Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi

I medfør af tekstanmærkning nr. 148 ad § 24.21.02 til finansloven fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan indenfor rammerne af den årlige bevilling yde tilskud til:

1) bevaring af brun Læsøbi (af underarten Apis mellifera mellifera), jf. § 4 (dyretilskud),

2) etablering af nye populationer af brun Læsøbi i dertil godkendte parringsområder, jf. § 5 (etableringstilskud), og

3) avlsforeninger, der bidrager til bevaring af brun Læsøbi (foreningstilskud), jf. § 6.

Myndigheder

§ 2. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om ydelse af tilskud og om tilskuddenes størrelse.

Ansøgning

§ 3. Ansøgning om dyretilskud og ansøgning om foreningstilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. maj i bevillingsåret. Ansøgningen om dyretilskud skal udarbejdes på et skema, der fås på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, www.naturerhverv.dk.

Stk. 2. Ansøgning om etableringstilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. oktober i bevillingsåret. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for indkøbte bidronninger. Ansøgningen skal udarbejdes på et skema, der fås på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, www.naturerhverv.dk.

Dyretilskud

§ 4. Dyretilskud kan ydes til private personer, private institutioner eller offentlige institutioner, som er ejere af bidronninger af underarten brun Læsøbi, som defineret i § 1, stk. 2. og 3, i bekendtgørelse om biavl på Læsø. Tilskud ydes i forhold til antallet af indvintrede dronninger i det foregående kalenderår.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at biavleren kan dokumentere bidronningens afstamning.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for ydelse af tilskud, at tilskudsmodtager forpligter sig til uden beregning at levere avlsmateriale til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, med henblik på forskning samt til andre forskningsinstitutioner efter anmodning fra Genressourceudvalget.

Stk. 4. Kopi af stambog for bidronninger for hvilke der er ansøgt om tilskud, samt oplysninger om antal og placering af årets indvintrede bifamilier meddeles NaturErhvervstyrelsen senest den 1. oktober i bevillingsåret.

Etableringstilskud

§ 5. Etableringstilskud kan ydes til den ansvarlige for et godkendt parringsområde, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier, som etablerer et nyt godkendt parringsområde med en population af brun Læsøbi eller udskifter populationen i et eksisterende godkendt parringsområde til brun Læsøbi.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved erhvervelse af parrede dronninger af underarten brun Læsøbi.

Foreningstilskud

§ 6. Foreningstilskud, jf. § 1, nr. 3, kan ydes til foreninger, der har avlsarbejde med brun Læsøbi som formål, og som understøtter bevarelsen og fremmer udbredelsen af rene populationer af brun Læsøbi til flest mulige avlere på flest mulige egnede lokaliteter.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at der er indgået en samarbejdsaftale med Genressourceudvalget.

Stk. 3. Tilskud kan ydes til hel eller delvis dækning af foreningens omkostninger til honorarer, kørselsudgifter samt materialer bl.a. i forbindelse med:

1) vurdering, selektion og registrering af dronninger,

2) overvågning af bestandsstrukturen og

3) kursusaktiviteter.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til eget arbejde eller til avlsforeningens almindelige driftsudgifter.

Stk. 5. Anmodning af udbetaling af foreningstilskud indsendes til NaturErhvervstyrelsen vedlagt dokumentation for de afholdte udgifter. Anmodning om udbetaling skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 15. november i bevillingsåret, medmindre andet fremgår af tilsagnet om tilskud.

Udbetaling af tilskud

§ 7. Tilskud udbetales én gang årligt til modtagers NemKonto.

Stk. 2. Tilskud, jf. § 1, nr. 1 og nr. 2, til den enkelte modtager kan ikke overstige de grænser, der er fastsat i henhold til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren.

§ 8. Ændringer i oplysninger af betydning for grundlaget for det ansøgte tilskud skal af tilskudsmodtager straks meddeles NaturErhvervstyrelsen.

Bortfald, tilbagebetaling af tilskud og kontrol

§ 9. Tilskud bortfalder eller kan kræves tilbagebetalt, hvis:

1) tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for at få tilskud,

2) tilskudsmodtager overtræder bestemmelser i lov om biavl eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, herunder bekendtgørelse om biavl på Læsø,

3) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af tilskuddet, eller

4) tilskudsmodtager ikke overholder sin underretningspligt efter § 8.

Stk. 2. Ved krav om tilbagebetaling tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 10. NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 314 af 30. marts 2012 om tilskud til bevaring af brun Læsøbi for 2012 ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 19. december 2012

P.D.V.
Karsten Biering Nielsen

/ Birgitte Lund