Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

(Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til, at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig underretning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

3. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »vedligeholdelse«: », jf. dog stk. 5«.

4. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at visse typer af bygningsarbejder omfattet af stk. 1 kan iværksættes på grundlag af skriftlig underretning.«

5. I § 13, stk. 2, indsættes efter »staten,«: »regioner,«.

6. I § 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

7. I § 18, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.«

8. I § 24, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kulturministeren«: », jf. dog § 12, stk. 3«.

9. § 26 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved