Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 78, stk. 2, § 129, stk. 4, § 130, § 132, stk. 2, § 133, stk. 5, § 134, stk. 2, § 136, § 137, stk. 2, § 164 og § 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 164 af 28. februar 2012 og lov nr. 1259 af 18. december 2012, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 2, ændres »jf. §§ 4 og 5« til: »jf. § 5«.

3. § 4 og § 5, stk. 3, ophæves.

4. § 6 affattes således:

»§ 6. I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år vælger at modtage det kommunale tandplejetilbud ved en anden kommunes tandklinik, jf. § 5, kan kommunalbestyrelsen i bopælskommunen beslutte, at færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn og unge, der vælger at skifte mellem henholdsvis bopælskommunens vederlagsfri tandplejetilbud og en anden kommunes tandklinik, jf. § 5, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskift.«

5. § 9 og § 10, stk. 3, ophæves.

6. § 28, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 18. december 2012

Astrid Krag

/ Mette Touborg Heydenreich