Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag

§ 1

I Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrift af 1. juli 1997, forskrift af 17. juni 1998, forskrift af 11. september 2000, forskrift af 8. november 2002, forskrift af 27. juni 2003, forskrift af 14. august 2006 og forskrift af 1. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Forord litra C, nr. 5, affattes således:

»5) højlagre (oplagring i større højde end 8 m over gulv).«

2. I punkt 3.1.2 ændres »6 m« til: »8 m«.

3. I kommentar til punkt 3.1.2 ændres »6 m« til: »8 m«.

4. I kommentar til punkt 13.3.3, litra a, ændres i sidste afsnit »6 m« til: »8 m«.

5. Punkt 10.6 affattes således:

»10.6 Eksisterende oplag, hvor der sker oplagring højere end 6 m og indtil 8 m over gulv, og som er lovligt etableret i henhold til § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 som ændret ved nr. 37 af 6. februar 1984, er kun omfattet af de tekniske forskrifter, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer i indretning eller benyttelsen, der er væsentlige i forhold til de tekniske forskrifter, jf. dog punkt 10.7.«

6. Punkt 10.7 affattes således:

»10.7 De i punkt 10.6 nævnte oplag, som er opført med brændbar isolering i ydervægge, skal senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten ”Brændbar isolering” således, at det for redningsberedskabet tydeligt fremgår, at der er anvendt brændbar isolering. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.2.5. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2012.

Beredskabsstyrelsen, den 13. december 2012

Henning Thiesen

/ Elsebeth Grinvalds

Redaktionel note
  • Ved en fejl har forskrift af 1. juli 1997, forskrift af 17. juni 1998, forskrift af 11. september 2000 og forskrift af 8. november 2002 aldrig været indlagt i Retsinformation.