Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love

(Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, § 1 i lov nr. 1368 af 28. december 2011 og lov nr. 272 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«.

2. Overalt i loven ændres »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«, og »Elevrefusions« ændres til: »Uddannelsesbidrags«.

3. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »4« til: »5«, og »Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1,« udgår.

4. Efter § 12 c indsættes:

»Kapitel 4 a

Skolepraktikydelse

§ 12 d. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dækker udgifter til skolepraktikydelse til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, herunder administrationsudgifter.«

5. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Administration af tilskudsordninger m.v.«

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling til skolerne af befordringstilskud og tilskud til værktøj, værnemidler og lign. til elever i skolepraktik samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever i skolepraktik og elever optaget til erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. § 67 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere støtte efter § 8, stk. 2, til elever i skolepraktik samt skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. De udgifter, der er forbundet med ordningerne nævnt i 1. og 2. pkt., herunder administrationsudgifter, afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisning. § 22, stk. 3, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere udbetalingen til skolerne af skolepraktikydelse, jf. § 12 d, til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. § 22, stk. 3, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

7. Efter § 15 b indsættes:

»Kapitel 5 b

Tilskud til oprettelse af praktikpladser til unge under 25 år samt løntilskud for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse m.v.

§ 15 c. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere præmie og bonus for elever, der har uddannelsesaftaler inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Uddannelsesaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til præmie og bonus. Der ydes ikke præmie og bonus for elever, der på datoen for uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Uddannelsesaftalen skal være indgået i 2013 for at medføre ret til præmie og bonus.

Stk. 2. Præmien udgør 2.800 kr. for hver 30 dage, hvor en elev er i praktik i prøvetiden, dog højst 8.400 kr. pr. elevansættelse. Skoleperioder i løbet af praktikopholdet indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Ophører uddannelsesaftalen, inden eleven har været 30 dage i praktik, udbetales ikke præmie for denne periode. Præmie for den sidste 30-dages-periode udbetales efter prøvetidens udløb.

Stk. 3. Bonus udgør 24.600 kr. pr. elev. Bonus udbetales i fire lige store rater. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til udbetaling af første rate 90 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til de to følgende rater med intervaller på 90 dage regnet fra den første rates udbetaling, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til den fjerde rate 630 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling af præmie efter stk. 2 og bonus efter stk. 3 skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om præmiens beregning og om udbetaling af præmie og bonus, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

§ 15 d. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale indgået i 2013 om erhvervsgrunduddannelse. Praktikaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til løntilskud. Der ydes ikke løntilskud for elever, der på datoen for praktikaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Stk. 2. Løntilskuddet udgør 14 kr. i timen for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af løntilskud skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om tilskuddets beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.«

8. Kapitel 6 ophæves.

9. I § 17 b ændres »kapitel 6« til: »kapitel 5 b«.

10. § 18, stk. 1, affattes således:

»Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2 bortset fra § 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør i 2013 2.407 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. Bidraget reguleres fremover på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. til den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

11. I § 22, stk. 3, 1. pkt., udgår »elevgodtgørelse, skolepraktikydelse,«.

12. I § 26 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »AER-«.

13. § 41 a ophæves.

§ 2

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1368 af 28. december 2011, lov nr. 210 af 5. marts 2012 og § 7 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 66 k, stk. 2 og 3, ændres »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

2. I § 66 k, stk. 5, ændres »Elevfusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

3. I § 66 t, stk. 2, ændres »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

§ 3

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 98 e, stk. 3, ændres »lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion« til: »lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«.

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, § 1 i lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 5 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 5 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 921 af 18. september 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 927 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 18, ændres »lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion« til: »lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag«.

§ 5

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, 4. pkt., ændres »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

§ 6

I barseludligningsloven, lov nr. 417 af 8. maj 2006, som ændret ved lov nr. 288 af 29. marts 2010, lov nr. 598 af 14. juni 2011, § 16 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og lov nr. 529 af 11. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 7 ændres tre steder »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på uddannelsesaftaler indgået den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. For uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010. For så vidt angår uddannelsesaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. For uddannelsesaftaler indgået i perioden nævnt i 2. pkt. er det med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå præmie og bonus, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 4. For praktikaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat tilskud i henhold til den hidtil gældende bestemmelse i § 16 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. For så vidt angår praktikaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Stk. 5. De ydelser, der ydes efter stk. 3 og 4 samt § 3, stk. 3, i lov nr. 1230 af 2. november 2010, dækkes af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 6. Indbetaling af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, sker første gang den 1. juli 2013.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini