Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 249 af 21. marts 2012 om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002-Athenkonventionen og registrering af skibe med frist) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 5, i lov nr. 249 af 21. marts 2012 om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs træder i kraft den 15. januar 2013.

Stk. 2. § 403 a og § 403 c i søloven, som affattet ved § 1, nr. 9, i lov nr. 249 af 21. marts 2012, træder i kraft den 15. januar 2013.

Stk. 3. § 403 b i søloven, som affattet ved § 1, nr. 9, i lov nr. 249 af 21. marts 2012, træder i kraft den 1. april 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 9. januar 2013

Annette Vilhelmsen

/ Birger F. N. Lind