Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og beregning af CO
Kapitel 2 Fremgangsmåde for modregning
Kapitel 3 Information
Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion

I medfør af § 20, stk. 11, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som ændret ved lov nr. 1095 af 28. november 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og beregning af CO2-udledning

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på de CO2-kvoter, som er nævnt i § 20, stk. 8, i lov om varmeforsyning og på de overskydende CO2-kvoter efter § 20, stk. 9, i lov om varmeforsyning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter administration af ordningen, herunder værdifastsættelse af de CO2-kvoter, som er nævnt i stk. 1, tildeling og forbrug af CO2-kvoter til varmeproduktion, tidspunkt og fremgangsmåde vedrørende overførsel af CO2-kvoter i forholdet mellem varmeproduktionsenheder og varmeaftagere ved underskud eller overskud af CO2-kvoter og fordeling af CO2-kvoter mellem flere varmeaftagere.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) EU’s CO2-kvoteregister: Den del af EU’s CO2-kvoteregister, som administreres af erhvervs- og vækstministeren i henhold til § 21 i lov om CO2-kvoter.

2) Varmeaftageren: Den primære varmeaftager, dvs. den distributør eller transmitter, der aftager varmen fra varmeproduktionsenheden.

3) Varmekvoter: CO2-kvoter tildelt til varmeproduktionsenheden til varmeproduktion efter kapitel 4 i lov om CO2-kvoter. CO2-kvoter tildelt til industrivirksomheder for leverancer af overskudsvarme og CO2-kvoter tildelt til industriel kraftvarme er ikke varmekvoter.

4) Varmeproduktionsenhed: Produktionsenhed, som producerer varme ved enten decentral eller central kraft-varme- eller varmeproduktion.

§ 3. Brændselsforbruget til varmeproduktion for kraftvarmeanlæg beregnes som den nyttiggjorte varmeproduktion delt med en varmevirkningsgrad på 125 pct. og for kedelanlæg som hele brændselsforbruget.

Stk. 2. CO2 -udledningen til varmeproduktion beregnes som brændselsforbruget til varmeproduktionen gange udledningsfaktoren for det aktuelle brændsel efter den godkendte overvågningsplan. Udledningsfaktoren kan enten være et resultat af en måling eller en standardfaktor, jf. den godkendte overvågningsplan. Såfremt der har været anvendt flere brændsler til produktionen på et anlæg, anvendes det vægtede gennemsnit af udledningsfaktorerne.

Stk. 3. CO2-udledningen fra varme skal opgøres med samme periodisering som i § 4 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Stk. 4. Varmeproduktionsenheden og varmeaftageren kan aftale en anden periodisering end den efter stk. 3.

Kapitel 2

Fremgangsmåde for modregning

§ 4. Hvis varmeproduktionsenheden, til anvendelse i et kalenderår, har fået tildelt flere varmekvoter end det antal varmekvoter, som varmeproduktionsenheden faktisk har haft behov for til dækning af varmeproduktionsenhedens CO2-udledning fra varmeproduktion til varmeaftageren, skal varmeproduktionsenheden vederlagsfrit overføre det overskydende antal varmekvoter til en konto, der er anvist af varmeaftageren, i EU’s CO2-kvoteregister.

Stk. 2. Hvis varmeproduktionsenheden, til anvendelse i et kalenderår, ikke har fået tildelt det antal varmekvoter, som varmeproduktionsenheden faktisk har haft behov for til dækning af varmeproduktionsenhedens CO2-udledning, skal varmeaftageren vederlagsfrit overføre det antal CO2-kvoter, der er nødvendige for at varmeproduktionsenheden kan dække sin faktiske CO2-udledning, til varmeproduktionsenhedens konto i EU’s CO2-kvoteregister.

§ 5. Hvis en varmeproduktionsenhed har flere varmeaftagere, skal varmekvoterne fordeles på de enkelte varmeaftagere. Varmekvoterne skal fordeles forholdsmæssigt efter aktuel udledning i umiddelbart foregående år. Hvis varmeproduktionsenheden får tildelt CO2-kvoter ud fra forskellige tildelingsprincipper vedrørende varmeaftagerne, f.eks. fordi den ene varmeaftager er helt eller delvist carbon-leakage udsat, skal fordelingen af varmekvoterne til de enkelte varmeaftagere følge samme tildelingsprincipper.

Stk. 2. Varmeaftagerne kan aftale en anden fordeling af varmekvoterne end den, der er nævnt i stk. 1, f.eks. hvis en varmeaftager afholder omkostninger til energibesparelser eller omlægning af produktionen.

§ 6. Varmeproduktionsenheden skal orientere varmeaftageren om varmeproduktionsenhedens CO2-udledning fra varmeproduktion til den pågældende varmeproduktionsenheds varmeaftager.Dette skal ske senest den 1. april i kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor CO2-udledningen er sket.

§ 7. I tilfælde af overskud af varmekvoter hos varmeproduktionsenheden, jf. § 4, stk. 1, skal varmeproduktionsenheden senest den 30. april i kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor CO2-udledningen er sket, overføre varmekvoterne til varmeaftageren.

Stk. 2. I tilfælde af underskud af varmekvoter hos varmeproduktionsenheden, jf. § 4, stk. 2, skal varmeaftageren senest den 15. april i kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor CO2-udledningen er sket, overføre CO2-kvoter til varmeproduktionsenheden.

§ 8. Varmeproduktionsenheden og varmeaftageren kan aftale en anden måde at indregne værdien af mængden af overskud eller underskud af varmekvoter i varmeprisen end den anførte vederlagsfri overførsel efter § 4.

Stk. 2. Varmeproduktionsenheden og varmeaftageren kan aftale et andet tidsrum end det kalenderår, der er nævnt i § 4, for at opgøre mængden af overskud eller underskud af varmekvoter.

Stk. 3. Varmeproduktionsenheden og varmeaftageren kan aftale andre frister for overførsel af varmekvoter og CO2-kvoter end de frister, der er nævnt i § 7.

§ 9. Aftaler indgået efter § 3, stk. 4, § 5, stk. 2, og § 8 skal anmeldes til Energitilsynet efter § 21 i lov om varmeforsyning.

Kapitel 3

Information

§ 10. Varmeproduktionsenheden skal hvert kvartal orientere varmeaftageren om omfanget af den CO2-udledning, der kan henføres til den leverede varmemængde til varmeaftageren. Dette skal ske senest to måneder efter kvartalets udgang, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Hvis en varmeproduktionsenhed har flere varmeaftagere, skal varmeproduktionsenheden informere hver enkelt varmeaftager om den pågældende varmeaftagers andel af den samlede mængde varmekvoter.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 950 af 11. oktober 2005 om modregning i varmeprisen af CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion.

Energistyrelsen, den 12. december 2012

Ib Larsen

/ Morten Pedersen