Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1365 af 28. december 2011, § 10 i lov nr. 922 og § 1 i lov nr. 928 begge af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 82 a, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »tilbuddet«: », jf. dog stk. 7«.

2. I § 82 a indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Stk. 3, 3. pkt., finder ikke anvendelse for udgifterne til dagpenge, jf. stk. 1, der udbetales for årene 2013 og 2014.«

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 100, stk. 3, indsættes efter »påbegyndes«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 100 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 3 finder ikke anvendelse for årene 2013 og 2014.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen