Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Begreber mm.
Kapitel 2 Beregningsgrundlag
Kapitel 3 Fremgangsmåden ved beregning
Kapitel 4 Faste dagpengesatser
Kapitel 5 Tidspunktet for beregning
Kapitel 6 Beregning for et medlem der har arbejdet i udlandet
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.
Bilag 1 Skalatrin og faktorer kan for 2013 fastsættes som følger:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

I medfør af § 51 a, § 52 f, § 74 b, stk. 4, § 74 l, stk. 15, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved lov nr. 928 af 18. september 2012 og lov nr. 1379 af 23. december 2012, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Begreber mm.

§ 1. Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor a-kassen skal beregne et medlems sats, når medlemmet anmoder om dagpenge. Der henvises til § 20.

Stk. 2. Beregningsperioden er den periode, der danner grundlag for beregning af en sats. Der henvises til §§ 4-6.

Stk. 3. Beregningsgrundlaget er indtægten for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden. Der henvises til §§ 3, 7 og 8.

Stk. 4. Ved løntimer forstås timer, der er udbetalt løn for i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

§ 2. Et medlem, der har ret til dagpenge, kan få dagpenge med en sats, der beregnes på grundlag af den hidtidige indtjening for beregningsperioden (beregnet sats), jf. kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem kan have ret til dagpenge med en fast sats, jf. kapitel 4.

Kapitel 2

Beregningsgrundlag

§ 3. Beregning sker på baggrund af indtjening og antal løntimer, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hverv som borgmester, rådmand, udvalgsformand, folketingsmedlem, medlem af regeringen eller Europaparlamentet, sidestilles med arbejde. Skattepligtige beløb, som et medlem får for varetagelse af et sådant hverv, indgår i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Beskæftigelse, som ikke kan anses for selvstændig virksomhed, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, og for hvilken der ikke er indberettet oplysninger om indtægt og løntimer til indkomstregistret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister, indgår i beregningsgrundlaget.

Stk. 4. Kun indtjening og løntimer i en medlemsperiode kan indgå i beregningsgrundlaget. Indtjening og løntimer i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes i forhold til antallet af kalenderdage i måneden.

Stk. 5. For medlemmer, der har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 54, kan arbejde, der ligger efter uddannelsens afslutning og inden optagelsestidspunktet i a-kassen, dog indgå i beregningsgrundlaget.

Beregningsperioden

§ 4. Beregningsperioden omfatter de seneste sammenhængende indberetningsperioder forud for ledigheden, som dækker 3 måneder ved månedsindberetninger og 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger, jf. § 3.

Stk. 2. For et fuldtidsforsikret medlem skal der for beregningsperioden efter stk. 1 være indberettet mindst 320 løntimer ved månedsindberetninger og mindst 296 løntimer ved uge- eller 14-dagesindberetninger. For et deltidsforsikret medlem skal der for beregningsperioden efter stk. 1 være indberettet mindst 195 løntimer ved månedsindberetninger og 180 løntimer ved uge- eller 14-dagesindberetninger.

Stk. 3. For medlemmer, der forud for ledigheden, jf. stk.1, både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, tages der ved opgørelsen af løntimer, jf. stk. 2 og § 5, udgangspunkt i den seneste lønindberetning for beregningsperioden.

Stk. 4. Hvis der ikke skal foretages indberetning af indtægt og løntimer, jf. § 3, stk. 2 og 3, § 8 og § 25, opgøres perioden og antallet af løntimer, jf. stk. 1 og 2, fra den seneste udbetaling.

§ 5. Er et medlems arbejdstid ikke kontrollabel efter reglerne i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode, findes antallet af løntimer ved at omregne indtægten til timer.

§ 6. Et medlem kan vælge, om en periode skal bruges som beregningsperiode efter § 4, hvis medlemmet i perioden har

1) fået ydelser fra a-kassen, jf. dog stk. 2,

2) drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse,

3) deltaget i SU-berettigende uddannelse,

4) været omfattet af en arbejdskonflikt,

5) aftjent værnepligt eller været ansat på værnepligtslignende vilkår, eller

6) udført arbejde med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcentret skal indberette til a-kassen, bortset fra arbejde ved servicejob efter den før 1. april 2002 gældende lov om servicejob.

Stk. 2. En periode skal bruges som beregningsperiode, selv om der i perioden er

1) dage, hvor et medlem har været ledig ved virksomhedslukning på grund af ferie,

2) dage, hvor der er udbetalt feriedagpenge,

3) dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med uddannelsesydelse eller VEU-godtgørelse, eller

4) dage, hvor medlemmet har været tilmeldt jobcenteret uden at have modtaget ydelser fra a-kassen.

Stk. 3. Hvis der i perioden er fravær som nævnt i § 12 uden for et ansættelsesforhold, kan et medlem vælge, at perioden ikke skal danne grundlag for en beregning.

Indtægter der kan tages med ved beregning

§ 7. Ved beregning medtages alle skattepligtige lønandele, der er indberettet for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden, jf. dog stk. 3 og § 8.

Stk. 2. Har et medlem for beregningsperioden haft fri kost, logi, bil, multimedier mv. i et ansættelsesforhold, tages den værdi, som skattemyndighederne har fastsat, med ved en beregning.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tages lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., og bidrag til ATP med ved beregning. Det gælder også beløb, som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

§ 8. Et medlem, der har været undtaget skattepligt under ansættelse i en international organisation eller på en udenlandsk diplomatisk eller konsulær repræsentation, skal uanset § 7, stk. 1, tage indtjeningen med ved en beregning.

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved beregning

§ 9. Ved beregning af en sats skal beregningsgrundlaget, som det fremgår af kapitel 2, lægges til grund.

Stk. 2. Er der dokumenteret fravær i beregningsperioden, skal dette indgå i beregningsgrundlaget, jf. § 12.

Stk. 3. Indtægten i beregningsperioden skal nedsættes med arbejdsmarkedsbidraget efter lov om arbejdsmarkedsbidrag med den procentsats, der gælder på beregningstidspunktet.

§ 10. Dagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90 pct. af medlemmets beregningsgrundlag, og kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 2. Den daglige indtjening udgør 1/65 af indtægten for beregningsperioden. Ved uge- eller 14-dagesindberetninger udgør den daglige indtjening dog 1/60 af indtægten for beregningsperioden.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der skal beregnes på indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregistret, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, udgør den daglige arbejdsfortjeneste 1/65 af indtægten for beregningsperioden.

Stk. 4. For medlemmer, der både har haft månedsindberetning og uge- eller 14-dagesindberetninger for beregningsperioden, tages der ved valg af divisor, jf. stk. 2, udgangspunkt i den seneste lønindberetning for beregningsperioden.

§ 11. Ved beregning af arbejdsfortjenesten for et medlem, der gør tjeneste på et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skal der ske regulering af den månedlige DIS-hyre. Regulering sker på grundlag af den månedlige indtjening og den tilsikrede skattefrihed eksklusiv kompensationstillæg, ATP og bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. Regulering finder sted hvert år pr. 1. januar.

Stk. 2. Ved tjeneste under 30 dages varighed sker der en forholdsmæssig regulering af hyren.

Stk. 3. Efter omregning i henhold til stk. 1 tillægges den beregnede indtægt medlemmets bidrag til ATP og bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter skalatrin og omregningsfaktorer på grundlag af

1) statsskat og sundhedsbidrag, jf. personskattelovens § 5,

2) landsgennemsnittet af kommune- og kirkeskat,

3) personfradraget, jf. personskattelovens § 10, og

4) sømandsskattefradraget, jf. § 3 i lov om beskatning af søfolk.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder hvert år skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af månedlig DIS-hyre til beregning af arbejdsløshedsdagpenge, jf. bilag 1.

Dokumenteret fravær

§ 12. Hvis der i et beskæftigelsesforhold er dokumenteret fravær uden fuld løn, forhøjes indtægten for beregningsperioden med et beløb, der svarer til medlemmets gennemsnitlige timefortjeneste ganget med antallet af dokumenterede fraværstimer, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Er der dokumenteret fravær i et beskæftigelsesforhold, hvor beskæftigelsen tidsmæssigt er tilrettelagt sådan, at det kan fastslås, hvor mange timer et medlem kunne have været beskæftiget på fraværsdagen(e), indgår dette timetal som dokumenteret fravær ved en beregning.

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at fastslå, hvor mange timer et medlem ville have arbejdet på dage, hvor der er dokumenteret fravær, indgår fraværet pr. dag med 7,4 timer for fuldtidsforsikrede og med 6 timer for deltidsforsikrede.

Stk. 4. Dokumenteret fravær er:

1) Søgnehelligdage.

2) Sygedage og dage, hvor et medlem har holdt barselsorlov.

3) Overenskomstmæssige fridage, herunder feriefridage og særlige feriedage.

4) Egen optjent ferie med feriegodtgørelse og ferie med feriedagpenge.

5) Dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med VEU-godtgørelse.

6) Dage, hvor et medlem efter § 42 og § 119 i lov om social service og § 19 a i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

7) Dage, hvor der er udbetalt voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksensuddannelsesstøtte (SVU-støtte).

8) Dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med uddannelsesydelse.

9) Dage, hvor et medlem udøver borgerligt ombud.

10) Dage, hvor et medlem på grund af fravær får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

11) Ledige dage ved virksomhedslukning på grund af ferie.

12) Dage, hvor et medlem har været på session eller har været genindkaldt til militærtjeneste.

Stk. 5. Med dokumenteret fravær sidestilles fradrag i lønnen, hvis regulering af lønnen skyldes de i stk. 4 nævnte forhold, og årsagen til fradraget kan henføres til en tidligere lønperiode.

Kapitel 4

Faste dagpengesatser

82 pct.-dagpengesats

§ 13. Et medlem, som i de seneste 3 år før ledigheden har været fuldtidsforsikret, kan få udbetalt dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens § 47, hvis medlemmet i hele 3-års perioden

1) har været i fuld beskæftigelse og har fået indberettet et antal løntimer, jf. § 3, stk. 1, som i gennemsnit svarer til mindst 30 ustøttede løntimer pr. uge, eller

2) har haft perioder som fuldtidsbeskæftiget lønmodtager, hvori pågældende har fået indberettet et antal løntimer, som i gennemsnit svarer til mindst 30 ustøttede løntimer pr. uge, eller har udøvet ustøttet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. dog stk. 3 og 4, i en sammenhængende periode af mindst 13 uger.

Stk. 2. Et medlem opfylder ikke kravet i stk. 1, hvis der er udbetalt ydelser fra a-kassen uden for en periode med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 3-års perioden. Undtaget herfra er:

1) Feriedagpenge.

2) Dagpenge på ledige dage fra lønmodtagerarbejde ved virksomhedslukning på grund af ferie.

3) Dagpenge i op til en uge ved ledighed imellem to ansættelsesforhold eller efter ophør fra selvstændig virksomhed.

4) Perioder op til 4 uger med

a) VEU-godtgørelse, eller

b) SVU-støtte.

Stk. 3. Et medlem anses ikke for at have været i fuld beskæftigelse, hvis medlemmet har fået offentlig forsørgelse efter anden lovgivning uden for en ansættelsesperiode i 3-års perioden.

Stk. 4. Fravær på højst 26 uger inden for de sidste 3 år på grund af sygdom, barsel eller uddannelse i en periode som selvstændig erhvervsdrivende er ikke til hinder for at få dagpenge efter stk. 1. Et medlem, der én gang inden for de sidste 3 år har opfyldt betingelsen for ret til satsen efter stk. 1, bevarer denne uanset fravær på grund af barsel.

§ 14. Et medlem skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis der ikke inden for de seneste 5 år forud for tidspunktet for anmodning om dagpenge enten

1) er en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6, eller

2) er udbetalt dagpenge med en tidligere beregnet sats.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt, kan a-kassen ikke gå længere tilbage end til starten af den seneste medlemsperiode.

§ 15. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 54, skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70.

§ 16. Et medlem, der er optaget i en a-kasse under aftjening af værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår, kan få dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 2. Et medlem, der optages som medlem af en a-kasse før aftjening af værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår, kan få dagpenge med en beregnet sats. Satsen beregnes på grundlag af beskæftigelse, som opfylder betingelserne i §§ 3-6, og som ligger før eller efter perioden med værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår. Medlemmet skal dog mindst have et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 3. For en værnepligtig befalingsmand, som ved hjemsendelsen melder sig ledig, og som har en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6, skal beregning ske på grundlag af den løn, som den pågældende har fået som befalingsmand, uanset optagelse i a-kassen før eller under aftjeningen af værnepligten.

100 pct.-dagpengesats

§ 17. Et medlem, der i mere end 2 år har fået støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, kan få udbetalt dagpenge med et fast beløb, der udgør 100 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70.

§ 18. Et medlem, som har været udsendt som ulandsfrivillig i beregningsperioden, kan få udbetalt dagpenge med et fast beløb, der udgør 100 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70. Det er en betingelse, at medlemmet har været udsendt i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til lov om internationalt udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3.

Dagpengesats til ledige medlemmer under 25 år

§ 19. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 48, jf. §§ 47 og 70, i loven, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem, som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed, hvis medlemmet ikke har gennemført en uddannelse, af den i § 54 i loven nævnte art. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Et medlem, som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed og deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 6, hvis medlemmet ikke har gennemført en uddannelse, af den i § 54 i loven nævnte art. Det gælder, selv om medlemmet har haft beskæftigelse som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Et medlem, som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed og deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får dagpenge, der svarer til 82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 6, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art.

Stk. 5. Opgørelse af forbrug af ydelsesperioder i stk. 2-4 sker efter bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Det samme gælder for opgørelse af beskæftigelse i stk. 2, dog bortset fra bekendtgørelsens § 4.

Stk. 6. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.

Stk. 7. Et medlem, der får dagpenge efter stk. 2-4, og som fylder 25 år under sin deltagelse i tilbud om aktivering, får fra dette tidspunkt dagpenge beregnet efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven.

Kapitel 5

Tidspunktet for beregning

§ 20. Der skal ske beregning, når

1) et medlem anmoder om dagpenge,

2) medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og

3) der er en beregningsperiode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Har et medlem tidligere fået dagpenge med en beregnet sats, er det en betingelse for at få beregnet en ny sats, at perioden i stk. 1, nr. 3, er afsluttet mindst 1 år efter afslutningen af den sidste dag i den seneste periode, der har ligget til grund for en beregning, jf. dog § 21.

Stk. 3. Et medlem, der har fået dagpenge efter § 13 eller § 14, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet har afsluttet et arbejdsforhold, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 4. Et medlem, der har fået dagpenge med 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens § 47, på grundlag af drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet har afsluttet et beskæftigelsesforhold, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 5. Et medlem, der har fået dagpenge efter § 15, kan få beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet har afsluttet et beskæftigelsesforhold, der opfylder betingelserne i §§ 3-6, efter at uddannelsen er afsluttet.

Stk. 6. Et medlem, der har opnået dagpengeret efter § 16, stk. 1, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter, at retten til dagpenge er indtrådt, har afsluttet et beskæftigelsesforhold, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 7. I tilfælde, hvor arbejde, der kan danne grundlag for en beregning efter stk. 3-6, ligger inden for 6 månedersperioderne i de nævnte bestemmelser, får udbetaling af dagpenge med den beregnede sats først virkning fra den 1. mandag efter, at retten til at få dagpenge med en beregnet sats er indtrådt.

§ 21. For et medlem, der tidligere har fået dagpenge med en beregnet sats, skal der, uanset § 20, stk. 2, ske beregning, hvis medlemmet

1) overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, og

2) i den forbindelse har haft en beskæftigelsesperiode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Det er et medlems forsikringskategori på det tidspunkt, hvor der skal ske beregning, der er afgørende for, hvor mange løntimer, der skal være, før kravet i § 4 er opfyldt.

§ 22. For et medlem, som overgår til efterløn, eller som skal have udstedt et efterlønsbevis, skal der ske beregning, hvis der forud herfor ligger en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Et medlem, som har fået udstedt et efterlønsbevis, har ved overgang til efterløn ret til at vælge det beregningsgrundlag, som medlemmet havde på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset fik virkning.

Kapitel 6

Beregning for et medlem der har arbejdet i udlandet

EØS

§ 23. Et medlem, som ikke har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som opfylder betingelserne for ret til dagpenge, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland, skal have beregnet en sats på grundlag af det seneste arbejde i Danmark, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Et medlem, som har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, skal have beregnet en sats på grundlag af arbejdet i Danmark, jf. §§ 3-6, hvis medlemmet umiddelbart genindtræder i retten til dagpenge efter arbejde i et andet EØS-land, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland.

Stk. 3. Et dagpengeberettiget medlem, som ikke opfylder betingelserne for en beregning efter §§ 3-6, kan, jf. § 14, få dagpenge med en fast sats på 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70.

Stk. 4. For en helt ledig grænsearbejder med bopæl i Danmark skal der ske beregning på grundlag af indtjeningen i beskæftigelseslandet forud for, at medlemmet blev ledigt.

Færøerne og øvrige udland

§ 24. For et medlem, der har ret til at overføre kvalifikationsperioder fra Færøerne, og som har ret til dagpenge, sker beregning på grundlag af det seneste arbejde, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 kan opfyldes ved arbejde i Danmark, ved arbejde både i Danmark og på Færøerne eller ved arbejde kun på Færøerne. Det kan dog ikke opfyldes ved arbejde i Danmark, der ligger forud for opholdet på Færøerne, jf. dog stk. 4 og § 25.

Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 1 og 2 ikke er opfyldt, udbetales dagpenge med en fast sats på 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 4. Et medlem, der forud for arbejde på Færøerne enten har været medlem af en dansk a-kasse eller under arbejdet på Færøerne har bevaret medlemskab af en dansk a-kasse, kan vælge at være omfattet af § 25.

§ 25. Et medlem kan vælge, at der skal ske beregning på grundlag af indtægt fra arbejde i udlandet, hvis

1) medlemmet er ledig efter arbejde i Grønland eller i udlandet bortset fra EØS-landene, og

2) medlemmet har bevaret medlemskab af en dansk a-kasse under arbejdet i udlandet.

Stk. 2. Hvis et medlem vælger, at indtægten optjent i udlandet skal bruges ved beregning af en sats, skal valutakursen på beregningstidspunktet bruges.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, om arbejdstiden i perioder før 1. maj 2011 er ukontrollabel, finder de før 1. maj 2011 gældende regler i § 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 19. juni 2008 om supplerende dagpenge, anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 187 af 29. februar 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ophæves.

Stk. 4. § 17 finder anvendelse på medlemmer, der den 1. august 2007 eller senere får støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter § 42 i lov om social service.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 23. december 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro


Bilag 1

Skalatrin og faktorer kan for 2013 fastsættes som følger:

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes som følger:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 42.000

2) kr. 42.001 - 421.000

3) kr. 421.001 -

svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 42.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 42.001 - 278.875, der omregnes med faktor 1,60

3) kr. 278.876 -, der omregnes med faktor 2,10

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.500 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.501 - 23.240 omregnes med faktor 1,60

3) Mdl. indtægt på over kr. 23.241 omregnes med faktor 2,10

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes som følger:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 98.900

2) kr. 98.901 - 421.000

3) kr. 421.001 -

svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 98.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 98.901 - 300.213, der omregnes med faktor 1,60

3) kr. 300.214 -, der omregnes med faktor 2,10

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 8.242 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.243 - 25.018 omregnes med faktor 1,60

3) Mdl. indtægt på over kr. 25.018 omregnes med faktor 2,10

3. Omregning uden for begrænset fart (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover) med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes som følger:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 147.000

2) kr. 147.001 - 421.000

3) kr. 421.001-

svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 147.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 147.001 – 318.250, der omregnes med faktor 1,60

3) kr. 318.251, der omregnes med faktor 2,10

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.250 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.251 – 26.521 omregnes med faktor 1,60

3) Mdl. indtægt på over kr. 26.521 omregnes med faktor 2,10.