Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

(Oversvømmelseskort m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som ændret ved bekendtgørelse nr. 332 af 25. marts 2010, nr. 1111 af 17. september 2010, nr. 1587 af 15. december 2010 og nr. 1337 af 21. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1-3 og 5, § 7 a, stk. 1, § 16, § 18, stk. 1, § 19, stk. 4 og 5, § 27, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, § 32 a, stk. 2 og 3, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og § 1 i lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:«

2. I § 4 indsættes efter stk. 10:

»Stk. 11. Ved et oversvømmelseskort forstås et kort, der angiver områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i et nærmere angivet spildevandsanlægs separate regnvandsledninger og fællesledninger, på arealer der normalt ikke er dækket af vand.«

3. Efter § 7 indsættes før kapitel 5:

»Kapitel 4 a

Klimatilpasning

§ 7 a. Kommunalbestyrelsen kan anmode den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, om inden en i anmodningen fastsat rimelig frist og om for egen regning at udarbejde og udlevere, jf. dog stk. 4 - 6, følgende:

1) Oversvømmelseskort, der opfylder kravene nævnt i stk. 2, og som udleveres i et geografisk informationssystemformat.

2) Oplysninger, der er omfattet af stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af stk. 1, nr. 1, anmode om oversvømmelseskort, der udarbejdes i overensstemmelse med følgende krav:

1) Oversvømmelseskort skal udarbejdes på baggrund af en endimensional hydrodynamisk afløbsmodel, hvor der beregnes på voluminer og vandstande. På baggrund af den viden, der kommer ind fra den endimensionelle afløbsmodel kombineret med kortmateriale, der beskriver overfladen, udpeger spildevandsforsyningsselskabet i samarbejde med kommunen områder, hvor der til brug for kortets udarbejdelse skal gennemføres yderligere beregninger. De yderligere beregninger skal gennemføres på baggrund af en kombineret endimensional hydrodynamisk afløbs- og overflademodel, hvor der beregnes voluminer og vandstande, eller en kombineret én- og todimensional hydrodynamisk afløbs- og overflademodel, hvor der beregnes voluminer og vandstande.

2) Ved udarbejdelsen af oversvømmelseskort skal oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer beregnes for estimerede regnhændelser i år 2050, hvor der beregnes for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års regnhændelser samt for øvrige regnhændelser i år 2050, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

3) Vandløbsdynamikken kan alene medtages i modellen i det omfang, det er nødvendigt for at simulere oversvømmelsen fra spildevandssystemet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af stk. 1, nr. 2, anmode om oplysninger om sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i et nærmere angivet spildevandsanlægs separate regnvandsledninger og fællesledninger, herunder

1) oplysninger, der bidrager til forståelsen og anvendelsen af oversvømmelseskortet,

2) oplysninger vedrørende vedtagne men ikke gennemførte ændringer i spildevandsanlægget,

3) oplysninger vedrørende viden om konkrete oversvømmelseshændelser samt

4) oplysninger af overordnet art om mulige forebyggende tiltag, der kan forebygge kapacitetsproblemer.

Ved udarbejdelsen af de nævnte oplysninger skal der i forhold til kapacitetsproblemer beregnes for estimerede regnhændelser i år 2050, hvor der beregnes for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års regnhændelser samt for øvrige regnhændelser i år 2050, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan alene en gang anmode om udarbejdelse og udlevering af oversvømmelseskort, og dette skal være med henblik på udarbejdelse af kommuneplan 2013 eller et tillæg til kommuneplanen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke anmode den, der inden tidspunktet for anmodningen allerede har udleveret et oversvømmelseskort, jf. § 4, stk. 11, som lever op til kravene i stk. 1, nr. 1 og stk. 2, nr. 1 – 3, eller et andet oversvømmelseskort, der opfylder samme formål, om at udarbejde og udlevere et nyt kort.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ikke anmode om udarbejdelse af de i stk. 1 nævnte kort eller oplysninger til brug for kommunens planlægning i henhold til lovens § 32, stk. 1.

§ 7 b. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7 a, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 32 a.«

4. § 54 affattes således:

»§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme en anmodning udstedt i medfør af § 7 a, stk. 1 eller afgiver urigtige oplysninger,

2) tilsidesætter de i §§ 16-17 anførte krav til udledning,

3) undlader at foretage egenkontrol efter § 18 eller

4) undlader at foretage anmeldelse efter § 40.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af kapitel 15, kan der for overtrædelse fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2012.

Miljøministeriet, den 14. december 2012

Ida Auken

/ Thorbjørn Fangel