Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg
Kapitel 2 Godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling m.v.
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

I medfør af § 72 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 1400 af 23. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg

§ 1. Regionsrådet yder efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, jf. dog stk. 4. Tilskud til høreapparatbehandling udgør indtil 4.000 kr. på 1. øre og indtil 2.350 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Tilskuddet er inklusiv moms.

Stk. 2. Den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, udgør indtil 2.000 kr. til 1. øre og indtil 350 kr. for 2. øre, pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks og afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2014.

Stk. 3. Det påhviler de private leverandører at udarbejde regningerne for høreapparatbehandling således, at andelen af tilskuddet til henholdsvis apparat og behandling fremgår.

Stk. 4. Regionsrådet kan træffe afgørelse om udskiftning af bevilget høreapparat uden at indhente yderligere oplysninger.

Stk. 5. Regionsrådet yder tillige batterier til høreapparatbehandling i medfør af § 1.

Stk. 6. Høreapparater, hvortil der ydes tilskud i medfør af stk. 1, er ansøgerens ejendom.

§ 2. Regionsrådet har ikke pligt til at yde tilskud til høreapparatsbehandling, som ansøgeren selv har påbegyndt, inden bevilling er givet.

§ 3. Der kan tidligst bevilges tilskud til et nyt høreapparat efter 4 år regnet fra tidspunktet for ibrugtagning, jf. dog stk. 2. Tidsfristen gælder separat for hvert høreapparat.

Stk. 2. Der kan dog ydes tilskud til nyt høreapparat før 4-års-periodens udløb, når

1) der, dokumenteret via henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen,

2) legemlige forandringer eller slitage efter kort tid umuliggør anvendelse af høreapparatet, eller

3) høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Kapitel 2

Godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling m.v.

§ 4. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium godkender private forhandlere, der opfylder kravene i § 5 for at levere tilskudsberettigede høreapparater og dertil knyttede ydelser efter § 1.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af private forhandlere indsendes til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium.

Stk. 3. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører fortegnelse over godkendte, private forhandlere af høreapparater.

§ 5. For at opnå godkendelse efter § 4 skal en privat forhandler af høreapparater opfylde følgende krav til høreapparatbehandling m.v.:

1) Audiometri og tilpasning af høreapparat skal udføres af speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med audiologi som særligt fagområde (audiologer), speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med efteruddannelse i audiologi eller audiologiassistenter.

2) Audiologiassistenter, som er færdiguddannede efter 1. juli 2000, og som selvstændigt foretager audiometri og tilpasning af høreapparater, skal have mindst to års erhvervserfaring fra en audiologisk klinik, der foretager høreapparattilpasning på mindst 1000 klienter årligt.

3) Audiometri skal udføres i henhold til anerkendte og dokumenterede metoder.

4) Audiometriudstyr skal kalibreres mindst en gang årligt.

5) Udvælgelse og tilpasning af høreapparater skal ske efter producentens retningslinjer.

6) Effekten af høreapparatbehandlingen skal dokumenteres ved hjælp af måling eller patientinterview og skal anføres i en journal for den pågældende person.

7) Journalen skal opbevares i mindst 5 år fra den seneste optegnelse.

8) Forhandleren skal en gang årligt til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium indsende en aktivitetsrapport, herunder om antallet af tilpassede og udleverede høreapparater, tilgang og afgang af personale, relevant efteruddannelse for personale samt eventuelle klager.

9) Forhandleren skal udarbejde en kvalitetshåndbog om procedurer for audiometri og tilpasning af høreapparat, personalets uddannelse samt håndtering af klager og indsende den til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium sammen med ansøgning om godkendelse.

Stk. 2. Forhandleren skal inden høreapparatbehandling påbegyndes:

1) Oplyse personen om, at det er en betingelse for at opnå tilskud efter § 1, stk. 1, at vedkommende er henvist hertil af en speciallæge i øre-, næse,- og halssygdomme, jf. dog § 1, stk. 4.

2) Sikre, at personen har fået bevilget tilskuddet af sin region.

§ 6. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører et årligt tilsyn med godkendte, private forhandlere af høreapparater.

Stk. 2. Godkendte, private forhandlere af høreapparater skal meddele alle de for tilsynet nødvendige oplysninger til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium samt ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen.

§ 7. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium kan tilbagekalde en godkendelse, som er meddelt efter § 4, stk. 1, hvis en forhandler ikke længere opfylder kravene til godkendelse eller ikke meddeler de for gennemførelse af tilsynet nødvendige oplysninger.

§ 8. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium kan opkræve betaling for godkendelse af private forhandlere af høreapparater efter § 4, stk. 1, og for et årligt tilsyn efter § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan i 2013 opkræves et grundbeløb på 9.211 kr. eksklusiv moms for godkendelse samt for tilsyn efter stk. 1. Endvidere kan der i 2013 opkræves en timebetaling på 1.084 kr. eksklusiv moms for den tid, der medgår til godkendelsen og tilsynet.

Stk. 3. De i stk. 2. anførte beløb pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks og afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2014.

§ 9. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium afgiver årligt et regnskab samt en redegørelse om sin virksomhed i henhold til kapitel 2 i denne bekendtgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 10. Sundhedsstyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for høreapparatbehandling og for tilsyn med godkendte private forhandlere af høreapparater.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2007 om godkendelse af private forhandlere af høreapparater.

Stk. 3. Samtidig ophæves § 4, stk. 5, 8 og 9, § 6, stk. 5, § 17, § 26, stk. 2, og § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Stk. 4. For ansøgninger om tilskud til høreapparater efter § 112, stk. 5, i lov om social service indgivet før 1. januar 2013 finder hidtil gældende regler anvendelse.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 23. december 2012

Astrid Krag

/ John Erik Pedersen