Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Kontrol i slagterivirksomheder med fast bemanding
Kapitel 3 Kontrol vedrørende levende dyr og visse produkter m.v.
Kapitel 4 Kontrol af fødevarevirksomheder m.v.
Kapitel 5 Importkontrol samt IUU-kontrol
Kapitel 6 Kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer i levende dyr og visse animalske produkter
Kapitel 7 Anmeldelse og godkendelse m.v. efter lov om fødevarer
Kapitel 8 Laboratorieundersøgelser m.v.
Kapitel 9 Kontrol af foder og foderstofvirksomheder mv.
Kapitel 10 Kontrol varetaget af Fødevarestyrelsens specialenheder samt særlig kontrol af kosttilskud
Kapitel 11 Bistand i forbindelse med eksport
Kapitel 12 Kontrol varetaget af Naturerhvervstyrelsen
Kapitel 13 Dispensation
Kapitel 14 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.
Bilag 1 Kontrolafgifter for små slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder
Bilag 2 Omregning af slagtetal til dyreenheder
Bilag 3 Laboratorietakster
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.1)

I medfør af § 28, stk. 1, § 44, § 45, stk. 1-4, 6 og 10 og § 49, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, som ændret ved lov nr. 1238 af 18. december 2012, § 30, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2012, § 31, § 53 og § 57 i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1238 af 18. december 2012, § 114 a i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 604 af 14. juni 2011, § 1, stk. 3, nr. 9 og nr. 11, og § 1 a, stk. 1, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, og tekstanmærkning nr. 158 ad § 24 på finansloven for 2013 samt efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter betaling af afgift til finansiering af kontrol m.v. og bistand i forbindelse med eksport, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse i forbindelse med fødevarer, foder, levende dyr og virksomheder samt udstyr og produkter, herunder non-food produkter og ikke animalske produkter.

§ 2. Betaling på følgende områder er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1) Betaling for kontrol m.v. i henhold til bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige levnedsmidler.

2) Betaling ved ansøgninger om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter.

Kapitel 2

Kontrol i slagterivirksomheder med fast bemanding

§ 3. Virksomheder, som i henhold til fødevarelovgivningen er autoriseret til slagtning, og som ikke er omfattet af § 22, skal betale for Fødevarestyrelsens kontrol i henhold til dette kapitel.

§ 4. Den i § 3 nævnte betaling beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontrolomkostninger.

Stk. 2. Direkte kontrolomkostninger på hver enkelt virksomhed omfatter løn m.v. til kontrolpersonalet, samt udgifter til laboratoriemæssig undersøgelse af prøver og administrationsudgifter i forbindelse med kontrollens gennemførelse på den enkelte virksomhed.

Stk. 3. Løndelen beregnes på grundlag af det registrerede timeforbrug multipliceret med en standardtimeløn for den pågældende personalekategori. Standardtimelønnen nykalkuleres efter hvert kvartal på grundlag af de i kvartalet realiserede samlede lønomkostninger på alle de af § 3 omfattede virksomheder. I løndelen indgår endvidere løn under sygdom, som ikke er omfattet af stk. 4.

Stk. 4. Følgende fællesomkostninger fordeles mellem virksomhederne i forhold til deres direkte kontrolomkostninger:

1) Omkostninger forbundet med administration af kontrollen.

2) Udgifter som følge af udbetaling af rådighedsløn eller ventepenge til afskediget ledende kontrolpersonale.

3) Udgifter til og forbundet med kontrolpersonalets deltagelse i efter- og videreuddannelse, herunder uddannelsen til tilsynstekniker for kontrolpersonale, der er ansat med henblik på gennemførelse af uddannelsen.

4) Udgifter til og forbundet med samarbejdsudvalgsrepræsentanters, tillidsrepræsentanters og sikkerhedsrepræsentanters deltagelse i kurser og møder, der er nødvendige for deres varetagelse af pågældende funktioner samt udgifter til kontrolpersonale, der er bevilget frihed med løn til andet fagligt arbejde.

5) Omkostninger forbundet med aflønning af kontrolpersonale på barselsorlov eller forældreorlov.

6) Omkostninger forbundet med aflønning af kontrolpersonale, der er sygemeldt, og hvor arbejdsgiver er berettiget til refusion efter sygedagpengelovens § 54, stk. 1.

7) Udgifter forbundet med kørsel mellem slagterier med fast bemanding, herunder løn m.v. til kontrolpersonalet under kørsel.

8) Administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen samt ydede erstatninger i forbindelse med arbejdsulykker.

9) Andre udgifter som: Flyttegodtgørelse, AER-bidrag, AES-bidrag, Flexjobpulje-bidrag og ikke-henførbare ATP-bidrag.

10) Udgifter forbundet med Fødevarestyrelsens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på slagterier med fast bemanding.

11) Udgifter forbundet med Fødevarestyrelsens indsats for omstilling og rådgivning af afskediget kontrolpersonale samt udgifter til og forbundet med kontrolpersonalets deltagelse i lederudviklingsaktiviteter og basiskurser for Fødevarestyrelsens medarbejdere.

12) Afskrivninger på IT og inventar.

13) Udgifter forbundet med udvikling og vedligeholdelse af administrative systemer samt afskrivning på administrative systemer.

Stk. 5. På grundlag af de budgetterede direkte og fælles kontrolomkostninger beregnes den procentsats, som de fælles kontrolomkostninger udgør af de direkte kontrolomkostninger.

Stk. 6. Betaling for kontrollen opkræves månedsvis. Efter afslutningen af hver måned opgøres for hver virksomhed de direkte kontrolomkostninger efter stk. 2-3, og opkrævning heraf med tillæg af den i stk. 5 nævnte procentsats fremsendes til virksomheden med en betalingsfrist på 10 dage.

§ 5. Til dækning af pensionsforpligtelser for kontrolpersonale, der er omfattet af en statslig pensionsordning uden indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse, betales en afgift beregnet på grundlag af den pensionsgivende løn, der vedrører dette personale.

Stk. 2. Betaling efter stk. 1 opkræves som en del af betalingen efter § 4.

§ 6. Hvis en virksomhed omfattet af § 3 ønsker sin autorisation tilbagekaldt eller gennemfører sådanne indskrænkninger i driften, at det kan betinge afskedigelser i kontrolstaben, skal dette meddeles Fødevarestyrelsen i så god tid, at kontrolpersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor ændringerne får virkning. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige lønudgifter for kontrolpersonalet i perioden fra den dag, hvor ændringerne har fået virkning, til opsigelsesvarslernes udløb.

Kapitel 3

Kontrol vedrørende levende dyr og visse produkter m.v.

§ 7. For autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn eller kontrol m.v. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter, herunder biprodukter, betales der et grundgebyr på 346 kr. hvortil kommer 441 kr. pr. påbegyndt kvarter, jf. dog §§ 8-18.

Stk. 2. Hvis den pågældende kontrol m.v. udføres på fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg hos rekvirenten, betales dog ikke grundgebyr.

Stk. 3. For tilsyn med laboratorier, der er godkendt til at foretage patologisk anatomiske, mikrobiologiske, parasitologiske, immunologiske eller serologiske undersøgelser med henblik på konstatering af husdyrsygdomme, zoonoser eller zoonotiske smitstoffer hos dyr, i produkter af dyr eller i fødevarer, betales efter stk. 1.

Stk. 4. Omfattet af stk. 1 er endvidere betaling i forbindelse med udførsel af brugte landbrugsmaskiner og –udstyr m.v. samt andet udstyr, for hvilket der kræves en veterinær attest ved udførsel.

Stk. 5. Takster, der i henhold til dette kapitel opkræves pr. påbegyndt kvarter, anvendes for det tidsrum, i hvilket myndigheden er til stede i den kontrollerede virksomhed eller bedrift m.v.

Stk. 6. Opkrævning af betaling fremsendes løbende umiddelbart efter den udførte kontrol.

§ 8. Samlesteder og eksportisolationsstalde, hvor der udføres kontrol i henhold til bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde betaler for kontrollen et grundgebyr på 346 kr., hvortil kommer 230 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Når der på samme dag på virksomhedens foranledning udføres kontrol i to eller flere adskilte perioder, beregnes betalingen for hele det samlede tidsrum, medmindre intervallet mellem de enkelte kontrolperioder er på 2 timer eller derover.

Stk. 3. Når kontrollen udføres af en honorarlønnet embedsdyrlæge på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7:00 og kl. 17:00, betales uanset stk. 1 en takst på 737 kr. pr. påbegyndt time, idet der dog betales for mindst 2 timer pr. kontroldag pr. dyrlæge. Fødevarestyrelsen kan lade kontrollen på et samlested udføre af en honorarlønnet embedsdyrlæge når følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Kontrollen vedrører dyr til national omsætning eller udførsel til lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller til Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra eller San Marino som led i samhandel,

2) anmeldelsesfristen i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde er overholdt, og

3) det er bemandingsmæssigt muligt for Fødevarestyrelsen at stille en honorarlønnet embedsdyrlæge til rådighed.

Stk. 4. Ved en honorarlønnet embedsdyrlæge forstås i denne bekendtgørelse en dyrlæge ansat og aflønnet af Fødevarestyrelsen på timebasis til at forestå de veterinære forretninger på et samlested.

§ 9. For kontrol m.v. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning, herunder for førstegangsgodkendelse af en besætning til regelmæssig direkte udførsel af klovbærende dyr, betales et grundgebyr på 346 kr., hvortil kommer 218 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. For udstedelse af et TRACES-certifikat betales der, når udstedelsen ikke kan gennemføres on-line under kontrolbesøget, ud over det efter stk. 1 fastsatte beløb et gebyr på 297 kr., der ved for sen fremsendelse til Fødevarestyrelsen af de nødvendige oplysninger om udførslen dog forhøjes til 594 kr. Med for sen fremsendelse af oplysninger menes, at operatøren i forbindelse med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen, jf. bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001, § 10, stk. 1-2, § 18, stk. 4, samt § 20, stk. 1, sammen med forhåndsanmeldelsen har fremsendt et elektronisk korrekt udfyldt eksemplar af dokumentet "TRACES del I - Oplysninger om sendingen", jf. Kommissionens Beslutning 2003/623/EF og Kommissionens Forordning (EF) nr. 599/2004, til certificering i Fødevarestyrelsen.

§ 10. Til dækning af omkostninger til kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger betales årligt 195 kr. pr. svinebesætning med mindst 10 dyr. Betalingen opkræves for svinebesætninger, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr.

Stk. 2. Til dækning af omkostningerne ved udstedelse af påbud efter bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger betales for et sådant påbud 5.431 kr. Betalingen opkræves i forbindelse med udstedelsen af påbuddet.

Stk. 3. For opfølgende kontrol i forbindelse med de i stk. 2 nævnte påbud, betales 2.864 kr. pr. kontrolbesøg.

§ 11. For fødevarestyrelsens attesteringer ved privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande betales et gebyr på 156 kr. pr. dyr.

§ 12. Der betales uanset § 7 ikke for registrering og ordinær kontrol m.v. for et anlæg, en indhegning eller en bedrift

1) med opdræt af strudsefugle,

2) med opdræt af ræve,

3) med opdræt af fjervildt,

4) med opdræt af hjortevildt eller

5) med dyrehold, der er registreret i henhold til bekendtgørelse om tilladelse til opdræt af visse dyrearter.

§ 13. Der betales uanset § 7 ikke for registrering og ordinær kontrol m.v. i akvakulturbrug.

§ 14. For registrering af kvæg, herunder kontrol med bedriftens registrering og øremærkning, betales årligt 18,21 kr. pr. årsdyr (kvæg) i besætningen. Beløbet beregnes på grundlag af antal årsdyr i besætningen i det pågældende år.

Stk. 2. For registrering af får og geder, herunder kontrol med bedriftens registrering og øremærkning, betales årligt 440,32 kr. pr. besætning.

Stk. 3. For kvægpas, der udskrives automatisk fra Det Centrale Husdyrbrugsregister, betales 21,70 kr. pr. stk. For kvægpas, der bestilles via Dyreregistrering eller på www.webdyr.dk, betales dog 16,70 kr. pr. stk. Der betales ikke for dokumenter, der udskrives på egen printer fra www.glr-chr.dk.

Stk. 4. For sundhedsdokumenter for får og geder, der udskrives automatisk fra Det Centrale Husdyrbrugsregister, betales 25,90 kr. pr. stk. Der betales dog ikke for dokumenter, der udskrives på egen printer fra www.glr-chr.dk

Stk. 5. Såfremt Fødevarestyrelsen efter anmodning manuelt udfærdiger de i stk. 3 og 4 nævnte dokumenter eller erstatningsdokumenter for sådanne samt efter anmodning opretter de i stk. 3 og 4 nævnte dokumenter i Det Centrale Husdyrbrugsregister, betales der for det medgåede tidsforbrug efter den i § 7 anførte sats pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 6. For registrering og kontrol af flytning af svin m.v. betales en årlig afgift på 300,79 kr. pr. besætning, og for hver flytning af svin betales et gebyr på 4,26 kr.

Stk. 7. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for administrationen af de i stk. 1-6 anførte bestemmelser.

§ 15. For Fødevarestyrelsens tilsendelse af blanke selskabsdyrpas til dyrlæger betales 12,75 kr. pr. stk., jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/ EØF.

Stk. 2. Passene sendes ikke i antal under 10 ad gangen.

§ 16. Mælkeproducerende landbrugsbedrifter betaler for ordinær kontrol følgende takster:

1) Besætninger, der benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug&Fødevarer - kvæg som en del af egenkontrollen, betaler en årlig afgift på 148 kr.

2) Besætninger, der ikke benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug&Fødevarer - kvæg som en del af egenkontrollen, betaler en årlig afgift på 814 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves hos de pågældende mælkeproducerende landbrugsbedrifter en gang årligt i andet kvartal, eller den kan på vilkår aftalt med Fødevarestyrelsen indbetales af en brancheorganisation. Afgiften dækker kalenderåret og betales af alle de bedrifter, der er registreret som mælkeproducerende inden uge 22 det pågældende år.

§ 17. Til dækning af omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven betales et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Beløbet opkræves ikke for akvakulturbrug.

Stk. 2. Til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægers efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger betaler praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink et årligt beløb på 873 kr. Beløbet betales af dyrlæger som pr. 1. februar er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger betaler producenter af slagtekyllinger, som leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, et beløb på 822 kr. for hver levering og for hvert hus, hvorfra kyllingerne leveres.

§ 18. Når der i en virksomhed eller en bedrift omfattet af dette kapitel udføres ekstrakontrol (opfølgende kontrol), efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For udførte kontrolbesøg betales de i § 7, stk. 1, anførte takster.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 1.934 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der udføres administrativ ekstrakontrol (kontrol af f.eks. dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg) som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse betales det i nr. 2 anførte gebyr.

4) Når der i ekstrakontrollen indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

5) Når den opfølgende kontrol udføres af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol betales der uanset nr. 1-2 den i § 60, stk. 3, anførte takst.

Stk. 2. Ud over i de i stk. 1 nævnte tilfælde betaler mælkeleverende besætninger de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger efter § 7 og bilag 3 ved ekstraordinær kontrol som opfølgning på besøg fra Mejeriforeningen/Landbrug&Fødevarer - kvægs kvalitetsrådgivere i forbindelse med mulige overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Stk. 3. Når der i en bedrift omfattet af dette kapitel udføres ekstrakontrol (opfølgende kontrol), efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For udførte kontrolbesøg betales de i § 7, stk. 1, anførte takster.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 2.697 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed.

3) Når der udføres administrativ ekstrakontrol (kontrol af f.eks. dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg) som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse betales det i nr. 2 anførte gebyr.

Stk. 4. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 28 i kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) hos den eller de virksomheder m.v., der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

§ 19. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til § 17 eller § 18, stk. 3, og som ikke betales rettidigt, tillægges, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr. Beløbet afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb.

Kapitel 4

Kontrol af fødevarevirksomheder m.v.

§ 20. For kontrol i fødevarevirksomheder bortset fra de af kapitel 2 omfattede slagterier og i virksomheder med fremstilling eller distribution af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer betales, jf. dog §§ 21-28, et grundgebyr på 346 kr. hvortil kommer 505 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Hvis det anses nødvendigt for at opfylde hensigten med kontrolbesøget i en virksomhed eller for at sikre en hurtigere afvikling af kontrollen, at besøget udføres af flere samtidige kontrolmedarbejdere, betales kvartersatsen i stk. 1 for hver af disse.

Stk. 3. Taksterne i stk. 1 gælder ligeledes ved rekvirerede ydelser som f.eks. plombering af fødevaresendinger.

Stk. 4. Hvis den pågældende kontrol m.v. udføres på fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg hos rekvirenten, betales dog ikke grundgebyr.

Stk. 5. Takster, der i henhold til dette kapitel opkræves pr. påbegyndt kvarter, anvendes for det tidsrum, i hvilket myndigheden er til stede i den kontrollerede virksomhed, og opkrævning fremsendes løbende umiddelbart efter den udførte kontrol eller ydelse.

§ 21. For ordinær kontrol af detailvirksomhed, herunder behandling af fødevarer m.v., og for ordinær kontrol udøvet i henhold til økologilovgivningen betales kun afgift for den del af kontrollen, som samtidig er omfattet af en af følgende ordninger:

1) Den frivillige mærkningsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af. kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97.

2) Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter.

Stk. 2. Ved detailvirksomhed forstås i denne bekendtgørelse behandling og afsætning af fødevarer til den endelige forbruger, herunder ved servering. En detailvirksomhed betragtes stadig som detailvirksomhed i denne bekendtgørelse, selv om den har en begrænset afsætning af fødevarer til andre detailvirksomheder, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

§ 22. For ordinær kontrol i virksomheder, der alene er autoriseret eller registreret til at udføre transport af fødevarer betales uanset § 20 et fast årligt beløb på 903 kr. Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret pr. 1. april i det pågældende år.

§ 23. Til delvis finansiering af omkostningerne ved kontrol i små slagterier samt i vildtbehandlingsvirksomheder betaler virksomhederne dog, jf. § 20, et grundgebyr på 300 kr. pr. dag, hvor kødkontrol udføres, samt en afgift beregnet på grundlag af de i bilag 1 anførte satser.

Stk. 2. Når en producent af opdrættet vildt eller bisonokser benytter muligheden for at få foretaget levende syn og aflivning af slagtedyr på bedriften, betaler denne særskilt herfor et grundgebyr som anført i stk. 1.

Stk. 3. Ved små slagterier forstås slagterier, som på et år ikke slagter over 30.000 dyreenheder, idet antallet af dyreenheder beregnes som anført i bilag 2. Hvert kvartal opgøres antallet af dyreenheder slagtet i en virksomhed gennem de seneste fire kvartaler, og et slagteri, der i de fire seneste kvartaler har haft en produktion, der overskrider grænsen på 30.000 dyreenheder, betragtes fra og med det følgende kvartal ikke som et lille slagteri.

Stk. 4. I følgende situationer forhøjes de i bilag 1 anførte satser med de nedenfor anførte faktorer:

1) Når kontrollen på virksomhedens foranledning er udført helt eller delvis på en hverdag mellem kl. 17 og 22 forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 4.

2) Når kontrollen på virksomhedens foranledning er udført helt eller delvis på en hverdag mellem kl. 22 og 6, på en lørdag efter kl. 14 eller på en søn- eller helligdag, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 6.

3) Når kontrollen er særligt tidskrævende som følge af hyppige afbrydelser af kapacitetsmæssige eller hygiejniske årsager, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 4.

4) Når kontrollen er særligt ressourcekrævende, fordi kontrollen tilkaldes mere end tre gange på samme dag af kapacitetsmæssige eller planlægningsmæssige årsager, forhøjes satserne ved multiplikation med faktoren 3 for dagens slagtninger.

Stk. 5. De i stk. 4, nr. 1, 2 og 4, nævnte forhøjelser finder ikke anvendelse i forbindelse med tilkald af veterinærkontrollen til en nødslagtning, jf. stk. 6.

Stk. 6. Anmodning om kontrol skal være fremsat senest kl. 14 hverdagen før, kontrollen ønskes udført. Denne varslingsfrist gælder dog ikke når en dyrlæge har attesteret, at slagtning af dyreværnsmæssige årsager bør finde sted uden unødig forsinkelse (nødslagtning).

Stk. 7. For kontrol udøvet i henhold til den frivillige mærkningsordning i henhold til artikel 16 eller artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 betales de i § 20 anførte takster.

Stk. 8. Afgiften opkræves månedsvis med betalingsfrist 30 dage efter regningens fremsendelse. Afgiftsbeløb, der udgør mindre end 25 kr., opkræves ikke.

§ 24. For fødevarevirksomheder, som ikke er omfattet af § 23 eller kapitel 2, og som oplagrer eller håndterer kød eller produkter heraf og er omfattet af temperaturbestemmelser eller andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, og hvor den af tilsynsmyndigheden fastsatte kontrolfrekvens indebærer, at kontrollen er til stede dagligt eller mindst en gang ugentligt, betales uanset § 20 en afgift beregnet på grundlag af konstaterede direkte og indirekte kontrolomkostninger.

Stk. 2. Direkte kontrolomkostninger på hver enkelt virksomhed omfatter løn m.v. til kontrolpersonalet, udgifter til laboratoriemæssig undersøgelse af prøver, udgifter til befordring og administrationsudgifter i forbindelse med kontrollens gennemførelse på den enkelte virksomhed.

Stk. 3. Til dækning af indirekte kontrolomkostninger betales et tillæg til de direkte kontrolomkostninger beregnet på grundlag af den i § 4, stk. 5, anførte procentsats.

Stk. 4. Til dækning af pensionsforpligtelser for kontrolpersonale, der er omfattet af en statslig pensionsordning uden indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse, betaler de af stk. 1 omfattede virksomheder en afgift beregnet på grundlag af den pensionsgivende løn, der vedrører dette personale.

Stk. 5. Opkrævning af betaling fremsendes månedsvis.

§ 25. For overvågning af produktionsområder for toskallede bløddyr betaler fiskere, der har indhentet tilladelse til fiskeri efter toskallede bløddyr, de faktiske afholdte prøveudtagnings- og analyseomkostninger til algeovervågningen.

§ 26. Der betales uanset § 20 ikke ud over det i § 62 nævnte beløb særskilt for udstedelse af attester (sundhedscertifikater) og zoosanitære erklæringer til brug ved eksport til tredjelande af fødevarer, herunder tilsætningsstoffer, medmindre den pågældende attestation er omfattet af stk. 2.

Stk. 2. Hvor udstedelse af attest forudsætter særlige undersøgelser eller kontrol af virksomhed eller varer, herunder plombering eller afplombering m.v., betales efter § 20 og kapitel 8. Hvis den pågældende kontrol m.v. udføres på fødevarestyrelsens hjemsted uden at ske i tilknytning til et besøg hos rekvirenten, betales dog ikke grundgebyr.

§ 27. Der betales uanset § 20 ikke for ordinær kontrol i små mejerivirksomheder, som producerer på grundlag af under 2 mio. kg mælk pr. år. For ekstraordinær (opfølgende) kontrol i sådanne virksomheder betales i henhold til § 28.

§ 28. Når der i en virksomhed omfattet af dette kapitel bortset fra § 24 udføres ekstra kontrol (opfølgende kontrol), herunder skærpet kontrol, efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der følgende takster for de med kontrollen forbundne ekstra omkostninger:

1) For den udførte kontrol betales de i § 20 anførte takster.

2) Udføres ekstrakontrollen som opfølgning på et påbud, et forbud eller en bøde betales ud over det i henhold til nr. 1 fastsatte beløb et gebyr på 1.934 kr. til dækning af de ekstra sagsbehandlingsomkostninger i forbindelse hermed. Gebyret opkræves dog ikke når forbud, påbud eller bøde er udstedt af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol.

3) Når der i ekstrakontrollen indgår laboratorieundersøgelser, betales de i bilag 3 anførte takster.

4) Når den opfølgende kontrol udføres af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol betales der uanset nr. 1-2 den i § 60, stk. 3, anførte takst.

Stk. 2. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 28 i kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) hos den eller de virksomheder, der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

Kapitel 5

Importkontrol samt IUU-kontrol

§ 29. For kontrol ved import af levende dyr og animalske produkter m.v., fødevarer, herunder visse ikke-animalske fødevarer omfattet af importrestriktioner, samt materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, fra lande eller områder, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (tredjelande) betales, jf. dog stk. 5-7, et grundgebyr på 346 kr., hvortil kommer 505 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilførsel til og fraførsel fra toldoplag, lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder af produkter fra tredjelande.

Stk. 3. For veterinær importkontrol af følgende produkter betales efter stk. 1:

1) Gylle.

2) Patogener.

3) Hø og halm.

Stk. 4. Taksterne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved eksport af levende dyr i tilfælde, hvor det pågældende tredjeland kræver, at eksporten finder sted over et grænsekontrolsted.

Stk. 5. Der betales ikke kontrolafgift i forbindelse med import fra følgende lande: Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino samt for fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle desuden Færøerne og Island.

Stk. 6. For importkontrol af ikke ferske fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra fryse- og fabriksfartøjer o.l. betales uanset stk. 1 et grundgebyr på 346 kr., hvortil kommer 699 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 7. For kontrol af levende dyr og animalske produkter m.v. samt animalske fødevarer med oprindelse i New Zealand, betales uanset stk. 1 følgende takster.

1) For levende dyr: 37,26 kr. (5 euro) pr. ton.

2) For animalske produkter m.v. bortset fra fisk og fiskevarer: 11,18 kr. (1,5 euro) pr. ton.

3) Der betales dog uanset nr. 1 og 2 mindst 223,54 kr. (30 euro) pr. parti og højst 2.607,96 kr. (350 euro) pr. parti.

Stk. 8. Takster, der i henhold til dette kapitel opkræves pr. påbegyndt kvarter eller time, anvendes for det tidsrum, myndigheden anvender på den direkte kontrol (identitetskontrol og fysisk kontrol) af den enkelte sending.

§ 30. For importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold, betales der et beløb svarende til et grundgebyr med tillæg af 8 kvarter, jf. § 29, stk. 1.

§ 31. For ekstraordinære laboratorieundersøgelser af særlige produkter og dyr eller produkter og dyr fra særlige lande, områder eller virksomheder, der er påbudt i henhold til EU-regler, betales der for analyserne i henhold til bestemmelserne i kapitel 8, jf. bilag 3, når der foretages laboratorieanalyser af 100 % af de importerede partier.

Stk. 2. I tilfælde af skærpet kontrol betales der for den medgåede tid efter § 29, stk. 1, og for eventuelle laboratorieundersøgelser efter kapitel 8.

§ 32. Omkostningerne ved håndtering og eventuel oplagring af produkter samt opstaldning og opbevaring af levende dyr i forbindelse med kontrol er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 33. Til finansiering af Fødevarestyrelsens IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra tredjelande og i forbindelse med reeksport af sådanne varer betales 296 kr. pr. fangstattest, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. For import af fisk og fiskevarer fra lavrisikolande betales dog kun 184 kr. pr. fangstattest.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder ikke anvendelse for import ved direkte landing.

Stk. 4. Ved et lavrisikoland forstås en flagstat, hvis fangstattester underkastes kontrol og verifikation med en lavere frekvens end standard og hvis produkter udtages til fysisk kontrol med en lavere frekvens end standard på grundlag af den nationalt eller af EU fastsatte risikovurdering.

Stk. 5. Følgende land betragtes som et lavrisikoland: Norge.

Kapitel 6

Kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer i levende dyr og visse animalske produkter

§ 34. Til dækning af udgifterne ved kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i slagtedyr og kød samt fisk, mælk og æg, som foretages i henhold til bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer, og bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer betales følgende takster:

1) Virksomheder, hvor slagtning af husdyr eller opdrættet vildt finder sted, eller hvor slagtemæssig behandling af nedlagt vildt finder sted, betaler 14,35 kr. pr. ton kød.

2) Akvakulturbrug hvor der produceres fisk betaler 22,98 kr. pr. ton nettoproduceret fisk. Ved nettoproduktion forstås vægten af fraførte fisk fratrukket vægten af tilførte fisk. Animalske biprodukter indgår ikke i nettoproduktionen.

3) Virksomheder, der modtager mælk af husdyr direkte fra mælkeproducenter med henblik på anvendelse som fødevare, betaler 0,18 kr. pr. 1000 l uforarbejdet rå mælk.

4) Ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum, betaler 10,37 kr. pr. ton æg produceret eller pakket i virksomheden.

§ 35. De i § 34 nævnte virksomheder indberetter til fødevarestyrelsen senest en måned efter et kvartals udløb produktionsomfanget i det forudgående kvartal. For de fiskeproducerende akvakulturbrug indberettes dog kun 1 gang årligt i januar måned for det foregående år. På grundlag af indberetningen fremsendes en opkrævning af skyldigt afgiftsbeløb. Indbetalingen skal ske senest 30 dage efter opkrævningens fremsendelse.

Stk. 2. Afgiftsbeløb, der udgør mindre end 25 kr. opkræves ikke.

Stk. 3. Indberetningen sker efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning. Fødevarestyrelsen kan for at lette administrationen i de berørte virksomheder lade de i stk. 1 nævnte indberetninger indgå som en del af andre indberetninger.

§ 36. Når der ved undersøgelse af en officiel prøve påvises restkoncentrationer, der overskrider den maksimale grænseværdi, betaler den besætning, hvorfra de undersøgte dyr eller produkter hidrører, for den kontrol der herefter iværksættes efter taksterne i § 7 og kapitel 8.

Kapitel 7

Anmeldelse og godkendelse m.v. efter lov om fødevarer

§ 37. Virksomheder, der til Fødevarestyrelsen anmelder tilsætning af næringsstoffer til fødevarer i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer, betaler følgende takster:

1) Ved anmeldelse i henhold til individuel tilladelse betales et gebyr på 7.000 kr.

2) Ved anmeldelse af elektrolytter til sportsdrikke (elektrolytdrikke), dvs. kulhydratholdige drikke tilsat elektrolytter, betales dog kun et gebyr på 2.000 kr.

3) Ved anmeldelse i henhold til generel tilladelse jf. bekendtgørelse nr. 1104 af 26. november 2012 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer betales et gebyr på 2.000 kr.

4) Ved anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne, betales 2.000 kr., dog er gebyret på 7.000 kr. for det første produkt.

Stk. 2. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et næringsstof i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer, eller som anmoder om forlængelse af en tilladelse til anvendelse af et næringsstof, betaler følgende takster:

1) Gebyr for godkendelse af et næringsstof: 18.500 kr.

2) Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JECFA eller SCF/EFSA: 8.200 kr.

3) Gebyr for forlængelse af tilladelse til at anvende et næringsstof: 1.500 kr.

Stk. 3. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr m.v. i henhold til regler fastsat i medfør af § 35, stk. 1, i lov om fødevarer, betaler et gebyr på 2.100 kr.

Stk. 4. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et enzym i henhold til regler fastsat i medfør af §§ 8 og 9 i lov om fødevarer, eller som anmoder om godkendelse af en ændret anvendelse af et enzym, betaler følgende takster:

1) Gebyr for godkendelse af et enzym: 18.500 kr.

2) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket der ikke kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser: 7.700 kr.

3) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket en ændring af den mikrobielle udgangsorganisme kræver fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser: 9.600 kr.

4) Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse: 4.000 kr.

5) Gebyr for godkendelse af et enzym, for hvilket produktionsmetoden er ændret, men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret: 4.000 kr.

Stk. 5. Virksomheder, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser ansøger om godkendelse af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, betaler et gebyr til dækning af de faktiske omkostninger ved sagens behandling beregnet på grundlag af anvendt sagsbehandlingstid. Gebyret kan dog ikke overstige 150.000 kr. Før sagsbehandlingen kan påbegyndes, skal der være indbetalt et depositum på 10.000 kr. til Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Virksomheder, der anmoder Fødevarestyrelsen om godkendelse af et desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel eller middel som bruges til yverhygiejne, betaler et gebyr på 7.700 kr. Såfremt godkendelsen alene vedrører navneændring, parallelgodkendelse eller lignende, der ikke kræver yderligere toksikologisk vurdering, udgør gebyret dog 2.900 kr.

Kapitel 8

Laboratorieundersøgelser m.v.

§ 38. Der betales de i bilag 3 anførte takster for laboratorieundersøgelser udført af Fødevarestyrelsens laboratorier, når disse undersøgelser ikke er et led i ordinær kontrol efter §§ 20-23 eller 29.

§ 39. For kontrol med proteinindhold i skinker til eksport betaler de tilmeldte virksomheder efter bilag 3.

§ 40. For kvalitetskontrol med leverancer af konserves under Verdensfødevareprogrammet (World Food Programme) betales de udførte analyser efter bilag 3.

Kapitel 9

Kontrol af foder og foderstofvirksomheder mv.

§ 41. Foderstofvirksomheder, der i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder er registrerings- eller godkendelsespligtige, skal betale de i dette kapitel anførte afgifter og gebyrer til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til administration og kontrol m.m. i henhold til lov om foderstoffer, bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder samt Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af nævnte lov.

Stk. 2. Akkrediterede kontrolorganer, der varetager auditering af foderstofvirksomheders kvalitetsstyringssystem, skal betale de i § 53 nævnte takster til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til løbende tilsyn, instruktion og supervision m.v. i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Ansøgningsgebyr

§ 42. For ansøgning om registrering eller godkendelse i henhold til § 14 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, skal foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der udelukkende er beskæftiget med primærproduktion, betale et gebyr på 518 kr.

Årsafgift

§ 43. Foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der alene har aktiviteter som anført i stk. 2 eller stk. 3, skal betale én årlig afgift på 2.074 kr. pr. enhed, jf. § 14, stk. 5, i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder. For foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr., nedsættes beløbet dog til 202 kr.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der alene transporterer foder, skal pr. enhed betale en årlig afgift på 1.556 kr. For virksomheder, hvis indtægt ved håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr., nedsættes beløbet dog til 202 kr.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, skal pr. CVR-nr. eller CPR-nr. betale en årlig afgift på 1.556 kr.

Stk. 4. Hvis en enhed af en foderstofvirksomhed i medfør af stk. 1-3, skal betale flere årsafgifter for samme enhed, betales der alene årsafgift for den dyreste kategori.

§ 44. Foderstofvirksomheder, der kun er registreret eller godkendt en del af året, kan ikke kræve tilbagebetaling eller reduktion af årsafgiften.

Mængdeafgift m.v.

Produktion

§ 45. Foderstofvirksomheder, der producerer forblandinger, skal ved salg betale en mængdeafgift på 903 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 398 kr.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger, undtagen foderblandinger til fisk, skal ved salg betale en mængdeafgift på 903 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 398 kr.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger til fisk, skal ved salg betale en mængdeafgift på 451 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de fodermidler, der indgår i det producerede foder. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 298 kr.

Stk. 4. Ved fodermidler forstås i denne bekendtgørelse produkter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/1113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, bortset fra korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf.

§ 46. Foderstofvirksomheder, der producerer fodertilsætningsstoffer, skal ved salg betale en mængdeafgift på 13,98 kr. pr. fulde 100 kg. for de producerede fodertilsætningsstoffer. For foder, der eksporteres til tredjelande, nedsættes beløbet dog til 8,96 kr.

Samhandel og eksport

§ 47. Foderstofvirksomheder, der sælger fodermidler til slutbruger her i landet eller til andre EU-lande, skal betale en mængdeafgift på 903 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de solgte fodermidler. For fodermidler, der eksporteres til tredjelande betales en mængdeafgift på 398 kr. pr. fulde 100 tons tørstof.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg betale en mængdeafgift på 903 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for fodermidler, der indgår i det importerede eller indførte foder.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der til brug på egen bedrift enten importerer, eller fra et andet EU-land indfører fodermidler, foderblandinger eller forblandinger, skal betale en mængdeafgift på 903 kr. pr. fulde 100 tons tørstof for de pågældende fodermidler.

Stk. 4. Foderstofvirksomheder, herunder virksomheder, der er beskæftiget med primærproduktion, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg eller ved brug på egen bedrift betale en mængdeafgift på 13,98 kr. pr. fulde 100 kg. tørstof for fodertilsætningsstoffer i ren form og de fodertilsætningsstoffer, der indgår i det importerede eller indførte foder.

§ 48. Undtaget fra gebyr er fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Fødevarestyrelsen ved omsætning inden for EU.

Stk. 2. Fodermidler, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Fødevarestyrelsen ved eksport, pålægges ved genindførsel i Danmark et gebyr svarende til forskellen mellem taksten for fodermidler solgt til lande uden for EU og fodermidler, der sælges inden for EU.

Indberetning

§ 49. Foderstofvirksomheder skal efter anmodning fra Fødevarestyrelsen og inden en frist fastsat af styrelsen meddele styrelsen de oplysninger om virksomhedens import, samhandel, produktion og salg i det senest afsluttede kalenderår, der er nødvendige for beregning af mængdeafgift og fastsættelse af årsafgiften. Styrelsen kan udbede sig supplerende oplysninger og dokumentation.

Stk. 2. Indberetning i henhold til stk. 1 skal ske digitalt efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning.

Stk. 3. Undlader en virksomhed at meddele styrelsen de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, fastsætter styrelsen beregningsgrundlaget for mængdegebyrerne skønsmæssigt.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger.

Nye virksomheder

§ 50. For foderstofvirksomheder, der godkendes eller registreres for første gang, beregnes de årlige mængdeafgifter for perioden fra godkendelses- eller registreringspligtens indtræden og til udløbet af det pågældende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i den pågældende periode.

Stk. 2. I virksomhedens andet registreringsår beregnes mængdeafgifterne til dækning af kontrollen i dette kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i hele kalenderåret.

Stk. 3. Fra virksomhedens tredje registreringsår beregnes mængdeafgifterne i det indeværende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om faktisk import, samhandel og salg i det umiddelbart foregående år.

Opkrævning af afgift og ophør af virksomhed m.v.

§ 51. De årlige mængdeafgifter opkræves hos den, der på opkrævningstidspunktet er ejer af den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der som følge af ophør afmelder deres godkendelse eller registrering i løbet af kalenderåret, kan få refunderet mængdeafgifter svarende til den del af kalenderåret, hvor virksomheden ikke længere har nogen aktivitet, hvis meddelelse om ophør eller forventet ophør som foderstofvirksomhed er modtaget i Fødevarestyrelsen senest den 31. december i det pågældende år.

Stk. 3. Virksomhedsoverdragelse i løbet af kalenderåret medfører ingen refusion af afgifter.

Reduktion af mængdeafgift

§ 52. Foderstofvirksomheder, der af Fødevarestyrelsen er blevet vurderet til at leve op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 pct. af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Mængdeafgiften beregnes af de fodermidler, der indgår i foderet. I tilfælde, hvor den beregnede afgift udgør et så stort beløb i forhold til fodermidlernes eller fodertilsætningsstoffernes værdi, at foderstofvirksomheden i forbindelse med den årlige indberetning, jf. § 49, kan sandsynliggøre, at mængdeafgiften vil virke væsentligt konkurrenceforvridende, kan Fødevarestyrelsen foretage en nedsættelse af mængdeafgiften.

Stk. 3. Ansøgning om reduktion af mængdeafgiften skal indsendes samtidig med indberetning af oplysningerne til brug for beregning af mængdeafgiften, jf. § 49.

Betaling for kontrol m.v.

§ 53. Foderstofvirksomheder, der er omfattet af § 43, stk. 1 og 2, skal for tilsyn før godkendelse og for auditering og kontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på dette, betale et grundgebyr på 1.244 kr., hvortil kommer 679 kr. pr. påbegyndt time for kontrol m.v. udført af akademiske medarbejdere og 505 kr. pr. påbegyndt time for kontrol m.v. udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører. Der betales ikke grundgebyr hvis kontrolaktiviteten ikke indbefatter et kontrolbesøg i virksomheden.

§ 54. Fødevarevirksomheder, der også er godkendt eller registreret som foderstofvirksomheder i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, fordi de sælger biprodukter til brug som foder, betaler for kontrollen i henhold til kapitel 4.

Betaling i forbindelse med auditering ved tredjepart

§ 55. Akkrediterede kontrolorganer, der efter kapitel 10 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder ansøger Fødevarestyrelsen om godkendelse til at varetage styrelsens varslede kontrol (audit) af en foderstofvirksomheds kvalitetsstyringssystem, skal betale de i § 53 anførte timetakster for Fødevarestyrelsens tidsforbrug i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

§ 56. Foderstofvirksomheder skal betale de i § 53 anførte timetakster for Fødevarestyrelsens tidsforbrug i forbindelse med styrelsens sagsbehandling vedrørende de af kontrolorganet udførte kontrolbesøg.

Ekstrakontrol og forfald

§ 57. Når der i en virksomhed eller bedrift omfattet af dette kapitel udføres ekstra kontrol (opfølgende kontrol) efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om foderstoffer, af lov om fødevarer, af økologiloven, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der de i § 53 anførte takster.

Stk. 2. Betalingen opkræves i overensstemmelse med reglerne i artikel 28 i kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) hos den eller de virksomheder, der har ansvaret for den manglende overholdelse, såfremt denne eller disse virksomheder er beliggende i Danmark. I modsat fald opkræves betalingen hos den virksomhed, der ejer eller er indehaver af de pågældende produkter på det tidspunkt, hvor ekstrakontrollen udføres.

§ 58. Betaling efter dette kapitel forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Kapitel 10

Kontrol varetaget af Fødevarestyrelsens specialenheder samt særlig kontrol af kosttilskud

§ 59. Virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til USA betaler omkostningerne ved driften af Fødevarestyrelsens auditenhed.

Stk. 2. Auditenhedens omkostninger fordeles mellem de omfattede virksomheder i forhold til det anvendte tidsforbrug ved den enkelte virksomhed og opkræves kvartalsvis.

§ 60. Virksomheder, som i henhold til kapitel 2 samt §§ 20 og 24 betaler for ordinær kontrol, betaler endvidere jf. § 45, stk. 8-9, i lov om fødevarer til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol en årlig afgift på 570 kr. Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret pr. 1. september i det pågældende år.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 21 (detailvirksomhed).

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol udfører ekstrakontrol, efter at der er påvist manglende overholdelse af lov om fødevarer, af økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området, betales der 591 kr. pr. påbegyndt time for det samlede tidsforbrug ved den kontrol, der er foranlediget af påvist manglende overholdelse af nævnte regler.

§ 61. Virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal til dækning af omkostningerne i forbindelse med øget kontrol af kosttilskud betale et årligt beløb på 12.852 kr. samt et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 1.028 kr.

Stk. 2. Betalingen opkræves for de virksomheder og produkter, der er registreret pr. 1. september i det pågældende år.

Kapitel 11

Bistand i forbindelse med eksport

§ 62. Til finansiering af Fødevarestyrelsens arbejde med at skabe og fastholde de bedste muligheder for eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood produkter, herunder avlsmateriale, bl.a. ved at udarbejde modeller for eksportcertifikater og forhandle udformningen af disse med aftagerlande, ved notificering af forsendelser, ved deltagelse i aftagerlandes inspektioner af danske virksomheder og ved deltagelse i møder med aftagerlandes myndigheder, betales ud over de af § 4, § 7 og § 26, stk. 2, omfattede beløb 50 kr. pr. udstedt eksportcertifikat eller -attest, herunder præ-eksportcertifikater m.v.

§ 63. Når Fødevarestyrelsen efter anmodning yder bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood produkter, f.eks. når varepartier på grund af afsenderens egne forhold tilbageholdes i udlandet, når en virksomhed på grund af egne forhold de-listes, eller når en virksomhed ønsker Fødevarestyrelsens deltagelse i inspektioner, den på egen foranledning har arrangeret, betaler rekvirenten herfor 735 kr. pr. time.

Stk. 2. Eventuelle afholdte udlæg i forbindelse med bistanden betales af rekvirenten.

Kapitel 12

Kontrol varetaget af Naturerhvervstyrelsen

§ 64. For kontrol med fisk og fiskevarer, der ilandbringes fra fartøjer, herunder fabriksfartøjer, hjemmehørende i Den Europæiske Union, Island, Norge eller Færøerne, til forbrug, forarbejdning eller videre forsendelse, betales 19,77 kr. pr. ton for så vidt angår fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra et fartøj, når det drejer sig om mængder indtil 50 tons, og 9,88 kr. pr. ton for mængder herover. For sild og makrel kan afgiften, som anført i 1. pkt., dog ikke overstige 988,21 kr. pr. losset parti.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves i forbindelse med landing. Dog kan afgiften opkræves ved første markedsføring, hvis opkrævning ved landingen er uhensigtsmæssig. Afgiftens betaling påhviler første køber eller dennes repræsentant.

Stk. 3. De af stk. 1-2 omfattede virksomheder, samt fiskeauktioner, fiskesorteringer, samlecentraler, fiskesalgsforeninger og lignende afgiver oplysning om mængden af ilandbragte fisk, herunder oplysning om førstegangskøber, efter kontrolmyndighedens nærmere anvisning.

§ 65. For kontrol med ferske fisk og fiskevarer, der ilandbringes direkte fra søen fra fartøjer hjemmehørende i lande uden for Den Europæiske Union (EU) bortset fra Island, Norge og Færøerne, til forbrug, forarbejdning eller videre forsendelse inden for EU betales de i § 64, stk. 1, nævnte takster.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift opkræves i forbindelse med landing. Dog kan afgiften opkræves ved første markedsføring. Afgiften betales af første køber eller dennes repræsentant.

§ 66. Samlede årlige afgiftsbeløb efter §§ 64-65 på under 100 kr. opkræves ikke.

§ 67. Til dækning af omkostningerne ved udstedelse af eksportcertifikater (IUU) til virksomheder eller til de ansvarlige for fiskefartøjer, der eksporterer fisk eller fiskevarer til lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjelande), betales et gebyr på 305 kr. pr. landet parti, som indgår i det samlede certifikat.

Kapitel 13

Dispensation

§ 68. Fødevarestyrelsen kan under overholdelse af EU-reglerne for finansiering af veterinærundersøgelser m.v. i særlige tilfælde nedsætte, herunder helt fritage for, betaling af kontrolafgifter.

Kapitel 14

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 69. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 300 af 28. marts 2012 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.,

2) bekendtgørelse nr. 1287 af 16. december 2011 om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder, samt tilsyn m.v. med akkrediterede kontrolorganer,

3) bekendtgørelse nr. 672 af 25. juni 2012 om beregning og opkrævning af udgifter i forbindelse med den opfølgende besætningskontrol efter dyreværnsloven,

4) § 17 i bekendtgørelse nr. 757 af 23. juni 2010 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion som ændret ved bekendtgørelse nr. 681 af 25. juni 2012.

Stk. 3. Afgifter og gebyrer m.v. for tidsrummet før den 1. januar 2013 opkræves efter de hidtidige regler.

Fødevarestyrelsen, den 21. december 2012

Esben Egede Rasmussen

/ Flemming Simonsen


Bilag 1

Kontrolafgifter for små slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder

For udgifter til undersøgelse og kontrol i forbindelse med slagtning og slagtemæssig behandling opkræves følgende faste beløb:
1.
For oksekød:
 
a)
For voksent kvæg: 71,68 kr. pr. dyr.
 
b)
For ungkvæg: 35,89 kr. pr. dyr.
     
2.
For kød af hovdyr samt kød af strudsefugle: 63,15 kr. pr. dyr.
     
3.
For kød af svin, herunder vildsvin:
 
a)
Slagtekroppe af tamsvin af en vægt på under 25 kg: 7,18 kr. pr. dyr.
 
b)
Slagtekroppe af tamsvin af en vægt på 25 kg og derover: 18,67 kr. pr. dyr.
 
c)
Slagtekroppe af vildsvin: 22,51 kr. pr. dyr.
 
d)
Beløbene forhøjes med udgifterne til trikinkontrol, hvis beløbene er utilstrækkelige til at dække denne undersøgelse.
     
4.
For kød af får, geder og drøvtyggende vildt:
 
a)
Slagtekroppe af får og geder af en vægt på under 12 kg: 2,52 kr. pr. dyr.
 
b)
Slagtekroppe af får og geder af en vægt på over 12 kg: 5,03 kr. pr. dyr.
 
c)
Slagtekroppe af drøvtyggende vildt 7,16 kr. pr. dyr.
     
5.
For fjerkræ, kaniner, fjervildt og småhårvildt:
 
a)
For dyr af en vægt på under 2 kg: 0,12 kr. pr. dyr.
 
b)
For dyr af en vægt mellem 2 og 5 kg: 0,29 kr. pr. dyr.
 
c)
For dyr af en vægt på over 5 kg: 0,58 kr. pr. dyr.
     
For udgifter til undersøgelse og kontrol i forbindelse med opskæring af fersk kød opkræves følgende faste beløb: 43,01 kr. pr. ton.


Bilag 2

Omregning af slagtetal til dyreenheder

Dyreart
Slagtet vægt
Gruppe
Dyreenheder
Kvæg
> 150 kg
 
4
 
< 150 kg
 
2
 
< 90 kg
fedekalve
2
   
Spædekalve
1,33
       
Heste
   
4
       
Får og geder
   
0,5
       
Søer og orner
> 100 kg
 
2
Øvrige svin
   
1
       
Kyllinger
   
0,067
Ænder
   
0,1
Duer
   
0,1
Øvrigt tamfjerkræ, herunder høns
   
0,133
Kaniner
   
0,133
       
Hjorte
   
1
Strudse
   
1


Bilag 3

Laboratorietakster

For laboratorieundersøgelser jf. §§ 18, 28, 31 og 38-40 betales følgende takster:

Analyse

Takst i kr.

Generelt:
 
Forbehandling pr. prøve *)
96
Certifikater
181
Sensoriske analyser:
 
Syn, lugt og smag (min. 2 personer). Ikke akkrediteret
124
Syn, lugt og smag. Komplicerede opgaver (ex. skadedyr, smagsfejl). Ikke akkrediteret
298
Syn, lugt og smag (min. 3 personer). Akkrediteret analyse
164
Kemiske og fysiske undersøgelser:
 
APO-carotensyreester
181
Aske
433
Citrat
1.016
Enantiksyre
234
Fedt med syrehydrolyse (herunder SBR)
539
Fedt, RG
421
Fedt, Gerber
208
Fedt, Babcock
315
Fedt i smør (IDF fedtfri tørstof)
539
Fedtsyresammensætning inkl. fedtbestemmelse
1.777
Flødestigningsevne/Homogeniseringsgrad
418
Frie Syrer
169
Frysepunktsbestemmelse
288
Histamin, ELISA
1.584
Kaseinat+Soyaprotein, ELISA
3.049
Koagulationstemperatur
421
Kollagen
659
Kostfibre
2.492
Kulhydrat (ikke lactose), enzymatisk
328
lactose
1.029
Lactater
1.029
Natriumchlorid
292
Natriumnitrit, salt
383
Nettovægt
119
PABA, p-aminobenzoesyre
1.019
Peroxidtal
720
Peroxydase, Storch
180
pH
105
Phosphat, mælkeprodukter
619
Phosphat, kødprodukter
619
Phosphatase, kød
753
Phosphatase, mælkeprodukter
434
Protein
301
Saccharose, fructose og glukose (enzymmetode)
1.578
Sorbitol, xylitol, malitol, mannitol, lactitol
2.758
Soyaprotein+Kaseinat, ELISA
2.571
Sterol
421
Stivelse, gravimetrisk
2.510
Sukkerarter
813
Syretal, mejeriprodukter
301
Syretal, kødprodukter
659
Triglycerider
544
Tørstof i brød
342
Tørstof, mejeri- og kødprodukter
220
Tørstof, vacuummetode
260
Urinstof
919
Valleprotein
1.555
Vandaktivitet, aw
169
Vanillin
601
Vægtfylde
105
Farvestoffer:
 
Carotenoider i slik og læskedrikke
2.435
Karmin
1.612
Syntetiske farvestoffer, kvalitativt
1.238
Syntetiske farvestoffer, kvantitativt
2.901
Konserveringsstoffer:
 
Benzoesyre og sorbinsyre
1.056
Natamycin
1.811
Nitrit og nitrat
1.341
Parbener
1.295
Propionsyre
1.878
Antioxidanter:
 
Ascorbinsyre og isoascorbinsyre
1.547
Gallater
2.047
Svovldioxid
912
Sødestoffer:
 
Aspartam, acesulfam-k og saccharin
1.270
Cyklamat
1.612
Smagsgivere:
 
Ammoniumchlorid
412
Glutaminsyre
1.331
Salte:
 
Glucono-delta-lacton GDL
1.643
Bærestoffer:
 
Propylenglycol
1.473
Mineraler:
 
Undersøgelser for et el. flere af mineralerne Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, P, Mo, Co, Sn.
 
1 mineral
903
2 mineraler
1.121
3 mineraler
1.339
4 mineraler
1.558
5 mineraler
1.775
6 mineraler
1.995
7 mineraler
2.213
8 mineraler
2.432
9 mineraler
2.650
10 mineraler
2.870
11 mineraler
3.088
12 mineraler
3.319
Selen i kosttilskud
863
Henfaldstid
539
Sporelementer:
 
Undersøgelser for et el. flere af sporelementerne As, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, Se.
 
1 sporelement
1.327
2 sporelementer
1.632
3 sporelementer
1.937
4 sporelementer
2.244
5 sporelementer
2.549
6 sporelementer
2.855
7 sporelementer
3.159
Bly og cadmium (keramik) fladvare
1.141
Bly og cadmium (keramik) mundrand
1.141
Vitaminer:
 
A-vitamin/caroten
2.187
A-vitamin + caroten
2.333
B1-vitamin
1.464
B2-vitamin
1.464
B1-/B2-vitamin (HPLC)
1.856
B6-vitamin (Mikrobiologisk)
2.333
B6-vitamin (HPLC)
1.734
B12-vitamin (Mikrobiologisk)
2.333
Biotin (Mikrobiologisk)
2.333
C-vitamin (HPLC)
1.124
C-vitamin (titrering)
949
Carotenoider i grøntsager
2.333
D3-vitamin/D2-vitamin
3.304
D3-vitamin + D2-vitamin
4.994
E-vitamin, foder + præp.
994
E-vitamin, fødevarer
2.115
Folat (Mikrobiologisk)
2.333
Folsyre, kosttilskud
1.410
Niacin (Mikrobiologisk)
2.333
Pantotensyre (Mikrobiologisk)
2.333
Plastanalyser:
 
Totalmigration fra plast til levnedsmiddelsimultatorerne destilleret vand, 3% eddikesyre og 10% ethanol:
 
1 prøve
3.130
4 prøver
9.599
Totalmigration fra plast til levnedsmiddelsimulatoren olivenolie:
 
1 prøve
7.424
4 prøver
26.298
Mykotoksiner:
 
Aflatoksin, (figner) parti ≤ 1 ton
1.680
Aflatoksin, (figner) parti > 1 ton
2.395
Aflatoksin M1, (mælk)
1.044
Ochratoksin A i korn
1.083
Ochratoksin A, ELISA
460
Pesticider:
 
Chlormequat og mepiuat (korn og kornprodukter)
1.680
Chlorpesticider og PCB (animal. ) 13 komp.
3.008
Chlorpesticider og PCB (veget. ) 47 komp.
3.008
Dithiocarbamat-metode (FP019. 1) til frugt og grønt
663
Fosforpesticider (veget. ) 66 komp.
3.008
GC-multimetode (FP004. 1) til korn og kornprodukter
2.820
GC-multimetode (FP005. 2) til kød
2.661
GC-multimetode (FP017. 2) til frugt og grønt
3.120
HPLC-multimetode (FP018. 1) til frugt og grønt (ikke citrus)
1.680
HPLC-multimetode (FP18. 1) til frugt og grønt (citrus)
1.980
Mikrobiologiske undersøgelser:
 
Aeromonas hydrophila
117
Aeromonas hydrophila, tillæg for påvisning ved verifikation
277
Biokemisk karakterisering, simpel (API)
308
Biokemisk karakterisering, udvidet (API)
616
Bacillus cereus, NMKL
110
Bacillus cereus, tillæg for påvisning ved verifikation
149
Bakteriologisk kødkontrol (BU) – exclusiv A/K
434
Brochotrix thermosphacta
110
Campylobacter
305
Campylobacter, tillæg for påvisning ved verifikation
462
Clostridier, sulfitreducerende
125
Clostridier, sulfitreducerende, tillæg for påvisning ved verifikation
234
Clostridium perfringens
125
Clostridium perfringens, tillæg for påvisning ved verifikation
297
Coliforme bakterier, NMKL, 37º/44º C
110
Coliforme bakterier, IDF
125
Coliforme bakterier, tillæg for påvisning ved verifikation
110
Coliforme bakterier, MPN
188
DEFT
283
E.coli, præsumptive
117
E.coli, tillæg for påvisning ved verifikation (IMVC/API)
308
E.coli, IDF
189
E.coli O:157
433
E.coli O:157, tillæg for påvisning ved verifikation
372
Enterobacteriaceae
117
Enterobacteriaceae, tillæg for påvisning ved verifikation
110
Enterococcer (Slanetz) NMKL
117
Enterococcer (Slanetz), NMKL, tillæg for påvisning ved verifikation
149
Fremmede kim
100
Gær/skimmel
117
Halofile bakterier
100
Kimtal
100
Kimtal, svabermetode ell. Kontaktplader
100
Lactobaciller, mejeriprodukter
204
Lactobaciller, tillæg for påvisning ved verifikation
244
Leuconostoc
100
Listeria, NMKL/IDF/immunologisk, kvalitativ
225
Listeria, NMKL/IDF, kvantitativ
265
Listeria, NMKL/IDF, semikvantitativ
344
Listeria, tillæg for påvisning ved verifikation, NMKL/IDF/GP
462
Mikroskopi
154
Mælkesyrebakterier
131
Mælkesyrebakterier, identifikation
154
Proteolytisk bakterier
100
Pseudomonas aeruginosa, DS
117
Pseudomonas aeruginosa, tillæg for påvisning ved verifikation
552
Salmonella NMKL / Immunologisk
212
Salmonella, NMKL / IDF / Immunologisk, tillæg for påvisning ved verifikation excl. typebestemmelse
502
Specifikke fordærvelsesbakterier
117
Sporetal, aerobt
149
Sporetal, anaerobt
149
Staphylococcus aureus
180
Staphylococcus aureus, tillæg for påvisning ved verifikation
134
Trikiner (poolet op til fem dyr)
328
Vibrio
225
Vibrio, kvalitativ analyse AOAC/NMKL
225
Vibrio, kvantitativ analyse NMKL
312
Vibrio, tillæg for påvisning ved verifikation
462
Yersinia enterocolitica
503
Yersinia enterocolitica, tillæg for påvisning ved verifikation
462
Specielle analyser:
 
Staphylococcus aureus toxin, ELISA
328
Artsbestemmelse:
 
Artsbestemmelse, (Orbit/prime) A 261
149
Artsbestemmelse, ELISA
421
Artsbestemmelse, ELISA, (haster)
2.510
Artsbestemmelse, ELISA, 2 species
539
Artsbestemmelse, ELISA, 2 species (haster)
2.986
Antibiotika/kemoterapeutika:
 
Mikrobiologisk
 
Antibiotika/kemoterapeutika, mælk (Delvotest)
236
Antibiotika/kemoterapeutika, mælk, påvist ved verifikation (plademetode)
1.655
Antibiotika/kemoterapeutika, kød, (EU-4-plademetode)
199
Antibiotika/kemoterapeutika, tillæg for påvisning ved verifikation (plademetode)
1.626
Kemisk
 
Antibiotika/kemoterapeutika, mælk (Charm II)
663
Chloramphenicol, ELISA
964
Coccidiostatika (æg) LC-MS
2.087
Florfenikol (ørred) HPLC
1.680
Makrolider, HPLC
1.680
Nitrofuraner, HPLC
1.662
Penicillin, HPLC
4.127
Quinoloner HPLC
849
Sulfonamider, HPLC
1.680
Tetracykliner, HPLC
1.839
Tiamulin, HPLC
1.105
Andre
 
Amprolium
1.849
Avermectiner HPLC
1.424
Benzimidazoler
1.864
Beta-agonister, GC-MS
3.296
Carazolol, HPLC
1.202
Carbadox
1.601
Corticosteroider (lever), ELISA
646
Dimetridazol (æg), HPLC
1.309
Levamisol, GC-MS
1.044
Malakitgrønt
2.425
Melengestrolacetat, HPLC
1.482
Metichlorpindol
1.828
Metrifonat
1.778
Nitroimidazoler
1.946
Olaquindox
1.952
Phenylbutazon (mælk)
725
Piperazinchlorid, GC-MS
1.044
Steroider, GC-MS
3.826
Stilbener, GC-MS
3.826
Thyreostatika, (urin) LC-MS
885
Tranquilizers, HPLC
1.202
Trenbolon, GC-MS
2.395
Zeranol, (urin) RIA
964
Ved eksport af skinker
 
PFF kontrol
808

Ved hasteprøver tillægges 50 %.

For laboratorieundersøgelser, der ikke er omfattet af listen, betales efter regning på grundlag af de faktiske omkostninger ved undersøgelserne beregnet ud fra en timetakst for AC-personale på 602 kr. og for laboranter 420 kr.

*)Forbehandling dækker fremstilling af fortyndingsrække og pooling af prøver i forbindelse med mikrobiologiske analyser samt homogenisering af prøver før kemiske analyser.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og indeholder bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, EU-Tidende 2004, L 165, s. 1, som berigtiget den 28. maj 2004, EU-Tidende 2004, L 191, s. 1.