Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb. (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 12/12 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 12/12 12 Tillæg A
1.beh 10/1 13 FF
Betænkning 17/1 13 Tillæg B
2.beh 22/1 13 FF
Tillægsbet 23/1 13
Lovf som vedt 24/1 13 Tillæg C
3.beh 24/1 13 FF
Lov nr 61 af 29. januar 2013
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Loven udvider spildevandsforsyningsselskabernes muligheder for at bidrage til alternative løsninger til håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med klimatilpasning og opgradering af spildevandsanlæg. Hidtil har spildevandsforsyningsselskaberne alene haft mulighed for at bidrage til traditionelle redskaber til håndtering af overfladevand, som f.eks. udvidelse af kloaknettet med større rør og bassiner.
Med loven får spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at bidrage til økonomisk rentable måder at håndtere tag- og overfladevand på, f.eks. ved løsninger, der inddrager veje, vandløb og rekreative områder. Loven fastsætter derudover to forskellige regelsæt om spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasningsprojekter i henholdsvis landzone og byzone.
Afstemning:
Vedtaget
62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF)
44 stemmer imod forslaget (V, DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget