Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven

(Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »§ 20, stk. 5« til: »§ 20, stk. 4«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelserne skal mindst en gang i hver valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.«

3. I § 6, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »til udstykningen«: »eller til anvendelsen«.

4. § 6, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

5. § 7, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet til naturformål af almen samfundsmæssig karakter.«

6. § 10, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår », jf. dog § 6, stk. 3, 2. pkt.,«.

7. I § 10, stk. 3, nr. 3, ændres »opfyldt,« til: »opfyldt og«.

8. § 10, stk. 3, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

9. § 10, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

10. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 2 medregnes ikke følgende fradragsarealer:

1) Arealer pålagt fredskovspligt og arealer helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, strandbredder og lign.

2) Arealer, der ikke må tilføres gødning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller ejeren af et vandforsyningsanlæg, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år.«

11. I § 14, stk. 1, indsættes efter »deling af fællesbo«: »ved separation eller skilsmisse«.

12. I § 16, stk. 1, indsættes efter »deling af fællesbo«: »ved separation eller skilsmisse«.

13. I § 17, stk. 2, nr. 3, ændres »rekreative formål, eller« til: »rekreative formål,«.

14. I § 17, stk. 2, nr. 4, ændres »eller lign.« til: »el.lign. eller«.

15. I § 17, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) erhvervelsen sker med henblik på anvendelse af arealer til naturformål af almen samfundsmæssig karakter.«

16. I § 20, stk. 1, nr. 2, ændres »jf. §§ 12-15 og 17« til: »jf. §§ 12-15 eller ved dispensation efter § 8, stk. 4, eller § 17«.

17. § 20, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8.

18. I § 20, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 12, stk. 3«.

19. § 29, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

20. I § 29, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »jf. stk. 3« til: »jf. § 12, stk. 3«.

21. I § 29, stk. 3, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 12, stk. 3«.

22. I § 31, stk. 4, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 12, stk. 3«.

23. I § 32, stk. 2, nr. 1, ændres »sin eller sine« til: »disse«.

24. § 32, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

25. I § 32, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 3, indsættes efter »være ejer«: »eller medejer«.

26. I § 32, stk. 3, ændres »stk. 2, nr. 4« til: »stk. 2, nr. 3«.

27. I § 32, stk. 3, nr. 3, ændres »stk. 2, nr. 1-3« til: »stk. 2, nr. 1 og 2«.

28. I § 32, stk. 4, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 12, stk. 3«.

29. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 12, stk. 3«.

30. Kapitel 16 ophæves.

31. I § 37 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Såfremt matrikulære forandringer sker som følge af ekspropriation eller kendelse om jordfordeling eller fredningskendelse, er forholdet ikke omfattet af reglerne om landinspektørerklæring i § 6, stk. 1, § 10, stk. 1, eller § 29, stk. 1, idet udstykningskontrollen i disse tilfælde varetages af vedkommende myndighed, jf. § 24 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.«

32. I § 45, stk. 3, udgår », herunder om tilsyn med jordbrugskommissionernes opgavevaretagelse«.

33. I § 50, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 20, stk. 1-4« til: »§ 20, stk. 1-3«.

34. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 6« til: »§ 10, stk. 5« og »§ 20, stk. 9« til: »§ 20, stk. 8«.

§ 2

I jordfordelingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1275 af 2. november 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to jordfordelingskommissioner, der dækker områderne henholdsvis øst og vest for Lillebælt.

Stk. 3. Hver jordfordelingskommission består af 1 formand, 2 viceformænd og 9 øvrige medlemmer. Medlemmerne er tillige suppleanter i den anden jordfordelingskommission.

Stk. 4. Formanden og viceformændene skal være dommere, der udpeges af vedkommende retspræsident. De øvrige 9 medlemmer skal være 3 vurderingskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren, 3 jordbrugskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer og 3 medlemmer udpeget efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).

Stk. 5. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller 1 viceformand, 1 vurderingskyndigt medlem, 1 jordbrugskyndigt medlem og 1 medlem udpeget efter indstilling fra KL. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de 3 øvrige medlemmer, jf. 1. pkt.

Stk. 6. Jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig, når formanden eller viceformanden, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller medlemmet udpeget efter indstilling fra KL er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

2. I § 3, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 4« til: »§ 2, stk. 7«.

3. I § 4, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »underrettes«: »skriftligt«.

4. I § 4, stk. 1, 2. pkt., udgår »ved brev«.

5. I § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres »dagspressen« til: »lokal presse«.

6. I § 26 ændres »§ 2, stk. 5« til: »§ 2, stk. 8«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 2, 30 og 32, og § 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 11, 12 og 23-27, finder ikke anvendelse på retshandler, der er indgået før den 1. januar 2013. For disse retshandler finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Gjerskov