Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad
Kapitel 1 Studieaktivitet
Kapitel 2 Uddannelserne
Kapitel 3 Stipendium med hjemme- eller udeboendesats.
Kapitel 4 Uddannelsesstøtte uden for klippekortet
Kapitel 5 Uddannelsesstøtte inden for klippekortet
Kapitel 6 Slutlån
Kapitel 7 Tillæg til uddannelsessøgende med varig funktionsnedsættelse
Kapitel 8 Tillægsstipendium og supplerende studielån til forsørgere
Kapitel 9 Tillæg til grundstipendiet
Kapitel 10 Ansøgning om uddannelsesstøtte
Kapitel 11 Ændring af foreløbig tildelt støtte i støtteåret
Kapitel 12 Egenindkomst og fribeløb
Kapitel 13 Tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte
Kapitel 14 Tilbagebetaling af studielån og slutlån samt statslån
Kapitel 15 Uddannelsessøgendes oplysningspligt
Kapitel 16 Særlige bestemmelser for studieophold i udlandet
Kapitel 17 Særlige bestemmelser for uddannelser i udlandet
Kapitel 18 Særlige bestemmelser for uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere
Kapitel 19 Administration m.v.
Kapitel 20 Gebyrer
Kapitel 21 Indplacering i klippekortet af uddannelsessøgende, der har været i gang med en uddannelse før den 1. januar 1996
Afsnit II Udlandsstipendium
Afsnit III Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

I medfør af § 2, stk. 9, § 2 a, stk. 4, § 3, stk. 6, § 4, § 5, stk. 2, § 8, stk. 4, § 10 a, stk. 3, § 10 b, stk. 6, § 13, stk. 2 og 4, § 14, stk. 3, § 15, § 16, stk. 3, 4 og 6, § 17, stk. 2, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, 2 og 6, § 20, § 20 a, § 21, stk. 3 og 4, § 22, stk. 2, § 22 a, stk. 3, § 24, stk. 10, § 25, stk. 8, § 27, stk. 2, § 29, stk. 4, § 30, stk. 6, § 31, stk. 1, § 35, stk. 1 og 3, § 38, stk. 1, § 38 a, stk. 2 og 3, § 38 b, stk. 3, § 38 c, stk. 5, § 38 d, stk. 4, § 39, stk. 9, § 42, stk. 2 og 3, § 43, stk. 1 og 2, § 43 a, § 45, § 46 b, stk. 3 og 4, § 46 c, stk. 3, § 46 d, stk. 4, § 46 e, stk. 5, § 46 f, § 46 g, stk. 3, og § 62, stk. 5, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr. 1524 af 27. december 2009, lov nr. 581 af 1. juni 2010, og lov nr. 561 af 6. juni 2011, samt efter forhandling med finansministeren, skatteministeren og kulturministeren fastsættes:

Afsnit I

Uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad

Kapitel 1

Studieaktivitet

§ 1. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten.

Stk. 2. Den uddannelsessøgende anses for at være studieaktiv, indtil andet konstateres.

§ 2. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte uden for klippekortet, er studieaktiv, når den uddannelsessøgende deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Stk. 2. Kravet om studieaktivitet kan fraviges på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold.

§ 3. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet, er studieaktiv, indtil den uddannelsessøgende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder.

Stk. 2. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip efter §§ 15, 16 eller 17, medregnes disse klip ikke i opgørelsen af, hvor mange klip der er brugt til uddannelsen.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere betingelser om studieaktiviteten.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer snarest muligt efter uddannelsens start, at den uddannelsessøgende er begyndt på uddannelsen, og senest 7 måneder efter uddannelsens start, at den uddannelsessøgende fortsat er i gang med denne.

§ 4. En uddannelsessøgende, der får slutlån, er studieaktiv, når den studiemæssige fremgang målt i måneder svarer til det antal slutlånsrater, der er brugt til uddannelsen. Den studiemæssige fremgang måles i forhold til de regler, der gælder for uddannelsen.

Stk. 2. Antallet af slutlånsrater kan dog efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøjes til indtil i alt 12 rater, hvis den uddannelsessøgende bliver forsinket i slutlånstiden.

Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af slutlånsrater, der er brugt, medregnes ikke slutlånsrater, som slutlånstiden er forlænget med efter § 20.

Kapitel 2

Uddannelserne

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (styrelsen) godkender, at en uddannelse i Danmark giver ret til uddannelsesstøtte, når uddannelsen

1) er

a) en offentligt anerkendt ungdomsuddannelse,

b) en offentligt anerkendt videregående uddannelse,

c) en almen voksenuddannelse eller

d) anden undervisning på folkeskoleniveau, og

2) foregår ved en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution.

§ 6. Styrelsen kan godkende, at en erhvervsrettet uddannelse i Danmark, der ikke er omfattet af § 5, (privat uddannelse), og som foregår ved en bestemt uddannelsesinstitution, giver ret til uddannelsesstøtte, jf. lovens § 3, stk. 2-4. Uddannelsesstøtte gives inden for klippekortet, medmindre styrelsen bestemmer andet.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 sker for en tidsbegrænset periode, der normalt ikke overstiger 4 år.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen indsender ansøgning om godkendelse til styrelsen. Samtidig med ansøgningen indsendes forslag til censorer. Ansøgning indsendes senest 7 måneder før semesterstart.

Stk. 4. Styrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en SU-vurdering, jf. stk. 10.

Stk. 5. En privat uddannelse kan ikke godkendes efter stk. 1, medmindre uddannelsen er tilrettelagt sådan, at eventuelle ulønnede praktikperioder højst udgør 20 pct. af uddannelsestiden og højst 6 måneder i alt. Styrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Den ulønnede praktik skal have en specifik uddannelsesmæssig begrundelse.

Stk. 6. Ferieperioder kan kun indgå i støttetiden i en privat uddannelse, hvis uddannelsestiden er på 12 måneder eller derover. Ferieperioderne kan højst udgøre 2 måneder om året.

Stk. 7. Godkendelse efter stk. 1 kan gives på vilkår af,

1) at der kun optages et bestemt antal studerende hvert år, og

2) at eventuelle praktikperioder, der indgår i uddannelsen, er lønnede.

Stk. 8. Godkendelse efter stk.1 omfatter ret til supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning, hvis det er bestemt i forbindelsen med godkendelsen.

Stk. 9. Uddannelsesinstitutionen betaler for og anvender de censorer, der er godkendt af styrelsen. Censorerne udarbejder én gang om året en redegørelse til uddannelsesinstitutionen og til styrelsen om uddannelsernes kvalitet og andre forhold af betydning for godkendelsen.

Stk. 10. SU-vurdering som nævnt i stk. 4 foretages af Danmarks Evalueringsinstitut ud fra kvalitetskriterier, der er udarbejdet af instituttet. Styrelsen kan for særlige typer af uddannelser fastsætte yderligere kriterier, der skal indgå i vurderingen. Uddannelsesinstitutionen betaler forud for vurderingens enkelte dele et beløb fastsat af Danmarks Evalueringsinstitut til dækning af instituttets udgifter i forbindelse med vurderingen. Efter at hele vurderingen er gennemført, afregnes der endeligt.

Stk. 11. Godkendelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis

1) uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at de formelle betingelser for godkendelsen, jf. stk. 5-7 og 9, fortsat er opfyldt,

2) uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at forudsætningerne for SU-vurderingen i forbindelse med godkendelsen fortsat er opfyldt,

3) der ikke længere skønnes at være uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk baggrund for at opretholde godkendelsen,

4) uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelsen, eller

5) uddannelsesinstitutionen ikke længere opfylder de krav, der i øvrigt stilles til uddannelsesinstitutioner om administration af uddannelsesstøtten.

Stk. 12. Styrelsen kan til brug for afgørelsen i stk. 11 indhente en SU-vurdering i overensstemmelse med reglerne i stk. 10.

Stk. 13. Hvis uddannelsesinstitutionen ønsker godkendelsen forlænget, skal institutionen senest 7 måneder før udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, anmode styrelsen om at få godkendelsen forlænget, jf. stk. 4.

Stk. 14. Uddannelsessøgende, der begynder på en uddannelse efter tilbagekaldelse af SU-godkendelsen efter stk. 11 eller efter udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, har ikke ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 15. Styrelsen træffer den endelige administrative afgørelse om, hvilke private uddannelser der opnår godkendelse efter stk. 1.

§ 7. Styrelsen kan godkende, at en uddannelse, der efter reglerne for uddannelsen omfatter både undervisningsperioder og lønnet praktik, giver ret til uddannelsesstøtte i undervisningsperioderne, hvis der indgår mindst 1 sammenhængende ulønnet måned i uddannelsen.

Stk. 2. Undervisningsperioderne fastsættes i hele måneder og afrundes eventuelt opad til det nærmeste antal hele måneder. Styrelsen bestemmer, hvilke måneder der indgår i undervisningsperioden, og hvilke måneder der ikke kan gives uddannelsesstøtte i på grund af lønnet praktik.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, hvordan ferieperioder fordeles mellem undervisning og lønnet praktik.

Stk. 4. Perioder med lønnet praktik medregnes ikke i slutlånstiden.

Kapitel 3

Stipendium med hjemme- eller udeboendesats.

§ 8. Uddannelsessøgende får stipendium med hjemmeboendesats, når de er hjemmeboende, og stipendium med udeboendesats, når de er udeboende, jf. dog § 9. En uddannelsessøgende betragtes som hjemmeboende, hvis

1) den uddannelsessøgende i folkeregisteret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse, eller

2) den uddannelsessøgende, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende står tilmeldt i folkeregisteret, ud over ferier og søn- og helligdage jævnligt bor hos forældrene eller den ene af dem.

Stk. 2. En uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende står tilmeldt i folkeregisteret, når den uddannelsessøgende bor på kostskole, skolehjem eller lignende.

Stk. 3. En uddannelsessøgende skal ved skøde, købsaftale, lejekontrakt og huslejekvittering eller logiværterklæring kunne dokumentere at være udeboende i perioder, hvor den uddannelsessøgende modtager eller har modtaget stipendium med udeboendesats.

Stk. 4. Den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i hver måned er afgørende for, om den uddannelsessøgende er hjemmeboende eller udeboende i den pågældende måned.

§ 9. En uddannelsessøgende, der er udeboende og får uddannelsesstøtte uden for klippekortet, kan få grundstipendium og eventuelt tillæg til grundstipendium efter udeboendesatsen, hvis

1) den normale transportvej ved bilkørsel er 20 km eller derover mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl,

2) befordringstiden med offentlige befordringsmidler overstiger 75 minutter mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl,

3) den uddannelsessøgende dokumenterer efter § 8, stk. 3, at have været uafbrudt udeboende i mindst 12 måneder før det tidspunkt, da den uddannelsessøgende fik ret til uddannelsesstøtte til den uddannelse, som den uddannelsessøgende er i gang med, eller

4) det på grund af ganske særlige forhold i hjemmet, f.eks. meget trange boligforhold eller langvarig sygdom, ikke med rimelighed kan kræves, at den uddannelsessøgende bor i hjemmet, indtil uddannelsen er afsluttet, eller den uddannelsessøgende fylder 20 år.

Stk. 2. Hvis forældrene har forskellig folkeregisteradresse, lægges forholdene hos den af forældrene, som den uddannelsessøgende bor hos eller senest har boet hos, til grund ved afgørelsen i stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Boede den uddannelsessøgende senest sammen med begge sine forældre, der nu har forskellig folkeregisteradresse, lægges forholdene hos den af forældrene, den uddannelsessøgende er nærmest knyttet til, til grund ved afgørelsen.

Stk. 3. Ved dødsfald lægges kun forholdene for den længstlevende til grund ved afgørelsen efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4. Der kan gives stipendium efter udeboendesats, hvis stipendium og studielån efter stk. 2 har været eller ville være blevet tildelt på grundlag af afdødes forhold.

Stk. 4. Afgørelse om tildeling efter udeboendesats ændres til tildeling efter hjemmeboendesats, hvis den uddannelsessøgende bliver hjemmeboende. Afgørelsen kan i øvrigt kun ændres til tildeling af stipendium efter hjemmeboendesats, hvis

1) den uddannelsessøgende skifter til en anden uddannelsesinstitution og

2) betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, ikke længere er opfyldt.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1, er opfyldt. Uddannelsesinstitutionens afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen skal indhente dokumentation for, at de betingelser, der er nævnt i stk. 1, er opfyldt og kan til brug for sin afgørelse efter stk. 1, nr. 4, indhente en udtalelse fra de sociale myndigheder om de sociale forhold for støtteansøgerens forældre.

Kapitel 4

Uddannelsesstøtte uden for klippekortet

§ 10. En oversigt over uddannelser, der kan gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet, er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har gennemført en gymnasial uddannelse, kan ikke få uddannelsesstøtte til en ny gymnasial uddannelse. Af oversigten fremgår, hvilke ungdomsuddannelser der er gymnasiale.

§ 11. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til enkeltfagsundervisning, når undervisningen

1) kan afsluttes inden for 23 måneder og

2) omfatter mindst 23 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der, når enkeltfagsundervisningen begynder, har et barn, der bor hos den uddannelsessøgende, og barnet er under 7 år, når undervisningen begynder, og uddannelsessøgende, der efter enkeltfagsundervisningens begyndelse får et barn, der bor hos den uddannelsessøgende, kan få uddannelsesstøtte, når undervisningen

1) kan afsluttes inden for 35 måneder og

2) omfatter mindst 17 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der følger undervisning, der er tilrettelagt som et forsøg med en samlet studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen, eventuelt i kombination med almen voksenuddannelse, kan få uddannelsesstøtte, når undervisningen

1) kan afsluttes inden for 35 måneder og

2) omfatter mindst 17 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus.

Stk. 4. Enkeltfagsundervisning omfatter almen voksenuddannelse, prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøver, studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen, studentereksamen og lignende undervisning på tilsvarende niveau eller en kombination heraf.

Stk. 5. Sammen med almen voksenuddannelse kan forberedende voksenundervisning indgå i opgørelsen af det ugentlige skemalagte timetal efter stk. 1-3 for uddannelsessøgende, der er begyndt på forberedende voksenundervisning, før de fylder 20 år. For uddannelsessøgende, der fylder 20 år under forberedende voksenundervisning, kan uddannelsen alene indgå i timetalsopgørelsen, jf. stk. 1-3, indtil førstkommende 30. juni efter, at den uddannelsessøgende er fyldt 20 år.

Stk. 6. I opgørelsen af det ugentlige skemalagte timetal efter stk. 1-3 indgår ikke fag, som den uddannelsessøgende tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.

§ 12. En oversigt over enkeltfag på gymnasialt niveau (GSK), der kan gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet, er optaget som afsnit A, nr. 4, litra a, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan kun få uddannelsesstøtte til supplering i fag på gymnasialt niveau (GSK), der er omfattet af oversigten i afsnit A, nr. 4, litra a, i bilag 1, og som den uddannelsessøgende ikke tidligere har gennemført på det niveau, der er anført i oversigten.

Stk. 3. Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer og skal bestå af mindst fire ugers sammenhængende undervisning. Der kan dog gives en måneds uddannelsesstøtte til supplering, der består af mindst tre ugers sammenhængende undervisning. Omfatter suppleringen mere end fire ugers undervisning, kan der dog gives uddannelsesstøtte, selv om der indgår op til en uges ferie mellem ugerne med undervisning.

§ 13. Moderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted,

1) når hun er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller

2) inden for 12 måneder, før hun begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Moderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i 12 måneder, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens hun er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 12 måneder, før hun begynder på uddannelsen, har hun ret til ekstra støtte i 12 måneder med fradrag af

1) måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, hun begynder på uddannelsen, og

2) måneder, hvor støtten i en tidligere uddannelse er udbetalt med dobbelt beløb eller med 2 ekstra klip til en uddannelse inden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption.

Stk. 3. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens moderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har hun dog ikke ret til ekstra uddannelsesstøtte til den igangværende uddannelse.

Stk. 4. Faderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted,

1) når han er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller

2) inden for 6 måneder, før han begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 5. Faderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i 6 måneder, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens han er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 6 måneder, før han begynder på uddannelsen, har han ret til ekstra støtte i 6 måneder med fradrag af

1) måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, han begynder på uddannelsen, og

2) måneder, hvor støtten i en tidligere uddannelse er udbetalt med dobbelt beløb eller med 2 ekstra klip til en uddannelse inden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption.

Stk. 6. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens faderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har han dog ikke ret til ekstra uddannelsesstøtte til den igangværende uddannelse.

Stk. 7. Den ekstra uddannelsesstøtte til moderen udbetales i en periode på 12 måneder fra den måned, hvor fødslen eller adoptionen finder sted. Moderen kan bestemme, at udbetalingen af den ekstra støtte skal påbegyndes, fra 2 måneder før fødslen eller adoptionen finder sted. Den ekstra uddannelsesstøtte til faderen udbetales i en periode på 6 måneder fra den måned, hvor fødslen eller adoptionen finder sted.

Stk. 8. Den ekstra uddannelsesstøtte til moderen udbetales efter ansøgning med dobbelt beløb i indtil 6 måneder. Den ekstra uddannelsesstøtte til faderen udbetales efter ansøgning med dobbelt beløb i indtil 3 måneder.

Stk. 9. Den uddannelsessøgende skal være studieaktiv i måneden før den første måned i den periode, den ekstra uddannelsesstøtte udbetales. I udbetalingsperioden skal den uddannelsessøgende opfylde støttebetingelserne i lovens § 2, bortset fra kravet om studieaktivitet.

Kapitel 5

Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

§ 14. Styrelsen bestemmer, ved hvilke kandidatuddannelser eller lignende rammen udvides efter lovens § 16, stk. 3. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Rammen udvides ikke for uddannelsessøgende, der har brugt klip i en periode med frivillig, ulønnet praktik tilrettelagt efter reglerne for uddannelsen.

Stk. 2. Styrelsen bestemmer, ved hvilke uddannelser rammen udvides efter lovens § 16, stk. 4. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Perioder, som den gennemførte adgangsgivende uddannelse giver fritagelse for i den nye uddannelse, medfører ikke, at rammen udvides.

§ 15. Støttetiden til en uddannelse forlænges efter ansøgning med klip, der er valgt fra eller i øvrigt sparet op i en tidligere gennemført uddannelse.

Stk. 2. Støttetiden kan højst forlænges med et antal klip, der sammen med antallet af brugte klip i den tidligere uddannelse svarer til den normerede uddannelsestid i den tidligere uddannelse. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden i den tidligere uddannelse med et antal klip efter §§ 16 eller 17, medregnes disse klip ikke ved opgørelsen af, hvor mange klip der er brugt til denne uddannelse.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der begynder på en kandidatuddannelse umiddelbart i forlængelse af en bacheloruddannelse, betragtes i støttemæssig henseende som om, de er indskrevet på og gennemgår kandidatuddannelsen fra den første måned efter bacheloruddannelsens afslutning, selvom kandidatuddannelsen først påbegyndes efter indtil 2 måneders ferie. Styrelsen kan bestemme, at der på tilsvarende måde gives uddannelsesstøtte i ferieperioden mellem uddannelserne i lignende uddannelsesforløb.

§ 16. Styrelsen kan bestemme, at der gives indtil 12 ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af

1) deltagelse i institutionens styrelse eller

2) arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes

a) sociale forhold eller

b) uddannelsesmæssige forhold.

Stk. 2. Arbejde i de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan give adgang til ekstra klip. Arbejdet indgår i vurderingen ved tildeling af ekstra klip efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at der gives ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold.

Stk. 4. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med stipendium, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelse til uddannelse, revalideringsydelse eller uddannelsesydelse. Styrelsen bestemmer, hvor mange ekstra klip rammen og støttetiden skal udvides med.

Stk. 5. Styrelsen kan bestemme, at der gives ekstra klip som tillæg til rammen, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Rammeudvidelsen gælder kun for den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med.

§ 17. Moderen har ret til ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted,

1) mens hun er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller

2) inden for 12 måneder før hun begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Moderen har ret til 12 klip, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens hun er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 12 måneder, før hun begynder på uddannelsen, har hun ret til 12 ekstra klip med fradrag af

1) klip, der svarer til antallet af måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, hun begynder på uddannelsen, og

2) klip, der svarer til antallet af måneder i en tidligere uddannelse, hvor der er udbetalt 2 ekstra klip eller uddannelsesstøtte med dobbelt beløb til en uddannelse uden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption.

Stk. 3. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens moderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har hun dog ikke ret til ekstra klip til den igangværende uddannelse.

Stk. 4. Faderen har ret til ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted,

1) mens han er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller

2) inden for 6 måneder før han begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 5. Faderen har ret til 6 klip, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens han er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 6 måneder, før han begynder på uddannelsen, har han ret til 6 ekstra klip med fradrag af

1) klip, der svarer til antallet af måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, han begynder på uddannelsen, og

2) klip, der svarer til antallet af måneder i en tidligere uddannelse, hvor der er udbetalt 2 ekstra klip eller uddannelsesstøtte med dobbelt beløb til en uddannelse uden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption.

Stk. 6. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens faderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har han dog ikke ret til ekstra klip til den igangværende uddannelse.

Stk. 7. Den uddannelsessøgende bestemmer, i hvilke perioder efter fødslen eller adoptionen de ekstra klip udbetales. Moderen kan bestemme, at udbetalingen af ekstra klip skal påbegyndes, fra 2 måneder før fødslen eller adoptionen finder sted.

Stk. 8. De ekstra klip udbetales efter ansøgning med 2 klip om måneden eller sammen med et andet klip efter § 15 eller § 16 eller efter lovens § 17, stk. 1.

Stk. 9. Den uddannelsessøgende skal være studieaktiv i måneden før den første måned i de perioder, de ekstra klip udbetales. I udbetalingsperioderne skal den uddannelsessøgende opfylde støttebetingelserne i lovens § 2, bortset fra kravet om studieaktivitet. Hvis de ekstra klip udbetales sammen med et andet klip efter § 15 eller § 16 eller lovens § 17, stk. 1, skal den uddannelsessøgende dog være studieaktiv i udbetalingsperioden.

Stk. 10. Ekstra klip, der ikke er brugt, kan ikke overføres til en ny uddannelse. I en ny uddannelse kan ekstra klip, der ikke er brugt, efter ansøgning fås efter reglerne i stk. 2 og 5.

Stk. 11. Hvis moderen efter lovens § 19, stk. 3, overfører ekstra klip til faderen, kan faderen bruge de overførte klip efter de samme regler, der gælder for de ekstra klip, faderen selv får. Ved ansøgning om at overføre klip fra moderen til faderen skal faderens navn, personnummer, uddannelse og uddannelsesinstitution oplyses.

§ 18. En uddannelsessøgende i uddannelser, hvor der indgår måneder med lønnet praktik, kan efter ansøgning få udbetalt stipendium og studielån med to klip i måneden før den første praktikmåned. Den uddannelsessøgende skal have mindst to klip tilbage ved begyndelsen af denne måned. Der kan kun udbetales to klip i måneden før den første praktikperiode i uddannelsen. Hvis den uddannelsessøgende ikke har valgt klip fra eller i øvrigt sparet klip op, udbetales der ikke støtte i den første måned efter den sidste praktikperiode i uddannelsen.

§ 19. Styrelsen kan bestemme, at perioder, hvor uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske og grønlandske regler, trækker fra i rammen og støttetiden.

Kapitel 6

Slutlån

§ 20. Styrelsen kan bestemme, at slutlånstiden forlænges, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der forhindrer den uddannelsessøgende i at være studieaktiv. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med slutlån. Styrelsen bestemmer, hvor mange slutlånsrater slutlånstiden skal forlænges med.

Kapitel 7

Tillæg til uddannelsessøgende med varig funktionsnedsættelse

§ 21. Styrelsen kan bestemme, at der gives tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3, ud fra

1) en vurdering af arten og graden af funktionsnedsættelsen, og på baggrund heraf

2) en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for den uddannelsessøgendes evne til at påtage sig erhvervsarbejde som andre uddannelsessøgende.

Stk. 2. Styrelsen kan til brug ved afgørelsen af, om der kan gives tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3, indhente en sagkyndig udtalelse om vurderingen efter stk. 1.

Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i lovens § 7, stk. 3.

Kapitel 8

Tillægsstipendium og supplerende studielån til forsørgere

§ 22. Styrelsen kan bestemme, at der gives tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, nr. 1, til enlige forsørgere, der ikke har ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som følge af, at de

1) sammen med barnet bor i udlandet eller

2) ikke er danske statsborgere.

Stk. 2. Det er en betingelse, for at der kan gives tillægsstipendium efter stk. 1, at de øvrige betingelser for at få ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag er opfyldt.

§ 23. Tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, nr. 2, gives til uddannelsessøgende, der

1) er forsørger til et barn under 18 år,

2) bor sammen med barnet, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den uddannelsessøgende, og

3) lever i et samlivsforhold med uddannelsessøgende, som modtager SU, og som er tilmeldt den i nr. 2 nævnte folkeregisteradresse.

Stk. 2. En uddannelsessøgende modtager SU, som nævnt i stk. 1, nr. 3, når den pågældende med rette er tildelt uddannelsesstøtte for mindst én måned i det foregående kvartal.

Stk. 3. Lever de uddannelsessøgende af hensyn til deres uddannelse midlertidigt adskilt, uden at samlivsforholdet er ophørt, kan der ses bort fra

1) stk. 1, nr. 2, og

2) kravet om, at den i stk. 1, nr. 3, nævnte uddannelsessøgende skal være tilmeldt den i stk. 1, nr. 2, nævnte adresse.

§ 24. Supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5, gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i § 23, stk. 1, nr. 1 og 2, eller som opfylder betingelserne i § 23, stk. 1, nr. 1, og efter § 23, stk. 3, nr. 1, har fået set bort fra betingelserne i § 23, stk. 1, nr. 2.

§ 25. Det er den uddannelsessøgendes forhold ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet, der er afgørende for, om betingelserne i §§ 22-24 er opfyldt i det pågældende kvartal.

Stk. 2. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, nr. 1, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i § 22 eller i lovens § 10 b, stk. 5.

Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, nr. 2, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i § 23.

Stk. 4. Det er en forudsætning for fortsat at modtage supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i § 24.

Kapitel 9

Tillæg til grundstipendiet

§ 26. Tillæg til grundstipendiet beregnes efter lovens § 25, stk. 2-4, på grundlag af forældrenes samlede indkomstgrundlag opgjort på grundlag af deres indkomst i det andet kalenderår før støtteåret.

§ 27. Hvis forældrene har forskellig folkeregisteradresse på det tidspunkt, hvor styrelsen træffer afgørelse om tildeling af tillægget, er det kun indkomstgrundlaget for den ene af forældrene, der lægges til grund for beregningen af tillægget til grundstipendiet.

Stk. 2. Ved beregningen af tillægget til grundstipendiet bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som den uddannelsessøgende har folkeregisteradresse hos på det tidspunkt, hvor styrelsen første gang træffer afgørelse om tildeling af tillæg efter stk. 1. Har den uddannelsessøgende på dette tidspunkt ikke folkeregisteradresse hos en af forældrene, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som den uddannelsessøgende før dette tidspunkt senest har haft folkeregisteradresse hos.

Stk. 3. Gør ingen af forholdene i stk. 2 sig gældende, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som har det laveste indkomstgrundlag på det tidspunkt, hvor styrelsen første gang træffer afgørelse om tildeling af tillæg efter stk. 1.

Stk. 4. Indkomstgrundlaget for den længstlevende af forældrene lægges til grund ved dødsfald. Styrelsen kan se bort fra den efterlevendes indkomstgrundlag, hvis den uddannelsessøgende gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne.

§ 28. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende fastsætte et andet beregningsgrundlag end forældrenes indkomstgrundlag, hvis forældrenes indkomst er faldet væsentligt i forhold til den bruttoindkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, på grund af

1) længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse,

2) langvarig sygdom,

3) konkurs,

4) betalingsstandsning,

5) overgang til pension eller

6) overgang til efterløn.

Stk. 2. Det nye beregningsgrundlag fastsættes for den del af støtteperioden, det vil sige de måneder i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende efter lovens § 2 har ret til uddannelsesstøtte, der ligger efter tidspunktet for indkomstnedgangen. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af forældrenes forventede bruttoindkomst i denne del af støtteperioden omregnet til årsbasis.

Stk. 3. I beregningsgrundlaget indgår efter styrelsens bestemmelse

1) fradrag i den personlige indkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget,

2) positiv kapitalindkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget, og

3) aktieindkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget.

§ 29. Forældrenes samlede indkomstgrundlag nedsættes for hvert af den uddannelsessøgendes forældres børn, der er under 18 år ved støtteårets begyndelse.

Stk. 2 Hvor kun denne ene forældres indkomstgrundlag lægges til grund, jf. § 27, nedsættes indkomstgrundlaget efter lovens § 25, stk. 4, kun for børn af denne forælder.

§ 30. Styrelsen fastsætter beregningsgrundlaget for tillægget til grundstipendiet, hvis forældrene i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter

1) på Færøerne eller i Grønland,

2) i udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark, eller

3) i Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark.

Stk. 2. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af oplysninger om forældrenes økonomiske forhold i det andet indkomstår før støtteåret efter principperne for dannelsen af indkomstgrundlaget.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal give de oplysninger om forældrenes indkomst og formue, der er nødvendige for fastsættelsen af indkomstgrundlaget.

Stk. 4. Indtægter m.v. i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på grundlag af et gennemsnit af de valutakurser, der er noteret i København i indkomståret.

Kapitel 10

Ansøgning om uddannelsesstøtte

§ 31. Styrelsen bestemmer, i hvilke tilfælde der skal ansøges om støtte og om ændring af støtte.

§ 32. Ansøgning om stipendium, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1, slutlån jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 3, stipendium som tillæg, jf. lovens § 7, stk. 3, supplerende studielån, jf. lovens § 7, stk. 5, og supplerende stipendium, jf. lovens § 7, stk. 6, skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, jf. § 70, inden udgangen af den måned, som den uddannelsessøgende ønsker stipendiet fra, dog senest den 5. december i støtteåret.

Stk. 2. Ansøgning om studielån, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 2, for måneder i støtteåret, hvor den udannelsessøgende er berettiget hertil, jf. lovens § 7, stk. 2, skal senest været modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, jf. § 70, den 5. december i dette støtteår. Den uddannelsessøgende kan dog kun søge om studielån, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 2, til den uddannelse, som den uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår på ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Efter en periode med orlov fra uddannelsen på 7 måneder eller derunder genoptager styrelsen på det foreliggende grundlag udbetalingen af støtte uden ansøgning fra den uddannelsessøgende.

§ 33. Første månedlige rate af uddannelsesstøtten udbetales tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor den uddannelsessøgende har ret til støtte, herunder begynder på uddannelsen. Uddannelsesstøtte udbetales først med virkning fra begyndelsen af den følgende måned, hvis uddannelsen begynder efter den 20. i en måned.

Stk. 2. Studielån og slutlån udbetales tidligst, når den uddannelsessøgende har accepteret lånebetingelserne og anmodet om udbetaling gennem styrelsens selvbetjeningssystem, jf. § 70. Styrelsen kan bestemme, at visse uddannelsessøgende kan indgive anmodning om udbetaling af studielån og slutlån i papirform.

Stk. 3. Studielån eller slutlån, der er frigivet til disposition, jf. lovens § 38 c, stk. 1, men ikke er udbetalt, bortfalder, hvis den uddannelsessøgende ikke har anmodet om udbetaling af beløbene, jf. stk. 2, senest den 15. december i støtteåret.

Stk. 4. Studielån udbetales ikke med beløb under 500 kr.

§ 34. Den uddannelsessøgende kan søge om ændring af foreløbigt tildelt uddannelsesstøtte, hvis

1) den uddannelsessøgende opfylder betingelserne for at få stipendium efter udeboendesats,

2) der sker en væsentlig ændring af forholdene for forældrene til en uddannelsessøgende, jf. § 27 og § 28, stk. 2,

3) skattemyndighederne ændrer forældrenes indkomstgrundlag,

4) der er sket en ændring i antallet af den uddannelsessøgendes søskende,

5) den uddannelsessøgende ønsker at få studielån sammen med tidligere tildelt stipendium,

6) den uddannelsessøgende ønsker at få ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, herunder ønsker at få den ekstra uddannelsesstøtte udbetalt med dobbelt sats, jf. §§ 13 og 17,

7) den uddannelsessøgende ønsker at få stipendium som tillæg efter lovens § 7, stk. 3 eller 4 sammen med tidligere tildelt stipendium eller slutlån,

8) den uddannelsessøgende ønsker at få supplerende studielån, jf. lovens § 7, stk. 5, sammen med tidligere tildelt stipendium eller slutlån, eller

9) den uddannelsessøgende ønsker at få udbetalt stipendium og studielån med to klip i måneden før den første lønnede praktikperiode, jf. § 18.

Stk. 2. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, og tidligst fra begyndelsen af den måned, der følger efter den måned, hvor ændringen er sket. Reguleringen sker dog fra den 1. i en måned, hvis den uddannelsessøgende flytter den 1. i måneden.

Stk. 3. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem og tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ændringen er sket.

Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, sker reguleringen fra støtteperiodens begyndelse.

Stk. 5. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 5-9, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem.

§ 35. Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte, jf. lovens § 7, stk. 1, skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem senest den 15. i måneden før den første måned, som fravalget omfatter.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har anmodet om udbetaling af studielån, jf. § 33, stk. 2, men fremover ønsker et mindre beløb udbetalt, skal senest anmode om dette gennem styrelsens selvbetjeningssystem, jf. § 70, den 15. i måneden før den første måned, som udbetalingen omfatter.

Stk. 3. Hvis den uddannelsessøgende har valgt uddannelsesstøtte fra i en periode på 7 måneder eller derunder, genoptager styrelsen udbetalingen på det foreliggende grundlag.

Stk. 4. Hvis den uddannelsessøgende har valgt uddannelsesstøtte fra i en periode på 8 måneder eller derover og ønsker støtteudbetalingen genoptaget, skal den uddannelsessøgende søge om støtte på ny.

Stk. 5. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg.

§ 36. Ansøgning om at standse udbetalingen af støtte med dobbeltsats efter §§ 13 og 17, eller stipendium som tillæg efter lovens § 7, stk. 3 og 4, skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem senest den 15. i måneden før den første måned, hvor udbetalingen ønskes standset.

§ 37. En ansøgning om støtte eller ændring af støtte skal for at være modtaget rettidigt være indlagt i styrelsens selvbetjeningssystem senest den dag, hvor fristen udløber, jf. dog § 38.

§ 38. Uddannelsessøgende ved folkeskoler, ungdomsskoler, friskoler og private grundskoler skal uanset reglerne i §§ 32-37 sende ansøgning om støtte eller ændring af støtte, herunder fravalg og standsning af støtte, til uddannelsesinstitutionen i papirform. Anmodning om udbetaling af studielån, der er frigivet til disposition, skal dog ske efter reglerne i § 33, stk. 2, og § 35, stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at andre uddannelsessøgende, herunder uddannelsessøgende, der ikke er bosat i Danmark, kan sende ansøgning om uddannelsesstøtte, herunder fravalg og standsning af støtte, til uddannelsesinstitutionen i papirform.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at dokumentation, der vedrører ansøgning om støtte eller ændring af støtte kan sendes til uddannelsesinstitutionen eller styrelsen i papirform, og kan herunder bestemme frister for indsendelse af dokumentationen.

Stk. 4. Ansøgninger om støtte eller ændring af støtte, herunder fravalg og standsning af støtte, der kan sendes uddannelsesinstitutionen, anses for rettidigt modtaget, hvis ansøgningen er uddannelsesinstitutionen i hænde senest den dag, hvor fristen udløber. Fristen forlænges til den følgende hverdag, hvis fristen udløber en lørdag, søndag eller helligdag.

§ 39. Styrelsen bestemmer, hvornår en ansøgning tidligst kan indgives.

Kapitel 11

Ændring af foreløbig tildelt støtte i støtteåret

§ 40. Styrelsen ændrer de foreløbige beløb, der er tildelt i uddannelsesstøtte, når styrelsen modtager oplysninger om, at den uddannelsessøgende i støtteperioden

1) fylder 20 år og får uddannelsesstøtte uden for klippekortet,

2) bliver hjemmeboende i stedet for udeboende,

3) kun har ret til et mindre supplerende stipendium efter lovens § 7, stk. 6, eller ikke længere har ret til supplerende stipendium, fordi betalingen for uddannelsen er nedsat eller ophørt,

4) kun har ret til et mindre tillæg til grundstipendium eller ikke længere har ret til tillæg til grundstipendium efter lovens § 25, stk. 2, på grund af ændringer i forældrenes indkomstgrundlag, eller fordi forældrene får samme folkeregisteradresse,

5) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3,

6) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, eller

7) ikke længere har ret til supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5,

Stk. 2. Ændringen af beløbene sker fra begyndelsen af den måned, der følger efter den måned, hvor ændringen i den uddannelsessøgendes forhold er sket, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ændringen af beløbene sker fra den 1. i en måned, hvis den uddannelsessøgende flytter den 1. i måneden.

Stk. 4. Ændringen af beløbene sker fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor ændringen i den uddannelsessøgendes forhold er sket, når den uddannelsessøgende ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, eller supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5.

Stk. 5. Styrelsen standser udbetaling af studielån, der er givet efter lovens § 25, stk. 6, fra slutningen af den måned, hvor den uddannelsessøgende fylder 20 år.

§ 41. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende i støtteperioden ikke opfylder støttebetingelserne i lovens § 2, stk. 1, herunder

1) afslutter eller afbryder uddannelsen,

2) får orlov fra uddannelsen,

3) får løn i perioder som led i uddannelsen,

4) får anden offentlig støtte, der udelukker uddannelsesstøtte,

5) erklæres ikke-studieaktiv eller

6) ikke længere er indskrevet på og gennemgår en heltidsuddannelse.

Stk. 2. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte til EU- og EØS-statsborgere, som modtager uddannelsesstøtte på baggrund af status som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 67, stk. 1, hvis den uddannelsessøgende ophører med at være arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende og ikke opfylder de øvrige betingelser i kapitel 18 for at få støtte på samme betingelser som danske statsborgere.

Stk. 3. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte til en uddannelse i udlandet, og som ikke har dokumenteret indskrivning og studieaktivitet efter § 63, stk. 3.

Stk. 4. Udbetalingen standses fra udgangen af den måned, ændringen sker. Hvis ændringen er dateret den 1. i en måned, standses udbetalingen fra og med denne dato.

Kapitel 12

Egenindkomst og fribeløb

§ 42. Stipendium, herunder stipendium som tillæg efter lovens § 7, stk. 3 og 4, og supplerende stipendium efter lovens § 7, stk. 6, dernæst studielån, herunder supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5, og slutlån, nedsættes efter lovens § 22 og § 30 ved den endelige støttetildeling for et støtteår, når den uddannelsessøgendes egenindkomst overstiger årsfribeløbet, jf. lovens § 22, stk. 1, eller uddannelsesfribeløbet, jf. lovens § 22 a, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Yderligere studielån efter lovens § 25, stk. 6, nedsættes dog altid først. Når der ikke er mere af det yderligere studielån, sker nedsættelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Nedsættelsen sker altid, som om der er søgt størst muligt stipendium og studielån.

§ 43. Den endelige tildeling af uddannelsesstøtte for et støtteår kan ske efter lovens § 22 a, hvis

1) den uddannelsessøgendes uddannelsesperiode, jf. stk. 2, ikke omfatter månederne januar eller december i det pågældende støtteår, eller

2) den uddannelsessøgende er uden for uddannelse i mindst 4 sammenhængende kalendermåneder i det pågældende støtteår.

Stk. 2. Uddannelsesperioden er de kalendermåneder i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende er indskrevet på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, jf. kapitel 2, §§ 54-59 og lovens kapitel 2.

Stk. 3. Egenindkomsten, jf. lovens § 23, stk. 2 og 3, beregnes i de i stk. 1 nævnte tilfælde i uddannelsesperioden således:

1) Indkomst for en lønperiode, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som ligger inden for uddannelsesperioden, jf. stk. 2, medregnes i egenindkomsten. Ligger en del af lønperioden uden for uddannelsesperioden, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i lønperioden, så kun indkomst i kalenderdagene inden for uddannelsesperioden medregnes i egenindkomsten. Omfatter lønperioden mere end ét støtteår, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i hvert støtteår, så kun indkomst, der henhører til samme støtteår, medregnes i egenindkomsten.

2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt på kalendermånederne i det støtteår, hvor indkomsten er skattepligtig, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister, hvorefter kun indkomst i kalendermånederne inden for uddannelsesperioden medregnes i egenindkomsten.

Stk. 4. Styrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra opgørelsen af egenindkomsten efter stk. 3, nr. 2, hvis den uddannelsessøgende ellers ville blive stillet urimeligt ringe.

§ 44. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøje fribeløbet, hvis den uddannelsessøgende har modtaget legater, stipendier eller lignende, der er givet med uddannelsesformål for øje, og som indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes med det beløb, legatet, stipendiet eller lignende indgår med i den uddannelsessøgendes egenindkomst.

Stk. 2. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøje fribeløbet, hvis den uddannelsessøgende har fået udbetalinger efter lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om erstatningsansvar, der indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes med det beløb, disse udbetalinger indgår med i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes dog ikke for uddannelsessøgende, der modtager tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3.

Kapitel 13

Tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte

§ 45. Foreløbige beløb, der ikke kan tildeles endeligt, skal efter lovens kapitel 7 betales tilbage med renter og eventuelt tillæg. Beløbene skal betales tilbage, når den endelige støttetildeling er sket. Beløb, der er udbetalt for meget, efter at de ændringer, der er nævnt i kapitel 11, har fået virkning, kan dog kræves tilbage før den endelige støttetildeling.

Stk. 2. Beløbene skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsendt.

§ 46. Statens Administration kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den uddannelsesstøtte, der er udbetalt for meget.

§ 47. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. § 45, stk. 2, kan Statens Administration bestemme, at for meget udbetalt uddannelsesstøtte skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav.

Stk. 2. Statens Administration kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg efter lovens § 30, stk. 5, og eventuelle omkostninger.

Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen.

§ 48. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden indenfor den fastsatte afviklingsperiode.

Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 70.

Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i anden form, herunder i papirform.

Kapitel 14

Tilbagebetaling af studielån og slutlån samt statslån

§ 49. En låntager, der kun har optaget studielån og/eller slutlån efter den 1. januar 1991, skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.

Stk. 2. En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1. januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.

Stk. 3. Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår

1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen,

2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller

3) et ph.d.-studium og ikke modtager løn til studiet.

Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder

1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller

2) genoptager den afbrudte uddannelse.

Stk. 5. En låntagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt.

Stk. 6. En låntager kan med frigørende virkning betale statslån, studielån og/eller slutlån med renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Tilbagebetaling sker til Statens Administration.

§ 50. Styrelsen fastsætter i lånebetingelserne, i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I betingelserne fastsættes vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsfuldbyrdelse, herunder for hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger, jf. lovens kapitel 8 og 10.

Stk. 2. Lånene med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr.

Stk. 3. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Statens Administration på grundlag af gældens størrelse. Perioden udgør mindst 7 år og højst 15 år.

Stk. 4. Statens Administration kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor.

§ 51. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode.

Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af studielån, slutlån eller statslån, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 70.

Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i anden form, herunder i papirform.

Kapitel 15

Uddannelsessøgendes oplysningspligt

§ 52. En uddannelsessøgende skal straks i et støtteår, hvor den uddannelsessøgende har fået tildelt støtte, give oplysning til uddannelsesinstitutionen, når den uddannelsessøgende

1) afbryder uddannelsen eller afslutter uddannelsen, uden at det fremgår af seneste støttemeddelelse,

2) får orlov,

3) får en lønnet periode som en del af uddannelsen, uden at det fremgår af seneste støttemeddelelse,

4) ikke længere er indskrevet på og gennemgår en heltidsuddannelse,

5) får tildelt anden offentlig støtte, der udelukker uddannelsesstøtte,

6) bliver hjemmeboende,

7) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3,

8) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, eller

9) ikke længere har ret til supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5.

Stk. 2. Uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får støtte uden for klippekortet, skal give styrelsen oplysning om forældrenes indtægter, hvis forældrene i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter

1) på Færøerne eller i Grønland,

2) i udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark, eller

3) i Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark.

Stk. 3. Uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får støtte uden for klippekortet, og hvor kun indkomsten for den ene af forældrene lægges til grund for beregningen af tillægsstipendiet, skal meddele styrelsen, hvis forældrene får samme folkeregisteradresse, så betingelserne i § 27 ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Uddannelsessøgende, der har optaget statslån, studielån og/eller slutlån, skal give styrelsen meddelelse om, at uddannelsen er afbrudt eller afsluttet, uanset om den uddannelsessøgende har fået tildelt uddannelsesstøtte i det år, hvor uddannelsesperioden ophører.

Kapitel 16

Særlige bestemmelser for studieophold i udlandet

§ 53. Under studieophold i udlandet kan den uddannelsessøgende tage sin uddannelsesstøtte med fra Danmark, hvis opholdet af den danske uddannelsesinstitution er godkendt som et led i en uddannelse i Danmark, den uddannelsessøgende er i gang med, og uddannelsen giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Den uddannelsessøgende sørger ved dokumentation fra uddannelsesinstitutionen i udlandet for, at den danske uddannelsesinstitution får meddelelse om studieforløb, herunder studieaktivitet, mindst 2 gange om året.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset folkeregisteradresse, hvis den uddannelsessøgende ikke bor hos forældrene eller den ene af forældrene i udlandet.

Kapitel 17

Særlige bestemmelser for uddannelser i udlandet

§ 54. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til uddannelser i udlandet efter samme regler som til uddannelser i Danmark med de ændringer, der følger af §§ 55-65 og lovens § 2, stk. 3. Uddannelsen og uddannelsesinstitutionen skal være offentligt anerkendt i studielandet, og må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan ikke få uddannelsesstøtte, hvis de får uddannelsesstøtte efter uddannelseslandets regler.

§ 55. Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet administreres af styrelsen, der i hvert enkelt tilfælde træffer afgørelse om en uddannelse i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte, og om tildeling af støtte til uddannelse i udlandet.

Stk. 2. Styrelsen træffer den endelige administrative afgørelse om, hvilke uddannelser i udlandet der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder ret til supplerende stipendium.

Uddannelse i et andet nordisk land

§ 56. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til uddannelse i et andet nordisk land, når uddannelsen og uddannelsesinstitutionen er af en sådan art, at den ville kunne offentligt anerkendes i Danmark, og har en sammenhængende varighed, der mindst svarer til et undervisningsår.

Stk. 2. Uddannelsen skal

1) give en erhvervskompetence, der umiddelbart kan finde almindelig anvendelse i Danmark, eller

2) være en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en kompetencegivende uddannelse i Danmark.

Uddannelse i Tyskland til uddannelsessøgende, der tilhører det tyske mindretal i Danmark

§ 57. Uddannelsessøgende, der tilhører det tyske mindretal i Danmark, kan efter styrelsens nærmere bestemmelse få uddannelsesstøtte til uddannelse i Tyskland. Uddannelsen og uddannelsesinstitutionen skal opfylde betingelserne i § 59.

Uddannelse i udlandet i øvrigt

§ 58. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i den normerede uddannelsestid målt i måneder til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af op til 4 års normeret uddannelsestid.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i de sidste 4 år af uddannelsen til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af mere end 4 års normeret uddannelsestid. Ved opgørelsen af, hvornår den uddannelsessøgende begynder på de sidste 4 år af uddannelsen, ses der bort fra perioder med lønnet praktik.

Stk. 3. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i hele den normerede uddannelsestid til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af mere end 4 års normeret uddannelsestid, hvis uddannelsen skønnes at dække et særligt erhvervsbehov i Danmark, og hvis der ikke findes en uddannelse med samme erhvervssigte her.

Stk. 4. Der kan dog ikke gives uddannelsesstøtte til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når dette første år er på niveau med gymnasial uddannelse eller lignende almen uddannelse i Danmark. Der gives ikke uddannelsesstøtte til Freshman Year af en bacheloruddannelse i USA.

Stk. 5. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i de sidste 2 år af uddannelsen til følgende uddannelser, der træder i stedet for en dansk studentereksamen som adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark:

1) International Baccalaureate.

2) Baccalauréat à Option Internationale.

3) Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne.

Stk. 6. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i de sidste 2 år af uddannelsen til studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig.

§ 59. Styrelsen kan sidestille anden anerkendelse end offentlig anerkendelse eller institutionens medlemskab af faglige sammenslutninger med offentlig anerkendelse, hvis uddannelser og uddannelsesinstitutioner ikke generelt anerkendes af offentlige myndigheder i uddannelseslandet.

Stk. 2. Uddannelsen og uddannelsesinstitutionen skal være af en sådan art, at den ville kunne offentligt anerkendes i Danmark.

Stk. 3. De uddannelser, der er nævnt i § 58, stk. 1-3, skal give en erhvervskompetence, der umiddelbart kan finde almindelig anvendelse i Danmark.

Stk. 4. De uddannelser, der er nævnt i § 58, stk. 1, skal have en sammenhængende varighed, der mindst svarer til et undervisningsår.

§ 60. Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande gives inden for klippekortet. Uddannelsesstøtte til de uddannelser, der er nævnt i § 58, stk. 5 og 6, gives dog uden for klippekortet.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan ikke få uddannelsesstøtte til supplering i udlandet.

Stk. 3. I den støttetid på 4 år, der er nævnt i § 58, stk. 1 og 2, fratrækkes støttetid, der tidligere er brugt til de uddannelser i udlandet, der er nævnt i § 58, stk. 1-3.

Undervisningsafgift

§ 61. Uddannelsessøgende kan kun få supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning til de uddannelser, der er nævnt i § 56 og § 58, stk. 1 og 3, hvis uddannelsen skønnes at dække et særligt erhvervsbehov i Danmark, og hvis der ikke findes en uddannelse med samme erhvervssigte her.

§ 62. Styrelsen udarbejder en fortegnelse over uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte efter § 58, stk. 1 og 3, og som samtidig giver ret til supplerende stipendium efter § 61. Styrelsen kan herunder begrænse en godkendelse til bestemte uddannelsesinstitutioner. Fortegnelsen revideres før hvert støtteår.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan kun få uddannelsesstøtte efter § 58, stk. 3, og supplerende stipendium efter § 61 til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande til uddannelser, der er optaget på fortegnelsen. Hvis en uddannelse udgår af fortegnelsen, giver den fortsat ret til uddannelsesstøtte efter § 58, stk. 3, og til supplerende stipendium efter § 61 til uddannelsessøgende, der er begyndt på uddannelsen. Fortegnelsen er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Studieaktivitet

§ 63. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande, er studieaktiv, når den uddannelsessøgendes studiemæssige fremgang målt i måneder svarer til det antal klip, der bruges til uddannelsen (er i takt). Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip efter § 16 eller § 17, medregnes disse klip ikke i opgørelsen af, hvor mange klip der er brugt til uddannelsen. Den studiemæssige fremgang måles i forhold til de regler, der gælder for uddannelsen.

Stk. 2. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet om studieaktivitet, hvis en uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande, er blevet forsinket i uddannelsen i forbindelse med prøver, der ikke er bestået, eller lignende forsinkelse af uddannelsen. Fravigelse af studieaktivitetskravet medfører ikke, at støttetiden efter § 58 forlænges.

Stk. 3. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte til en uddannelse i udlandet, sørger ved dokumentation fra uddannelsesinstitutionen for, at styrelsen får meddelelse om studieforløb, herunder studieaktivitet, mindst 2 gange om året. Dokumentationen skal indsendes senest 6 måneder efter udgangen af det støtteår, som dokumentationen vedrører.

Ansøgning

§ 64. Ansøgning om godkendelse af, at en uddannelse i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte, jf. § 54 og 62, skal sendes til styrelsen i papirform. Styrelsen kan bestemme, at ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet skal sendes til styrelsen i papirform.

Stk. 2. Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet kan tidligst gives fra den måned, hvor ansøgning om støtte til uddannelse i udlandet er modtaget i styrelsen eller i styrelsens selvbetjeningssystem, jf. § 70.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal sende alle nødvendige oplysninger om uddannelsen og uddannelsesinstitutionen til styrelsen i papirform. Styrelsen kan bestemme, at oplysningerne skal gives på dansk.

Stk. 4. Den uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset folkeregisteradresse, hvis den uddannelsessøgende ikke bor hos forældrene eller den ene af forældrene i udlandet.

Nævnet for Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet

§ 65. Der nedsættes et Nævn om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet.

Stk. 2. Nævnets formand og medlemmer i øvrigt udpeges blandt særligt sagkyndige inden for erhvervsrettede uddannelser i udlandet.

Stk. 3. Efter anmodning fra styrelsen:

1) Fastlægger nævnet retningslinier for, hvilke uddannelser i udlandet der kan gives uddannelsesstøtte til.

2) Udtaler nævnet sig i særlige tilfælde, om enkelte uddannelser i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte.

Kapitel 18

Særlige bestemmelser for uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere

§ 66. Uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere, kan få støtte på samme betingelser som danske statsborgere til en uddannelse i Danmark, når de opfylder en af følgende betingelser:

1) Tilhører det danske mindretal i Sydslesvig.

2) Den 6. marts 1946 var eller inden for de sidste 10 år før denne dato som islandske statsborgere har været bosat i Danmark.

3) Er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

4) Ved indrejsen i landet ikke var fyldt 20 år og sammen med deres forældre har taget fast ophold i Danmark og familien fortsat har bopæl her.

5) Umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft sammenhængende registreret ophold i Danmark i mindst 2 år og samtidig umiddelbart før ansøgningstidspunktet har været gift med eller været i registreret partnerskab med en dansk statsborger i mindst 2 år. Det er en betingelse, at den uddannelsessøgende fortsat er gift eller i registreret partnerskab på ansøgningstidspunktet.

6) Umiddelbart før påbegyndelsen af den uddannelse, der søges støtte til, har haft sammenhængende registreret ophold i Danmark i mindst 2 år med mindst 30 timers erhvervsarbejde ugentligt. Med erhvervsarbejde forstås, at den uddannelsessøgende på grundlag af en gyldig arbejdstilladelse enten har haft ordinært arbejde med ordinær aflønning i arbejdsretlig forstand eller arbejde som selvstændig erhvervsdrivende. Lønnet praktik og andre uddannelsesperioder med løn kan ikke sidestilles med erhvervsarbejde. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Det er en betingelse for at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, at den uddannelsessøgende er momsregisteret eller registreret som lønsumsafgiftspligtig.

7) Umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft sammenhængende registreret ophold i Danmark i mindst 5 år, når de ikke har taget ophold i Danmark med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Har erhvervsarbejdet, jf. stk. 1, nr. 6, ikke været sammenhængende eller har det ikke ligget umiddelbart før uddannelsens påbegyndelse, har den uddannelsessøgende dog adgang til uddannelsesstøtte, hvis den eller de mellemliggende perioder har været

1) af sammenlagt højst 3 måneders varighed,

2) perioder med arbejdsløshed registreret hos arbejdsformidlingen,

3) perioder af højst 6 måneders varighed, der er anvendt til arbejdsmarkedsuddannelse, sprogskole og lignende uddannelsesaktiviteter,

4) sygdomsperioder eller

5) aftjening af værnepligt i hjemlandet.

Stk. 3. Med erhvervsarbejde, jf. stk. 1, nr. 6, sidestilles perioder på sammenlagt 1 år efter de regler, der gælder på arbejdsmarkedet, hvor ansøgeren i forbindelse med fødsel eller adoption har passet eget barn.

§ 67. En EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler, kan få støtte til en uddannelse i Danmark eller i udlandet på samme betingelser som en dansk statsborger. Som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende efter EU-rettens regler anses også en EU-statsborger, der tidligere har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, når der er indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem uddannelsen og det tidligere arbejde i Danmark, samt en ufrivilligt arbejdsløs, der som følge af helbredsmæssige forhold eller strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har behov for omskoling med henblik på beskæftigelse i et fag uden indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng med det tidligere arbejde i Danmark.

Stk. 2. En ægtefælle til en EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler, kan få støtte efter EU-retten til en uddannelse i Danmark eller i udlandet på samme betingelser som en dansk statsborger, hvis den pågældende bor hos eller har boet hos EU-statsborgeren i en periode, hvor denne er eller var arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

Stk. 3. Et barn af en EU-statsborger, der er eller har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler, kan få støtte efter EU-retten til en uddannelse i Danmark eller i udlandet på samme betingelser som en dansk statsborger, hvis barnet har taget ophold i Danmark med EU-statsborgeren og bor hos eller har boet hos EU-statsborgeren i en periode, hvor denne er eller har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler. Det er dog en forudsætning, at den uddannelsessøgende ikke har en sådan alder og selvstændig status, at der ikke med rimelighed kan lægges vægt på forældrenes forhold. Bor barnet ikke i Danmark på tidspunktet for uddannelsens begyndelse, er barnet dog kun berettiget til støtte, hvis EU-statsborgeren har forsørget barnet indtil tidspunktet for uddannelsens begyndelse og på dette tidspunkt er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler.

Stk. 4. Forældre til en EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-rettens regler, kan få støtte efter EU-retten til en uddannelse i Danmark eller i udlandet på samme betingelser som en dansk statsborger, hvis de bliver forsørget af den pågældende EU-statsborger og bor hos eller har boet hos den pågældende i en periode, hvor denne er eller har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

Stk. 5. EU-statsborgere og deres familiemedlemmer kan efter 5 års sammenhængende ophold i Danmark få støtte til en uddannelse i Danmark eller i udlandet på samme betingelser som danske statsborgere, jf. dog lovens § 2 a, stk. 3.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for EØS-statsborgere samt disses familiemedlemmer.

§ 68. Styrelsens ligestilling af uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere, med danske statsborgere i støttemæssig henseende gælder for den uddannelse, som den uddannelsessøgende har søgt støtte til i forbindelse med ansøgningen om ligestilling, jf. dog stk. 3 og 4 og § 41, stk. 2.

Stk. 2. Styrelsens ligestilling af uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere, med danske statsborgere i støttemæssig henseende til en uddannelse, bortfalder fra afbrudstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende afbryder uddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En uddannelsessøgende, der er blevet ligestillet med danske statsborgere efter § 66, bevarer retten til støtte på samme betingelser som danske statsborgere til uddannelse i Danmark, hvis den uddannelsessøgende ikke har været udrejst af Danmark i en sammenhængende periode på mere end 2 år efter tidspunktet for meddelelsen om ligestilling. Ved mere end 2 års sammenhængende fravær fra Danmark opnår en uddannelsessøgende, der tidligere er ligestillet med danske statsborgere efter § 66 til en uddannelse, først ret til uddannelsesstøtte på samme betingelser som danske statsborgere, ved på ny at opfylde betingelserne i § 66, stk. 1, nr. 1-3 og 5-7, eller § 67.

Stk. 4. En uddannelsessøgende, der er ligestillet med danske statsborgere efter kapitel 18 i bekendtgørelse nr. 469 af 3. juni 2003 eller tilsvarende tidligere regler bevarer retten til støtte på samme betingelser som danske statsborgere til uddannelse i Danmark, hvis den uddannelsessøgende ikke har været udrejst af Danmark i en sammenhængende periode på mere end 2 år efter den 30. april 2006. Ved mere end 2 års sammenhængende fravær fra Danmark opnår en uddannelsessøgende, der tidligere er ligestillet efter kapitel 18 i bekendtgørelse nr. 469 af 3. juni 2003 eller tilsvarende tidligere regler til en uddannelse, først ret til uddannelsesstøtte på samme betingelser som danske statsborgere, ved at opfylde betingelserne i § 66, stk. 1, nr. 1-3 og 5-7, eller § 67.

§ 69. Uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere, kan ikke få uddannelsesstøtte, hvis de under uddannelsen får støtte fra hjemlandet.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der ikke er danske statsborgere, kan ikke få uddannelsesstøtte, hvis de under uddannelsen kan få støtte fra hjemlandet, medmindre de er statsborgere fra EU- eller EØS-lande.

Kapitel 19

Administration m.v.

§ 70. Styrelsen stiller et elektronisk selvbetjeningssystem til rådighed for ansøgning om støtte eller ændring af støtte i elektronisk form. Statens Administration stiller et elektronisk selvbetjeningssystem til rådighed for tilbagebetaling af studielån, slutlån, statslån og tilbagebetaling af for meget modtaget støtte.

Stk. 2. For at få adgang til styrelsens eller Statens Administrations selvbetjeningssystemer skal den uddannelsessøgende eller låntageren være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter styrelsens eller Statens Administrations bestemmelse giver adgang til styrelsens eller Statens Administrations selvbetjeningssystemer.

Stk. 3. Statens Administration sender afgørelser og meddelelser til debitorers eller låntageres digitale postkasse i Offentlig Digital Post. Statens Administration kan endvidere bestemme, at visse afgørelser og meddelelser sendes i papirform, og at visse uddannelsessøgende kan modtage afgørelser og meddelelser i papirform.

Stk. 4. Styrelsen udarbejder skemamateriale for ansøgninger m.v., der ikke kan afleveres i elektronisk form i styrelsen selvbetjeningssystem.

Stk. 5. Styrelsen sender afgørelser og meddelelser i elektronisk form til den uddannelsessøgendes digitale postkasse i Offentlig Digital Post. Styrelsen kan bestemme, at visse afgørelser og meddelelser sendes i papirform, og at visse uddannelsessøgende kan modtage afgørelser og meddelelser i papirform.

Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen bistår den enkelte uddannelsessøgende med gennemførelsen af ansøgning om støtte i elektronisk form, hvis den uddannelsessøgende ikke er i stand til eller har meget vanskeligst ved at benytte styrelsens selvbetjeningssystem på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller lignende.

§ 71. Styrelsen fastsætter frister for indbetalinger og meddelelser.

Stk. 2. Styrelsen kan kræve de oplysninger, der er nødvendige for

1) støttetildeling,

2) kontrol af egenindkomst,

3) tilbagebetaling og

4) administration i øvrigt.

Stk. 3. Statens Administration fastsætter fristen for indbetalinger på lån og kan kræve de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån. Statens Administration kan fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives skriftligt, eller som kan gives i elektronisk form.

§ 72. Styrelsen kan bestemme, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution skal administrere i forbindelse med tildeling af uddannelsesstøtte og kan herunder fastsætte myndighedskrav til institutionernes administration.

Stk. 2. Styrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet med uddannelsesinstitutionernes administration i forbindelse med tildeling af støtte. Styrelsen kan herunder kræve oplysninger om uddannelsessøgende, der ikke får støtte. Oplysningerne gives til styrelsen efter retningslinjer, der fastsættes af styrelsen. Styrelsen kan herunder bestemme, at uddannelsesinstitutionerne skal registrere oplysningerne og efter anmodning overføre dem til styrelsen i elektronisk form.

Stk. 3. Oplysninger, jf. stk. 2, andre meddelelser fra uddannelsesinstitutionerne til styrelsen og meddelelser fra styrelsen til uddannelsesinstitutionerne, der sendes elektronisk, forsynes med digital signatur eller anden sikker identifikation efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Styrelsen kan autorisere den enkelte uddannelsesinstitution til styrelsens edb-system.

§ 73. Skattemyndighederne stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgendes og deres forældres indkomst- og formueforhold i et eller flere forudgående indkomstår samt oplysninger om uddannelsessøgendes skattekort. Skattemyndighederne stiller endvidere oplysninger til rådighed for Statens Administration om låntagers indkomst- og formueforhold i et eller flere forudgående indkomstår. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgende, herunder person-, søskende-, forældre- og adresseoplysninger. Det Centrale Personregister stiller ligeledes oplysninger til rådighed for Statens Administration om låntagere, herunder person- og adresseoplysninger. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 3. Udbetaling Danmark stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om, hvorvidt en uddannelsessøgende har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 4. Statens Administration stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om stats- og studielån under tilbagebetaling og om krav efter lovens § 36. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 5. Andre offentlige myndigheder og private institutioner stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgende, når oplysningerne er nødvendige for beregningen af uddannelsesstøtte, og for Statens Administration, når oplysningerne er nødvendige for tilbagebetaling. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

§ 74. Klager over afgørelser, som en uddannelsesinstitution træffer efter styrelsens bestemmelse, kan efter lovens § 42, stk. 2, inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser om studieaktiviteten efter kapitel 1, kan indbringes for styrelsen som anført i stk. 1.

Stk. 3. Klagerne stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Kapitel 20

Gebyrer

§ 75. Der udskrives rykkermeddelelse eller opsigelse af tilbagebetalingsordningen, hvis indbetaling ikke sker rettidigt på gæld som følge af for meget udbetalt uddannelsesstøtte. Der beregnes et gebyr på 60 kr. for udskrivning af hver rykkermeddelelse. Der beregnes et gebyr på 150 kr. for udskrivning af hver opsigelse. Beløbet lægges til gælden, og indbetaling afskrives forlods på gebyret.

Kapitel 21

Indplacering i klippekortet af uddannelsessøgende, der har været i gang med en uddannelse før den 1. januar 1996

§ 76. Uddannelsessøgende indplaceres i klippekortet med fradrag i og tillæg til rammen og støttetiden efter §§ 77-80, når de er blevet indplaceret i

1) det klippekort for videregående uddannelser, der var gældende fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, eller

2) det klippekort, der var gældende fra den 1. januar 1993 til den 31. december 1995.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har fået uddannelsesstøtte til en videregående uddannelse i en periode før den 1. august 1989, men ikke er blevet indplaceret i de to nævnte tidligere klippekortsystemer, og uddannelsessøgende i øvrigt, der ikke er indplaceret i klippekortet, indplaceres ved ansøgning om uddannelsesstøtte i det nye klippekort uden fradrag og tillæg. Dog fradrages et antal klip, der svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende i perioden fra den 1. august 1989 til den 31. december 1995 til en videregående uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, har fået

1) uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

2) orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov,

3) fast revalideringsydelse efter lov om social bistand eller

4) uddannelsesydelse efter lov om arbejdstilbud til ledige.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at perioder efter den 1. august 1989, hvor en uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske eller grønlandske regler, trækkes fra i rammen og støttetiden, når den uddannelsessøgende indplaceres i klippekortet efter stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsessøgende, der er i gang med en bachelor- og kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, får tildelt støttetid til den uddannelse i uddannelsesforløbet, de er i gang med. Styrelsen kan dog bestemme, at uddannelsessøgende skal have tildelt støttetid til hele uddannelsesforløbet.

§ 77. I rammen fratrækkes:

1) Klip, der tidligere er brugt til videregående uddannelse, herunder klip støttetiden er forlænget med til studieskift og omprøver.

2) Klip, der er brugt til videregående uddannelse i perioder med forældreindkomstafhængig støtte.

3) Klip, som svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende har fået

a) uddannelsesgodtgørelse,

b) orlovsydelse,

c) fast revalideringsydelse eller

d) uddannelsesydelse, hvis den uddannelsessøgende begyndte på uddannelsen efter den 13. december 1988, til en videregående uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Månederne trækkes kun fra, hvis de ikke allerede er omregnet til klip og trukket fra efter nr. 1.

4) Forskellen i måneder (klip) mellem den normerede studietid i måneder, den uddannelsessøgende blev indplaceret med i det klippekort for videregående uddannelser, der var gældende fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, og den støttetid i måneder, den uddannelsessøgende fik tildelt på indplaceringstidspunktet. Støttetiden, der blev tildelt på indplaceringstidspunktet, var forskellen mellem

a) sædvanlig studietid i måneder plus et år og indskrivningsperioder i måneder før indplaceringstidspunktet for uddannelsessøgende, der var begyndt på uddannelsen før den 15. marts 1988, eller

b) normeret studietid i måneder og måneder med uddannelsesstøtte i perioden fra den 15. marts 1988 til den 31. juli 1989 for uddannelsessøgende, der var begyndt på en uddannelse i denne periode.

5) Klip, der er brugt til en ungdomsuddannelse i udlandet, bortset fra ungdomsuddannelse, der er gennemført i et andet nordisk land eller er nævnt i § 58, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at perioder efter den 1. august 1989, hvor uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske og grønlandske regler, trækker fra i rammen og støttetiden.

§ 78. I støttetiden fratrækkes:

1) Klip, der er brugt til den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med, herunder klip støttetiden er forlænget med til omprøver.

2) Klip, der er brugt i perioder med forældreindkomstafhængig støtte i den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med.

3) Klip, som svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende har fået

a) uddannelsesgodtgørelse,

b) orlovsydelse,

c) fast revalideringsydelse eller

d) uddannelsesydelse, hvis den uddannelsessøgende begyndte på uddannelsen efter den 13. december 1988, til en videregående uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Månederne trækkes kun fra, hvis de ikke allerede er omregnet til klip og trukket fra efter nr. 1.

4) Klip, der er brugt til den ungdomsuddannelse i udlandet, den uddannelsessøgende er i gang med, bortset fra ungdomsuddannelse, der gennemgås i et andet nordisk land eller er nævnt i § 58, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at perioder efter den 1. august 1989, hvor uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske og grønlandske regler, trækker fra i rammen og støttetiden.

§ 79. Rammen tillægges klip, støttetiden i videregående uddannelse er forlænget med på grund af

1) sygdom,

2) fødsel og adoption,

3) aftjening af værnepligt,

4) udførelse af videnskabeligt arbejde,

5) arbejde, der er pålagt den uddannelsessøgende efter styrelseslovgivningen,

6) rådsarbejde,

7) arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

8) andre særlige forhold.

§ 80. Støttetiden i den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med, tillægges klip, støttetiden i denne uddannelse er forlænget med på grund af

1) sygdom,

2) fødsel og adoption,

3) aftjening af værnepligt,

4) udførelse af videnskabeligt arbejde,

5) arbejde, der er pålagt den uddannelsessøgende efter styrelseslovgivningen,

6) rådsarbejde,

7) arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

8) andre særlige forhold.

Afsnit II

Udlandsstipendium

Studieophold

§ 81. Den uddannelsessøgende skal sende ansøgning om udlandsstipendium til studieophold i udlandet, jf. lovens § 46 a, stk. 1, nr. 1, til den danske uddannelsesinstitution. Ansøgningen vedlægges uddannelsesinstitutionens forhåndsgodkendelse af merit for studieopholdet samt dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for optagelse, der kan være betinget af betaling, studieafgiftens størrelse samt hvad studieafgiften dækker.

Stk. 2. Der kan tidligst søges om udlandsstipendium 12 måneder, før studieopholdet starter.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal underrette den danske uddannelsesinstitution om afbrud af studieopholdet i udlandet.

Stk. 4. Den danske uddannelsesinstitution træffer afgørelse om tildeling af udlandsstipendium til studieophold i udlandet og om størrelsen på udlandsstipendiet, jf. § 90, og skal herunder kontrollere, at den uddannelsessøgende har gennemført første år af et studieophold, der har længere varighed end 1 år, jf. § 89, stk. 3.

Hele uddannelser på kandidatniveau

§ 82. En hel videregående uddannelse i udlandet på kandidatniveau skal have en varighed (normering) på mindst 60 ECTS-point eller tilsvarende. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudier.

§ 83. Styrelsen udarbejder en liste over, hvilke hele videregående uddannelser på kandidatniveau på udenlandske uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 46 a, der kan gives udlandsstipendium til. Listen offentliggøres på styrelsens hjemmeside på adressen www.su.dk.

Stk. 2. På listen optages videregående uddannelser på kandidatniveau på udenlandske uddannelsesinstitutioner, som

1) er omfattet af en samarbejdsaftale om udveksling af uddannelsessøgende med et dansk universitet, en dansk professionshøjskole, en dansk ingeniørhøjskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole,

2) udbydes af et antal internationalt anerkendte universiteter eller

3) har en sådan faglig kvalitet, at et dansk universitet, en dansk professionshøjskole, en dansk ingeniørhøjskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på grundlag af en ansøgning om udlandsstipendium vurderer, at uddannelsesinstitutionen ville kunne have en samarbejdsaftale om udveksling på kandidatniveau med den pågældende udenlandske uddannelsesinstitution.

Stk. 3. En dansk professionshøjskole, en dansk ingeniørhøjskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole drøfter spørgsmål om den faglige kvalitet, jf. stk. 2, nr. 3, med det eller de danske universiteter, der samarbejdes med inden for det pågældende faglige område.

§ 84. Til uddannelser, der i Danmark udbydes efter kulturministerens godkendelse, gives kun udlandsstipendium, hvis uddannelsen er særskilt godkendt hertil. Godkendte uddannelser optages på den liste, der er nævnt i § 83, stk. 1.

§ 85. Listen revideres én gang årligt pr. 1. januar. Nye uddannelser på udenlandske uddannelsesinstitutioner, der opfylder betingelserne for at blive optaget efter § 83, stk. 2, nr. 1 og 3, optages løbende.

Stk. 2. Godkendelse af de uddannelser, der er nævnt i § 83, stk. 2, nr. 3, sker for en periode af 2 år.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der søger om udlandsstipendium, kan tildeles udlandsstipendium og bevare retten hertil, selv om uddannelsen udgår af listen efter ansøgningstidspunktet.

§ 86. De danske uddannelsesinstitutioner vejleder uddannelsessøgende om uddannelser på kandidatniveau i udlandet, herunder kvaliteten af uddannelserne, som uddannelsesinstitutionerne har samarbejdsaftaler om, jf. § 83, stk. 2, nr. 1. Er en uddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution, som den uddannelsessøgende ønsker udlandsstipendium til, ikke omfattet af en samarbejdsaftale, skal den uddannelsesinstitution, som den uddannelsessøgende har taget sin bacheloruddannelse fra, vejlede den uddannelsessøgende. Vejledningen omfatter valg af uddannelse, uddannelsesforløbets relevans i forhold til den danske uddannelse (valg af fag m.v.) og generel vejledning om danske uddannelsesregler og deres forhold til udenlandske uddannelsesregler. Vejledningen omfatter ikke praktiske forhold vedrørende gennemførsel af den konkrete uddannelse i udlandet.

Stk. 2. De danske uddannelsesinstitutioner vejleder uddannelsessøgende, der har en bachelorgrad fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, om uddannelser på kandidatniveau i udlandet inden for institutionernes uddannelsesområder.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, hvilke uddannelsesinstitutioner der skal vejlede.

§ 87. Den uddannelsessøgende skal sende ansøgning om udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet til styrelsen.

Stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om tildeling af udlandsstipendium til hele kandidatuddannelser i udlandet, herunder om den uddannelsessøgende på tidspunktet for uddannelsens start har et tilstrækkeligt antal klip eller slutlånsrater til rådighed til at få tildelt udlandsstipendium, jf. lovens § 46 d, stk. 3, samt om størrelsen på udlandsstipendiet, jf. § 90.

Stk. 3. Der kan tidligst indgives ansøgning om udlandsstipendium 12 måneder før uddannelsens start.

Stk. 4. Uddannelsessøgende, som modtager udlandsstipendium, skal over for styrelsen dokumentere den studiemæssige fremdrift efter første år af en flerårig kandidatuddannelse i forbindelse med afgørelsen af, om stipendiet for det andet år af uddannelsen kan tildeles endeligt, jf. § 89, stk. 3.

§ 88. Uddannelsessøgende, som modtager udlandsstipendium, skal ved afbrud eller afslutning af uddannelsen underrette styrelsen herom.

Foreløbig og endelig tildeling

§ 89. Udlandsstipendium tildeles foreløbigt på baggrund af faktura fra den udenlandske uddannelsesinstitution, når den uddannelsessøgende i øvrigt opfylder betingelserne i lovens § 46 a og for så vidt angår udlandsstipendium til en hel uddannelse i udlandet tillige lovens § 46 d, stk. 3. Styrelsen udbetaler udlandsstipendium tidligst 3 måneder før uddannelsesperiodens start.

Stk. 2. Udlandsstipendium tildeles endeligt, når den uddannelsessøgende har dokumenteret ved kvittering fra den udenlandske uddannelsesinstitution, at studieafgiften er betalt, og ikke senere er refunderet, jf. § 92.

Stk. 3. Udlandsstipendium til andet eller følgende år af studieophold eller uddannelse på kandidatniveau i udlandet, der har en længere varighed end et år, tildeles endeligt, når den uddannelsessøgende har dokumenteret over for styrelsen, at første år er gennemført, herunder at de planlagte eksaminer er bestået.

Stk. 4. Den uddannelsessøgende skal selv afholde en eventuel udgift for udstedelse af dokumentation for beløb og betaling.

Udlandsstipendiets størrelse

§ 90. Udlandsstipendium gives kun til de dele af studieafgiften, som statstilskuddet eller bevillingen skal dække i Danmark, jf. § 19, stk. 1 og 2, og § 21, stk. 1, i lov om universiteter, § 24 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 24 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, §§ 13 og 16 c i lov om kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner, § 5 i lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi og § 5 i lov om maritime uddannelser og regler udstedt i medfør af de nævnte love.

Stk. 2. Ved beregning af udlandsstipendium efter lovens § 46 c, stk. 3, og § 46 d, stk. 4, medgår undervisningstaxametertilskud, bygningstaxametertilskud og fællesudgiftstaxametertilskud. For så vidt angår uddannelser udbudt i henhold til lov om universiteter medgår alene taxametertilskuddet for heltidsuddannelser som fastsat på finansloven, og for så vidt angår kunstneriske og kulturelle uddannelser under ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og Kulturministeriet medgår alene den uddannelsestakst som beregnes af ressortministerierne og som årligt offentliggøres på www.su.dk.

Udbetaling og administration

§ 91. Styrelsen kan højst udbetale udlandsstipendium for en uddannelsesperiode på 12 måneder, der svarer til 60 ECTS-point eller tilsvarende.

Stk. 2. Ansøgning om udlandsstipendium skal senest være modtaget på uddannelsesinstitutionen, jf. § 81, stk. 1, eller hos styrelsen, jf. § 87, stk. 1, inden udgangen af den uddannelsesperiode, der søges udlandsstipendium for, jf. stk. 1.

§ 92. Uddannelsessøgende, der modtager udlandsstipendium til studieophold, skal ved afbrud af uddannelse efter § 52, stk. 1, nr. 1, dokumentere over for den danske uddannelsesinstitution, om vedkommende får refunderet hele eller dele af den betalte studieafgift.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der modtager udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet skal ved afbrud af uddannelse efter § 52, stk. 1, nr. 1, dokumentere over for styrelsen, om vedkommende får refunderet hele eller dele af den betalte studieafgift.

Stk. 3. Refunderes hele eller dele af studieafgiften, skal det refunderede beløb tilbagebetales efter reglerne i kapitel 13.

Stk. 4. Hvis den uddannelsessøgende selv har betalt en del af studieafgiften, tilbagebetales en andel af det refunderede beløb svarende til forholdet mellem udlandsstipendiet og den samlede betaling.

§ 93. Udlandsstipendium kan ikke udbetales samtidigt med supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning efter § 61.

§ 94. Studieafgifter, der er opgivet i fremmed valuta, omregnes til danske kroner på baggrund af valutakurserne som fastsat af Nationalbanken den 1. i udbetalingsmåneden eller den første bankdag herefter.

§ 95. Reglerne om administration i §§ 70-72 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår administrationen af udlandsstipendier.

Afsnit III

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 96. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, og har virkning for tildeling af uddannelsesstøtte fra januar måned 2013 og senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte ophæves den 1. januar 2013.

Stk. 3. Reglen i 70, stk. 3, finder anvendelse for afgørelser og meddelelser, der sendes den 1. januar 2013 eller senere, idet Statens Administration dog i en overgangsperiode, som fastsættes af Statens Administration, kun sender afgørelser og meddelelser elektronisk til låntagere og debitorer, der er i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter Statens Administrations bestemmelse giver adgang til at modtage sådanne meddelelser.

Stk. 4. Reglerne i § 89, stk. 1, § 91, stk. 1, og § 94 i bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 finder anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende er begyndt på før den 1. juli 2012.

Stk. 5. Reglerne i § 82, § 85, § 87, stk. 4, § 88, § 89, stk. 1, 1. pkt., § 89, stk. 3, og § 91, stk. 2, som affattet ved bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2010, finder anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende begynder på den 1. juli 2010 eller senere. Der kan efter ansøgning gives udlandsstipendium til uddannelsessøgende, der inden den 1. juli 2010 er begyndt på et studieophold i udlandet på en kandidatuddannelse, der er godkendt som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus af Europa-Kommissionen, til den del af studieopholdet, der ligger efter den 1. juli 2010.

Stk. 6. Reglen i § 43, stk. 3, nr. 1, 3. pkt. finder anvendelse for den endelige tildeling af støtte, jf. § 22 a i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), for støtteåret 2009 og senere.

Stk. 7. § 70, stk. 5, har virkning for afgørelser og meddelelser, der vedrører støtteåret 2010 eller senere støtteår, idet Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte dog i en periode, som fastsættes af styrelsen, kan sende afgørelser og meddelelser til den uddannelsessøgendes e-Boks.

Stk. 8. Reglerne i §§ 9 og 27 om, hvilken af forældrenes indkomster, der skal lægges til grund for beregningen af forældreindkomsten, hvis kun den ene af forældrenes forhold skal lægges til grund, har virkning for tildeling af uddannelsesstøtte fra juli måned 2009 og senere.

Stk. 9. Afsnit II finder anvendelse for studieophold eller hele uddannelser på kandidatniveau, som den uddannelsessøgende påbegynder den 1. juli 2008 eller senere.

Stk. 10. Reglen i § 12, stk. 3, har virkning for ansøgninger om uddannelsesstøtte til gymnasiale suppleringskurser, der begynder den 30. juni 2008 eller senere.

Stk. 11. Reglen i § 58, stk. 4, 2. pkt., finder anvendelse for ansøgninger om støtte til Freshman Year af en bacheloruddannelser i USA, der er modtaget i styrelsen den 1. januar 2008 og senere.

Stk. 12. Reglen i § 6, stk. 14, i bekendtgørelse nr. 469 af 3. juni 2003 finder anvendelse for uddannelsessøgende, der er optaget på en privat erhvervsrettet uddannelse før den 30. april 2006.

Stk. 13. Reglen i § 44, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 671 af 7. august 1995, som denne var affattet før ændringen i § 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 879 af 4. oktober 1996, finder fortsat anvendelse for ph.d.-studerende, som er begyndt på ph.d.-studiet før den 1. april 1997.

§ 97. Klip, der efter lovens kapitel 5 er brugt i klippekortet for perioden 1. januar 1996 til 31. juni 2009, og tillæg af klip tildelt for forsinkelser eller fødsler i den samme periode medregnes i klippekortet efter stk. 2-6.

Stk. 2. I rammen fratrækkes:

1) Klip, der er brugt til videregående uddannelse.

2) Klip, som svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende har fået de ydelser, der er nævnt i lovens § 18, stk. 1, nr. 1-5.

3) Klip brugt til privat uddannelse.

4) Klip, der er brugt til en ungdomsuddannelse i udlandet.

Stk. 3. I støttetiden fratrækkes:

1) Klip, der er brugt til den videregående uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med.

2) Klip, der svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende til den igangværende uddannelse har fået de ydelser, der er nævnt i lovens § 18, stk.1, nr. 1-5.

3) Klip, der er brugt til den private uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med.

4) Klip, der er brugt til den ungdomsuddannelse i udlandet, den uddannelsessøgende er i gang med.

Stk. 4. Styrelsen kan bestemme, at perioder, hvor den uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske og grønlandske regler, trækker fra i rammen og støttetiden.

Stk. 5. Rammen tillægges klip, støttetiden i videregående uddannelse er forlænget med på grund af

1) sygdom,

2) fødsel og adoption i den igangværende uddannelse,

3) arbejde, der er pålagt den uddannelsessøgende efter styrelseslovgivningen,

4) arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

5) andre særlige forhold.

Stk. 6. Støttetiden i den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med, tillægges klip, støttetiden i denne uddannelse er forlænget med på grund af

1) sygdom,

2) fødsel og adoption,

3) arbejde, der er pålagt den uddannelsessøgende efter styrelseslovgivningen,

4) arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

5) andre særlige forhold.

§ 98. I slutlånstiden fratrækkes måneder, hvor den uddannelsessøgende har fået slutlån efter § 4 i den tidligere gældende lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 2. maj 1994, og hvor den uddannelsessøgende for perioden fra den 1. januar 1996 til den 30. juni 2009 har fået slutlån efter lovens § 21.

§ 99. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i en periode fra den 1. januar 1991 til den 30. juni 2009, og som er udbetalt for meget, skal tilbagebetales efter kapitel 13.

§ 100. Uddannelsesstøtte, der er tildelt for tiden før den 1. januar 1991, som er udbetalt for meget, og som skal betales tilbage efter de dagældende regler, skal betales tilbage straks.

Stk. 2. Statens Administration kan bestemme, at gælden betales tilbage over en periode, der normalt ikke må overstige 5 år. Perioden fastsættes under hensyn til gældens størrelse. Den månedlige ydelse kan kun i særlige tilfælde være mindre end 200 kr. for det enkelte krav. Ved tilbagebetaling af gæld, der er opstået før den 1. august 1989, opgøres kravene samlet, selv om gælden vedrører flere støtteår.

Stk. 3. Statens Administration kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den uddannelsesstøtte, der er udbetalt for meget.

Stk. 4. Statens Administration kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg efter de dagældende regler og eventuelle omkostninger.

§ 101. Administrationen af statslån, der er givet efter den tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte, varetages af Statens Administration.

Stk. 2. Lån givet efter den tidligere lov nr. 262 af 4. juni 1970 forrentes efter denne tidligere lovs § 2, stk. 4, med 1 pct. over diskontoen. Forrentningen begynder normalt fra det tidspunkt, den uddannelsessøgende ikke længere anses for berettiget til at få uddannelsesstøtte. Tilbagebetalingen begynder normalt et år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse, jf. § 49, stk. 3 og 4.

§ 102. I perioden på 4 år i § 58, stk. 1 og 2, fratrækkes perioder med uddannelsesstøtte, der er brugt til uddannelser i udlandet, efter

1) § 52, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 715 af 6. september 1999,

2) § 51, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 671 af 7. august 1995, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1051 af 15. december 1995,

3) § 41, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 338 af 2. maj 1994 eller tilsvarende tidligere regler eller

4) § 3, stk. 3 og 4, 3. og 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 512 af 4. juli 1990 om uddannelsesstøtte eller tilsvarende tidligere regler.

§ 103. Uddannelsessøgende, der er begyndt på en videregående uddannelse før den 15. marts 1988, og som er indplaceret i det klippekort for videregående uddannelser, der var gældende for perioden fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, med en støttetid på sædvanlig studietid med tillæg af 1 år, har til den uddannelse, de var i gang med den 1. januar 1996, en støttetid, der svarer til den normerede uddannelsestid for uddannelsen med fradrag og tillæg efter stk. 2-4.

Stk. 2. I støttetiden fratrækkes:

1) Klip, der tidligere er brugt til videregående uddannelse i de klippekort, der har været gældende siden den 1. august 1989.

2) Klip, der svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende efter indplaceringen i klippekortet efter de regler, der var gældende i perioden fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, til videregående uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, har fået

a) uddannelsesgodtgørelse,

b) orlovsydelse til uddannelse,

c) fast revalideringsydelse,

d) revalideringsydelse eller

e) uddannelsesydelse, hvis den uddannelsessøgende begyndte på uddannelsen efter den 13. december 1988.

3) Forskellen i måneder (klip) mellem den normerede studietid i den uddannelse, den uddannelsessøgende blev indplaceret med i det klippekort for videregående uddannelser, der var gældende fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, og den støttetid i måneder, den studerende fik på indplaceringstidspunktet. Støttetiden, der blev tildelt på indplaceringstidspunktet, var forskellen mellem sædvanlig støttetid plus et år og indskrivningsperioder i måneder før indplaceringstidspunktet.

Stk. 3. Støttetiden tillægges klip, som støttetiden i videregående uddannelse i de klippekort, der har været gældende siden den 1. august 1989, er blevet forlænget med på grund af:

1) sygdom,

2) fødsel og adoption,

3) aftjening af værnepligt,

4) udførelse af videnskabeligt arbejde,

5) arbejde, der er pålagt den uddannelsessøgende efter styrelseslovgivningen,

6) rådsarbejde,

7) arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

8) andre særlige forhold.

Stk. 4. Månederne efter stk. 2, nr. 2, trækker kun fra, hvis de ikke allerede er omregnet til klip og trukket fra efter stk. 2, nr. 1.

§ 104. En uddannelsessøgende, der før den 15. marts 1988 er begyndt på en videregående uddannelse, der gav ret til uddannelsesstøtte, og som er indplaceret i klippekortsystemet med udgangspunkt i sædvanlig studietid plus 1 år, er studieaktiv i den uddannelse, den uddannelsessøgende var i gang med den 1. januar 1996, indtil uddannelsesinstitutionen ved prøver eller på anden måde konstaterer, at den uddannelsessøgende ikke yder en studiemæssig indsats, der gør det muligt at gennemføre uddannelsen uden væsentlig overskridelse af den sædvanlige studietid.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 17. december 2012

Morten Østergaard

/ Marianne Gjevert Petersen


Bilag 1

 
A
Undervisning, uddannelser og supplering, der gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet
   
1.
Folkeskoleniveau:
 
Almen voksenuddannelse
 
Forberedende voksenundervisning sammen med almen voksenuddannelse
 
Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 
Folkeskole
 
Friskoler og private grundskoler
     
2.
Gymnasiale uddannelser:
 
Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau
 
Gymnasium
 
Højere forberedelseseksamen (hf)
 
Studenterkursus
 
Højere handelseksamen (hhx)
 
Højere teknisk eksamen (htx)
 
International Baccalaureate
     
3.
Andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale uddannelser:
 
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 
Erhvervsuddannelsens grundforløb og hovedforløbet til byggemontagetekniker, web-integrator og sundhedsservicesekretær
 
Fodterapeut
 
Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen
 
Skibsassistent
 
Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad)
 
Vildtforvalter, Vildtforvaltningens Skole, Kalø
     
4.
Supplering:
 
a)
Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau (GSK) i følgende fag:
   
Dansk A
   
Engelsk A, B og C
   
Tysk A og B
   
Fransk A, B og C
   
Spansk A, B og C
   
Russisk A og B
   
Latin A
   
Italiensk A, B og C
   
Arabisk A
   
Græsk A
   
Japansk A og B
   
Kinesisk A og B
   
Historie A og B
   
Virksomhedsøkonomi B
   
Samfundsfag B og C
   
Samtidshistorie B
   
International økonomi B
   
Matematik A, B og C
   
Fysik A og B
   
Kemi A, B og C
   
Biologi B og C
   
Erhvervsøkonomi C
   
Idræt B
 
b)
Fagpakke hf (hf+)
 
c)
Fagpakke hhx
 
d)
Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
     
B
Uddannelser i udlandet, som giver ret til uddannelsesstøtte i hele uddannelsestiden, og som samtidig giver ret til supplerende stipendium, jf. § 62.
 
-
Dukkeføreruddannelse på højt niveau, dvs. som udgangspunkt uddannelser med en normeret uddannelsestid på 3 år eller mere.
-
Friluftslivs-/naturguideuddannelse inden for det naturvidenskabelige område (mindst på bachelor-niveau). Uddannelsen skal fra starten være tilrettelagt med hovedvægt på udendørsaktiviteter i naturen.
-
Garveritekniker.
-
Hoteladministration: Uddannelser på kandidat/master-niveau.
-
Sadelmager.
-
Kombinationsuddannelse med økonomi (heri kan indgå management og marketing m.v.) og sprog (heri skal indgå område-/landestudier). Omfatter uddannelser, der fra starten er tilrettelagt med en ligelig kombination af økonomi-sprog, og hvor uddannelsen ikke sprogmæssigt dækkes af tilsvarende danske kombinationsuddannelser.