Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi

(Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 13. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Ansættelse i stillinger som provst og domprovst

§ 14. Ved besættelse af en provstestilling, der er tilknyttet et pastorat med tre eller flere præstestillinger, og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold, og ved besættelse af en stilling som domprovst afholder biskoppen et møde med pastoratets menighedsråd, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Biskoppen afholder ligeledes et møde med provstiudvalget, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. På møder, der afholdes af henholdsvis pastoratets menighedsråd og provstiudvalget senest 3 uger efter det i 2. pkt. nævnte møde med biskoppen, afgiver pastoratets menighedsråd og provstiudvalget udtalelser om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2. Biskoppen afgiver udtalelse om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge. Biskoppen er frit stillet, med hensyn til hvilke ansøgere biskoppen vil udtale sig om. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14 a. Ved besættelse af en provstestilling, der er tilknyttet et pastorat med to eller færre præstestillinger, og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold, afholder biskoppen et møde med pastoratets menighedsråd, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Pastoratets menighedsråd afgiver senest 3 uger efter det i 1. pkt. nævnte møde med biskoppen udtalelse om tre ansøgere i prioriteret rækkefølge. Det skal fremgå af udtalelsen, hvor mange menighedsrådsmedlemmer der har stemt på den enkelte ansøger. Biskoppen afholder herefter møde med provstiudvalget, hvor ansøgningerne fra de tre ansøgere, som pastoratets menighedsråd har afgivet udtalelse om, gennemgås. Provstiudvalget afgiver på mødet med biskoppen en udtalelse om de tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge.

Stk. 2. Biskoppen afgiver en udtalelse om de tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge, hvis alle tre ansøgere efter biskoppens opfattelse er egnede. Hvis biskoppen ikke finder, at alle tre ansøgere er egnede, afgiver biskoppen udtalelse om færre end tre ansøgere. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14 b. Ved besættelse af en provstestilling, hvor provstestillingen udgør mere end 50 pct. af stillingens indhold, og ved besættelse af en stilling som særprovst afholder biskoppen et møde med henholdsvis pastoratets menighedsråd og provstiudvalget, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Senest 3 uger efter afholdelse af de i 1. pkt. nævnte møder afgiver pastoratets menighedsråd en udtalelse om ansøgerne. Provstiudvalget afgiver senest 3 uger efter det i 1. pkt. nævnte møde med biskoppen en udtalelse om mindst fem af ansøgerne i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2. Biskoppen afgiver udtalelse om mindst tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge blandt de fem, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, hvis der efter biskoppens opfattelse er tre egnede. Hvis biskoppen ikke finder, at der er tre egnede ansøgere blandt de i 1. pkt. nævnte fem ansøgere, afgiver biskoppen udtalelse om færre end tre ansøgere. Såfremt biskoppen ikke finder nogen af de fem ansøgere, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, egnede, drøfter biskoppen igen ansøgningerne med provstiudvalget og afgiver herefter udtalelse om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge blandt samtlige ansøgere. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14 c. Er en provstestilling knyttet til flere pastorater, afgives en udtalelse af samtlige pastoraters menighedsråd.

Stk. 2. Skal flere menighedsråd medvirke ved en udtalelse efter stk. 1, afgives udtalelsen på et fællesmøde. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af de menighedsråd, der deltager i udtalelsen.

§ 14 d. Ministeren for ligestilling og kirke træffer afgørelse om, hvilken ansøger der skal indstilles til kongelig udnævnelse. Indstilling til kongelig udnævnelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse, kan ikke ske, før sagen har været forhandlet med biskoppen.

§ 14 e. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler for ansættelsesforløbet.

§ 14 f. §§ 14-14 d gælder ikke for ansættelse som værnsprovst.«

2. Kapitel 4 ophæves.

§ 2

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 a, stk. 1, ændres »og 4 til 6 valgte medlemmer« til: », mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiets præster«.

2. I § 17 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »provstiudvalg« til: »provstiudvalgets læge medlemmer«.

3. I § 17 a, stk. 3, indsættes efter »Valgbar«: »som lægt medlem«.

4. I § 17 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. En sognepræst, der er fastansat i provstiet, har valgret og er valgbar til provstiudvalget som repræsentant for præsterne.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. I § 17 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »marts« til: »oktober«.

6. I § 17 a, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »1. april« til: »1. november«.

7. I § 17 e, stk. 1, 2. pkt., ændres »og 4 til 6 valgte medlemmer« til: », mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for præsterne i provstierne«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Funktionsperioden for de provstiudvalg, som efter de gældende regler løber fra den 1. april 2009, forlænges til den 31. oktober 2013.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen