Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31999L0031
 
32002L0096
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Affaldsdatasystemet
Kapitel 4 Indberetning af data om affald
Kapitel 5 Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet
Kapitel 6 Tilsyn
Kapitel 7 Administrative bestemmelser
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Indberetning af data om affald, jf. kapitel 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet1)

I medfør af § 45 a, § 46 a, stk. 1 og 2, § 48, stk. 4 og 8, § 73, § 80, stk. 1, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet.

§ 2. Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder, anlæg og virksomheder, som indberetter til Affaldsdatasystemet.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.

4) Affaldsfraktion: Affaldsfraktion som opregnet i tabellen i bilag 1, afsnit 3, nr. 3.

5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

6) Affaldstransportør: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

7) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

8) Behandling: Behandling som opregnet i bilag 1, afsnit 3, nr. 4, litra a-f.

9) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

10) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

11) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

13) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

14) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

15) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

16) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

17) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

18) Modtageanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, som ikke har status af indsamlingsvirksomheder.

19) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

20) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

21) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Affaldsdatasystemet

§ 4. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet).

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne efter de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Indberetning af data om affald

§ 5. Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:

1) Indsamlingsvirksomheder.

2) Modtageanlæg.

3) Affaldsproducerende virksomheder, hvis virksomheden behandler eget affald eller eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg.

4) Importører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som importerer affald.

5) Eksportører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som eksporterer affald.

Stk. 2. Anlæg og virksomheder, som er omfattet af stk. 1, skal i overensstemmelse med bilag 1 indberette oplysninger fra enhver borger, grundejer, jf. dog stk. 4, eller virksomhed om:

1) Affald, som indsamles.

2) Affald, som modtages med henblik på forbehandling.

3) Affald, som eksporteres.

4) Affald, som importeres.

5) Affald, som slutbehandles.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2 skal angives som samlede mængder pr. affaldsproducent på p-nummerniveau i den periode, der skal indberettes for (indberetningsperioden), jf. § 6, stk. 1.

Stk. 4. For affald, der stammer fra kommunale indsamlingsordninger og fra husholdninger, herunder affald fra genbrugspladser, skal anlæg og virksomheder, jf. stk. 1, som indberetter disse data, ved indberetning angive p-nummer for den kommunale institution, der forestår ordningen.

§ 6. Indberetningerne, jf. § 5, stk. 2 og 3, skal foretages hvert år senest den 31. januar dækkende det foregående kalenderår.

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages digitalt på p-nummerniveau via virk.dk – Affaldsdatasystem, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer foretage den digitale indberetning for denne på baggrund af indsendt materiale. Indberetning skal foretages på produktionsenhedsniveau, dvs. for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra.

§ 7. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, har adgang til og kan via virk.dk – Affaldsdatasystem rette i egne data indberettet til Affaldsdatasystemet senest den 31. januar dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har adgang til og kan rette i data vedrørende affald produceret indenfor kommunen indberettet til Affaldsdatasystemet fra den 15. februar til den 30. november dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, må ikke rette i data, som kommunalbestyrelsen har rettet i.

Stk. 4. Miljøstyrelsen har adgang til og kan rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som Miljøstyrelsen har rettet i.

Kapitel 5

Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet

§ 8. Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i alt 1.580 kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni.

Stk. 2. Gebyret i stk. 1 gælder for 2013 og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Kapitel 6

Tilsyn

§ 9. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Miljøstyrelsen meddele Miljøstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn efter stk. 1.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

§ 10. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straf

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader rettidigt og i rette form at indberette oplysninger til Affaldsdatasystemet, jf. § 5, stk. 2-4, og § 6, stk. 1 og 2, eller

2) retter i data, som kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen har rettet i, jf. § 7, stk. 3 og 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. For indberetninger foretaget inden den 1. januar 2013 finder de hidtidige regler fortsat anvendelse, jf. bekendtgørelse om affald.

Miljøministeriet, den 17. december 2012

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

Indberetning af data om affald, jf. kapitel 4

Afsnit 1

Indberetningsrolle - Type af dataindberetning og år, der indberettes for

Ved dataindberetning oplyses indberetningsrolle ved valg af en af følgende indberetningsroller:

1. Eksport-indberetning: Foretages af eksportører, jf. § 5, stk. 1, nr. 5.

2. Import-indberetning: Foretages af importører, jf. § 5, stk. 1, nr. 4.

3. Indsamler-indberetning: Foretages af indsamlingsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.

4. Indsamler- og modtager-indberetning: Foretages af virksomheder, som både indsamler affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og modtager affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

5. Modtager-indberetning: Foretages af modtageanlæg, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Affaldsproducerende virksomheder, der behandler eget affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, skal foretage en modtagerindberetning med angivelse af virksomhedens eget p-nummer som producent.

Det oplyses desuden hvilket år, der indberettes for.

Afsnit 2

Stamdata om den virksomhed, der indberettes for

Ved indberetning skal vælges nr. 1, 2, 3 eller 4. Nr. 3 skal kun vælges ved indberetning af affald, hvor affaldsproducenten er ukendt (herreløst affald).

1) For offentlig eller privat virksomhed med p-nummer indberettes:

a) CVR-nummer.

b) P-nummer.

c) Virksomhedens navn.

d) Vejnavn.

e) Husnummer.

f) Postnummer.

g) By.

h) Kommunekode.

Oplysningerne angivet i litra c-h hentes automatisk i CVR-registret ved indtastning af virksomhedens p-nummer.

2) For offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer indberettes:

a) Evt. CVR-nummer.

b) Virksomhedens navn.

c) Vejnavn.

d) Husnummer.

e) Postnummer.

f) By.

g) Evt. matrikelnummer.

h) Kommunekode.

3) For kommuner, der ikke kan henføre affaldet til CVR-nummer, p-nummer, adresse eller matrikelnummer, indberettes:

Kommunekode.

4) For import og eksport af affald indberettes:

a) Landekode.

b) Evt. anmeldenummer.

c) Navn på udenlandsk virksomhed.

d) Vejnavn.

e) Husnummer.

f) Evt. postnummer.

g) By.

h) Region.

Afsnit 3

Oplysninger om affald

For alle de i afsnit 1 angivne typer af dataindberetning skal der indberettes følgende oplysninger om affald:

1) Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er målt, beregnet eller skønnet. Hvis vægten er beregnet eller skønnet angives beregnings- eller analysemetode.

2) EAK-kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog), niveau 1, 2 og 3.

3) Affaldsfraktion.

  Det skal oplyses, om indberetningen vedrører husholdnings- eller erhvervsaffald med angivelse af de i tabellen opstillede H- og E-koder:

Affaldsfraktioner:

   
Husholdningsaffald:
Erhvervsaffald:
H01 Dagrenovation
E01 Dagrenovationslignende affald
H02 Organisk affald
E02 Organisk affald
H03 Forbrændingsegnet
E03 Forbrændingsegnet
H04 Deponeringsegnet
E04 Deponeringsegnet
H05 Papir inkl. aviser
E05 Papir inkl. aviser
H06 Pap
E06 Pap
H07 Glas
E07 Glas
H08 Plast
E08 Plast
H09 Emballage papir
E09 Emballage papir
H10 Emballage pap
E10 Emballage pap
H11 Emballage glas
E11 Emballage glas
H12 Emballage metal
E12 Emballage metal
H13 Emballage plast
E13 Emballage plast
H14 PVC
E14 PVC
H15 Træ
E15 Træ
H16 Imprægneret træ
E16 Imprægneret træ
H17 Haveaffald
E17 Haveaffald
H18 Køleskabe med freon
E18 Køleskabe med freon
H19 Jern og metal
E19 Jern og metal
H20 Uforurenet jord1)
E20 Uforurenet jord1)
H21 Forurenet jord2)
E21 Forurenet jord2)
H22 Batterier
E22 Batterier
H23 Elektronik
E23 Elektronik
H24 Bygge- og anlægsaffald
E24 Bygge- og anlægsaffald
H25 Sten
E25 Sten
H26 Farligt affald3)
E26 Slam < 10% TS (flydende)
H27 Storskrald
E27 Slam 10-30% TS (blødt)
H28 Gips
E28 Slam > 30% TS (fast)
H29 Øvrigt affald
E29 Farligt affald3)
H30 Emballage træ
E30 Gips
H31 Dæk
E31 Øvrigt affald
 
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
 
1)
Uforurenet jord: Kategori 1X: Jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke er analyseret, og som ikke er tilført forurening. Kategori 1: Jord, der er kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
2)
Kategori 2: Jord, der er kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, og forurenet jord i øvrigt, dog ikke farligt affald.
3)
Bl.a. jord klassificeret som farligt affald.

4) Behandling.

  Det skal oplyses, hvilken behandling affaldet afleveres til eller modtages med henblik på:

a) Genanvendelse (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet bliver eller forventes at blive omforarbejdet til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller opfyldelsesoperationer, jf. definitionen af genanvendelse i bekendtgørelse om affald.

b) Forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet forbrændes eller forventes at blive forbrændt. Denne behandling skal ikke angives for affald til afgiftsfritaget forbrænding, eller for affald til forbrænding, der anvises til midlertidig oplagring.

c) Deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet deponeres eller forventes deponeret.

d) Særlig behandling (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet behandles særskilt ved en særlig behandlingsform eller forventes behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Denne behandling omfatter udelukkende behandling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald.

e) Afgiftsfritaget deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet deponeres eller forventes deponeret på specialdeponier til jord. Denne behandling omfatter bl.a. affald, der deponeres eller forventes deponeret på et deponeringsanlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) er fritaget for registrering, eller der er registreringspligtigt i henhold til affalds- og råstofafgiftsloven, men modtager affald, der er fritaget for affaldsafgift. Denne behandling omfatter endvidere affald såsom ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning, kompost til slutafdækning, og affald som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter).

f) Midlertidig oplagring (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald til forbrænding (herunder forbehandling) er anvist til midlertidig oplagring. Denne behandling omfatter udelukkende affald, som på et senere tidspunkt vil blive ført til forbrænding.

Desuden skal indberetteren ved forberedelse til genbrug, genanvendelse, anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse, forbrænding, deponering, særlig behandling eller eksport, hvor affaldet bringes ud af affaldsstrømmen, afkrydse, at der foretages en slutbehandling.

Endelig angives, om behandlingen er nyttiggørelse eller bortskaffelse ved anvendelse af de i bilag 5A og 5B til bekendtgørelse om affald oplistede R-koder og D-koder. Hvor indberetningen omfatter indsamling eller forbehandling angives henholdsvis nyttiggørelse eller bortskaffelse afhængigt af, om indsamlingen eller forbehandlingen sker med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Indberetninger om import og eksport

Ved import og eksport skal der udover nr. 1-4 indberettes:

1. En af følgende koder:

Basel-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget under Basel-konventionen. Implementeret i EU lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne forordning).

OECD-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget i regi af OECD. Implementeret i EU lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne forordning).

BEU-kode, (Materialespecifik affaldskode i forordning 1013/2006, bilag III B. Omfatter affald, der i lighed med affald på bilag III til forordning 1013/2006, kan betegnes som grønlistet).

BA-kode, (Kode, der anvendes i affaldsdatasystemet, for indberetning af affald optaget på bilag III A til forordning 1013/2006. Kan i lighed med affald på bilag III til forordning 1013/2006 betegnes som grønlistet).

2. Flere EAK-koder ved transport og import og eksport af affald, der omfatter flere EAK-koder.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 68, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.