Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)

[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2012 og var til 1. behandling den 28. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Social- og integrationsministeren orienterede den 16. november 2012 udvalget om høringen. Den 22. november 2012 sendte social- og integrationsministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Udvalget modtog den 26. november 2012 yderligere høringssvar og et notat herom.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra tandlægekonsulent Jørgen J. Brinck, Kalundborg, og Jakob Lindberg, Herfølge.

Social- og integrationsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til social- og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (V, LA og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et andet mindretal (DF) stemmer hverken for eller imod lovforslaget.

3. Politiske bemærkninger

Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige i, at socialt udsatte borgere har brug for støtte til tandpleje. Venstre og Det Konservativ Folkeparti mener dog, at den mulighed allerede foreligger via aktivlovens § 82, hvor udsatte borgere kan søge om at få dækket deres udgifter til bl.a. tandbehandling. Derfor havde Venstre og Det Konservative Folkeparti hellere set, at man havde målrettet denne paragraf, hvis hjælpen til tandpleje efter § 82 ikke fungerer efter hensigten. Venstre og Det Konservative Folkeparti er imod, at man nu foreslår, at en så bred målgruppe som samtlige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for at få støtte til tandbehandling. I en tid med knappe økonomiske ressourcer mener Venstre og Det Konservative Folkeparti, at der skal fokuseres på de udsatte borgere, der har et konkret økonomisk behov for støtte til tandpleje, og ikke på en bred gruppe af borgere, der ikke nødvendigvis alle har behov for yderligere støtte.

Dansk Folkeparti er optaget af, at der i Danmark tages hånd om de socialt udsatte borgere og de mennesker, som har særlig vanskelige levevilkår.

Forslaget, som har til hensigt at støtte kontanthjælpsmodtagere med tandpleje og personer, som er udsættelsestruede på grund af huslejerestancer, har en social dimension, som Dansk Folkeparti bakker op om.

Der skal ikke herske tvivl om, at uanset hvor man befinder sig på den sociale rangstige, er der et ønske om at have en høj tandsundhed, da dette også påvirker den generelle trivsel hos mennesker.

Heldigvis findes der i dag støttemuligheder på tandplejeområdet, men der er plads til forbedringer, og derfor havde Dansk Folkeparti gerne set, at der var kigget på, at flere udsatte grupper kunne få støtte til tandpleje. Alle kontanthjælpsmodtagere bør ikke som udgangspunkt have samme rettigheder, da der er forskel på, hvilken økonomi man som kontanthjælpsmodtager har, alt efter om man er enlig eller lever i parforhold og er forsørger.

Der lever andre grupper i Danmark i dag, som kunne have brug for ekstra støtte til tandpleje. Der er f.eks. en gruppe af folke- og førtidspensionister, der har så lave indkomster, at disse kan sammenlignes med kontanthjælpsmodtagernes indkomst. Derfor håber Dansk Folkeparti, at regeringen vil arbejde videre med området og se på, om der skal ske ændringer, og om lovforslaget på sigt har den ønskede effekt på tandsundheden hos de borgere, som forslaget omhandler. Dansk Folkeparti ser gerne, at der finder en evaluering sted efter 2 år.

Dansk Folkeparti er skeptiske over for finansieringsmodellen generelt på regeringens og Enhedslistens finanslov. Den virker ikke gennemtænkt, når der på finansloven andetsteds f.eks. skæres i tilskud til tandpleje, idet det prioriteres at reducere tilskud til tandrensning til danskerne for at finansiere aftalen om Kriminalforsorgen. Dansk Folkeparti opfatter det som at give med den ene hånd og tage med den anden.

Dansk Folkeparti bakker op om intentionerne med at udvise større social ansvarlighed, men finder, at sammensætningen af målgruppen burde have været mere gennemtænkt, og at finansieringen ikke svarer til Dansk Folkepartis forslag til finanslovfinansiering. Derfor stemmer Dansk Folkeparti hverken for eller imod lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Julie Skovsby (S) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Anne Baastrup (SF) fmd. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 85

Bilagsnr.

Titel

1
Lovudkast og høringsliste, fra social- og integrationsministeren
2
Høringssvar, fra social- og integrationsministeren
3
Høringsnotat og høringssvar, fra social- og integrationsministeren
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 27/11-12 fra tandlægekonsulent Jørgen J. Brinck, Kalundborg
6
Henvendelse af 6/12-12 fra Jakob Lindberg, Herfølge
7
1. udkast til betænkning
8
2. udkast til betækning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 85

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra tandlægekonsulent Jørgen J. Brinck Kalundborg, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor meget et ægtepar på kontanthjælp får om måneden sammenlignet med et ægtepar, hvis begge parter får mindsteløn, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvilke tilskud til børnepasning og bolig m.m. et ægtepar på kontanthjælp med to børn modtager, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om der er forskel på, hvad en folke- og førtidspensionist, der har en personlig tillægsprocent på 100, har i indkomst sammenlignet med en kontanthjælpsmodtager, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke ændringer i serviceloven og lov om aktiv socialpolitik der sker ved en vedtagelse af lovforslaget og de muligheder, der allerede er i dag for at hjælpe udsatte med tilskud til tandpleje, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvilke offentlige ydelser en kontanthjælpsmodtager er berettiget til ud over kontanthjælp, og hvad disse ydelser beløber sig til, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvorfor der ikke gives tilskud til tandpleje til borgere, eksempelvis pensionister og førtidspensionister og visse grupper af handicappede, som også har lave indtægter, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm,. om ministeren vil igangsætte en evaluering af forslaget om tandpleje for at sikre, at det har en positiv effekt for tandsundheden at tildele den i lovforslaget anførte målgruppe støtte til tandpleje, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren vil redegøre for brugen af § 82 i lov om aktiv socialpolitik, og hvorvidt denne regel giver mulighed for at tildele hjælp til folk med et konkret behov for hjælp til f.eks. tandpleje, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvor mange personer der har en indtægt, der er lavere end kontanthjælpsniveau, og om det er rimeligt, at personer i job med en lavere indtægt end kontanthjælp ikke modtager støtte til tandbehandling, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om hvor mange personer der er i målgruppen for den nye ret til tilskud til tandbehandling, og hvorledes personerne i målgruppen fordeler sig i hver af landets kommuner, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvor mange lejere, herunder børnefamilier, der vurderes at være i målgruppen for den midlertidige hjælp til at få betalt huslejen af kommunen for at forebygge en udsættelse, indtil der findes en varig løsning, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-12 fra Jakob Lindberg, Herfølge, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå