Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken)

[af skatteministeren (Holger K.: Nielsen)]:

1. Ændringsforslag

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag om deling af lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2012 og var til 1. behandling den 27. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen, og Skatteministeriet orienterede den 16. november 2012 udvalget herom. Den 21., 22. og 23. november 2012 sendte Skatteministeriet de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer,

Feriehusudlejernes Brancheforening og

Foreningen Rejsearbejdere.dk.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 21 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, RV, EL og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod det af et mindretal stillede ændringsforslag om deling af lovforslaget.

Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti arbejder målrettet på, at Danmark kommer hurtigt ud af krisen, får gang i et selvbærende økonomisk opsving og skabt mange nye private arbejdspladser. Derfor har partierne sammen med Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013 udarbejdet afgifts- og konkurrencepakken, som gennemføres med dette lovforslag.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i længere tid gerne villet afskaffe fedtafgiften, som den tidligere regering indførte med virkning fra den 1. oktober 2011. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er en mindretalsregering, og det glæder derfor partierne, at det nu er lykkedes både at finde det politiske flertal sammen med Enhedslisten og finde en alternativ finansiering, som sikrer, at afskaffelsen ikke slår hul i velfærden.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti undrer sig over, at Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke vil tage medansvar og stemme for at fjerne den afgift, de selv indførte, mens de var i regering.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti undrer sig over, at Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke på ansvarlig vis vil hjælpe med at finde en alternativ finansiering af vores velfærdssamfund, nu fedtafgiften afskaffes.

Fedtafgiften er administrativt tung – og dermed dyr – for virksomhederne at administrere. Ifølge Team Effektiv Regulering (TER) under Erhvervsstyrelsen har fedtafgiften årligt kostet omkring 42 mio. kr. på samfundsniveau. Erhvervslivet har selv anslået et langt større beløb, hvilket dog hverken kan be- eller afkræftes. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er særdeles glade for, at det nu er lykkedes at imødekomme fødevareerhvervene og mange forbrugeres store ønske om at afskaffe fedtafgiften.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti glæder sig over, at forbrugerne kan se frem til lavere priser på fedtholdige varer, da flere af de store butikskæder allerede har sagt, at de vil sætte priserne ned, så snart afgiften er væk. Butikker, der ikke sætter priserne ned, risikerer at miste markedsandele.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti glæder sig over, at afskaffelsen af fedtafgiften betyder, at færre danskere vil køre over grænsen og handle. Det anslås, at fedtafgiften i sig selv har øget grænsehandelen med omkring 100 mio. kr. årligt. Det forventes, at afskaffelsen af fedtafgiften øger beskæftigelsen i detailhandelen.

Et mindretal i udvalget (V, LA og KF) vil stemme for det af et mindretal stillede ændringsforslag om deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse. Hvis ændringsforslaget om deling af lovforslaget forkastes, indstiller mindretallet lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Venstre og Det Konservative Folkeparti har bedt om at få delt dette lovforslag.

Venstre har med finanslovsforslaget »Færre afgifter – Flere arbejdspladser« anvist finansiering til en afskaffelse af fedtafgiften og til fastholdelse af ligningslovens § 33 A – de lempeligere skattevilkår for udstationerede danskere. Det Konservative Folkeparti har ligeledes prioriteret en afskaffelse af fedtafgiften og fastholdelse af ligningslovens § 33 A i sine prioriteringer i finanslovsforhandlingerne.

Fedtafgiften har vist sig at være en administrativ belastning for virksomhederne. Venstre og Det Konservative Folkeparti har derfor længe været fortalere for at afskaffe fedtafgiften, og en afskaffelse af fedtafgiften er også en del af partiernes finanslovsforslag.

Ligeledes har Venstre og Det Konservative Folkeparti været yderst skeptiske over afskaffelsen af ligningslovens § 33 A. Selv om det var en del af skatteaftalen fra juni 2012, har Venstre og Det Konservative Folkeparti forsøgt at få regeringen til at fjerne dette element i skatteaftalen. Det ville regeringen dog ikke lytte til. I løbet af sommeren og efteråret har der været massiv kritik af afskaffelsen af ligningslovens § 33 A. Regeringen ville dog ikke give sig – det var kun rimeligt og fair, at ligningslovens § 33 A blev afskaffet. En fastholdelse af ligningslovens § 33 A har derfor også været en del af Venstres og Det Konservative Folkepartis finanslovsforslag.

Derfor har Venstre og Det Konservative Folkeparti bedt om at lovforslaget deles. Partierne støtter afskaffelse af fedtafgiften og genindførelsen af ligningslovens § 33 A, men er skarpe modstandere af regeringens finansiering af dette lovforslag.

For første gang i mere end 25 år forhøjes marginalskatten for de laveste indkomster, jf. ministerens svar på L 82 – spørgsmål 20, og for første gang nogen sinde nedsættes personfradraget, jf. ministerens svar på L 82 – spørgsmål 19.

Lovforslaget øger indkomstskatten med 2,4 mia. kr. Det finder Venstre og Det Konservative Folkeparti er den forkerte vej at gå. Det er samtidig stik imod intentionerne i den skatteaftale fra juni 2012, som Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik med regeringen, hvor fokus netop var at sænke skatten på arbejde. Derfor er det besynderligt, at regeringen nu går den modsatte vej og sætter skatten op.

Venstre og Det Konservative Folkeparti er også modstandere af, at regeringen skærper sambeskatningen for ægtefæller, da kompensationsordningen fra forårspakke 2.0 forringes. Kompensationsordningen sikrer, at hvis man ikke får større lettelser i indkomstskatten i forhold til den nedsatte værdi af rentefradraget, kompenseres man krone til krone. Med dette lovforslag vil denne kompensation ikke ske på individniveau, men for ægtefæller i samlet betragtning. Det forringer ordningen, og det støtter Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke.

Venstre og Det Konservative Folkeparti forstår ikke, hvorfor regeringen ikke vil være med til at dele lovforslaget. Når lovforslaget ikke deles, må Venstre og Det Konservative Folkeparti stemme imod, fordi lovforslaget indeholder skattestigninger på 2,4 mia. kr. – skattestigninger, som overstiger lovforslagets lempelser, da skattestigningerne også skal finansiere, at regeringen og Enhedslistens planlagte sukkerafgift fornuftigt nok ikke bliver til noget. Regeringen og Enhedslisten kunne have valgt ikke at bruge pengene fra den planlagte sukkerafgift – i stedet hæves skatten på indkomst. Det er ikke det, som Danmark har brug for.

Venstre og Det Konservative Folkeparti er tilfredse med, at fedtafgiften afskaffes med dette lovforslag, og at ligningslovens § 33 A genindføres. Men finansieringen er forkert. Og derfor kan Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke støtte lovforslaget.

Et andet mindretal i udvalget (DF) vil stemme for det af et mindretal stillede ændringsforslag om deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse. Hvis ændringsforslaget om deling af lovforslaget forkastes, vil mindretallet alligevel stemme for lovforslaget.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at Dansk Folkeparti var imod afskaffelsen af ligningslovens § 33 A, som ville beskatte danskere, der arbejder i udlandet med dansk skat, og derfor kan partiet naturligvis omvendt støtte, at paragraffen nu genindføres. Det kan dog undre, hvorfor man afskaffede den i første omgang, for allerede på det tidspunkt var der massiv kritik fra både oppositionen, erhvervslivet, universiteter og nødhjælpsorganisationer. Det virker derfor noget ulogisk, når regeringens argument for at genindføre paragraffen er, at man har lyttet til kritikerne, når regeringen ikke ville det tidligere. Det ville klæde regeringen, hvis man fremover ikke skabte den usikkerhed, som den slags zigzagkurs medfører, og lyttede til kritikken, inden man vedtog en lov. Man skal ikke kritisere en omvendt synder, men man kan med rette i dette tilfælde kritisere, at regeringspartierne og Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke blev omvendt tidligere.

Dansk Folkeparti støtter afskaffelsen af fedt- og sukkerafgiften, da afgifterne forhøjer forbrugerpriserne og øger virksomhedernes administrative omkostninger. Afgifterne ville derudover skabe øget grænsehandel med dertil hørende tab af danske arbejdspladser. Netop grænsehandelen er et vigtigt element for Dansk Folkeparti, så derfor havde partiet gerne set, at man i samme omgang havde sænket afgifterne på specielt øl og sodavand, da det er de to varegrupper, som er magnetvarerne, som får folk til at køre til grænsen og handle.

Dansk Folkeparti havde gerne set, at man havde fundet en anden finansiering af afskaffelsen af fedtafgifter og sukkerafgifter, som havde en anden fordelingsmæssig profil. Dansk Folkeparti havde hellere set, at man havde droppet sænkelsen af personfradraget på 900 kr. for i stedet ikke at have hævet topskattegrænsen så meget, som man gjorde med skattereformen i juni 2012.

Selv om Dansk Folkeparti gerne ville have en anden finansiering af lovforslaget og en sænkelse af afgifterne på øl og sodavand, stemmer partiet alligevel ja til lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (V og KF), tiltrådt af et mindretal (DF og LA):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og ændring af ligningsloven, personskatteloven med flere love (Ophævelse af fedtafgiftsloven og lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst)« omfattende § 1, § 3, § 4, nr. 6, §§ 5, 6 og 8 og § 9, stk. 1-4.

B. »Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og dødsboskatteloven (Nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v.)« omfattende § 2, § 4, nr. 1-5 og 7-9, § 7 og § 9, stk. 1, 3 og 5.

[Forslag om deling af lovforslaget]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at dele lovforslaget i to dele, således at afskaffelsen af fedtafgiften og genindførelse af ligningslovens § 33 A udskilles til behandling i et selvstændigt lovforslag (A) og de øvrige elementer i et andet (B).

Ane Halsboe-Larsen (S) Benny Engelbrecht (S) Jacob Bjerregaard (S) John Dyrby Paulsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Jesper Petersen (SF) Jonas Dahl (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) fmd. Martin Geertsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jan E. Jørgensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 82

Bilagsnr.

Titel

1
Lovudkast som sendt i høring, fra Skatteministeriet
2
Høringssvar, fra Skatteministeriet
3
Supplerende høringssvar, fra Skatteministeriet
4
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 22/11-12 fra Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer
6
Høringsskema, fra skatteministeren
7
Kopi af skatteministerens svar på alm. del – spm. 133 vedrørende lovforslaget
8
1. udkast til betænkning
9
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-12 fra Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer
10
Supplerende høringssvar og kommentar, fra skatteministeren
11
Henvendelse af 30/11-12 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk
12
Kopi af henvendelse fra KL af 29/11-12 og skatteministerens kommentar hertil
13
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk
14
Henvendelse af 20/11-12 fra Feriehusudlejernes Brancheforening
15
2. udkast til betænkning
16
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/11-12 fra Feriehusudlejernes Brancheforening
17
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 82

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at redegøre for forhøjelsen af bundskattens og sænkningen af personfradragets betydning for det købekraftsjusterede BNP pr. indbygger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at redegøre for afskaffelsen af fedt- og sukkerafgifternes betydning for det købekraftsjusterede BNP pr. indbygger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om at oversende de ginikoefficientberegninger, der isoleret set er lavet på genindførelse af ligningslovens § 33 A i forbindelse med aftale om finanslov 2013, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvad forhøjelsen af bundskatten med 0,19 procentpoint og nedsættelsen af personfradraget med 900 kr. isoleret set betyder for rådighedsbeløbet i 2013 for forskellige typer af familier, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. , om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvornår man sidst har sat bundfradraget ned henholdsvis bundskatten op, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvad der har ændret sig, siden man nu ønsker at genindføre ligningslovens § 33 A, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, at der i lovforslaget står, at »Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de lavere indkomster«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvor meget fjernelsen af indekseringen af fedtafgiften forventes at formindske grænsehandelen med, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvor meget grænsehandelen forventes at falde som konsekvens af, at fedtafgiften fjernes, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvad bevæggrundene er for, at elopvarmede fritidshuse ikke også får en afgiftsnedsættelse, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om en godtgørelsesordning i forbindelse med ophævelse af fedtafgiften, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis man indfører en godtgørelsesordning, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om det ikke er fast praksis, at man laver en godtgørelsesordning, når afgifter sænkes, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om initiativ til, at der skabes en mulighed for, at virksomhederne kan søge refusion for de afgiftsbelagte lagervarer, som eksporteres efter den 1. januar 2013, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvorfor det er magtpåliggende for regeringen at øge det offentlige forbrug med 0,8 pct. om året, frem for blot at lade det øge med 0,7 pct., til skatteministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. , om der indføres mulighed for godtgørelse eller refusion for de virksomheder, der ikke vil kunne reducere de beskattede lagre inden den 1. januar 2013, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om at oplyse, hvornår personfradraget sidst nominelt er blevet sat ned, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om at oplyse, hvornår bundskattesatsen (eller den laveste statslige skattesats) sidst er blevet hævet nominelt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
21
MFU spm. om at oplyse de økonomiske konsekvenser af, at sommerhuse også bliver omfattet af nedsættelsen af afgiften på elvarme for helårshuse fra 2013, jf. regeringens finanslovsaftale, til skatteministeren, og ministerens svar herpå