Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012

Forslag

til

Lov om ændring af færdselsloven

(Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 47 indsættes efter 2. pkt.:

»Reparation af køretøjet på stedet må kun udføres, hvis det er nødvendigt, for at køretøjet snarest muligt kan fjernes fra motorvejen.«

2. I § 47 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Hvis det for at kunne udføre reparation på stedet, jf. stk. 1, 3. pkt., er nødvendigt at inddrage en del af kørebanen, skal der forinden ske underretning af politiet, som beslutter, om reparation på stedet kan iværksættes. Der skal endvidere ske forudgående underretning af politiet, hvis fjernelse af et køretøj i øvrigt vil skulle foregå ved inddragelse af en del af kørebanen.

Stk. 3. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om brug af tavlevogn og anden afmærkning ved fjernelse af et køretøj og ved udførelse af reparation på stedet.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Folketinget, den 19. december 2012

Mogens Lykketoft

/ Karen J. Klint