Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Afgiftspligtige reklamer
Kapitel 2 Afgiftspligtige virksomheder og registrering
Kapitel 3 Afgiftsgrundlaget
Kapitel 4 Angivelse og betaling af afgiften
Kapitel 5 Faktura- og regnskabsbestemmelser
Kapitel 6 Kontrolbestemmelser
Kapitel 7 Hæftelsesbestemmelser
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Afgiftspligtige reklamer

§ 1. Der skal betales afgift til statskassen af husstandsomdelte reklamer, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved husstandsomdelte reklamer forstås efter denne lov forsendelser, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, og som omdeles uden betaling fra modtageren.

§ 2. Følgende husstandsomdelte reklamer er ikke omfattet af afgiftspligten efter § 1:

1) Postforsendelser, der leveres af postoperatører, der har tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring efter postloven. Fritagelsen gælder alene adresserede forsendelser omfattet af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder og alene forsendelser, for hvilke der ikke er forhandlet individuelle vilkår.

2) Information om offentlig forsyningspligt, som gives i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed.

3) Reklamer om aktiviteter i foreninger og fra foreninger omfattet af folkeoplysningsloven.

4) Ugeaviser, jf. stk. 2 og 3.

5) Telefonbøger, jf. stk. 4.

Stk. 2. Ved ugeaviser efter stk. 1, nr. 4, forstås husstandsomdelte reklamer, som

1) omdeles mindst to gange om måneden i mindst 10 måneder pr. kalenderår eller mindst en gang om ugen i mindst 36 uger pr. kalenderår,

2) har redaktionelt indhold fra forskellige kilder,

3) ikke har direkte tilknytning mellem det redaktionelle stof og annoncerne,

4) ikke har som formål at fremme afsætningen af et eller flere bestemte produkter,

5) redaktionelt ikke har som formål at markedsføre en bestemt virksomhed,

6) har et hovedformål med udgivelsen, som ikke er kommerciel reklame,

7) er omfattet af medieansvarsloven og

8) indeholder minimum 25 pct. redaktionelt stof målt i gennemsnit over fire fortløbende omdelinger.

Stk. 3. Er den enkelte ugeavis opdelt i mere end én sektion, skal det klart fremgå af såvel sektionsforsiden som sidehovederne, at sektionen er en entydig del af ugeavisen, og paginering skal angive avistitel, sektionsnummer og fortløbende paginering inden for sektionen. Alle sektioner skal være fremstillet af samme papirmateriale. Sektionerne skal hver for sig opfylde betingelserne i stk. 2, nr. 2-7.

Stk. 4. Ved telefonbøger efter stk. 1, nr. 5, forstås husstandsomdelte reklamer, som

1) indeholder mindst 80 pct. af de offentligt tilgængelige navne, adresser og telefonnumre på privatpersoner, virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder i et givet geografisk område,

2) udkommer med en udgivelse pr. årgang,

3) omdeles i samme geografiske område som nævnt i nr. 1 og

4) indeholder minimum 60 pct. redaktionelt stof.

Afgiftssats

§ 3. Afgiftssatsen udgør 4,00 kr. pr. kilogram reklamer til husstandsomdeling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For reklamer, som er mærket med, opfylder kriterierne for og har gyldig licens til miljømærket Blomsten efter Europa-Kommissionens afgørelse af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU’s miljømærke til tryksager (2012/481/EU), er afgiften 2,00 kr. pr. kilogram.

Kapitel 2

Afgiftspligtige virksomheder og registrering

§ 4. Pligt til at betale afgift påhviler den, der distribuerer reklamer omfattet af afgiftspligten.

Stk. 2. Ved den, der distribuerer reklamer, forstås efter denne lov den virksomhed, der har indgået aftale med en erhvervsdrivende, som ikke distribuerer eller omdeler afgiftspligtige reklamer, om at forestå husstandsomdeling af afgiftspligtige reklamer. Den, som omdeler egne reklamer, anses efter denne lov for at distribuere reklamer.

Stk. 3. Ved den, der omdeler reklamer, forstås efter denne lov den virksomhed, der forestår den fysiske husstandsomdeling af afgiftspligtige reklamer, herunder omdeling til andre omdelere, og som ikke er omfattet af stk. 2.

§ 5. En distributør, som er afgiftspligtig efter § 4, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2. Registrering skal ske, inden den afgiftspligtige virksomhed påbegyndes.

Stk. 2. Virksomheder, som pr. kalenderår distribuerer mindre end 200 kg husstandsomdelte reklamer, skal ikke registreres og skal ikke betale afgift.

Stk. 3. Registreringspligtige virksomheder efter stk. 1, der ikke har forretningssted i Danmark, men i et andet EU-land eller i et land uden for EU, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en repræsentant, som er en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Stk. 4. Registreringspligtige virksomheder efter stk. 1, som alene har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en repræsentant, som er en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Kapitel 3

Afgiftsgrundlaget

§ 6. Afgiftsgrundlaget er vægten af afgiftspligtige reklamer.

Stk. 2. Vægten af en afgiftspligtig reklame skal fastsættes ved vejning.

Opgørelse af afgiftsgrundlaget

§ 7. En virksomhed, som er registreret efter § 5, stk. 1, og repræsentanter efter § 5, stk. 3 og 4, skal opgøre den skyldige afgift for en afgiftsperiode på grundlag af den samlede vægt af afgiftspligtige reklamer, jf. §§ 1 og 2, som virksomheden har distribueret i afgiftsperioden, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved reklamer distribueret i afgiftsperioden efter stk. 1 forstås mængden af afgiftspligtige reklamer, for hvilke omdelingen er påbegyndt inden for afgiftsperioden.

Stk. 3. Ved opgørelse af den samlede vægt efter stk. 1 indgår antallet af afgiftspligtige reklamer, som skal husstandsomdeles eller er husstandsomdelt i henhold til udstedt faktura eller afregningsbilag. Ved omdeling af egne reklamer skal der foreligge anden dokumentation for antallet.

Kapitel 4

Angivelse og betaling af afgiften

§ 8. Registreringspligtige virksomheder og repræsentanter efter § 5, stk. 1, 3 og 4, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den afgiftspligtige mængde og den afgift, der er beregnet for perioden. Angivelsen skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 15. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse.

Kapitel 5

Faktura- og regnskabsbestemmelser

§ 9. Registreringspligtige virksomheder og repræsentanter efter § 5, stk. 1, 3 og 4, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelse af afgiften, opgørelse af, om afgiften er betalt, og hvorfra og hvortil de afgiftspligtige reklamer er leveret. På forlangende skal der kunne fremskaffes dokumentation for omdelingsområdet.

Stk. 2. Registreringspligtige virksomheder og repræsentanter efter § 5, stk. 1, 3 og 4, er forpligtet til, når de indgår aftale om omdeling af afgiftspligtige reklamer, at udstede en faktura eller et afregningsbilag med følgende indhold:

1) Udstedelsesdato,

2) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaudstederens eventuelle momsregistreringsnummer,

3) udstederens navn og adresse,

4) aftalepartens navn og adresse,

5) vægten af den enkelte tryksag,

6) antal husstande og

7) omdelingsperioden.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for kreditnotaer.

Stk. 4. Virksomhedens regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden for 5 hverdage.

Stk. 5. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 6. Afgiftspligtige virksomheder, som ikke skal registreres, jf. § 5, stk. 2, skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne dokumentere, at den omdelte mængde målt pr. kalenderår ikke overstiger 200 kg.

Stk. 7. Distributører skal kunne dokumentere, hvis reklamer ikke er omfattet af § 1 eller reklamer er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2-5, eller § 3, stk. 2. Dokumentation kan ske ved en leverandørerklæring fra udgiveren.

Stk. 8. Omdelere omfattet af § 4, stk. 3, skal kunne dokumentere, at virksomheden ikke er omfattet af § 4, stk. 2.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgiftspligtige virksomheders og repræsentanters regnskabsførelse.

Kapitel 6

Kontrolbestemmelser

§ 10. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af afgiftspligtige virksomheder, der omfattes af loven, eller deres repræsentanter efter § 5, stk. 3 og 4, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller andre medier.

Stk. 2. Virksomhedens indehaver og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved gennemførelsen af eftersynet.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Leverandører af reklamer, trykkerier og erhvervsdrivende, som udgiver reklamer, der kan være afgiftspligtige i henhold til denne lov, skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger om deres leverancer af reklamer til selvstændige virksomheder.

Stk. 5. Virksomheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige reklamer med henblik på husstandsomdeling.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af afgiftspligtige reklamer under transport, når reklamerne erhvervsmæssigt transporteres til andre.

Stk. 7. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter denne bestemmelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 11. Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for registreringen af og kontrol med virksomheder, der er afgiftspligtige efter denne lov.

Stk. 2. Private organisationer og nævn, som varetager administration og kontrol af miljømærket Blomsten efter § 8 i miljøbeskyttelsesloven, skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger til brug for kontrol af afgiftsgrundlaget.

Kapitel 7

Hæftelsesbestemmelser

§ 12. Udgivere, som har udstedt en fejlagtig leverandørerklæring efter § 9, stk. 7, der har medført forkert afgiftsbetaling, skal betale den manglende afgift. Den manglende afgift tilskrives renter fra den 1. i den måned, hvor afgiften skulle være angivet og betalt.

§ 13. Den registreringspligtige virksomhed og en repræsentant efter § 5, stk. 1, 3 eller 4, hæfter solidarisk for betaling af afgiften.

Stk. 2. Kan virksomheder efter stk. 1 ikke identificeres, og er der sket omdeling til husstande af afgiftspligtige reklamer, for hvilke afgiften ikke er betalt, hæfter virksomheder nævnt i § 4 og virksomheder, på hvis vegne reklamen omdeles, solidarisk for afgiftens betaling, når denne forsætligt eller groft uagtsomt ikke er blevet betalt til told- og skatteforvaltningen. Hæftelsen er dog betinget af, at told- og skatteforvaltningen har konstateret, at

1) den pågældende virksomhed tidligere har været part i en aftale om omdeling af afgiftspligtige reklamer, for hvilke afgiften ikke er blevet afregnet,

2) den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 3 og

3) den pågældende virksomhed groft uagtsomt eller forsætligt ikke har overholdt påbuddene i en notifikation.

Stk. 3. Såfremt told- og skatteforvaltningen vurderer, at en virksomhed efter stk. 2 har været part i en aftale om omdeling af afgiftspligtige reklamer, for hvilke afgiften ikke er blevet afregnet, kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine aftaler. Notifikationen gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, 2. pkt. Notifikationen gives for en periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt der er grundlag herfor. Oplysningerne om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrollovens § 6 F.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller

2) overtræder § 5, stk. 1 eller 4, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-8, eller § 10, stk. 2-5.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Opkrævningslovens §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Kapitel 9

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 16. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. Sættes loven i kraft på et andet tidspunkt end en 1. januar, fastsættes antallet af udgivelser efter § 2, stk. 2, nr. 1, forholdsmæssigt for den resterende del af året. Eventuel afrunding sker til nærmeste hele antal udgivelser.

Stk. 2. Loven finder alene anvendelse for afgiftspligtige reklamer, som omdeles til husstande efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Afgiften efter § 3, stk. 1, er i 2013 3,00 kr. pr. kilogram.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.