Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dagtilbudsloven

(Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 275 af 5. april 2011 og § 2 i lov nr. 558 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini