Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering

(Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 422 af 10. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Overførsel af oplysninger til tredjelande kan ske uden tilladelse efter stk. 4, 1. pkt., på grundlag af kontrakter, der er i overensstemmelse med standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europa-Kommissionen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

2. I § 27, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1, 3 og 4« til: »stk. 1 og 3-5«.

3. I § 58 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde forbyde eller suspendere overførsel af personoplysninger, som er omfattet af § 27, stk. 5.«

4. I § 63, stk. 2, ændres »1.000 kr.« til: »2.000 kr.«

§ 2

I lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »og en Ministerialtidende«.

2. I § 1 udgår »og en Ministerialtidende«.

3. §§ 5 og 6 ophæves.

4. I § 7 udgår », herunder om betaling for Lovtidende og Ministerialtidende«.

§ 3

I lov om hittegods, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 9. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, udgår »værdiløst eller«.

2. § 6, stk. 2-4, ophæves.

3. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Lovens §§ 2-7 finder ikke anvendelse på hittegods med en af politiet anslået værdi på under 500 kr.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om hittegods omfattet af stk. 1.«

§ 4

I lov nr. 29 af 16. februar 1932 om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., udgår »i Nationalbanken eller andet godkendt forvaringssted, jf. § 6,«.

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Deponering efter denne lov kan gyldigt finde sted i Nationalbanken eller i et pengeinstitut med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed, hvis det pågældende pengeinstitut fungerer som deponeringssted.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 4, finder anvendelse for anmeldelser og ansøgninger om tilladelser, der er kommet frem til Datatilsynet den 1. januar 2013 eller senere.

§ 6

Stk. 1. Lovens § 1 gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. Lovens § 4 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov