Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 927 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om, at visse selvangivelsespligtige, herunder selvangivelsespligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive en selvangivelse, modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.«

2. I § 1, stk. 6, udgår »ud over et eventuelt oplysningskort«.

3. I § 4, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort«.

4. § 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Den selvangivelsespligtige eller dennes ægtefælle modtager en årsopgørelse og forudsættes ifølge lovgivningen at indgive en selvangivelse, jf. de regler, som skatteministeren har fastsat herom i medfør af § 1, stk. 5.«

5. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Den selvangivelsespligtige meddeler skriftligt senest den 1. maj i året efter indkomståret told- og skatteforvaltningen, at den pågældende det år ikke ønsker at være omfattet af de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af § 1, stk. 5, om personer, som modtager en årsopgørelse.«

6. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som modtager en årsopgørelse efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af § 1, stk. 5, eller alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen, jf. § 1, stk. 6, kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal til brug for årsopgørelsen er korrekte og fyldestgørende, jf. § 1.«

7. § 5, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., affattes således:

»For fysiske personer, der har fået tilsendt en årsopgørelse efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af § 1, stk. 5, eller oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen, jf. § 1, stk. 6, og som ikke efter § 4, stk. 1, nr. 2, har anmodet om i stedet at modtage en selvangivelse, beregnes ikke noget skattetillæg.«

8. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.«

9. I § 9 B, stk. 1 og 2, udgår »hvert år« og »i det forudgående kalenderår«.

10. § 9 B, stk. 3, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt, identifikation af den konto, udbetalingen sker til ved indberetning efter stk. 2, og identifikation af depotet ved indberetning efter stk. 1.

3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, det indeholdte beløb og oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

4) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.«

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

11. § 10 A, stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal endvidere indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger. Indberetningen skal omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr. 1 og 2, og ved indberetning om indfrielse af udbyttekuponer og udbytter oplysninger om størrelsen af udbyttet før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, det indeholdte beløb, oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats og oplysning om datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet. Indberetningen skal tillige omfatte identifikation af depotet, når indberetningen foretages af den, hos hvem aktierne m.v. eller investeringsbeviserne er deponeret.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1560 af 21. december 2010 og § 3 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 927 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, udgår »og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter § 62 C, stk. 2, 2. pkt.,«.

2. I § 55, stk. 1, § 61, stk. 1, og § 62, stk. 1, ændres »af eventuel afgift omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter § 62 C, stk. 2, 2. pkt.,« til: »og af eventuel afgift omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6,«.

3. § 61, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Et eventuelt resterende beløb efter stk. 3 med tillæg efter stk. 2 forfalder til betaling i tre rater den 1. i hver af månederne august, september og oktober i året efter indkomståret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Udskrives årsopgørelsen først den 1. august i året efter indkomståret eller senere, forfalder raterne dog først til betaling den 1. i hver af de nærmest følgende 3 måneder med sidste rettidige betalingsfrist den 20. i forfaldsmåneden.«

4. I § 61, stk. 5, udgår », hvorved bortses fra månederne juni og december«.

5. I § 61, stk. 6, udgår », dog bortset fra juni og december måned«.

6. To steder i § 62, stk. 3, ændres »1. oktober« til: »1. september«.

7. Tre steder i § 62 A ændres »fra den 1. oktober« til: »fra den 1. september«.

8. Efter § 62 A indsættes:

»§ 62 B. Hvor skatteansættelsen er fastsat skønsmæssigt efter skattekontrollovens § 5, stk. 3, beregnes en rente af restskatten svarende til renten i § 7, stk. 2, i opkrævningsloven med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret til udskrivningsdatoen.«

9. I § 62 C, stk. 1, ændres »100 kr.« til: »500 kr.«

10. § 62 C, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis restskat, der ikke bliver indregnet efter § 61, stk. 3, reguleret med tillæg og renter efter §§ 61-63 i alt udgør et mindre beløb end 500 kr., opkræves den ikke. Tilsvarende gælder skattebeløb, der opstår som følge af ændring af ansættelsen efter § 62 A. Ved beregningen tillægges beløb efter 1. og 2. pkt., der ikke tidligere er opkrævet.«

11. I § 66, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »udbytte,«: »som ikke skal indberettes efter skattekontrollovens § 9 B, stk. 2,«.

12. To steder i § 85, stk. 4, ændres »den afgiftspligtige« til: »den indeholdelsespligtige«.

§ 3

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 3 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 4, indsættes efter »aktiebaseret investeringsinstitut«: »med minimumsbeskatning«.

2. I § 23, stk. 8, 1. pkt., ændres »minimumsudlodning« til: »minimumsindkomst«.

3. I § 32, stk. 1, 1. pkt., udgår »samt indskud af aktier og tegningsret til aktier i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing,«.

4. I § 33, stk. 5, 3. pkt., ændres »udloddende investeringsforening« til: »investeringsinstitut med minimumsbeskatning«.

5. To steder i § 46, stk. 10, og i stk. 11 ændres »investeringsbeviser« til: »investeringsforeningsbeviser«.

§ 4

I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 19. september 2011, som ændret ved § 6 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 4 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, udgår »eller indskyder et medlem helt eller delvis sine andele i en kontoførende investeringsforening i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing,«.

2. I § 16, stk. 2, ændres »selvpensioneringsordning,« til: »selvpensioneringsordning eller«.

3. I § 16, stk. 2, udgår »eller fra en boligopsparingsordning«.

§ 5

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 327 af 2. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Foreligger en anmeldelse om gave ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.

Stk. 4. Gavegiver og gavemodtager skal, hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af værdien af en gave, inden 4 uger fra dateringen af underretningen om skønsmæssig ansættelse underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af fristen for anmeldelse af gaveafgiftspligtig gave.«

2. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Fristen begynder dog først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. Har told- og skatteforvaltningen ikke inden udløbet af 6 måneder fremsat krav om yderligere oplysninger, kan fristen for ændring af værdiansættelsen ikke forlænges ud over 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse.«

3. I § 41, stk. 1, nr. 2, ændres »i denne lov.« til: »i denne lov, eller«.

4. I § 41, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) undlader at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelsen af værdien af gaven er for lav, jf. § 26, stk. 4.«

§ 6

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 10 a, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 2-4« til: »§ 9, stk. 1, 3 og 4«.

§ 7

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 15, stk. 1, og § 30 a, stk. 1, udgår »og med fradrag af eventuelt overført beløb efter kildeskattelovens § 62 C, stk. 2, 2. pkt«.

§ 8

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 6 i lov nr. 1385 af 21. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 7 a, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 2-4« til: »§ 9, stk. 1, 3 og 4«.

§ 9

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 481 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 b, stk. 1, nr. 1, ændres »selv transporterer« til: »enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«.

2. § 4 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«

3. I § 5, stk. 1, ændres »Afgiftsoplag er et ethvert« til: »Et afgiftsoplag er ethvert«.

4. I § 33, stk. 1, ændres », 29 og 30« til: »og 29-32«.

§ 10

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 14. november 2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 5 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og § 2 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 35, 1. pkt., udgår »samt indskud af en fordring eller en kontrakt i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing,«.

2. I § 35, 4. pkt., udgår »eller en boligopsparingsordning«, og efter »fra en opsparing i pensionsøjemed« indsættes: », fra en aldersopsparing«.

§ 11

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 16 C, stk. 9, indsættes efter 1. pkt.: »Investeringsinstitutter kan ikke efterfølgende ændre princip.«

§ 12

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 10 a, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 2-4« til: »§ 9, stk. 1, 3 og 4«.

§ 13

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 590 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 47, stk. 6, ændres »den ansvarlige ledelse« til: »den ansvarlige daglige ledelse«.

2. I § 74, stk. 6, 2. pkt., ændres »den daglige ledelse« til: »den ansvarlige daglige ledelse«.

3. I § 74, stk. 6, 4. pkt., ændres »den ansvarlige ledelse« til: »den ansvarlige daglige ledelse«.

§ 14

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 590 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »indkomstregisteret«: », og indeholdt udbytteskat, som skal indberettes efter skattekontrollovens § 9 B, stk. 2«.

2. I § 4, stk. 1, ændres »hvis indkomstregisteret efter udløbet af fristen for indberetning til indkomstregisteret« til: »hvis indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning«.

3. I § 5, stk. 1, og § 12, stk. 2, 3 og 4, udgår »til indkomstregisteret«.

4. § 7, stk. 2, 2.-5. pkt., affattes således:

»Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Renten for 1 år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler, og det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., nedrundes til nærmeste hele procentsats, og den beregnede rente divideres med 24 og afrundes nedad til én decimal.«

5. I § 9, stk. 1, ændres »udlandet« til: »andre EU-lande«.

6. I § 11, stk. 7 og 8, ændres »samt at ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter stk. 11 og vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter m.v. efter stk. 12« til: »og kan medføre pålæg af daglige bøder efter stk. 11 og hæftelse for virksomhedens skatter og afgifter m.v. efter stk. 12«.

7. I § 11, stk. 10, ændres »og at ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden ved en forsættelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter stk. 11 og hæfter for skatter og afgifter m.v. efter stk. 12« til: »og kan medføre pålæg af daglige bøder efter stk. 11 og hæftelse for virksomhedens skatter og afgifter m.v. efter stk. 12«.

8. Fem steder i § 11, stk. 11, ændres »den ansvarlige ledelse« til: »den ansvarlige daglige ledelse«.

§ 15

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 1378 af 28. december 2011, § 2 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og § 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, 6. pkt., indsættes efter »beskatning efter stk. 1«: »eller betaling af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 4 og 5, eller § 29 A, stk. 4 og 5, jf. pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 6«.

2. I § 10, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »og tilvæksten«: », jf. dog 3. og 4. pkt.«

3. I § 10, stk. 5, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, af en forsikrings- eller pensionsordning anvendes værdien af henholdsvis opsparingen og livsforsikringshensættelsen m.v. ved udgangen af 1982, jf. stk. 1 og 2, som udgangspunkt for beregning af fritagelse i den nye ordning. Afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, § 26 A, stk. 1, 1. pkt., jf. § 25, § 29 A, stk. 1, og § 33 A, stk. 2, jf. § 29 A, stk. 1, fordeles dog forholdsmæssigt mellem den beregnede værdi af kontoen m.v. ved udgangen af 1982 og tilvæksten efter den 1. januar 1983.«

4. I § 10, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »pensionsbeskatningslovens § 41«: »og § 41 A, stk. 1,«.

5. I § 17, stk. 1, indsættes som 4.-6. pkt.:

»Ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, nedsættes den negative skat efter 1. pkt. på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse beregnes som forholdet mellem afgiften af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og det beløb, der overføres, herunder konverteres. Beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen, finder sted, der har forøget eller formindskat den negative skat efter 4. pkt., medregnes herefter ikke ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag.«

6. § 21, stk. 1, 8. og 9. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Renten efter 2. og 6. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, for året efter indkomståret. Renten efter 7. pkt. svarer til den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, for året efter indkomståret med fradrag af 3,5 procentpoint. Renten efter 7. pkt. kan ikke blive mindre end 0 pct. Betales skatten for sent, beregnes renten efter 2. og 6. pkt. dog kun til og med sidste rettidige indbetalingsdag.«

7. I § 21, stk. 2, ændres »§ 27, stk. 5, 2. pkt.« til: »§ 27, stk. 5«.

8. § 27, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ændres et skattebeløb, der er opkrævet efter § 21, forrentes forskelsbeløbet fra og med den 20. februar i året efter indkomståret, til betaling sker. Ændres et skattebeløb, der er opkrævet efter § 22, forrentes forskelsbeløbet fra og med den 8. januar i året efter indkomståret, til betaling sker. Renten for det indkomstår, som forrentningen vedrører, beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., opgøres med én decimal. Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Betales den yderligere skat efter den frist, der er nævnt i stk. 4, beregnes denne rente dog kun til sidste rettidige indbetalingsdag.«

§ 16

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 1 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 923 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 11 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, opgøres ved hvert kalenderårs begyndelse og beregnes som en annuitet på grundlag af ordningens værdi på dette tidspunkt og en amortisationsrente som nævnt i 2. pkt. Som amortisationsrente anvendes maksimalt en rente svarende til den senest til Finanstilsynet meddelte nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af den nævnte rente inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.«

2. I § 21 A, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilbagebetaling eller overførsel af beløb kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, eller senere indkomstår.«

3. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse« til: »1. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse«.

4. I § 25, stk. 1, nr. 9, indsættes efter »omfattet af § 12 A«: », jf. stk. 3-5«.

5. I § 25 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, nr. 9, betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed. Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber m.v., der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres, jf. 1. pkt. For livsforsikringsselskaber m.v., der udbyder ordninger omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Livsforsikringsselskaber m.v. som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger. Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i livsforsikringsselskabet m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber knyttet til ordningen beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et beløb svarende til forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedele. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.«

6. § 29 A, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Det gælder også ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum, jf. stk. 3-5.«

7. I § 29 A indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, 2. pkt., betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til den supplerende engangsydelse og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse. Ved ufordelte midler forstås for tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed. Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for pensionskasser, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres, jf. 1. pkt. For pensionskasser, der udbyder supplerende engangsydelser omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Pensionskasser som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger. Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i pensionskassen m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et beløb svarende til forskellen mellem pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem pensionskassens m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedele. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.«

8. § 33 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., og afgiften på 52 pct. efter § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, 15. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971.«

9. I § 36 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved betaling og opkrævning af afgift efter denne lov betales og opkræves kun hele kronebeløb.«

10. I § 38, stk. 1, 1. pkt., ændres »udbetalingen.« til: »udbetalingen, jf. dog stk. 6.«

11. I § 38 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., påhviler det livsforsikringsselskab m.v., der overfører, herunder konverterer, ordningen eller den supplerende engangsydelse. Livsforsikringsselskabet m.v. indgiver senest den 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, en samlet opgørelse til told- og skatteforvaltningen af afgiftsgrundlaget for afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., og af afgiften for det nævnte kalenderår. Skatten indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.«

12. I § 41 A, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse for delvis overførsel efter 1. pkt., at aldersopsparingen, aldersforsikringen eller den supplerende engangssum ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.«

13. I § 41 A, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Det er en betingelse for delvis overførsel, herunder delvis konvertering efter 1. og 2. pkt., at kapitalforsikringen, opsparingen i pensionsøjemed eller den supplerende engangsydelse ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.«

§ 17

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 923 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5, litra c:

»5 c) investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, hvor skattepligten alene omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed og fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.«

2. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »nr. 6, omhandlede« til: »nr. 5, litra c, eller nr. 6, omhandlede investeringsinstitutter,«.

3. I § 1, stk. 5, stk. 7, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 6« til: »stk. 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6«.

4. I § 1, stk. 8, 2. pkt., ændres »investeringsforeninger omfattet af ligningslovens § 16 C« til: »investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens § 16 C«.

5. § 11 B, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Standardrenten for 1 år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september forud for det til indkomståret svarende kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 1. pkt., opgøres med én decimal. Standardrenten offentliggøres senest den 15. december forud for det til indkomståret svarende kalenderår.«

6. I § 11 B, stk. 10, indsættes som 6. pkt.:

»Uanset 4. pkt. kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap fremføres i det selskab, der har indgået renteswappen, hvis det pågældende selskab udtræder af sambeskatningen.«

§ 18

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 5 i lov nr. 1361 af 8. december 2010 og senest ved § 3 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »selv transporterer« til: »enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«.

2. § 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«

3. I § 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og stk. 3« til: »stk. 1, 3 og 4«.

5. I § 31, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 20, stk. 9« til: »§ 20, stk. 7«.

6. I § 31, stk. 5, 1. pkt., og to steder i § 31, stk. 6, ændres »§ 7, stk. 5« til: »§ 7, stk. 4, 2. pkt.«

7. I § 33 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter § 9 a, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde fritage for hæftelsen efter 2. pkt.«

§ 19

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, § 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 28 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr. 1361 af 8. december 2010 og senest ved lov nr. 278 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24.«

2. I § 3, stk. 2, 4. pkt., ændres »røgtobak nævnt i § 1, punkt B,« til: »groftskåret røgtobak«.

3. I § 9, stk. 1, ændres »§ 29, stk. 1« til: »§ 20, stk. 1«.

4. I § 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres »selv transporterer« til: »enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«.

5. § 10 a, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«

6. I § 10 a, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »varer«: », der er omfattet af § 7,«.

7. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

8. I § 21 b, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 11 og 12« til: »§ 18, stk. 10 og 11«.

9. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3« til: »§ 2, § 3«, og »§ 18, stk. 1, 2, 3 eller 8« ændres til: »§ 18, stk. 1-4 eller 6-9«.

10. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 18, stk. 8« til: »§ 18, stk. 6«.

11. I § 25, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13, udmåles en skærpet bøde« til: »§ 10, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 18, stk. 1-4 eller 6-9«.

12. To steder i § 25, stk. 6, ændres »§ 18, stk. 1-4 eller 6-9« til: »§ 10, stk. 1, 2. pkt., eller § 18, stk. 1-4 eller 6-9«.

13. I § 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer omfattet af § 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

14. I § 29, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 1, 2 og 4«.

§ 20

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og senest ved § 13 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. § 9, 2.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomstsåret svarende kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit, jf. 2. pkt., opgøres med én decimal. Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes derefter til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct.«

§ 21

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, nr. 1, ændres »selv transporterer« til: »enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«.

2. § 6 a, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«

3. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-4«.

5. § 12 ophæves.

6. I § 27 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter § 7, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde fritage for hæftelsen efter 2. pkt.«

7. I § 31, stk. 1, ændres »§§ 11 og 12« til: »§ 11«.

8. I § 32, stk. 1, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

§ 22

I lov nr. 1361 af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 23

I lov nr. 433 af 16. maj 2012 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytning m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, ændres »§ 9, nr. 1, 3 og 6-8« til: »§ 9, nr. 1, 3, 6 og 8«.

2. I § 15 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. § 9, nr. 7, har virkning fra og med den 1. januar 2014.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 24

I lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension) foretages følgende ændringer:

1. § 5, nr. 2, ophæves.

2. § 13, stk. 6, 4. og 5. pkt., affattes således:

»Ved udbetaling i 2013 fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens §§ 25 og 27, og af supplerende engangsydelse, der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 29 A, udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 1, og § 29, stk. 1, 2. pkt., 49,84 pct. Ved udbetaling i 2013 efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1, 3. pkt., 37,3 pct.«

3. I § 13, stk. 7, ændres »betales en afgift på 49,84 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice el.lign. , jf. dog pensionsbeskatningslovens § 30 B.« til: »jf. pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, 15. pkt., udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, 15. pkt., 49,84 pct.«

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1-7.

Stk. 3. § 1, nr. 9-11, § 2, nr. 11, og § 14, nr. 1-3, træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 4. § 1, nr. 9-11, § 2, nr. 11, og § 14, nr. 1-3, har virkning for indberetninger vedrørende udbytte, der er vedtaget eller besluttet den 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 1-7, 9 og 11, og § 7 har virkning for afregning af indkomstskatter fra og med indkomståret 2013.

Stk. 6. § 2, nr. 8, har virkning for årsopgørelser fra og med indkomståret 2012.

Stk. 7. § 5 har ikke virkning for gaver, der er modtaget til og med den 31. december 2012.

Stk. 8. § 14, nr. 4, har virkning fra og med den 1. januar 2014.

Stk. 9. § 15, nr. 1-5, og § 17, nr. 6, har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 10. § 16, nr. 2 og 3, har virkning for indbetalinger, der sker i indkomståret 2013 eller senere.

Stk. 11. § 16, nr. 4-7 og 9-13, har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013. § 13, stk. 5, i lov nr. 922 af 18. september 2012 finder tilsvarende anvendelse ved overførsler og konverteringer efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker i 2013, i hvilken forbindelse der ved overførsel eller konvertering efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, og § 29 A, stk. 1, som affattet ved henholdsvis denne lovs § 16, nr. 4, og denne lovs § 16, nr. 6, i 2013 betales en afgift på 37,3 pct. i stedet for 40 pct. Ved overførsler eller konvertering efter § 29 A, stk. 1, af en supplerende engangsydelse i 2013 omfattet af pensionsbeskatningslovens § 33 A, stk. 2, udgør afgiften i pensionsbeskatningslovens § 33 A, stk. 2, 2. pkt., 32,63 pct. Af den del af udbetalingen i 2013 af en supplerende engangsydelse, der vedrører den samlede værdi af den supplerende engangsydelse pr. 31. december 1979, udgør afgiften i pensionsbeskatningslovens § 33 A, stk. 2, 2. pkt., 32,63 pct., jf. dog pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 2. Afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 2, 2. pkt., udgør i de i 3. og 4. pkt. nævnte tilfælde 23,31 pct.

Stk. 12. Ved hel eller delvis overførsel, herunder konvertering, i 2013 og 2014 af en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, og pensionsbeskatningslovens § 29 A, stk. 1, 2. pkt., som affattet ved henholdsvis denne lovs § 16, nr. 4, og denne lovs § 16, nr. 6, jf. pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, 1. og 2. pkt., opretholdes aldersgrænserne for udbetaling, jf. pensionsbeskatningslovens § 42 A, uanset at der til den nyoprettede ordning sker indbetalinger forud for overførslen, herunder konverteringen.

Stk. 13. § 15, nr. 8, og § 17, nr. 5, har virkning fra og med indkomståret 2014.

Stk. 14. § 18, nr. 3, § 19, nr. 14, og § 21, nr. 3, har virkning for ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet fra og med den 1. april 2010. Ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet fra og med den 1. april 2010 og til og med den 31. december 2012, skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. april 2013.

Stk. 15. § 20 har virkning fra og med indkomståret 2013. Hvis indkomståret 2013 er påbegyndt inden den 1. januar 2013, kan for indkomståret 2013 som kapitalafkastsats efter virksomhedsskattelovens § 9 enten vælges den for indkomståret 2012 fastsatte kapitalafkastsats eller den kapitalafkastsats, som fastsættes efter 3.-5. pkt. Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Nasdaq OMX Copenhagen A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de første 3 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fast forrentede kroneobligationer i åbne serier, der er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, bortset fra indeksregulerede obligationer. Satsen udgør den beregnede gennemsnitsrente nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen