Den fulde tekst
L 99
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Fremsat skr 12/12 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 12/12 12 Tillæg A
1.beh 11/1 13 FF
Betænkning 26/2 13 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 12/3 13 Tillæg H
2.beh 12/3 13 FF
Lovf som vedt 14/3 13 Tillæg C
3.beh 14/3 13 FF
Lov nr 270 af 19. marts 2013
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Linda Kristiansen (RV), Eigil Andersen (SF), Lars Dohn (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens formål er at forhindre spekulativ udlejning af dårlige boliger og at skabe større sikkerhed for ejere og lejere om huslejens størrelse og om boligens lovlighed. Loven indeholder fire hovedelementer:
– En kommunalbestyrelse skal selv kunne indbringe en sag om en dårligt vedligeholdt lejebolig for huslejenævnet.
– Frakendelsesordningen udvides til også at omfatte gentagelsestilfælde, for at forebygge at ejere ulovligt udlejer lokaler til beboelse.
– Ejeren af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening kan få en forhåndsgodkendelse af huslejen i huslejenævnet.
– En præcisering af reglerne om udlejning af almene boliger til en virksomhed med henblik på videreudlejning til beboelse.
Afstemning:
Vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL og KF) imod 5 (LA).