Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Rehabiliteringsplan
Kapitel 3 Rehabiliteringsteamet
Kapitel 4 Behandling af sager om førtidspension i særlige tilfælde
Kapitel 5 Sager om revalidering
Kapitel 6 Sager om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension

I medfør af § 31 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, som ændret ved lov nr. 1380 af 23. december 2012, og i medfør af § 25 a, stk. 7, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1380 af 23. december 2012, fastsættes efter forhandling med social- og integrationsministeren:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a, stk. 1, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, med henblik på en vurdering af, om en borger

1) skal tilbydes et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) skal have bevilget et fleksjob, eller støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

3) skal tilkendes førtidspension efter lov om social pension.

Stk. 2. Når kommunen skal vurdere, om en borger skal tilbydes revalidering efter § 46 i lov om aktiv socialpolitik, finder bekendtgørelsens §§ 2 - 4 og § 14 anvendelse. Sager om revalidering skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet.

Stk. 3. Kommunen kan vælge at forelægge andre sager for rehabiliteringsteamet end de sager, der er nævnt i stk. 1, og kommunen kan i den forbindelse vælge at anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Rehabiliteringsplan

§ 2. En rehabiliteringsplan består af en forberedende del og en indsatsdel. Den forberedende del skal udarbejdes for alle, der skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam. Indsatsdelen skal udarbejdes for personer, der visiteres til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og samlede situation.

Stk. 3. Beskrivelsen og dokumentationen i rehabiliteringsplanens forberedende del skal indgå i grundlaget for:

1) rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension og for kommunens afgørelse i disse sager, og

2) kommunens vurdering af, om en borger skal tilbydes revalidering.

Stk. 4. Som en service for kommunerne stiller Arbejdsmarkedsstyrelsen skabeloner til rådighed til brug for udarbejdelsen af en rehabiliteringsplan og for rehabiliteringsteamets indstilling. Skabelonerne findes på www.ams.dk.

Rehabiliteringsplanens forberedende del – Kommunens og borgerens forberedelse af sagen

§ 3. Forud for mødet i rehabiliteringsteamet skal kommunen sammen med borgeren udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del med udgangspunkt i de oplysninger, som allerede foreligger i kommunen og med udgangspunkt i borgerens egen vurdering af den samlede situation. Den forberedende del skal udarbejdes, således at borgerens sag er fuldt ud oplyst inden temaets behandling af sagen. Den forberedende del skal, jf. dog § 12, § 13, stk. 1, og § 15, stk. 1, indeholde oplysninger om borgerens:

1) erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder borgerens CV,

2) personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v.,

3) borgerens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til at komme i job eller uddannelse,

4) fremtidige ønsker til job og uddannelse,

5) helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling samt alle relevante helbredsmæssige oplysninger med dokumentation i form af lægeattester m.v., som allerede foreligger hos kommunen,

6) vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder, og

7) hidtidige forsørgelseshistorik med udgangspunkt i kommunens foreliggende oplysninger.

Stk. 2. Rehabiliteringsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om kommunens hidtidige indsats for borgeren på beskæftigelsesområdet samt kommunens hidtidige sociale indsats for borgeren og borgerens familie, herunder en beskrivelse af indhold, formål og varighed. Kommunens og borgerens erfaringer med de enkelte indsatser skal fremgå af oplysningerne, herunder kommunens og borgerens opfattelse af årsagen til, at den hidtidige indsats ikke har kunne bringe borgeren i arbejde eller uddannelse.

Stk. 3. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal alene være beskrivende og dokumenterende og uden vurdering af og indstilling om, hvad der fremover skal ske i den konkrete sag.

Rehabiliteringsplanens forberedende del - Den praktiserende læges vurdering

§ 4. Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del indhente borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde. Det gælder dog ikke sager omfattet af § 13, stk. 1. Lægens vurdering skal foretages på baggrund af en konsultation med borgeren og indeholde følgende:

1) lægens oplysninger om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan borgeren kan hjælpes i job eller uddannelse eller bevare beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed,

2) særlige hensyn, herunder hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb,

3) lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde, og

4) andre forhold, der kan have betydning for arbejde eller uddannelse, herunder sociale forhold, misbrug m.v. eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

Stk. 2. Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest. Der udarbejdes en landsdækkende lægeattest, som efter sædvanlig procedure forhandles mellem KL og Lægeforeningens Attestudvalg. Kommunen afholder udgiften til lægeattesten.

Rehabiliteringsplanens indsatsdel

§ 5. Borgere, der skal have et ressourceforløb, jf. kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have udarbejdet rehabiliteringsplanens indsatsdel. Rehabiliteringsplanen skal indeholde en fastsættelse af:

1) borgerens konkrete mål om job eller uddannelse. Hvis det ikke er muligt, skal der fastsættes et overordnet mål for fx inden for hvilken branche eller jobfunktion borgeren vurderes at kunne komme i job eller uddannelse,

2) hvilke delmål, inden for de beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale områder, der skal føre til det overordnede beskæftigelsesmål, herunder en begrundelse for disse delmål,

3) konkrete tilbud eller andre aktiviteter m.v., der skal indgå i ressourceforløbet, herunder en beskrivelse af målet med indsatsen på kort sigt, og

4) den løbende opfølgning i ressourceforløbet, herunder behovet for tilbud om mentor og en beskrivelse af mentorens rolle og opgaver.

Stk. 2. Tilbud og aktiviteter m.v. samt opfølgning, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, skal fastlægges i rehabiliteringsplanens indsatsdel for en periode af mindst 6 måneder ad gangen, og planen skal opdateres løbende.

Kapitel 3

Rehabiliteringsteamet

§ 6. På baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del forbereder rehabiliteringsteamets medlemmer sig til et møde i teamet, hvor borgeren og borgerens sagsbehandler deltager, jf. § 25 a, stk. 5, i lov om ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den enkelte kommune tilrettelægger rehabiliteringsteamets forberedelse og behandling af sager.

Rehabiliteringsteamets indstilling

§ 7. Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunen, om borgeren skal have et ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Stk. 2. Kommunen skal kunne træffe afgørelse i sagen på baggrund af teamets indstilling og oplysningerne i rehabiliteringsplanens forberedende del, og kommunen skal endvidere kunne udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel på baggrund af teamets indstilling. Teamet skal derfor give en fyldestgørende begrundelse for sin indstilling.

Indstilling om ressourceforløb

§ 8. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller, at borgeren skal have et ressourceforløb, skal det fremgå af indstillingen, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på i vurderingen af, at borgeren har behov for et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser efter forskellige lovgivninger, jf. § 68 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Rehabiliteringsteamets indstilling skal også omfatte en indstilling af, hvad der efter teamets vurdering bør indgå i rehabiliteringsplanen. Teamets indstilling skal således indeholde teamets vurdering af:

1) hvilket overordnet beskæftigelses- eller uddannelsesmål, der er relevante for borgeren,

2) hvilke beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, der er behov for, herunder eventuelt angivelse af konkrete tilbud, indsatser m.v.,

3) tilrettelæggelsen af den løbende opfølgning under ressourceforløbet, herunder behovet for tilbud om mentor, og

4) hvorvidt rehabiliteringsteamet ønsker at se sagen igen.

Stk. 3. Hvis teamet vurderer, at indsatserne i ressourceforløbet ikke kan iværksættes parallelt, skal det fremgå af teamets vurdering. Teamet kan endvidere angive i hvilken rækkefølge, at indsatserne mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

Indstilling om fleksjob

§ 9. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller, at borgeren bevilges et fleksjob efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal det fremgå af indstillingen, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på. Rehabiliteringsteamet skal herudover:

1) begrunde, at borgeren er afklaret i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at borgeren ikke kan arbejde på ordinære vilkår, jf. § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

2) angive, hvilken type fleksjob eller arbejdsfunktion rehabiliteringsteamet vurderer, at borgeren skal have, og om der eventuelt bør tages særlige hensyn til borgeren, herunder om der er behov for støtte fra kommunen i en overgangsperiode.

Indstilling om førtidspension

§ 10. Hvis rehabiliteringsteamets indstilling er, at sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension efter lov om social pension, skal det fremgå af teamets indstilling, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold, teamet har lagt vægt på. Teamet skal i denne forbindelse udarbejde en faglig forklaring, der begrunder, hvorfor borgerens arbejdsevne anses for væsentligt og varigt nedsat, og hvorfor en eventuel arbejdsevne ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, jf. § 19 i lov om social pension.

Indstilling om en anden indsats

§ 11. Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension ikke er relevant i sagen, og teamet derfor indstiller, at borgeren skal have en anden indsats, skal teamet som led i indstillingen angive:

1) hvilken beskæftigelsesrettet, social eller helbredsmæssig indsats, der bør iværksættes, og

2) om borgeren i forbindelse med indsatsen har behov for øvrig støtte, fx mentorstøtte eller hjælpemidler.

Kapitel 4

Behandling af sager om førtidspension i særlige tilfælde

§ 12. I tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne er nedsat i væsentligt omfang, jf. § 16, stk. 3, nr. 2, i lov om social pension, og det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i relevant og muligt omfang, og den forberedende del skal være et tilstrækkeligt grundlag for behandling af sagen i rehabiliteringsteamet. Sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden den praktiserende læges vurdering, jf. § 4, hvis kommunen vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen.

§ 13. Ansøger borgeren om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension, behandles sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes ud fra sagens oplysninger.

Stk. 2. Ansøger borgeren om førtidspension efter § 17, stk. 3, i lov om social pension (seniorførtidspension), kan kommunen til brug for sagens behandling i teamet indhente nye oplysninger. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes ud fra sagens oplysninger.

Kapitel 5

Sager om revalidering

§ 14. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes i sager om revalidering. Kommunen skal således beskrive og dokumentere borgerens arbejdsevne i rehabiliteringsplanens forberedende del, og borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde skal indgå heri.

Stk. 2. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal danne grundlag for kommunens vurdering af, om personens arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering efter § 46 i lov om aktiv socialpolitik. Sager om revalidering skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 46, stk. 2, 3. pkt.

Kapitel 6

Sager om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

§ 15. I sager, der forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, hvorvidt borgeren kan bevilges tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal rehabiliteringsplanens forberedende del indeholde en beskrivelse af:

1) borgerens opgaver i virksomheden, herunder en beskrivelse af, hvilke opgaver borgeren har svært ved at udføre i virksomheden, hvad borgeren gør for at kompensere for disse udfordringer og hvor mange timer om ugen, borgeren kan arbejde i virksomheden,

2) i hvilket omfang, borgeren har arbejdet i virksomheden de sidste 24 måneder,

3) om borgeren arbejder med andet end virksomheden,

4) borgerens personlige ressourcer, netværk m.v. og sociale udfordringer i forhold til at kunne fortsætte virksomheden,

5) borgerens helbred, herunder borgerens eget helbredsperspektiv og borgerens vurdering af helbredets betydning for at fortsætte virksomheden, og

6) borgerens oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling.

Stk. 2. Rehabiliteringsplanens forberedende del, skal endvidere indeholde borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde i virksomheden, jf. § 4.

§ 16. Hvis teamet indstiller, at borgeren bevilges et tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal rehabiliteringsteamet begrunde, at borgeren har en varig og væsentligt nedsats arbejdsevne i forhold til arbejdet i borgerens selvstændige virksomhed.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. § 13, stk. 2, træder i kraft den 1. januar 2014.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 23. december 2012

Marie Hansen

/ Jens Erik Zebis