Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. december 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love

(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 25 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 21. november 2012 og var til 1. behandling den 29. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Dispensation fra 30-dagesreglen

Erhvervs- og vækstministeren har i den skriftlige fremsættelse anbefalet, at der af hensyn til overholdelse af internationale forpligtelser sker en hastebehandling af lovforslaget, således at det kan træde i kraft senest den 1. januar 2013. Dette forudsætter en dispensation fra reglen i Folketingets forretningsorden § 13, stk. 1, om, at 3. behandling ikke må finde sted tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse. Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller, at lovforslaget kommer til 3. behandling tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring ad 4 gange, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 6. juli 2012, den 13. juli 2012, den 23. august 2012 og den 15. oktober 2012 disse udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2011-12, ERU alm. del – bilag 328, 330 og 339 samt ERU alm. del – bilag 24. Den 21. november 2012 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Forsikring & Pension og Realkreditforeningen.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret de 2 skriftlige henvendelser til udvalget, og justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse fra Realkreditforeningen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som er blevet besvaret.

3. Udtalelse fra erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren har fremsendt en udtalelse med rettelser til en række faktuelle fejl i lovforslagets specielle bemærkninger.

Denne udtalelse er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

4. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

1) Nr. 21 affattes således:

»21. § 209, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Følgende personer må ikke tilsammen eller hver for sig udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening:

1) Medlemmer af bestyrelsen, repræsentantskabet eller lignende repræsentative organer og ansatte i sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, jf. § 207, stk. l.

2) Medlemmer af bestyrelsen, repræsentantskabet eller lignende repræsentative organer og ansatte i fondens eller foreningens datterselskaber eller associerede virksomheder.

3) Aktionærer i sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, hvis stemmeret direkte eller indirekte udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi direkte eller indirekte udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen.««

[Korrektion]

Til § 2

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 7, stk. 4, udgår »§ 84 b, stk. 2, nr. 2«.«

[Konsekvensrettelse]

3) Nr. 14 affattes således:

»14. I § 83, stk. 2, 1. pkt., to steder i 2. pkt., i stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, og ti steder i § 83 b ændres »Fondsrådet« til: »Finanstilsynet«.«

[Korrektion]

4) Nr. 16 affattes således:

»16. I § 83, stk. 2, 3. pkt., ændres »Fondsrådet udøver« til: »Finanstilsynet udøver«, og »og § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., og de beføjelser, der er tillagt Fondsrådet i henhold til« til: », § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., og«.«

[Korrektion]

5) Efter nr. 18 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 83 a, stk. 5, ændres »§ 84 b, stk. 1 og 2, nr. 5, 7 og 8« til: »§ 84 b, stk. 1, og stk. 2, nr. 4, 6 og 7«.«

[Konsekvensrettelse]

6) Efter nr. 30 indsættes som nye numre:

»03. I § 84 a, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

04. I § 84 a, stk. 11 og 12, ændres »nr. 19« til: »nr. 18«.«

[Korrektion]

7) Nr. 35 affattes således:

»35. I § 84 c, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

8) Efter nr. 37 indsættes som nyt nummer:

»05. § 84 d, stk. 2, nr. 9, ophæves.

Nr. 10-17 bliver herefter 9-16.«

[Konsekvensrettelse]

9) I den under nr. 38 foreslåede ændring indsættes efter »nr. 16,«: »som bliver til nr. 15,«.

[Konsekvensrettelse]

10) I den under nr. 39 foreslåede ændring indsættes efter »nr. 17,«: »som bliver til nr. 16,«.

[Konsekvensrettelse]

11) I den under nr. 40 foreslåede ændring ændres »nr. 18« til: »nr. 17«, og »18)« til: »17)«.

[Konsekvensrettelse]

12) Efter nr. 42 indsættes som nyt nummer:

»06. I § 87, stk. 6, ændres »nr. 15 og 19« til: »nr. 14 og 18«.«

[Korrektion]

Til § 3

13) Nr. 5 affattes således:

»5. I § 93, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 5

14) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 199, stk. 6, ændres »nr. 14 og 18« til: »nr. 13 og 17«.«

[Korrektion]

15) Efter nr. 5 indsættes som nye numre:

»02. I § 210, stk. 8, ændres »nr. 17« til: »nr. 16«.

03. I § 210, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

04. I § 210, stk. 11 og 12, ændres »nr. 18« til: »nr. 17«.«

[Korrektion]

Til § 7

16) Nr. 4 affattes således:

»4. I § 159 a, stk. 2, ændres »Fondsrådet« til: »Kontrolmyndigheden efter stk. 1«.«

[Korrektion]

17) Nr. 8 affattes således:

»8. I § 159 a, stk. 6, ændres fire steder »Fondsrådet« til: »Kontrolmyndigheden, jf. stk. 1,«.«

[Korrektion]

Til § 8

18) Nr. 4 affattes således:

»4. I § 27 g, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 9

19) I den under nr. 3 foreslåede ændring af § 27 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 33 d, stk. 1« til: »33 e.«

[Korrektion]

Til § 11

20) Efter nr. 4 indsættes som nye numre:

»01. I § 66 a, stk. 8, ændres »nr. 18« til: »nr. 17«.

02. I § 66 a, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«.

03. I § 66 a, stk. 11 og 12, ændres »nr. 19« til: »nr. 18«.«

[Korrektion]

21) Nr. 6 affattes således:

»6. I § 66 c, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 12

22) Nr. 3 affattes således:

»3. I § 49 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 14

23) Nr. 5 affattes således:

»5. I § 76 b, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 15

24) Nr. 3 affattes således:

»3. I § 10 g, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.«

[Korrektion]

Til § 18

25) Som stk. 4 indsættes:

»Stk. 4. Indtil der formelt, jf. § 1, nr. 34, er indstillet og udpeget medlemmer af og formandskab for Det Finansielle Råd, konstitueres den afgående formand for Det Finansielle Virksomhedsråd som formand for Det Finansielle Råd. Finanstilsynet kan i perioden frem til udpegningen af medlemmerne i Det Finansielle Råd afgøre konkrete sager uden at forelægge dem for rådet, hvis øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter dog så vidt muligt sagen med rådets konstituerede formand forud for Finanstilsynets afgørelse. Finanstilsynet giver beretning om sådanne afgørelser på det førstkommende møde i rådet.«

[Konstituering af formand i en overgangsperiode]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med forslaget nyaffattes lovforslagets ændring af § 209, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Formålet med ændringen er at gøre det tydeligt, at bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening ikke kan udpeges eller udgøres af personer, som på den ene eller anden måde er tilknyttet sparekasseaktieselskabet/andelskasseaktieselskabet eller fonden/foreningen. Det er derfor præciseret, at de personkredse, som er omfattet af bestemmelsen, hverken tilsammen eller hver for sig kan udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening. Herved undgås det, at bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening kan udpeges eller udgøres af et flertal, der eksempelvis består af ansatte i sparekasseaktieselskabet og ansatte i fonden.

I det oprindelige ændringsforslag var alle aktionærer i spare- eller andelskasseaktieselskabet endvidere afskåret fra at udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening. Dette vil imidlertid afskære et stort antal personer, som alene ejer en mindre aktiepost i et sparekasseaktieselskab eller andelskasseaktieselskab, fra at udgøre eller udpege et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening. Dette er ikke proportionalt i forhold til formålet med bestemmelsen, som er at sikre uafhængighed mellem på den ene side fond/forening og på den anden side det i forbindelse med fondens/foreningens stiftelse oprettede spare- eller andelskasseaktieselskab. Derfor foreslås bestemmelsen nu ændret, således at bestemmelsen alene afskærer store aktionærer fra at udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte fond eller forening. I denne bestemmelse forstås ved store aktionærer, aktionærer hvis stemmeret direkte eller indirekte udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi direkte eller indirekte udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen. Aktionærer kan både være fysiske og juridiske personer.

Samtidig er det præciseret, at de skærpede krav om reel uafhængighed også gælder for medlemmer af repræsentantskaber eller lignende repræsentative organer, eksempelvis bankråd, da disse organer ofte har en særlig rolle i forhold til det til fonden/foreningen tilknyttede sparekasseaktieselskab eller andelskasseaktieselskab. En række sparekasseaktieselskaber har sådanne repræsentative organer tilknyttet. De benævnes ofte repræsentantskab eller bankråd, men uanset benævnelsen vil de være omfattet, da bestemmelsen også omfatter lignende organer. Disse repræsentantskabers og bankråds funktion, opgaver, valg og lign. er ofte fastlagt i sparekasseaktieselskabets vedtægter. Medlemmerne af disse organer har en række angivne opgaver, som eksempelvis indebærer, at de er en slags »ambassadører« for sparekasseaktieselskabet og dermed skal støtte op om dette pengeinstitut og dets formål. Medlemmerne af repræsentantskaber, bankråd el.lign. er tillige ofte aktionærer i sparekasseaktieselskabet. For medlemmer af repræsentantskaber, bankråd el.lign. gælder bestemmelsen uanset en eventuel andel af aktier i sparekasseaktieselskabet, og det er endvidere blevet tydeliggjort, at personer, som både er medlemmer af eksempelvis sparekasseaktieselskabets repræsentantskab, bankråd el.lign. repræsentativt organ og aktionærer ikke tilsammen må udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i stk. 1, nævnte fond eller forening.

Til nr. 2

Der er alene tale om en konsekvensrettelse som følge af, at § 84 b, stk. 2, nr. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. ophæves.

Til nr. 3

Der er tale om en teknisk ændring. Det er i lovforslagets § 2, nr. 14, anført, at ordet »Fondsrådet« skal rettes til »Finanstilsynet« seks steder i § 83, stk. 2-4, i lov om værdipapirhandel m.v. Ordet »Fondsrådet« er nævnt otte gange i den nugældende § 83, stk. 2-4, hvorfor det ikke er korrekt at anføre, at ordet kun skal rettes seks steder.

Med ændringsforslaget præciseres det, hvor ordet »Fondsrådet« skal rettes til »Finanstilsynet«.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det kun er seks steder i § 83, stk. 2-4, at rettelsen skal ske, da lovforslagets § 2, nr. 16 og 17, ændrer i formuleringen af de nugældende § 83, stk. 2-4, hvorved ordet »Fondsrådet« i den forbindelse udgår de sidste to steder.

Til nr. 4

Ændringen af forslaget til ændring af § 83, stk. 2, 3. pkt., er en konsekvens af, at der med dette ændringsforslags § 2, nr. 1, indsættes et nyt nummer.

Til nr. 5

Der er alene tale om en konsekvensrettelse som følge af, at § 84 b, stk. 2, nr. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. ophæves.

Til nr. 6

Med lovforslagets § 2, nr. 24, ophæves § 84 a, stk. 6, nr. 1. Bestemmelsens nr. 2-22 bliver herefter nr. 1-21.

I § 84 a, stk. 10, henvises til stk. 6, nr. 8, som med lovforslagets § 2, nr. 24, bliver til stk. 6, nr. 7.

I § 84 a, stk. 11 og 12, henvises til stk. 6, nr. 19, som med lovforslagets § 2, nr. 24, bliver til stk. 6, nr. 18.

Ved en fejl er der ikke taget højde for dette i lovforslaget. Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 7

Med lovforslagets § 2, nr. 34, ophæves det nugældende § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., idet der indsættes et nyt stk. 1 og 2.

Det nugældende § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 84 c, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 84 c, stk. 1. Der er i alt tre stykker i den nugældende § 84 c.

Som konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 34, bliver de nugældende stk. 2 og 3 i § 84 c til stk. 3 og 4.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 2, nr. 34, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 84 c, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 2, nr. 35, at det nugældende § 84 c, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 2, nr. 34, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 2, nr. 35, at henvisningen til »stk. 1« i § 84 c, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Da der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 84 c, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., er det tydeliggjort, hvilket »stk. 1« der henvises til.

Til nr. 8

Med ændringen foreslås, at § 84 d, stk. 2, nr. 9, ophæves. Der er alene tale om en konsekvensrettelse som følge af, at § 39 b ophæves, jf. lovforslagets § 2, nr. 7.

Til nr. 9-11

Der er tale om konsekvensrettelser i det fremsatte lovforslag som følge af ændringsforslag nr. 8.

Til nr. 12

Med lovforslagets § 2, nr. 24, ophæves § 84 a, stk. 6, nr. 1. Bestemmelsens nr. 2-22 bliver herefter nr. 1-21.

I § 87, stk. 6, henvises til § 84 a, stk. 6, nr. 15 og 19, som med lovforslagets § 2, nr. 24, bliver til stk. 6, nr. 14 og 18.

Ved en fejl er der ikke taget højde for dette i lovforslaget. Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 13

Med lovforslagets § 3, nr. 4, ophæves det nugældende § 93, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, idet der indsættes et nyt stk. 1 og 2.

Det nugældende § 93, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter det nugældende § 93, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 93, stk. 1. Der er i alt tre stykker i den nugældende § 93.

Som konsekvens af lovforslagets § 3, nr. 4, bliver de nugældende stk. 2 og 3 i § 93 til stk. 3 og 4.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 2, nr. 34, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 93, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 3, nr. 5, at det nugældende § 93, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 3, nr. 4, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 3, nr. 5, at henvisningen til »stk. 1« i § 93, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Da der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 93, stk. 2, er det tydeliggjort, hvilket »stk. 1«, der henvises til.

Til nr. 14

Med lovforslagets § 5, nr. 4, ophæves § 210, stk. 6, nr. 1. Bestemmelsens nr. 2-19 bliver herefter nr. 1-18.

I § 199, stk. 6, henvises til § 210, stk. 6, nr. 14 og 18, som med lovforslagets § 5, nr. 4, bliver til stk. 6, nr. 13 og 17.

Ved en fejl er der ikke taget højde for dette i lovforslaget. Ændringsforslaget retter op på dette.

Til nr. 15

Med lovforslagets § 5, nr. 4, ophæves § 210, stk. 6, nr. 1. Bestemmelsens nr. 2-19 bliver herefter nr. 1-18.

I § 210, stk. 8, henvises til § 210, stk. 6, nr. 17, som med lovforslagets § 5, nr. 4, bliver til stk. 6, nr. 16.

I § 210, stk. 10, henvises til § 210, stk. 6, nr. 8, som med lovforslagets § 5, nr. 4, bliver til stk. 6, nr. 7.

I § 210, stk. 11 og 12, henvises til § 210, stk. 6, nr. 18, som med lovforslagets § 5, nr. 4, bliver til stk. 6, nr. 17.

Ved en fejl er der ikke taget højde for dette i lovforslaget. Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 16

Lovforslagets § 7, nr. 4, er behæftet med en fejl, da ordene »Fondsrådets kontrol« ikke indgår § 159 a, stk. 2 og stk. 6, 3. pkt.

Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 17

Der er tale om en teknisk ændring. Det er i lovforslagets § 7, nr. 8, anført, at ordet »Fondsrådet« skal rettes til »kontrolmyndigheden, jf. stk. 1« tre steder i § 159 a, stk. 6. Ordet »Fondsrådet« er dog nævnt fire gange i den nugældende § 159 a, stk. 6, hvorfor det ikke er korrekt at anføre, at ordet kun skal rettes tre steder.

Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 18

Med lovforslagets § 8, nr. 3, ophæves det nugældende § 27 g, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, idet der indsættes et nyt stk. 1 og 2.

Det nugældende § 27 g, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 27 g, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 27 g, stk. 1. Der er i alt fire stykker i den nugældende § 27 g.

Som konsekvens af lovforslagets § 8, nr. 3, bliver de nugældende stk. 2-4 i § 27 g til stk. 3-5.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 8, nr. 3, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 27 g, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 8, nr. 4, at det nugældende § 27 g. stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 8, nr. 3, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 8, nr. 4, at henvisningen til »stk. 1« i § 27 g, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Der står »stk. 1« tre steder i den nugældende udformning af § 27 g, stk. 2, og det tydeliggøres derfor, hvilket »stk. 1«, der henvises til.

Til nr. 19

Der er i forslaget til § 27 a, stk. 1, 2. pkt., indsat en henvisning til § 33 d, stk. 1. Denne henvisning skulle rettelig have været til § 33 e. Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 20

Med lovforslagets § 11, nr. 3, ophæves § 66 a, stk. 6, nr. 1. Bestemmelsens nr. 2-20 bliver herefter nr. 1-19.

I § 66 a, stk. 8, henvises til § 66 a, stk. 6, nr. 18, som med lovforslagets § 11, nr. 3, bliver til stk. 6, nr. 17.

I § 66 a, stk. 10, henvises til § 66 a, stk. 6, nr. 8, som med lovforslagets § 11, nr. 3, bliver til stk. 6, nr. 7.

I § 66 a, stk. 11 og 12, henvises til § 66 a, stk. 6, nr. 19, som med lovforslagets § 11, nr. 3, bliver til stk. 6, nr. 18.

Ved en fejl er der ikke taget højde for dette i lovforslaget. Med ændringsforslaget foreslås fejlen korrigeret.

Til nr. 21

Med lovforslagets § 11, nr. 5, ophæves den nugældende § 66 c, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, idet der indsættes et nyt stk. 1 og 2.

Det nugældende § 66 c, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 66 c, stk. 2, følger blandt andet, at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 66 c, stk. 1. Der er i alt tre stykker i den nugældende § 66 c.

Som konsekvens af lovforslagets § 11, nr. 5, bliver de nugældende stk. 2 og 3 i § 66 c til stk. 3 og 4.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 11, nr. 5, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 66 c, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 11, nr. 6, at det nugældende § 66 c, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 11, nr. 5, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 11, nr. 6, at henvisningen til »stk. 1« i § 66 c, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 66 c, stk. 2, der bliver stk. 3. Med ændringsforslaget tydeliggøres, hvilket »stk. 1« der henvises til.

Til nr. 22

Med lovforslagets § 12, nr. 2, ophæves det nugældende § 49 a, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, idet der indsættes nye stk. 1 og 2.

Det nugældende § 49 a, stk. 1, i lov om forsikringsformidling indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 49 a, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 49 a, stk. 1. Der er i alt tre stykker i den nugældende § 49 a.

Som konsekvens af lovforslagets § 12, nr. 2, bliver de nugældende stk. 2 og 3 i § 49 a til stk. 3 og 4.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 12, nr. 2, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 49 a, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 12, nr. 3, at det nugældende § 49 a, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 12, nr. 2, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 12, nr. 3, at henvisningen til »stk. 1« i § 49 a, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 49 a, stk. 2, og det bør derfor tydeliggøres, hvilket »stk. 1« der henvises til.

Til nr. 23

Med lovforslagets § 14, nr. 4, ophæves det nugældende § 76 b, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, idet der indsættes nye stk. 1 og 2.

Det nugældende § 76 b, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 76 b, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 76 b, stk. 1. Der er i alt fire stykker i den nugældende § 76 b.

Som konsekvens af lovforslagets § 14, nr. 4, bliver de nugældende stk. 2-4 i § 76 b til stk. 3-5.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 14, nr. 4, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 76 b, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 14, nr. 5, at det nugældende § 76 b, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 14, nr. 4, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 14, nr. 5, at henvisningen til »stk. 1« i § 76 b, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 76 b, stk. 2 og, det tydeliggøres derfor, hvilket »stk. 1« der henvises til.

Til nr. 24

Med lovforslagets § 15, nr. 2, ophæves det nugældende § 10 g, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, idet der indsættes nye stk. 1 og 2.

Det nugældende § 10 g, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring indeholder hjemmel til at offentliggøre visse afgørelser. Efter den nugældende § 10 g, stk. 2, følger bl.a., at der i visse tilfælde ikke skal ske offentliggørelse efter det nugældende § 10 g, stk. 1. Der er i alt fire stykker i den nugældende § 10 g.

Som konsekvens af lovforslagets § 15, nr. 2 bliver de nugældende stk. 2-4 i § 10 g til stk. 3-5.

De nye stk. 1 og 2, der foreslås indsat med lovforslagets § 15, nr. 2, indeholder begge hjemmel til at offentliggøre visse tilsynsreaktioner m.v., herunder afgørelser.

Den nugældende begrænsning i adgangen til offentliggørelse, der i dag følger af § 10 g, stk. 2, som med forslaget bliver stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den offentliggørelsesadgang, som med forslaget er indeholdt i såvel stk. 1 som stk. 2.

Derfor følger det af lovforslagets § 15, nr. 3, at det nugældende § 10 g, stk. 2, som med forslaget bliver til stk. 3, skal kunne bringes i anvendelse i forhold til den adgang til offentliggørelse, som med lovforslagets § 15, nr. 3, følger af såvel stk. 1 som stk. 2.

Af denne årsag følger det af lovforslagets § 15, nr. 3, at henvisningen til »stk. 1« i § 10 g, stk. 2, der bliver stk. 3, skal ændres til »stk. 1 og 2«.

Der står »stk. 1« to steder i den nugældende udformning af § 10 g, stk. 2, og det tydeliggøres derfor, hvilket »stk. 1« der henvises til.

Til nr. 25

Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 4 i lovforslagets overgangsbestemmelse.

Med forslaget bestemmes, at den afgående formand for Det Finansielle Virksomhedsråd konstitueres som formand for Det Finansielle Råd fra lovforslagets ikrafttrædelse den 1. januar 2013. Konstitueringen skal gælde, indtil erhvervs- og vækstministeren formelt, i henhold til lovforslagets § 1, nr. 34, har udpeget medlemmer og formandsskab for Det Finansielle Råd.

Bestemmelsen medfører, at Finanstilsynet i perioden frem til ministerens udpegning af medlemmerne og formandskabet i Det Finansielle Råd kan træffe afgørelser i sager, hvor øjemedet ellers ville forspildes, som henhører under rådets kompetence. Finanstilsynet drøfter dog så vidt muligt disse sager med rådets konstituerede formand forud for Finanstilsynet afgørelse. Finanstilsynet giver beretning om sådanne afgørelser på det førstkommende møde i rådet.

Hvis der i perioden, hvor der alene er en konstitueret formand, måtte opstå andre sager, som ikke er omfattet af ovennævnte hasteprocedure, og som efter forslaget til § 345 vil skulle forelægges for Det Finansielle Råd, skal disse forelægges rådet på det førstkommende ordinære møde.

Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Mette Bock (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 87

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 3/12-12 fra Realkreditforeningen
4
Fejloprettelse
5
Henvendelse af 5/12-12 fra Forsikring & Pension
6
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
7
Udtalelse til betænkningen, fra erhvervs- og vækstministeren
8
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 87

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om det er rigtigt, at der i henhold til lovforslaget kan ske offentliggørelse af politianmeldelser, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvad der menes med, at et flertal af fondens bestyrelse ikke må »udgøres af generalforsamlingen« i det underliggende sparekasseaktieselskab, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-12 fra Realkreditforeningen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelse af 3/12-12 fra Realkreditforeningen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelse af 5/12-12 fra Forsikring & Pension, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Udtalelse fra erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget oplyst følgende:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v. (L 87) blev fremsat den 21. november 2012. De specielle bemærkninger i lovforslaget indeholder desværre en række faktuelle fejl. For at undgå tvivl om forståelsen af de relevante bestemmelser, foretages derfor følgende ændringer af de specielle bemærkninger:

§ 1, nr. 5 (side 42): Dette afsnit udgår, idet T/N-referencerenten også underlægges Finanstilsynets tilsyn: »Det bemærkes dog, at T/N-referencerenten, som er en omsætningsvægtet gennemsnitsrente beregnet af Danmarks Nationalbank, ikke med lovforslaget bliver underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. forslaget til § 343 s, stk. 5.«

§ 1, nr. 9 (side 44): Ændres »Anden ansvarlig kapital med tilstrækkelig tabsabsorberende evne, herunder kapital som automatisk konverteres til egenkapital ved brud på solvensbehovet, vil også kunne komme i betragtning.« til: »Anden ansvarlig kapital, som enten automatisk konverteres til egenkapital eller nedskrives (permanent eller midlertidigt) ved brud på solvensbehovet eller ved brud på et passende niveau af egentlig kernekapital, vil også kunne komme i betragtning.«

Der er alene tale om en uddybning af eksemplificeringen af, i hvilke tilfælde Finanstilsynet vil kunne fravige udgangspunktet om, at Finanstilsynet vil stille krav om, at tillægget (»bufferen«) skal opfyldes ved egentlig kernekapital.

§ 1, nr. 34 (side 57): Efter »Det foreslås med stk. 12 at videreføre den nuværende retstilstand fra Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, hvorefter rådene kan delegere deres kompetence til Finanstilsynet.« indsættes: »Delegationer, der allerede er foretaget fra Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet til Finanstilsynet, opretholdes med oprettelsen af Det Finansielle Råd. Det Finansielle Råd vil dog efterfølgende kunne træffe beslutning om, at en eller flere delegationer skal ændres eller helt trækkes tilbage.«

Der er alene tale om en præcisering.

§ 1, nr. 44 (side 62), § 2, nr. 36 (side 72), § 3, nr. 6 (side 79), § 5, nr. 8 (side 88), § 8, nr. 5 (side 94), § 11, nr. 7 (side 99), § 12, nr. 4 (side 102), § 13, nr. 4 (side 104), § 14, nr. 6 (side 107), § 15, nr. 4 (side 110): Ændres »dom, bødevedtagelse, tiltalefrafald eller påtaleopgivelse« til: »dom eller bødevedtagelse« og »dommen, bødevedtagelsen, tiltalefrafaldet eller påtaleopgivelsen« til: »dommen eller bødevedtagelsen«.

Der er alene tale om manglende konsekvensrettelser.

§ 5, nr. 6 (side 88) og § 15, nr. 2 (side 110): Ændres »dommen eller bødevedtagelsen, tiltalefrafaldet eller påtaleopgivelsen« til: »dommen eller bødevedtagelsen«.

Der er alene tale om manglende konsekvensrettelser.

Endelig er § 343 s, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, som denne fremgår af § 1, nr. 30, ved en fejl ikke medtaget i parallelteksterne på side 123. Dette foreslås indsat.