl i udlandet efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Ved at gøre det til en betingelse for at overgå fra gammel ordning til ny ordning, at pensionstillægget, jf. lovforslag nr. L 53 heller ikke vil kunne udbetales ved fast bopæl i udlandet, sker der en højere grad af ligestilling mellem disse to pensionsordninger.

Lovforslag nr. L 53, Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.) er ved fremsættelsen af dette lovforslag under behandling i Folketinget. Afhængigt af hvordan behandlingen af lovforslag L 53 falder ud, kan det være nødvendigt, at fremsætte ændringsforslag til dette lovforslag.

Førtidspensionister med fast bopæl i EU/EØS-lande og Schweiz har i medfør af EF- forordning 883/2004 ret til den fulde førtidspension ved bopæl i disse lande. Førtidspensionister efter lov om social pension har ret til førtidspensionen - det vil sige hele førtidspensionen - efter overenskomster med USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne. Det gælder også i de tilfælde, hvor førtidspensionisten efter regler i denne lov overgår fra førtidspension efter regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension til førtidspension efter lov om social pension.

Til stk. 8

Det foreslås, at ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. lovens § 1, nr. 2, videreføres de rettigheder og pligter som den enkelte pensionist har opnået i forbindelse med tilkendelse af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., efter denne lovs almindelige betingelser i § 2, § 3, stk. 1 – 3, § 4, § 5, § 8 og § 9. Betingelserne svarer som udgangspunkt til de tilsvarende almindelige betingelser for ret til førtidspension efter lov om social pension.

Det betyder fx, at rettigheder og pligter vedrørende tilkendelsestidspunkt, bopælskrav og optjening videreføres efter førtidspensionistens overgang til førtidspension efter lov om social pension.

En førtidspensionist efter gammel ordning, som modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne – brøkpension – kan efter ansøgning om et personligt tillæg eventuelt få dækket et ekstra hjælpebehov via et engangsbeløb eller som et løbende personligt tillæg. Kommunen træffer afgørelse på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Som en konsekvens af overgang til førtidspension efter lov om social pension, afskæres muligheden for at yde personligt tillæg. Derimod får personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, mulighed for at ansøge om hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

Til stk. 9

Efter lov om social pension § 32 b sker den første beregning af pension på grundlag af den forventede fremtidige indtægt opgjort efter § 32 a.

Det foreslås, at pensionen efter overgang til førtidspension efter lov om social pension fastsættes og omregnes efter § 39 i lov om social pension, dvs. efter den aktuelle indkomst, da elementerne i indtægtsgrundlaget for beregning af førtidspension efter den gamle ordning er kendt af Udbetaling Danmark.

Til stk. 10

Efter § 64 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. udbetales førtidspensionen månedsvis bagud til personer, der har opnået ret til førtidspension efter den 1. januar 1999. Til personer, der har opnået ret til førtidspension den 1. januar 1999 eller tidligere udbetales førtidspensionen månedsvis forud.

Det foreslås, at ved overgang fra førtidspension efter gammel ordning til førtidspension efter ny ordning, udbetales førtidspension månedsvis forud, hvis førtidspensionen efter gammel ordning hidtil har været udbetalt månedsvis forud.

Til stk.11

Efter § 32 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan personer, der modtager førtidspension efter loven vælge på frivillig basis at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 33 a i lov om social pension. Efter § 33 a i lov om social pension skal der indbetales ATP-bidrag for personer, der modtager førtidspension efter loven.

Det foreslås, at der ved overgang til førtidspension efter lov om social pension indbetales bidrag til ATP, jf. § 33 a i lov om social pension med virkning fra den 1. i måneden, der følger efter nærmeste måned efter anmodningen om overgang fra gammel til ny førtidspensionsordning, det vil sige samtidig med at den pågældende overgår til førtidspension efter lov om social pension.

Det foreslås endvidere, at førtidspensionister efter gammel ordning, der hidtil frivilligt har været omfattet af ATP-ordningen overgår administrativt til at være omfattet af § 33 a i lov om social pension.

Til stk. 12

Efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, skal en pensionist, der har tilsidesat sin oplysningspligt efter lovens § 41 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget pension, tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette. Efter lovens § 43 kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Med virkning fra den 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 326 af 11. april 2012. Det fremgår endvidere af denne lov, jf. § 26, stk. 6, at krav, som kommunen måtte have mod borgeren den 1. marts 2013 som udgangspunkt overgår til Udbetaling Danmark

Det foreslås, at ved overgang til førtidspension efter lov om social pension kan krav på tilbagebetaling af pension, jf. §§ 42 og 43 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. fratrækkes i korrektionsbeløbet, jf. lovforslagets § 5, stk. 4. Hvis kravet ikke kan dækkes i korrektionsbeløbet fratrækkes det resterende krav i pensionen efter § 32 i lov om social pension.

Til stk. 13

Efter de gældende regler i lov om social pension og i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan direktøren for Pensionsstyrelsen udøve de beføjelser, som kommunerne har efter disse love vedrørende pension, der skal ydes efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Det samme gælder for pension, der ydes efter regler i overenskomster med andre stater. Ved lov nr. 326 af 11. april 2012 om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) overgår en del af kommunernes opgaver vedrørende social pension til Udbetaling Danmark med virkning fra 1. marts 2013.

Det foreslås, at direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne og Udbetaling Danmark har efter denne lov.

Til § 6

Det foreslås, at boligsikring ydes tidligst med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter den første udbetalingsmåned for førtidspension efter lov om social pension. Herved får førtidspensionister, der overgår til førtidspension efter lov om social pension, og som får pensionen udbetalt månedsvis bagud, mulighed for at få udbetalt en måneds førtidspension efter lov om social pension umiddelbart inden boligstøtten udbetales som boligsikring, i stedet for som boligydelse.

For personer, der modtager boligydelse omregner Udbetaling Danmark administrativt boligydelsen til boligsikring.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 8 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:
     
§ 44. Pension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 1, kan ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilkende højere pension, hvis der er sket en væsentlig forringelse af erhvervsevnen, jf. § 15.
Stk. 3. Bistands- og plejetillæg tilkendt efter § 16 og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 2. , skal frakendes, hvis betingelserne for at modtage ydelserne ikke længere er opfyldt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan frakende ydelser eller overflytte ydelsesmodtageren til en lavere pension, jf. stk. 1, efter anmodning fra modtageren, medmindre det vurderes at være til skade for pågældende.
 
1. I § 44, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.
   
2. I § 44 indsættes som stk. 5:
   
»Stk. 5. Personer, der har ret til førtidspension efter reglerne i denne lov, overgår efter anmodning herom til ret til førtidspension efter lov om social pension. Anmodning, om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives til Udbetaling Danmark i perioden fra den 1. juni 2013 til den 31. december 2013. Anmodningen skal indgives skriftligt eller digitalt.«
     
   
§ 2
     
   
I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 7 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:
     
§ 52. Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne.
Stk. 2.
Stk. 3.
 
1. § 52, stk. 1, affattes således:
»Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. Udgifter til førtidspension for pensionister, der er overgået til ret til førtidspension efter denne lov, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afholdes af henholdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«
     
   
§ 3
     
   
I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, og § 3 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændring:
     
   
1. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse, eller for hvem der var påbegyndt en sag herom inden den 1. januar 2003, og som den 1. juni 2013 eller senere vælger at overgå til førtidspension efter lov om social pension, kan modtage boligsikring efter reglerne i denne lov, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om personen har modtaget boligydelse forud for overgangen til førtidspension efter lov om social pension.«
     
   
§ 4
     
   
Loven træder i kraft den 1. april 2013.
     
   
§ 5
     
   
Stk. 1. Udbetaling Danmark skal senest den 31. maj 2013 give modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. skriftlig meddelelse om ret til overgang til retten til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2.
Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen skal på hver sit myndighedsområde vejlede førtidspensionister, der anmoder herom, om konsekvenser ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2. Vejledningen skal gives på baggrund af pensionistens konkrete aktuelle forhold.
Stk. 3. Personer, der har anmodet Udbetaling Danmark om overgang til ret til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, er omfattet af ret til førtidspension efter lov om social pension med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter den nærmeste måned efter anmodning er indgivet, jf. dog stk. 8.
Stk. 4. For personer, der er overgået til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetaler Udbetaling Danmark et korrektionsbeløb for perioden fra 1. januar 2013 og indtil den 1. i den måned, hvori der er ret til førtidspension efter lov om social pension, dog længst indtil 31. december 2013. Korrektionsbeløbet opgøres som forskellen mellem det faktisk udbetalte grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, den ekstra tillægsydelse og erhvervsudygtighedsbeløb i den måned, hvori der anmodes om overførsel af ret til førtidspension efter lov om social pension, og den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension, jf. stk. 3. Korrektionsbeløbet ydes for hver af de måneder, hvori der er udbetalt førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. i 2013. Et negativt samlet korrektionsbeløb sættes til nul. Korrektionsbeløbet udbetales sammen med den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension. Korrektionsbeløbet er skattefrit.
Stk. 5. Udgifter til korrektionsbeløbet, jf. stk. 4, afholdes af henholdsvis staten og kommunen. Staten og kommunen afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, som staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Stk. 6. Udbetaling Danmarks afgørelse om korrektionsbeløb, jf. stk. 4, kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 7. For personer, der efter § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, har ret til førtidspension efter lov om social pension, omfatter retten til at modtage pension i udlandet ikke førtidspensionens pensionstillæg.
Stk. 8. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, videreføres de rettigheder og pligter efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., der fremgår af lovens § 2, § 3, stk. 1-3, § 4, § 5, § 8 og § 9.
Stk. 9. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, finder § 32 b i lov om social pension om den første pensionsberegning ikke anvendelse. Pensionen fastsættes og omregnes efter § 39 i lov om social pension.
Stk. 10. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetales førtidspension månedsvis forud, hvis førtidspensionen efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., blev udbetalt forud.
Stk. 11. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som affattet ved lovens § 1, nr. 2, indbetales bidrag til ATP, jf. § 33 a i lov om social pension, med virkning fra den 1. i den måned, hvor den pågældende har ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.
Stk. 12. Krav på tilbagebetaling af pension, jf. §§ 42 og 43 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan fratrækkes i korrektionsbeløbet, jf. § 5, stk. 4. Hvis kravet ikke kan dækkes i korrektionsbeløbet, fratrækkes det resterende krav i pensionen efter § 32 i lov om social pension.
Stk. 13. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne og Udbetaling Danmark har efter lovens § 1, nr. 2, § 2, nr. 1, og § 5, stk. 1-12, vedrørende førtidspension, der ydes i henhold til forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, i henhold til overenskomster med andre stater samt førtidspension, der i øvrigt ydes til personer med bopæl i udlandet, efter regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og efter lov om social pension.
     
   
§ 6
     
   
Boligsikring efter lovens § 3, nr. 1, ydes tidligst med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter den første udbetalingsmåned for førtidspension efter lov om social pension. For personer, der modtager boligydelse, omregner Udbetaling Danmark administrativt boligydelsen til boligsikring.