Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser i lov om CO2-kvoter til Erhvervsstyrelsen

I medfør af § 31, stk. 8, og § 33, stk. 2, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter fastsættes:

§ 1. Beføjelser, som efter lov om CO2-kvoter er tillagt erhvervs- og vækstministeren, udøves af Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udøver fortsat hjemlen til at delegere beføjelser til andre offentlige myndigheder, jf. lovens § 33, stk. 2, 1. pkt.

§ 2. Erhvervsstyrelsen er kompetent myndighed for så vidt angår alle forhold, som vedrører administration af danske konti i EU’s CO2-kvoteregister, bortset fra forhold vedrørende tildeling af udledningstilladelser og gratiskvoter, rapportering af verificerede udledninger og returnering af kvoter, jf. lovens § 33, stk. 2, 2. pkt.

§ 3. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af lov om CO2-kvoter eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, kan ikke indbringes for erhvervs- og vækstministeren.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 17. december 2012

Annette Vilhelmsen

/ Henning Steensig