Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 14/12 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/12 12 Tillæg A
1.beh 24/1 13 FF
Betænkning 25/4 13 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 2/5 13 Tillæg H
2.beh 2/5 13 FF
Lovf som vedt 7/5 13 Tillæg C
3.beh 7/5 13 FF
Lov nr 519 af 28. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Mette Reissmann (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven fjernes den særskilte afgiftsbetaling for opslag i tingbøgerne, og det medfører, at adgangen til de tinglyste dokumenter og muligheden for udskrift bliver afgiftsfri. Med loven ændres endvidere den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr. Herudover medfører loven visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant, således at virksomhedspant også kan stiftes ved ejerpantebrev. Desuden medfører loven, at virksomhedspanteordningen udvides til at omfatte motorkøretøjer m.v., hvis pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer.
Derudover lovfæstes principperne for prioritetsstillingen mellem på den ene side virksomhedspantet og på den anden side individuelle panterettigheder vedrørende aktiver, som erhverves af virksomhedspantsætteren efter tinglysning af virksomhedspantet. Endelig medfører loven, at tinglysningsafgiftsloven ændres, så lovens bestemmelse om afgiftsfritagelse for ejerpantebreve ligeledes gælder for tinglysning af ejerpantebreve i forbindelse med virksomhedspant.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget