Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

Herved bekendtgøres lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2010, med de ændringer, der følger af lov nr. 1239 af 18. december 2012.

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Ministeren kan fastsætte regler om indberetningens udformning og indhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter har pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ministeren ved henvendelse til ejere og brugere af jordbrugsbedrifter i forbindelse med indberetninger af oplysninger som nævnt i stk. 2 alene anvender digital kommunikation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse typer af dokumenter kan udstedes uden underskrift, med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de regler, der udstedes efter 2. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som afsender.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter efter ansøgning kan undtages fra pligten til at anvende digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.

§ 2. (Ophævet)1)

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler i Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og regler fastsat i medfør af § 1.

Stk. 2. Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af tilsynet.

§ 3 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og af de regler, der er fastsat i medfør af § 1. Ministeren kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

§ 4. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 5. Overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og overtrædelser af § 3, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 1, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i sager om overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler eller af regler, der er fastsat efter § 1, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere personer, der er tilknyttet jordbrugsvirksomheden, eller jordbrugsvirksomheden som sådan.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1993.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1239 af 18. december 20122) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft den 26. november 2016.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 28. februar 2013

Mette Gjerskov

/ Lone Bundgaard Salama

Officielle noter

1) § 2 ophæves den 26. november 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1239 af 18. december 2012. § 2 har indtil ophævelsen følgende formulering:

§ 2. Udstyr, der anvendes til at udbringe de i § 1, stk. 1, nævnte plantebeskyttelsesmidler, skal gennemgå eftersyn.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om eftersynets indhold og gennemførelse.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af loven og af regler fastsat med hjemmel heri, til ejeren af udstyr, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler.

2) Denne bekendtgørelse gengiver ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 1239 af 18. december 2012. De bemærkninger om ikrafttrædelsesbestemmelser for de tidligere ændringer af loven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2010, er ikke gengivet i denne bekendtgørelse. Lovændringen vedrører ændring af lovens titel samt §§ 1, 2, 3, 5 og 6.