Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven

(Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]:

1. Ændringsforslag

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. november 2012 og var til 1. behandling den 22. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 21. september 2012 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 558, folketingsåret 2011-12. Den 14. november 2012 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF, EL og SIU) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (V, DF og LA):

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Havariblink kan anvendes, når et køretøj i forbindelse med havari holder i nødsporet på motorvej. Transportministeren kan fastsætte yderligere regler om anvendelse af havariblink, herunder regler om obligatorisk anvendelse af havariblink ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorvej.««

[Lovlig brug af havariblink i nødspor]

Bemærkninger

Til nr. 1

Forslagsstilleren ønsker at gøre det lovligt at benytte havariblink og advarselstrekant, når man holder med sit køretøj på motorvej, herunder i nødsporet, på grund af havari. Det er i dag ikke lovligt at benytte havariblink, når man holder i nødsporet, hvilket synes helt ulogisk. Når man holder i nødsporet, kan det være en fordel for andre trafikanter i god tid at være opmærksom på, at der holder en havareret bil, også selv om den havarerede bil holder i nødsporet. Så kan man som trafikant tage sine forholdsregler i god tid og bliver ikke pludselig overrasket over, at der holder et køretøj i nødsporet. Behovet for denne advarsel kan ses af den eksisterende ordning på bl.a. Storebæltsbroen, hvor der i god tid aktiveres lysende advarselsskilte med advarsel om, at der holder et køretøj i nødsporet. Når myndighederne vurderer det nødvendigt på Storebæltsbroen, må dette behov også gælde på øvrige motorvejsstrækninger. Der kunne jo komme endnu en trafikant, som ønsker at benytte nødsporet, og så er det godt at vide i god tid, at der allerede holder et havareret køretøj i nødsporet. Det kan også være en fordel, at man i god tid kan afpasse hastigheden og eventuelt skifte vognbane for ikke at køre helt tæt forbi det havarerede køretøj med høj fart, hvilket også vil være en fordel for de personer, der befinder sig ved det havarerede køretøj.

Jacob Bjerregaard (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Jonas Dahl (SF) Pernille Skipper (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 62

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 62

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om det er korrekt, at det er ulovligt at opsætte advarselstrekant eller tænde sit havariblink, hvis man holder i nødsporet og er havareret, idet nødsporet ikke betragtes som en del af kørebanen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor mange ulykkestilfælde ministeren årligt forventer, hvor reparation på stedet eller bortbugsering kræver, at politiet inddrages, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvor mange ressourcer der er sat af til, at politiet kan varetage denne opgave, og hvor disse ressourcer skal komme fra, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvornår politiet helt konkret skal være til stede ved reparation eller bortbugsering af havarerede køretøjer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, som sikrer, at det bliver lovligt at benytte havariblink, når man holder med sit køretøj i nødsporet på motorvej, til justitsministeren, og ministerens svar herpå