Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R1193
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register1)

I medfør af § 21, stk. 3, § 22, stk. 2, § 31, stk. 7 og 8, og § 32, stk. 2, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 33, stk. 2:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for konti, som administreres af Erhvervsstyrelsen, i EU’s CO2-kvoteregister og for konti i Det Danske Kyoto-register.

Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti i EU’s CO2-kvoteregister

§ 2. En driftsleder af en produktionsenhed omfattet af lov om CO2-kvoter skal have en driftslederbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Stk. 2. En luftfartøjsoperatør omfattet af lov om CO2-kvoter skal have en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Stk. 3. En konto efter stk. 1 og 2 kan først oprettes, når driftslederen eller luftfartøjsoperatøren har leveret den nødvendige dokumentation i henhold til § 8.

§ 3. Gebyrsatsen for at have en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto er 0,26 kr. per tildelt gratiskvote.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1 hos de enkelte driftsledere og luftfartøjsoperatører én gang årligt medio året. Driftsledere og luftfartøjsoperatører anses for at have en beholdningskonto efter § 2, stk. 1 eller 2, fra det tidspunkt, de omfattes af lov om CO2-kvoter, uanset om kontoen er oprettet.

Stk. 3. Gebyr efter stk. 1 forfalder til betaling 30 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse. Erhvervsstyrelsen kan med forudgående varsel lukke en konto ved manglende betaling af gebyr.

Personbeholdningskonti og handelskonti i EU’s CO2-kvoteregister samt personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register

§ 4. Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge Erhvervsstyrelsen om at få oprettet og have en personbeholdningskonto eller en handelskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Stk. 2. En konto efter stk. 1 kan først oprettes, når ansøgeren har leveret den nødvendige dokumentation i henhold til § 8.

§ 5. Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge Erhvervsstyrelsen om at få oprettet og have en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register.

Stk. 2. En konto efter stk. 1 kan først oprettes, når ansøgeren har leveret den nødvendige dokumentation i henhold til § 8.

§ 6. Gebyrsatsen for at have en personbeholdningskonto eller en handelskonto er 600 kr. per år.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1 hos kontohaveren ved oprettelse af kontoen for indeværende kalenderår og derefter årligt primo året.

Stk. 3. Gebyr efter stk. 1 forfalder til betaling 30 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse. Erhvervsstyrelsen kan med forudgående varsel lukke en konto ved manglende betaling af gebyr.

§ 7. Reglerne for personbeholdningskonti i EU’s CO2-kvoteregister, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1193/2011, finder tilsvarende anvendelse for personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register.

Vilkår for brug af registrene

§ 8. En kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 samt dennes bemyndigede repræsentanter skal overholde de vilkår for brug af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, herunder dokumentationskrav og sikkerhedskrav, som offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering dispensere fra krav i vilkårene efter stk. 1.

§ 9. Erhvervsstyrelsen kan ved misligholdelse af vilkårene efter § 8 suspendere en konto. Hvis forholdet ikke inden en rimelig frist kan afklares, kan Erhvervsstyrelsen med forudgående varsel lukke kontoen.

Stk. 2. Ved væsentlig misligholdelse af vilkårene kan styrelsen lukke en konto uden forudgående varsel.

§ 10. Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for noget forhold, der skyldes, at en kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 eller dennes bemyndigede repræsentanter ikke har overholdt vilkårene efter § 8, herunder minimumskrav for sikkerhed omkring deres system og en sikker opførsel i datahåndtering og brug af internettet.

Oplysningspligt, klageafskæring og straf mv.

§ 11. En kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 skal inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele Erhvervsstyrelsen ændringer i de oplysninger, der er forelagt i forbindelse med åbning eller ajourføring af en konto.

Stk. 2. En kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 skal desuden senest den 31. december hvert år skriftligt bekræfte over for Erhvervsstyrelsen, at oplysningerne og dokumenterne vedrørende en konto er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte.

Stk. 3. Meddelelse om ændringer, jf. stk. 1, ledsages af de oplysninger og dokumenter, som kræves i henhold til § 8, stk. 1.

§ 12. En kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen afgive enhver oplysning, som styrelsen finder nødvendig til varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

§ 13. Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for noget forhold, der indtræder som følge af, at en kontohaver efter §§ 2, 4 eller 5 eller dennes bemyndigede repræsentanter ikke kan kontaktes via de oplyste kontaktinformationer.

§ 14. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter denne bekendtgørelse samt Kommissionens forordning (EU) 920/2010 og Kommissionens forordning (EU) 1193/2011 kan ikke indbringes for Energiklagenævnet eller erhvervs- og vækstministeren.

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at informere rettidigt om ændringer i de forelagte oplysninger, jf. § 11, stk. 1,

2) undlader at afgive oplysninger efter § 12 eller

3) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i forhold til EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Erhvervsstyrelsen, den 19. december 2012

Henning Steensig

/ Charlotte Salenborn

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 1193/2011 af 18. november 2011 om oprettelse af et EU-register for handelsperioden, der starter den 1. januar 2013, og efterfølgende handelsperioder for EU’s emissionshandelsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EU) nr. 920/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 315, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.