Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport

(Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 124 a, stk. 2, indsættes efter »prøver til«: »mellemstor motorcykel,«.

2. I § 124 f indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods betales 250 kr.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.«

§ 2

I lov om fragtaftaler ved international vejtransport, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fragtføreren«: », jf. dog stk. 4, 1. pkt«.

2. I § 6 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Fragtbreve samt ethvert krav og erklæringer, instrukser, anmodninger, reservationer eller andre former for meddelelser vedrørende opfyldelsen af en fragtaftale kan oprettes elektronisk.

Stk. 4. Oprettes et fragtbrev elektronisk, skal fragtbrevet signeres elektronisk af fragtaftalens parter, og oplysningerne i det elektroniske fragtbrev skal være tilgængelige for fragtaftalens parter. Fragtføreren skal på afsenders anmodning udlevere en kvittering for godset samt alle oplysninger, der gør det muligt at identificere forsendelsen og tilgå det elektroniske fragtbrev.

Stk. 5. Den digitale signatur, som skal anvendes, jf. stk. 4, skal være baseret på den gældende OCES-standard eller opfylde kravene i lov om elektroniske signaturer.«

3. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afsenderen kan forsyne fragtføreren med den i stk. 1, litra g, anførte fortegnelse ved brug af elektronisk kommunikation, såfremt parterne er enige om procedurer, der gør det muligt at oprette et link mellem fortegnelsen og det elektroniske fragtbrev på en måde, der sikrer, at de pågældende dokumenters indhold forbliver fuldstændigt og uændret fra det tidspunkt, hvor de blev dannet.«

4. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Ud over de oplysninger, der følger af §§ 7 og 8, skal et elektronisk fragtbrev indeholde oplysninger om procedurerne for

a) udstedelse og levering af det elektroniske fragtbrev,

b) sikring af, at de i fragtbrevet indeholdte oplysninger forbliver fuldstændige og uændrede bortset fra eventuelle tilføjelser eller ændringer, som opstår i forbindelse med sædvanlig fremsendelse, lagring eller visning,

c) tilføjelse af oplysninger i og ændring af det elektroniske fragtbrev, der sikrer, at det er muligt at identificere alle eventuelle tilføjelser i eller ændringer af det elektroniske fragtbrev, og at de oplysninger, der oprindelig var indeholdt deri, bevares,

d) hvordan den part, der skal have de rettigheder, der følger af det elektroniske fragtbrev, kan dokumentere sin adkomst,

e) afgivelse af bekræftelse af, at der er foretaget levering til modtageren, og

f) eventuel erstatning af det elektroniske fragtbrev med et fragtbrev, der er udstedt på anden vis.«

5. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Afsenderen kan forsyne fragtføreren med de i stk. 1 anførte dokumenter ved brug af elektronisk kommunikation, såfremt parterne er enige om procedurer, der gør det muligt at oprette et link mellem de pågældende dokumenter og det elektroniske fragtbrev på en måde, der sikrer, at de pågældende dokumenters indhold forbliver fuldstændigt og uændret fra det tidspunkt, hvor de blev dannet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, træder i kraft den 19. januar 2013.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 2.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 2, finder alene anvendelse i tilfælde af førstegangsudstedelse af uddannelsesbevis som led i eksamen afsluttet efter den 1. januar 2013 og i øvrige tilfælde for ansøgninger indgivet efter den 1. januar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov