Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007, bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2007 og senest ved bekendtgørelse nr. 507 af 31. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I bilag 2, pkt. 7, ændres »1.500 kr.« fire steder til: »2.500 kr.«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Bøder under 2.500 kr. for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf omfattet af bilag 2, pkt. 7, registreres ikke i Det Centrale Kriminalregister, såfremt bøden er udstedt i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012, medmindre bøden er omfattet af de tilfælde, hvor bøder for overtrædelse af færdselsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf efter reglerne i bilag 2, pkt. 7, registreres i Kriminalregisteret, selv om bøden er under 2.500 kr.

Justitsministeriet, den 11. december 2012

Morten Bødskov

/ Carsten Madsen