Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1099
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Slagtning og aflivning uden for slagterier
Kapitel 4 Slagtning efter religiøse ritualer
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, § 24 a, stk. 1 § 28, stk. 5 og stk. 6, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som ændret ved lov nr. 500 af 12. juni 2009, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på slagtning og aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk og andre produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på slagtning og aflivning af heste samt på aflivning af hunde og katte.

Stk. 3. Ved aflivning forstås enhver bevidst fremkaldt proces, som medfører, at et dyr dør, jf. forordningens artikel 2, litra a).

Stk. 4. Ved slagtning forstås aflivning af dyr med henblik på konsum, jf. forordningens artikel 2, litra j).

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen supplerer Rådets Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (i det følgende benævnt forordningen).

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter, jf. forordningens artikel 3, stk. 1.

§ 4. Børn under 14 år må ikke udføre bedøvelse, aflivninger og slagtninger.

§ 5. Fødevarestyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i forordningen og denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Slagtning og aflivning uden for slagterier

§ 6. Slagtning eller aflivning af dyr af hesteslægten, kvæg og strudsefugle må kun foretages af dyrlæger, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning eller aflivning.

Stk. 2. Aflivning af hunde og katte må kun foretages af de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Stk. 2, gælder ikke aflivning af hundehvalpe og kattekillinger, der sker i umiddelbar tilslutning til fødslen og ikke senere end en uge efter fødslen. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

§ 7. I svinebesætninger, som opretholder besøgsregler med karantænetider fra besøg i anden svinebesætning, skal den ansvarlige for svineholdet være i besiddelse af en boltpistol samt være instrueret i brugen.

Stk. 2. Ved aflivning af svin over 5 kg skal der til bedøvelse anvendes en boltpistol, medmindre aflivning foretages af en dyrlæge eller en anden af de i § 4, stk. 1, nævnte personer.

§ 8. Reglerne i § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 2, kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på grund af sygdom eller tilskadekomst straks skal aflives.

Kapitel 4

Slagtning efter religiøse ritualer

§ 9. Dyr omfattet af § 1, stk. 1, kan slagtes efter jødisk eller islamisk ritus. Det er en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på strudsefugle, der ikke må slagtes efter religiøse ritualer.

Stk. 2. Dokumentation for afsætning eller forventet afsætning, jf. stk. 1, skal på forlangende kunne forevises for kontrolmyndigheden

Slagtning efter religiøse ritualer uden forudgående bedøvelse

§ 10. Det er tilladt at slagte dyr uden forudgående bedøvelse, når slagtningen foretages efter jødisk eller islamisk ritus.

Stk. 2. Hvor slagtning af andre dyr end fjerkræ finder sted uden forudgående bedøvelse, er det en betingelse herfor, at slagtningen foretages på et slagteri med permanent veterinær kødkontrol, at slagtningen overvåges af embedsdyrlægen og at dyret fastholdes mekanisk. Ved slagtning af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling. Boksen skal kunne justeres efter dyrets størrelse, således at hoved og krop fikseres så skånsomt som muligt.

Stk. 3. Hvor slagtning af fjerkræ finder sted uden forudgående bedøvelse, er det en betingelse herfor, at slagtningen overvåges af en embedsdyrlæge, og at hvert dyr fastholdes manuelt, når halssnittet lægges, og indtil døden er indtrådt.

Stk. 4. Slagtningen, jf. stk. 2 og stk. 3, skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter at dyret er fikseret. Ved slagtning af kvæg skal dyret umiddelbart efter, at dette halssnit er foretaget, bedøves ved skydning med en boltpistol.

Slagtning efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse

§ 11. Til bedøvelse af kvæg kan, inden dyret aflives endeligt ved stikning og afblødning, anvendes en ikke-penetrerende boltanordning såfremt bedøvelsen udføres efter nøje instrukser med et korrekt tryk og på et fastholdt dyr med fikseret hoved. Skydeapparatet må ikke anvendes til dyr, der er under 12 måneder gamle eller til tyre, der er over 24 måneder gamle. Slagtningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt eller mekanisk overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter, at dyret er fikseret.

§ 12. Ved aflivning af slagtekyllinger med forudgående bedøvelse i vandbad skal slagteriet opfylde følgende krav i forbindelse med aflivningen:

1) Der må maksimalt gå et tidsrum på 5 sekunder fra at det enkelte dyr forlader vandbadet til at dyret rammer knivene.

2) Der skal sikres størst mulig ensartethed af slagtekyllingernes størrelse indenfor et slagtehold med det formål at øge bedøvelsens effektivitet.

3) Bedøvelsens effektivitet skal sikres, efter en på forhånd fastlagt procedure, ved opstart af hvert slagtehold og under afblødningen efter behov flere steder på slagtekæden. Af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis skal tillige fremgå hvilke indikatorer, der skal indgå i vurderingen af bedøvelsens effektivitet.

4) Der skal sikres en øget ledningsevne i vandbadet ved hjælp af tilsætning af en saltopløsning eller anden opløsning med samme effekt ved opstart af en slagtekæde.

5) Der skal være mulighed for, at medarbejderne på en slagtekæde til stadighed kan kommunikere indbyrdes under aflivningsprocessen, herunder at der er sikret mulighed for hurtig standsning af slagtekæden ved behov, samt at der er sikret umiddelbar adgang til reserveudstyr til aflivning.

6) Indstillingen af de automatiske knive skal kontrolleres ved opstart af hvert slagtehold og løbende efter behov. Der skal ske systematisk vedligeholdelse af de automatiske knive, herunder efter behov udskiftning af knive. Stikningens effektivitet overvåges på baggrund af antal kyllinger, der ikke stikkes af den automatiske kniv.

7) Ved bedøvelse af slagtekyllinger i vandbad skal følgende elektriske parametre overholdes: Ved brug af pulserende jævnstrøm må frekvensen ikke overstige 600 Hz, og uanset strømtypen skal den gennemsnitlige strømstyrke pr. slagtekylling være mindst 100 mA. Dyrene skal udsættes for den pågældende strømstyrke i mindst fire sekunder. Både strømstyrke og frekvens skal som minimum kontrolleres ved opstart af slagtekæden og ved ændringer i størrelsen af dyrene på slagtekæden.

Stk. 2. De ovenfor under stk. 1, nr. 1-7, nævnte krav skal fremgå af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis.

Stk. 3. Kravene i forordningen, bilag I, punkt 6.1 og punkt 6.2, finder uændret anvendelse.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i § 12, stk. 1, nr. 1, hvis helt særlige omstændigheder taler derfor.

Anmeldelse til Fødevarestyrelsen

§ 13. Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen forud for slagtning efter religiøse ritualer fra og med 1. januar 2013. Anmeldelse skal ske ved anvendelse af formular som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter). Der skal endvidere ske afmelding ved ophør med virksomhed med slagtning efter religiøse ritualer. Afmelding sker ved påtegning på kopi af den indsendte anmeldelse. Oplysning om hvortil en anmeldelse eller afmelding skal sendes vil fremgå af formularen.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

1) overtræder § 4, §§ 6-7, eller §§ 9-13, i denne bekendtgørelse,

2) overtræder artikel 3, artikel 4, stk. 1 og stk. 4, artikel 5, stk. 1-2, artikel 6, stk. 1-2 og stk. 4, artikel 7, artikel 8-11, artikel 14, stk. 1-2, artikel 15, stk. 1-3, artikel 16, stk. 1-4, artikel 17 eller artikel 19, i forordningen og de bilag til forordningen, der henvises til i disse bestemmelser, eller

3) undlader at efterkomme et påbud efter artikel 22, i forordningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 17. december 2012

Per. S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer og indeholder visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, EU-tidende 2009, nr. L303, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af visse bestemmelser fra forordningen i bekendtgørelsen er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.