Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret

§ 1

I bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts 2004 om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 2, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Statsadvokaten træffer afgørelse om udgange, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2.«

3. § 14, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 6. december 2012

Morten Bødskov

/ Frederik Gammeltoft