Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 873 af 1. september 2008 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 751 af 28. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42, stk. 4, § 44, stk. 2, § 44 a og § 57, stk. 3 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, og § 18a, stk. 2 og stk. 4-7, § 26, stk. 4 og § 38a, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 514 af 4. juni 2012, fastsættes:«

2. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Institutioner kan tildeles hjælpemidler som beredskab til udlån for elever, hvis støttebehov først afdækkes kort før eller efter uddannelsesstart. Beredskabet finder anvendelse, mens ansøgning behandles i styrelsen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Institutionens ansøgning skal sendes til styrelsen senest 14 dage efter, at elevens eller kursistens behov for bistand er godtgjort over for institutionen.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

4. § 9, stk. 2, ophæves.

5. § 10 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Hjælpemidler tildelt i medfør af denne bekendtgørelses § 5, stk. 1, nr. 1, følger eleven til anden uddannelse, såfremt uddannelsen er omfattet af uddannelseslovene som nævnt i denne lovs § 1, stk. 1, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) eller videregående uddannelser omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse.

Stk. 3. Når institutionen indskriver en elev, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere uddannelsesforløb, skal institutionen ansøge om overførsel af bevillingen inden for den angivne frist, jf. § 6, stk. 4. Institutionen oplyser om tidligere støtteforløb i sin ansøgning og vurderer i sin redegørelse, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.«

6. I § 16, stk. 4, ændres »§ 6, stk. 2« til: »§ 6, stk. 5«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 17. december 2012

Per Hansen
Direktør

/ Jannie Worm Eriksen