Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

(Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1368 af 28. december 2011, lov nr. 210 af 5. marts 2012 og § 7 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, ændres »lærerkvalifikationer« til: »lærer- og lederkvalifikationer«.

2. I § 35, stk. 1, indsættes som nr. 25:

»25) Godkendelse af skoler til at varetage opgaver som praktikcenter og regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt betingelser for godkendelse af praktikcentre, jf. § 66 b, stk. 1.«

3. I § 66 a, stk. 1, ændres »2 måneder« til: »umiddelbart«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Tilbuddet gives i umiddelbar forbindelse med elevens afslutning af grundforløbet, og elever, som tager imod tilbuddet, skal påbegynde undervisning i skolepraktik 1 måned efter grundforløbets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale.«

4. I § 66 a, stk. 4, ændres »Stk. 1, 2. pkt.,« til: »Stk. 1, 3. pkt.,«.

5. § 66 b, stk. 1 og 2, affattes således:

»Skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Børne- og undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra skoler og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Ministeren kan efter indstilling fra rådet fastsætte nærmere regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre.

Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som afslutter et grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter § 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik i et praktikcenter.«

6. § 71 a ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2 og 5.

Stk. 3. § 66 a, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse for elever, der opnår eller har opnået rettigheder efter bestemmelsens hidtidige affattelse, og som ved lovens ikrafttræden har opretholdt rettighederne.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini