Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

(Særligt vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved valg og folkeafstemninger samt frihed til senere frist for ansøgning om afstemning i hjemmet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 7, indsættes efter »fastsætter regler om ydelse af vederlag«: »til formændene og næstformændene«, og efter »og« indsættes: »om«.

2. I § 28, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»En kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter § 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.«

3. I § 28 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.«

4. I § 34, stk. 2, indsættes i 1. pkt. efter »næstformand«: »(næstformænd)«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

5. I § 65 c, stk. 1, udgår »28,«.

6. § 67, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 67, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »4« til: »3«.

§ 2

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 2-4« til: »§ 15«.

2. I § 36, stk. 1, ændres »§ 21,« til: »§ 21 og«, og », og § 28« udgår.

3. § 37, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

4. I § 37, stk. 8, der bliver stk. 7, udgår », og kan herunder fravige stk. 7«.

§ 3

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, som ændret ved lov nr. 251 af 21. marts 2012 og lov nr. 589 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 5, 2. pkt., ændres »kommunens folkeregister« til: »den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten,«.

2. I § 12, stk. 6, 1. pkt., ændres »folkeregistret« til: »kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten,«.

3. I § 12, stk. 6, 3. og 4. pkt., ændres »Folkeregistret« til: »Kommunalbestyrelsen«.

4. I § 15 ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

5. I § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »har været tilmeldt folkeregistret« til: »har været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

6. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »være dommer« til: »være landsdommer eller højesteretsdommer«.

7. I § 18, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »kommunens folkeregister« til: »tilflytningskommunen«.

8. I § 18, stk. 3, ændres »kommunens folkeregister« til: »kommunen«.

9. I § 20, 1. pkt., ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl eller fast opholdssted i kommunen«.

10. I § 20 indsættes efter 1. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen udsender endvidere efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.«

11. I § 31, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.«

12. I § 33 a, stk. 2, 4. pkt., ændres »anmeldt til folkeregistret« til: »registreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

13. I § 47 ændres i 4. pkt., der bliver 5. pkt., »navn, bopæl og fødselsdato« til: »sit navn og sin bopæl«, og efter 3. pkt. indsættes:

»Valglisteføreren skal forlange, at vælgeren giver oplysning om sin fødselsdato.«

14. I § 50, 3. pkt., indsættes efter »valgagitation«: »eller anden form for holdningsmæssig påvirkning«.

15. § 53 affattes således:

»§ 53. Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet.«

16. I § 54, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.«

17. I § 54, stk. 4, 4. pkt., der bliver 5. pkt., udgår »folkeregistret i«.

18. I § 60, stk. 2, 2. pkt., ændres »på folkeregistrene og« til: »hos kommunerne og på«.

19. I § 61, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Vælgeren lægger herefter konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet i yderkuverten og lukker yderkuverten i overværelse af stemmemodtageren. Vælgeren udfylder yderkuverten med sit navn, sin fødselsdato og sin bopæl i overværelse af stemmemodtageren.«

20. I § 61, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »underskrive følgebrevet«: », eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen«.

21. § 61, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Yderkuverten sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten.

Stk. 8. Stemmemodtageren påser, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.«

22. I § 100, stk. 4, ændres »på folkeregistrene« til: »på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 53,«.

23. I § 105, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunen refunderer statens udgifter til det brevstemmemateriale, kommunen rekvirerer til brug for brevstemmeafgivning i kommunen, jf. § 53 og § 54, stk. 2, 4 og 5.«

§ 4

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 8. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 5, 2. pkt., ændres »kommunens folkeregister« til: »den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten,«.

2. I § 11, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles.«

3. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

4. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl eller fast opholdssted i kommunen«.

5. I § 15, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen udsender endvidere efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.«

6. I § 19, stk. 3, 5. pkt., ændres »anmeldt til folkeregistret« til: »registreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

7. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »på folkeregistrene« til: »på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger efter reglerne i lov om valg til Folketinget kan brevstemme,«.

§ 5

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 105 af 8. februar 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 571 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »bopælsregistreret«.

2. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilmeldt folkeregistret« til: »bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

3. I § 8, stk. 2 og 3, ændres »kommunens folkeregister« til: »tilflytningskommunen«.

4. I § 8, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »kommunens folkeregister« til: »kommunen«.

5. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen udsender dog alene efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.«

6. I § 18, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan dog beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.«

7. I § 24, stk. 1, 5. pkt., ændres »anmeldt til folkeregistret« til: »registreret i Det Centrale Personregister (CPR)«.

8. I § 43, 2. pkt., ændres »i kommunens folkeregister« til: »de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 59«.

9. I § 53, stk. 1, ændres i 4. pkt., der bliver 5. pkt., »navn, bopæl og fødselsdato« til: »sit navn og sin bopæl«, og efter 3. pkt. indsættes:

»Valglisteføreren skal forlange, at vælgeren giver oplysning om sin fødselsdato.«

10. I § 56, 3. pkt., indsættes efter »valgagitation«: »eller anden form for holdningsmæssig påvirkning«.

11. § 59 affattes således:

»§ 59. Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet.«

12. I § 60, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest lørdagen før valgdagen.«

13. I § 60, stk. 4, 3. pkt., der bliver 4. pkt., udgår »folkeregistret i«.

14. I § 62, 2. pkt., ændres »På folkeregistrene« til: »På de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 59,«.

15. I § 66, stk. 2, 2. pkt., ændres »på folkeregistrene« til: »hos kommunerne«.

16. I § 67, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Vælgeren lægger herefter konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet i yderkuverten og lukker yderkuverten i overværelse af stemmemodtageren. Vælgeren udfylder yderkuverten med sit navn, sin fødselsdato og sin bopæl i overværelse af stemmemodtageren.«

17. I § 67, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »underskrive følgebrevet«: », eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen«.

18. § 67, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Yderkuverten sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten.

Stk. 8. Stemmemodtageren påser, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.«

19. I § 107, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunen refunderer statens udgifter til det brevstemmemateriale, kommunen rekvirerer til brug for brevstemmeafgivning i kommunen, jf. § 59 og § 60, stk. 2, 4 og 5.«

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 7

§§ 1 og 2 gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager