Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fri anvendelse af data

I medfør af § 5 a, stk. 1, i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, som ændret ved lov nr. 1392 af 23. december 2012, fastsættes:

§ 1. Følgende data stilles frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer:

1) Topografiske kort:

a) Kort10.

b) Danmark 1:200.000, vektor.

c) Danmark 1:500.000, vektor.

d) Danmark 1:1.000.000, vektor.

e) DTK (Danmarks Topografiske Kortværk) – raster:

i) DTK/Kort25.

ii) DTK/Kort50.

iii) DTK/Kort100.

iv) DTK/Kort200.

v) DTK/Kort500.

vi) DTK/Kort1000.

vii) DTK/Skærmkort.

viii) DTK/Skærmkort – gråtonet version.

f) StedNavne- og StamOplysningsRegister (SNSOR).

g) Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).

2) Grundlæggende landkortdata:

a) FOT-data.

b) FOT ortofoto.

c) Oversigt over ortofotoflyvninger.

3) Matrikelkortet.

4) Danmarks Højdemodel, der består af følgende temaer:

a) DHM/Terræn (1,6m grid).

b) DHM/Overflade (1,6m grid).

c) DHM/Terræn (10m grid).

d) DHM/Højdekurver (0,5m ækvidistance).

e) DHM/Terræn_bro.

f) DHM/punktsky.

g) DHM/visualisering som skyggekort og kort i gråtoner.

5) Historiske topografiske, georefererede kort:

a) DTK/4-cm kort (trykt 1957-1976).

b) DTK/4-cm kort (trykt 1977-1992).

c) DTK/4-cm kort (trykt 1983-1997).

d) DTK/1-cm kort (2002-2010) – serie.

e) DTK/2-cm kort (2002-2006) – serie.

f) DTK/Kort25 (2002- ) – serie.

g) DTK/oversigtskort (1:200.000; 1:500.000).

h) DTK/Høje målebordsblade.

i) DTK/Lave målebordsblade.

j) DTK/Preussiske målebordsblade.

6) Historiske topografiske, ikke georefererede kort:

a) Videnskabernes Selskab.

b) Slesvigs Fastland.

c) Generalkvartermesterstaben og Generalstaben.

d) Berggreens købstadskort.

e) Minorerede sognekort (Rastersognekort).

f) Original 1 matrikelkort.

g) Original 2 matrikelkort.

Stk. 2. Data og produkter gøres tilgængelige via styrelsens digitale distributionssystem. Såfremt brugeren ønsker at få stillet et produkt til rådighed via et andet medie, kan Geodatastyrelsen opkræve gebyr i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Miljøministeriet, den 23. december 2012

Ida Auken

/ Kåre Clemmesen