Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.
Den fulde tekst

Cirkulære om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område, CO10 – Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisation har indgået den vedhæftede aftale om pensionsforhold for personer, der ansættes i fleksjob i staten mv.

Aftalen træder i stedet for aftale af 15. juni 2004 om samme emne. Den nye aftale udvider området for, at personer, der ansættes i fleksjob i staten, kan bevare deres hidtidige pensionsordning, hvis optagelse i den pensionsordning, hvorunder fleksjobbet hører, ikke kan ske på normale vilkår af helbredsmæssige grunde.

Den hidtidige aftale forudsatte, at både den pågældendes hidtidige stilling og fleksjobbet skulle ligge inden for CFU-organisationernes forhandlingsområde i staten mv. Efter den nye aftale kan den hidtidige pensionsordning også bevares, hvis den pågældende kommer fra en ansættelse i en kommune, en region, det private arbejdsmarked o.a.

Opmærksomheden henledes på, at hvis den hidtidige pensionsordning ikke omfatter en gruppelivsforsikring, skal den ansatte indmeldes i statens generelle gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv A/S, police nr. 85034. Dette gælder dog ikke ved ansættelse i fleksjob, som er omfattet af overenskomsten for akademikere i staten, med mindre det konkret er aftalt mellem de centrale parter, at den pågældende personalegruppe er omfattet af statens generelle gruppelivsordning.

Endvidere bemærkes, at den ansatte ikke har et retskrav på at forblive medlem af den hidtidige pensionsordning. Det er op til det pågældende pensionsinstitut at bestemme, hvorvidt den ansatte kan tilbydes fortsat pensionsordning på uændrede vilkår.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2013.

Samtidig ophæves cirkulære nr. 9326 af 15. juni 2004 (Perst. nr. 036-04).

Moderniseringsstyrelsen, den 14. december 2012

Gorm Neigaard


Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.

§ 1. Denne aftale finder anvendelse for personer, der ansættes i fleksjob, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er dækket af overenskomst eller aftale mellem Finansministeriet eller en af Finansministeriet bemyndiget styrelse mv. og en eller flere af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer tilsluttet disse.

Stk. 2. Aftalen omfatter ikke tjenestemænd, tjenestemandspensionister eller andre ansatte/pensionister med en tjenestemandslignende pensionsordning.

§ 2. Formålet med aftalen er at muliggøre, at personer ansat i fleksjob i staten mv. kan videreføre deres pensionsordning fra en anden ansættelse, hvis overførsel til en ny pensionsordning indebærer, at den ansatte ikke kan opnå risikodækning, herunder gruppelivsforsikring, på normale vilkår. Videreførelsen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat.

§ 3. I situationer som beskrevet i § 2 kan personen i forbindelse med ansættelsen i fleksjob aftale med ansættelsesmyndigheden, at pensionsbidraget indbetales med frigørende virkning til den hidtidige pensionsordning.

Stk. 2. Personer, der ansættes i fleksjob, som ikke kan eller vil videreføre en pensionsordning fra den hidtidige ansættelse, eller som ikke tidligere har haft en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold, skal optages i den pensionsordning, som er bestemt af overenskomsten, og på de vilkår der gælder i pensionsordningen.

§ 4. Pensionsbidrag, der indbetales til den hidtidige pensionsordning, udgør det beløb, der følger af det overenskomstforhold, aftale eller lignende, der gælder for ansættelsen i fleksjobbet.

§ 5. Aftalen har virkning for ansættelsesforhold i fleksjob, der etableres pr. 1. januar 2013 og senere.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts.

Stk. 3. Samtidig ophæves aftale af 15. juni 2004 om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFU’s forhandlingsområde.

   
København den 13. december 2012
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer -
Det statslige område
Flemming Vinther
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
AC
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 036-12