Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

(Ændringer som følge af ny læreruddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1372 af 28. december 2011 og § 4 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, indsættes efter »ergoterapeut«: », folkeskolelærer«.

2. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen godtgør de offentlige og private skoler, der stiller praktikpladser til rådighed for uddannelsen til lærer i folkeskolen, de særlige udgifter, der er forbundet med praktikvirksomheden. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå aftale med KL om takstmæssig betaling for skolernes medvirken.«

3. I § 31 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 2

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, som ændret ved § 8 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 49, stk. 4, udgår »af § 15, stk. 2, i lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen«.

§ 3

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 15. september 2010, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 ophæves nr. 3.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

2. I bilag 1 ophæves nr. 5 og 6.

Nr. 7-30 bliver herefter nr. 4-27.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ophæves.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler for studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen før den 1. juni 2013, om gennemførelse af uddannelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard